20.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/48


SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2309

ze dne 16. prosince 2016,

kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II a oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES odkazují na ustanovení mezinárodních dohod o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a na vnitrozemských vodních cestách podle definice v článku 2 uvedené směrnice.

(2)

Ustanovení těchto mezinárodních dohod jsou každé dva roky aktualizována. Naposledy pozměněné verze těchto dohod se tudíž použijí ode dne 1. ledna 2017 s přechodným obdobím do 30. června 2017.

(3)

Oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II a oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/68/ES

Směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.1 nahrazuje tímto:

„I.1   ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné ode dne 1. ledna 2017, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

2)

V příloze II se oddíl II.1 nahrazuje tímto:

„II.1   RID

Příloha k RID, obsaženému v dodatku C COTIF, použitelná od 1. ledna 2017, přičemž „smluvním státem RID“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

3)

V příloze III se oddíl III.1 nahrazuje tímto:

„III.1   ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelná od 1. ledna 2017, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.