6.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/8

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem sledování pokroku při plnění společných cílů stanovených ve strategii Evropa 2020 by Komise měla od členských států obdržet komplexní soubor údajů o samostatné výdělečné činnosti, jenž umožní provádět srovnání mezi členskými státy.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 (2) stanoví modul ad hoc o samostatné výdělečné činnosti.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 (3) upřesňuje a popisuje oblasti specializovaných informací („dílčí moduly ad hoc“), které mají být začleněny do modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti.

(4)

Komise by měla upřesnit technické ukazatele, filtry, kódy a lhůtu pro předávání údajů v rámci dílčího modulu ad hoc o samostatné výdělečné činnosti.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2017 o samostatné výdělečné činnosti, filtry, kódy, které se mají použít, a lhůta, ve které musí být výsledky zaslány Komisi, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 42).


PŘÍLOHA

Tato příloha stanoví technické ukazatele, filtry a kódy, které se mají použít pro modul ad hoc o samostatné výdělečné činnosti, jehož provedení se plánuje na rok 2017. Stanoví rovněž lhůty pro předkládání údajů Komisi.

Lhůta pro předání výsledků Komisi: 31. března 2018.

Filtry a kódy, které se mají použít pro zasílání údajů: jak je stanoveno v příloze III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1).

Položky vyhrazené pro volitelné váhové faktory; mají se použít v případě dílčího výběrového souboru nebo neposkytnutí odpovědi: položky 222–225 obsahující celá čísla a položky 226–227 obsahující desetinná místa.

1)   Dílčí modul „Ekonomicky závislá samostatná výdělečná činnost“

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

MAINCLNT

 

Ekonomická závislost

STAPRO = 1,2

211

 

Počet a význam zákazníků za posledních 12 měsíců

 

 

1

Žádný zákazník za posledních 12 měsíců

 

2

Pouze jeden zákazník za posledních 12 měsíců

3

2–9 zákazníků za posledních 12 měsíců, ale jeden byl dominantní

4

2–9 zákazníků za posledních 12 měsíců a žádný nebyl dominantní

5

Více než 9 zákazníků za posledních 12 měsíců, ale jeden byl dominantní

6

Více než 9 zákazníků za posledních 12 měsíců a žádný nebyl dominantní

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

WORKORG

 

Organizační závislost

STAPRO = 1,2 A MAINCLNT ≠ 1

212

 

Vliv na rozhodování o pracovní době

 

 

1

Rozhoduje respondent

 

2

Rozhoduje (rozhodují) zákazník (zákazníci) respondenta

3

Rozhoduje jakákoli jiná strana

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

2)   Dílčí modul „Pracovní podmínky samostatně výdělečně činných osob“

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

REASSE

 

Hlavní důvod, proč se stal samostatně výdělečně činným

STAPRO = 1,2

213

 

Hlavní důvod, proč zahájil stávající samostatně výdělečnou činnost

 

 

1

Nemohl najít zaměstnání jako zaměstnanec

 

2

Předchozí zaměstnavatel respondenta žádal, aby se stal samostatně výdělečně činným

3

Jde o obvyklou praxi v oblasti činnosti respondenta

4

Naskytla se vhodná příležitost

5

Zachování rodinného podniku

6

Nechtěl nebo nehodlal zahájit samostatně výdělečnou činnost, ale začal pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná z jiného důvodu, než jsou důvody uvedené výše

7

Chtěl se stát samostatně výdělečně činným kvůli pružné pracovní době

8

Chtěl se stát samostatně výdělečně činným z jiného důvodu

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

SEDIFFIC

 

Hlavní problém samostatné výdělečné činnosti

STAPRO = 1,2

214

 

Subjektivně vnímaný hlavní problém při práci jako osoba samostatně výdělečně činná během posledních 12 měsíců

 

 

0

Nedostatečný vliv na stanovení ceny své práce

 

1

Nedostatečný přístup k finančním prostředkům pro podnik

2

Opožděné platby nebo neprovedení plateb

3

Nepřiměřená administrativní zátěž

4

Nedostatečný příjem v případě nemoci

5

Období finančních obtíží

6

Období, kdy nemá žádné zákazníky, žádné úkoly nebo projekty, na nichž by mohl pracovat

7

Jiný problém

8

Neměl žádný problém

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

REASNOEM

 

Hlavní důvod, proč nemá zaměstnance

STAPRO = 2

215

 

Subjektivně pociťovaný hlavní důvod, proč nemá zaměstnance

 

 

0

Respondent hodlá především zaměstnávat sám sebe

 

1

Není dostatek práce

2

Je obtížné najít vhodné pracovníky

3

Právní rámec je příliš složitý

4

Vysoké sociální příspěvky

5

U povolání respondenta to není možné

6

Respondent raději pracuje se subdodavateli nebo společníky

7

Zákazník (zákazníci) respondenta si přeje (přejí), aby práci provedl respondent

8

Jiný důvod

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

BPARTNER

 

Spolupráce s obchodními partnery

STAPRO = 1,2

216

 

Spolupráce se spoluvlastníkem a/nebo s jinými samostatně výdělečně činnými osobami v rámci sítě

 

 

1

Spolupracuje se spoluvlastníkem

 

2

Spolupracuje s jinými samostatně výdělečně činnými osobami v rámci sítě

3

Obojí

4

Žádná z možností

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

PLANEMPL

 

Plánované najímání zaměstnanců nebo subdodavatelů

STAPRO = 1,2

217

 

Plánuje najmout zaměstnance nebo subdodavatele v příštích 12 měsících

 

 

1

Plánuje, že zaměstná pouze stálé zaměstnance

 

2

Plánuje, že zaměstná pouze dočasné zaměstnance

3

Plánuje, že zaměstná stálé i dočasné zaměstnance

4

Plánuje, že najme pouze subdodavatele

5

Plánuje, že najme subdodavatele a zaměstná zaměstnance

6

Neplánuje, že najme zaměstnance nebo subdodavatele

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

3)   Dílčí modul „Samostatně výdělečně činné osoby a zaměstnanci“

Název/položka

Kód

Popis

Filtr

JBSATISF

 

Míra uspokojení z práce

WSTATOR = 1,2

218

 

Míra uspokojení z práce v hlavním zaměstnání

 

 

1

Spokojen do značné míry

 

2

Spokojen do určité míry

3

Spokojen v malé míře

4

Zcela nespokojen

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

AUTONOMY

 

Samostatnost v zaměstnání

WSTATOR = 1,2

219

 

Míra vlivu na náplň a pořadí úkolů v hlavním zaměstnání

 

 

1

Může ovlivnit jak náplň, tak pořadí úkolů

 

2

Může ovlivnit náplň, avšak nikoli pořadí úkolů

3

Může ovlivnit pořadí, avšak nikoli náplň úkolů

4

Nemůže ovlivnit náplň ani pořadí úkolů

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

PREFSTAP

 

Preference ohledně profesního statusu v hlavním zaměstnání

WSTATOR = 1,2

220

 

Osoby samostatně výdělečně činné, které si přejí stát se zaměstnanci, nebo zaměstnanci, kteří si přejí stát se osobami samostatně výdělečně činnými

 

 

1

Nechce změnit profesní status

 

2

Je osobou samostatně výdělečně činnou, ale přeje si pracovat jako zaměstnanec

3

Pracuje jako zaměstnanec nebo pomáhající rodinný příslušník, ale přeje si být samostatně výdělečně činným

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví

OBSTACSE

 

Hlavní důvod, proč se nestal samostatně výdělečně činným v hlavním zaměstnání

PREFSTAP = 3

221

 

Hlavní důvod, proč současní zaměstnanci nebo pomáhající rodinní příslušníci, kteří si přejí stát se osobami samostatně výdělečně činnými, nezměnili svůj profesní status podle svého přání

 

 

1

Finanční nejistota

 

2

Obtíže při získávání finančních prostředků pro podnik

3

Příliš velký stres, odpovědnost nebo riziko

4

Nižší míra sociálního zabezpečení

5

Jiný důvod

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Prázdný

Žádná odpověď/neví


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57).