2.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/130

ze dne 1. února 2016

kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85 stanoví technické specifikace pro konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu digitálních tachografů.

(2)

Na základě nařízení Komise (ES) č. 68/2009 (2) byl jako dočasné řešení až do 31. prosince 2013 zaveden adaptér, aby tachografy mohly být instalovány v souladu s přílohou IB nařízení (EHS) č. 3821/85 ve vozidlech typu M1 a N1.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 (3) pozměnilo nařízení (EHS) č. 3821/85 tak, že rozšířilo dobu používání adaptérů až do 31. prosince 2015.

(4)

Nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (4). V souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 165/2014 se však ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy IB, i nadále přechodně používají až do data účinnosti prováděcích aktů uvedených v nařízení (EU) č. 165/2014.

(5)

V 5. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 165/2014 se stanoví, že Komise zváží prodloužení období platnosti použití adaptéru u vozidel kategorií M1 a N1 do roku 2015 a dále do roku 2015 posoudí dlouhodobé řešení pro vozidla těchto kategorií.

(6)

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Digitální tachograf: Plán budoucích činností“ (5), které bylo připojeno k návrhu nařízení (EU) č. 165/2014, se předpokládá, že v návaznosti na přijetí nařízení (EU) č. 165/2014 budou do dvou let vypracovány a přijaty přílohy a dodatky.

(7)

Trvalé řešení, pokud jde o adaptér, by mělo být stanoveno v technických specifikacích pro provádění nařízení (EU) č. 165/2014. Na základě zásady oprávněné důvěry by proto měla být prodloužena možnost používat adaptéry ve vozidlech typu M1 a N1 alespoň do přijetí těchto technických specifikací prováděcími akty.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 42 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 se mění takto:

 

V části I Definice se v bodu rr) první odrážce datum „31. prosincem 2015“ nahrazuje datem „31. prosincem 2016“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 19).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)  KOM(2011) 454 v konečném znění.