20.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/2


NAŘÍZENÍ RADY (Euratom) 2016/52

ze dne 15. ledna 2016,

kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 31 a 32 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osobností jmenovaných Výborem pro vědu a techniku z řad vědeckých odborníků členských států,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2013/59/Euratom (3) stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření.

(2)

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986 se uvolnilo do ovzduší značné množství radioaktivních materiálů, které kontaminovaly potraviny a krmiva v několika evropských zemích na úroveň významnou z hlediska zdraví. Byla přijata opatření k zajištění toho, aby některé zemědělské produkty byly uváděny na trh Unie pouze na základě společných opatření, jejichž cílem je ochrana zdraví obyvatelstva při zachování jednoty trhu a zabránění odklonu obchodu.

(3)

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (4) stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv. Tyto nejvyšší přípustné úrovně jsou stále v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, které jsou v současné době na mezinárodní úrovni dostupné. Základ pro stanovení nejvyšších přípustných úrovní uvedených v tomto nařízení byl přezkoumán a popsán v publikaci Komise Radiační ochrana 105 (Kritéria EU, která se použijí pro omezení uvádění potravin na trh po jaderné havárii). Tyto úrovně se opírají zejména o referenční úroveň v hodnotě 1 mSv ročně pro přírůstek individuální efektivní dávky požitím a o předpoklad, že 10 % ročně spotřebovaných potravin je kontaminovaných. Pro děti mladší jednoho roku se však použijí odlišné předpoklady.

(4)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly zásahové úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může ohrozit lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto byla v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5), přijata opatření, kterými se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska.

(5)

Je nutné vytvořit systém, který v případě jaderné havárie nebo jiného případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, umožní Společenství zavést za účelem ochrany obyvatelstva nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro produkty uváděné na trh.

(6)

Pitná voda je stejně jako jiné potraviny konzumována přímo nebo nepřímo, a je tedy významná z hlediska celkové expozice spotřebitele radioaktivním látkám. Pokud jde o radioaktivní látky, je kontrola jakosti vody určené k lidské spotřebě již stanovena ve směrnici Rady 2013/51/Euratom (6), s výjimkou minerálních vod a vod, které jsou léčivými přípravky. Toto nařízení by se mělo vztahovat na potraviny, méně významné potraviny a krmiva, jež mohou být uvedeny na trh po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, a ne na vodu určenou k lidské spotřebě, na kterou se vztahuje směrnice 2013/51/Euratom. Členské státy se nicméně v případě radiační mimořádné situace mohou rozhodnout, že použijí nejvyšší úrovně stanovené v tomto nařízení pro tekuté potraviny s cílem řídit používání vody určené k lidské spotřebě.

(7)

Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace by se měly vztahovat na potraviny a krmiva pocházející z Unie nebo dovezené ze třetích zemí, podle toho, kde a za jakých okolností došlo k jaderné havárii nebo jiné radiační mimořádné situaci.

(8)

Komise má být informována o jaderné havárii nebo o neobvykle vysoké úrovni radioaktivity na základě rozhodnutí Rady 87/600/Euratom (7) nebo na základě Úmluvy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o včasném oznamování jaderné nehody ze dne 26. září 1986.

(9)

Za účelem přihlédnuté k tomu, že výživa pro kojence může být v průběhu prvních šesti měsíců života výrazně proměnlivá a že metabolismus kojence je nejistý i v následujících šesti měsících, je vhodné rozšířit uplatňování nižší nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny určené kojencům na celých prvních dvanáct měsíců.

(10)

Postupy pro přezkum prováděcích nařízení by měly zahrnovat konzultace Komise se skupinou odborníků uvedenou v článku 31 Smlouvy, aby se usnadnilo přizpůsobování použitelných nejvyšších přípustných úrovní, zejména s ohledem na okolnosti jaderné havárie nebo jiné radiační mimořádné situace.

(11)

S cílem zajistit, aby potraviny a krmiva překračující použitelné nejvyšší přípustné úrovně nebyly uváděny na trh Společenství, mělo by se vhodným způsobem kontrolovat, zda jsou tyto úrovně dodržovány.

(12)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení, pokud jde o stanovení použitelnosti nejvyšších přípustných úrovní, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (8), které se použije pro účely tohoto nařízení bez ohledu na skutečnost, že neodkazuje výslovně na článek 106a Smlouvy.

(13)

Komisi by měl být nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Členské státy by měly zajistit, aby v případech, kdy uvedený výbor projednává návrhy prováděcích aktů založené na tomto nařízení, jejich zástupci disponovali odpovídajícími odbornými znalostmi v oblasti radiační ochrany, nebo aby se na takové znalosti mohli spolehnout.

(14)

Pro přijímání aktů, kterými se stanoví použitelnost nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, by se měl používat přezkumný postup.

(15)

V náležitě odůvodněných případech spojených s určitými radiačními mimořádnými situacemi, které by mohly vést nebo vedly k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to závažné naléhavé důvody vyžadují.

(16)

Toto nařízení by mělo představovat lex specialis pro postup přijímání a následné změny prováděcích nařízení, kterými se stanoví použitelné nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace v návaznosti na případ radiační mimořádné situace. Pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmiva pocházející z Unie nebo do Unie dovezené ze třetí země mohou představovat závažné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo pro životní prostředí a že se s tímto rizikem nelze úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotčeným členským státem nebo členskými státy, je Komise oprávněna přijmout dodatečná mimořádná opatření podle nařízení (ES) č. 178/2002. Komise by měla zajistit harmonizované provádění tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 178/2002. Použitelné nejvyšší přípustné úrovně a dodatečná mimořádná opatření by pokud možno měly být zapracovány do jediného prováděcího nařízení založeného na tomto nařízení a nařízení (ES) č. 178/2002.

(17)

Kromě toho jsou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (9) stanovena obecná pravidla pro provádění úředních kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je mimo jiné předcházet rizikům, která hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň.

(18)

Komise by při přípravě nebo přezkumu prováděcího nařízení měla kromě jiného zohlednit tyto okolnosti: místo, povahu a rozsah jaderné havárie nebo jiné radiační mimořádné situace ve Společenství nebo mimo ně; povahu, rozsah a rozšíření zjištěného nebo předpokládaného uvolňování radioaktivních látek do vzduchu, vody a půdy a do potravin a krmiv ve Společenství nebo mimo ně; radiační rizika zjištěné nebo potenciální radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a výsledné dávky ozáření; druh a množství kontaminovaných potravin a krmiv, které by mohly být uvedeny na trh ve Společenství; nejvyšší přípustné úrovně stanovené pro kontaminované potraviny a krmiva ve třetích zemích; význam těchto potravin a krmiv z hlediska zajištění dostatečného zásobování potravinami; očekávání spotřebitelů, pokud jde o bezpečnost potravin, a možné změny stravovacích návyků spotřebitelů v důsledku radiační mimořádné situace.

(19)

Každý členský stát by měl mít možnost v řádně odůvodněných případech požádat o povolení odchýlit se dočasně na svém území od nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace v případě konkrétních potravin nebo krmiv. V prováděcích nařízeních by měly být uvedeny konkrétní potraviny a krmiva, na něž se odchylka vztahuje, druhy dotčených radionuklidů, jakož i územní působnost a doba platnosti odchylek,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace:

a)

potravin, uvedené v příloze I,

b)

méně významných potravin, uvedené v příloze II, a

c)

krmiv, uvedené v příloze III,

jež je možné uvést na trh po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv.

Toto nařízení dále stanoví postup pro přijímání nebo následnou změnu prováděcích nařízení, kterými se stanoví použitelné nejvyšší přípustné úrovně.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„potravinou“ jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.

Mezi „potraviny“ patří nápoje, žvýkačky a jakékoli látky, které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování.

„Potraviny“ nezahrnují:

a)

krmiva;

b)

živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě;

c)

rostliny před sklizní;

d)

léčivé přípravky ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (10);

e)

kosmetické přípravky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (11);

f)

tabák a tabákové výrobky ve smyslu čl. 2 bodů 1 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU (12);

g)

omamné a psychotropní látky ve smyslu Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

h)

rezidua a kontaminující látky;

i)

vodu určenou k lidské spotřebě ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2013/51/Euratom.

2)

„méně významnými potravinami“ potraviny méně významné z hlediska výživy, které se pouze okrajově podílejí na lidské spotřebě potravin;

3)

„krmivem“ jakákoli látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou;

4)

„uváděním na trh“ držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové;

5)

„radiační mimořádnou situací“ neobvyklá situace nebo událost spojená se zdrojem záření, která vyžaduje neprodlené opatření za účelem zmírnění závažných nepříznivých důsledků pro lidské zdraví a bezpečnost, kvalitu života, majetek nebo životní prostředí, nebo riziko, které by k těmto závažným nepříznivým důsledkům mohlo vést.

Článek 3

Použitelné nejvyšší přípustné úrovně

1.   Pokud Komise obdrží – zejména na základě opatření Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace nebo na základě Úmluvy MAAE o včasném oznamování jaderné nehody ze dne 26. září 1986 – úřední informaci o jaderné havárii nebo o jakémkoli jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, přijme prováděcí nařízení, kterým se stanoví použitelnost nejvyšších přípustných úrovní na potenciálně kontaminované potraviny nebo krmiva, které by mohly být uvedeny na trh.

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 4, nesmějí tyto použitelné nejvyšší přípustné úrovně stanovené v takovém prováděcím nařízení přesáhnout úrovně uvedené v přílohách I, II a III. Toto prováděcí nařízení se přijme přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2.

V řádně odůvodněných závažných a naléhavých případech souvisejících s okolnostmi jaderné havárie nebo jiné radiační mimořádné situace přijme Komise postupem podle čl. 5 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí nařízení.

2.   Doba platnosti prováděcích nařízení přijatých podle odstavce 1 musí být co nejkratší. Doba trvání prvního prováděcího nařízení po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace nesmí překročit tři měsíce.

Komise prováděcí nařízení podrobuje pravidelnému přezkumu a v případě potřeby je změní na základě povahy a místa havárie a na základě vývoje skutečně naměřené úrovně radioaktivní kontaminace.

3.   Při přípravě nebo přezkumu prováděcích nařízení zohlední Komise základní normy stanovené podle článků 30 a 31 Smlouvy, včetně zásady odůvodnění a zásady optimalizace, s cílem udržet velikost osobních dávek, pravděpodobnost ozáření a počet osob vystavených ozáření na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni s přihlédnutím k současným odborným znalostem a hospodářským a sociálním faktorům.

Při přezkumu prováděcích nařízení konzultuje Komise skupinu odborníků uvedenou v článku 31 Smlouvy, pokud jaderná havárie nebo jiný případ radiační mimořádné situace způsobí takové rozšíření kontaminace potravin nebo krmiv spotřebovávaných ve Společenství, že důvody a předpoklady, o něž se opírají nejvyšší přípustné úrovně uvedené v přílohách I, II a III tohoto nařízení, pozbydou platnosti. Komise může tuto skupinu odborníků požádat o stanovisko v kterémkoli jiném případě kontaminace potravin nebo krmiv spotřebovávaných ve Společenství.

4.   Aniž je dotčen cíl tohoto nařízení, kterým je ochrana zdraví, může Komise prováděcími nařízeními kterémukoli členskému státu povolit, aby se na základě své žádosti a s ohledem na výjimečné okolnosti, které na jeho území panují, dočasně odchýlil u konkrétních potravin nebo krmiv spotřebovávaných na jeho území od nejvyšších přípustných úrovní. Tyto odchylky se musí opírat o vědecké poznatky a musí být řádně odůvodněny okolnostmi, které na území dotyčného členského státu panují, zejména společenskými faktory.

Článek 4

Omezující opatření

1.   Pokud Komise přijme prováděcí nařízení, kterým se stanoví použitelnost nejvyšších přípustných úrovní, nesmějí se uvádět na trh potraviny nebo krmiva, u nichž nejsou uvedené nejvyšší přípustné úrovně dodrženy, ode dne stanoveného v tomto prováděcím nařízení.

Pro účely tohoto nařízení se potraviny a krmiva dovezené ze třetích zemí považují za uvedené na trh, jestliže je na celním území Unie umístěno do jiného celního režimu než režimu tranzitu.

2.   Každý členský stát poskytne Komisi veškeré informace o používání tohoto nařízení. Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům. Veškeré případy nedodržení použitelných nejvyšších přípustných úrovní se oznamují prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

Článek 5

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený, čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 6

Podávání zpráv

V případě jaderné havárie nebo jiného případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Zpráva se týká provádění opatření přijatých podle tohoto nařízení a oznámených Komisi v souladu s čl. 4 odst. 2.

Článek 7

Zrušení

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 (13) a (Euratom) č. 770/90 (14) se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2016.

Za Radu

předseda

J.R.V.A DIJSSELBLOEM


(1)  Stanovisko ze dne 9. července 2015 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 68.

(3)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 296, 7.11.2013, s. 12).

(7)  Rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1).

(13)  Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17).

(14)  Nařízení Komise (euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).


PŘÍLOHA I

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE POTRAVIN

Nejvyšší přípustné úrovně, které se použijí pro potraviny, nesmějí překročit tyto:

Skupina izotopů/skupina potravin

Potraviny (Bq/kg) (1)

Potraviny pro kojence (2)

Mléko a mléčné výrobky (3)

Jiné potraviny, s výjimkou méně významných potravin (4)

Tekuté potraviny (5)

Souhrn izotopů stroncia, zejména Sr-90

75

125

750

125

Souhrn izotopů jódu, zejména I-131

150

500

2 000

500

Souhrn izotopů plutonia a transplutoniových prvků vysílajících záření alfa, zejména Pu-239 a Am-241

1

20

80

20

Souhrn všech ostatních nuklidů s poločasem přeměny překračujícím 10 dnů, zejména Cs-134 a Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Úroveň použitelná pro koncentráty nebo dehydratované produkty je vypočtena na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě. Členské státy mohou doporučit podmínky ředění tak, aby byly dodrženy nejvyšší přípustné úrovně stanovené v tomto nařízení.

(2)  Potraviny pro kojence jsou definovány jako potraviny určené pro výživu kojenců v průběhu prvních dvanácti měsíců života, které samy o sobě splňují nutriční požadavky pro tuto kategorii osob a do maloobchodního prodeje jsou uváděny v baleních, která jsou jasně určena a označena jako potraviny pro kojence.

(3)  Mléčné výrobky jsou definovány jako výrobky následujících kódů KN, v případě potřeby, včetně jakýchkoli úprav, které by mohly být provedeny později: 0401, 0402 (kromě 0402 29 11).

(4)  Méně významné potraviny a odpovídající úrovně použitelné pro tyto potraviny jsou stanoveny v příloze II.

(5)  Tekuté potraviny jsou definovány v položce 2009 a v kapitole 22 kombinované nomenklatury. Hodnoty jsou vypočteny s ohledem na spotřebu vodovodní vody, přičemž stejné hodnoty by mohly být použity na dodávky pitné vody podle uvážení příslušných orgánů členských států.

(6)  Uhlík 14, tritium a draslík 40 nejsou do této skupiny zahrnuty.


PŘÍLOHA II

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE MÉNĚ VÝZNAMNÝCH POTRAVIN

1.

Seznam méně významných potravin

Kód KN

Popis

0703 20 00

Česnek (čerstvý nebo chlazený)

0709 59 50

Lanýže (čerstvé nebo chlazené)

0709 99 40

Kapary (čerstvé nebo chlazené)

0711 90 70

Kapary (prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání)

ex 0712 39 00

Lanýže (sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované)

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0903 00 00

Maté

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0905 00 00

Vanilka

0906

Skořice a květy skořicovníku

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0908

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

1106 20

Mouka, krupice a prášek ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714

1108 14 00

Maniokový škrob

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

1604 31 00

Kaviár

1604 32 00

Kaviárové náhražky

1801 00 00

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

1802 00 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

2003 90 10

Lanýže (připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové)

2006 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2936

Provitaminy a vitaminy, přírodní nebo reprodukované syntézou (včetně přírodních koncentrátů), jejich deriváty používané zejména jako vitaminy a jejich směsi, též v jakémkoliv rozpouštědle

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

2.

Nejvyšší přípustné úrovně použitelné pro méně významné potraviny, jak jsou uvedeny v odstavci 1, nesmějí překročit tyto:

Skupina izotopů

(Bq/kg)

Souhrn izotopů stroncia, zejména Sr-90

7 500

Souhrn izotopů jódu, zejména I-131

20 000

Souhrn izotopů plutonia a transplutoniových prvků vysílajících záření alfa, zejména Pu-239 a Am-241

800

Souhrn všech ostatních nuklidů s poločasem přeměny překračujícím 10 dnů, zejména Cs-134 a Cs-137 (1)

12 500


(1)  Uhlík 14, tritium a draslík 40 nejsou do této skupiny zahrnuty.


PŘÍLOHA III

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE KRMIV

Nejvyšší přípustné úrovně cesia 134 a cesia 137 nesmějí překročit tyto:

Krmivo pro

Bq/kg (1)  (2)

Prasata

1 250

Drůbež, jehňata, telata

2 500

Ostatní

5 000


(1)  Tyto úrovně mají přispět k dodržování nejvyšších přípustných úrovní u potravin; samostatně však nezaručují jejich dodržování za všech okolností a neomezují rovněž povinnost kontrolovat úrovně kontaminace ve výrobcích živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.

(2)  Tyto úrovně platí pro krmiva připravená ke spotřebě.


PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (Euratom) č. 3954/87

Nařízení (Euratom) č. 944/89

Nařízení (Euratom) č. 770/90

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Článek 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2

 

 

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

 

 

Čl. 3 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

 

 

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

 

 

Čl. 3 odst. 2

 

 

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3 a 4

 

 

Článek 4

 

 

Článek 5

 

 

Čl. 6 odst. 1

 

 

Čl. 4 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

 

 

Čl. 4 odst. 2

 

Článek 2

 

Příloha II bod 2

Článek 5

Článek 7

 

 

Článek 7

Článek 8

Článek 3

Článek 2

Článek 8

Příloha

 

 

Příloha I

 

Příloha

 

Příloha II bod 1

 

 

Příloha

Příloha III

Příloha IV