16.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2271

ze dne 15. prosince 2016

o rovnocennosti burz pro finanční nástroje a komoditních burz v Japonsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na článek 2a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví požadavky na clearing a dvoustranné řízení rizik pro mimoburzovní (OTC) derivátové smlouvy, jakož i požadavky na oznamování těchto smluv. V článku 2 bodě 7 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou OTC deriváty definovány jako derivátové smlouvy, k jejichž realizaci nedochází na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) ani na trhu třetí země, který je považován za rovnocenný regulovanému trhu v souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012. Proto jsou veškeré derivátové smlouvy, k jejichž realizaci dochází na trhu třetí země, který není považován za rovnocenný regulovaným trhům, klasifikovány pro účely nařízení (EU) č. 648/2012 jako OTC.

(2)

V souladu s článkem 2a nařízení (EU) č. 648/2012 se trh třetí země považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES, a podléhá v uvedené třetí zemi soustavnému účinnému dohledu a vynucování práva.

(3)

Aby byl trh třetí země považován za rovnocenný regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES, měl by být věcný výsledek platných právně závazných požadavků a předpisů o dohledu a vynucování práva rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právně závazné požadavky, které se vztahují na burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy v Japonsku, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III směrnice 2004/39/ES a zda tyto trhy podléhají soustavnému účinnému dohledu a vynucování práva. Trhy, které jsou ke dni přijetí tohoto rozhodnutí povoleny jako burzy pro finanční nástroje nebo komoditní burzy, by proto měly být označeny za trhy, které jsou považovány za rovnocenné regulovanému trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES.

(4)

Právní rámce Japonska vztahující se na burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy tvoří zákon o finančních nástrojích a obchodování na burze 2006 („Financial Instruments and Exchange Act 2006“, „FIEA“), který stanoví právní rámec pro burzy pro finanční nástroje, a zákon o komoditních derivátech („Commodity Derivatives Act 2009“, „CDA“), který stanoví regulační a dohledový rámec pro komoditní burzy. Derivátové smlouvy, jejichž základem je komodita, jsou kótovány na komoditní burze a deriváty, které se zakládají na finančních nástrojích, jsou kótovány na burzách pro finanční nástroje. Pravidla pro burzy pro finanční nástroje jsou stanovena v nařízení o vymáhání pravidel pro obchod s finančními nástroji („Order for Enforcement of the Financial Instruments“) a zákoně o burzách („Exchange Act“) a v nařízení vlády o burzách pro finanční nástroje („Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges“); pravidla pro komoditní burzy jsou stanovena v nařízení o vymáhání pravidel pro komoditní deriváty („Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act“) a v nařízení vlády o vymáhání pravidel pro komoditní deriváty („Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act“). Kromě toho požívají burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy, pokud jde o jisté požadavky, poměrně širokou pravomoc seberegulace. Tato pravomoc seberegulace, kterou mají burzy pro finanční nástroje, se vztahuje zejména na pravidla podnikání týkající se kótace finančních nástrojů a zrušení jejich kótace, dále obchodních dohod a požadavků na členství. Provozní pravidla musí být předložena ke schválení předsedovi vlády Japonska (článek 81 zákona FIEA). Pravomoc seberegulace, kterou mají komoditní burzy, vykonává jejich seberegulační výbor nebo seberegulační oddělení. Tržní pravidla pro komoditní burzy stanoví pravidla obchodování a požadavky na členství, která musí být v úplnosti předložena ke schválení ministerstvu zemědělství, lesnictví a rybářství a ministerstvu hospodářství, obchodu a průmyslu. Samoregulační pravidla jsou pro burzy právně závazná.

(5)

Právně závazné požadavky platné pro burzy povolené v Japonsku, vedou k věcným výsledkům, jež jsou rovnocenné výsledkům požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES v těchto oblastech: povolovací postup, požadavky na definice, přístup k burzám, organizační požadavky, požadavky na vrcholné vedení, připuštění finančních nástrojů k obchodování, pozastavení a stažení finančních nástrojů z obchodování, kontrola dodržování předpisů a přístup k ujednáním v oblasti clearingu a vypořádání.

(6)

Podle směrnice 2004/39/ES platí požadavky na transparentnost před uskutečněním obchodu i po něm pouze pro akcie přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Akcie sice mohou být přijaté k obchodování na burzách pro finanční nástroje, Komise se nicméně domnívá, že posouzení těchto požadavků není pro účely tohoto rozhodnutí relevantní, jelikož jeho cílem je ověřit rovnocennost právně závazných požadavků platných na trzích ve třetích zemích, pokud jde o derivátové smlouvy, které jsou na těchto trzích realizovány.

(7)

Mělo by se proto vycházet z toho, že právně závazné požadavky na burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy v Japonsku dosahují výsledků rovnocenných s výsledky plynoucími z požadavků stanovených v hlavě III směrnice 2004/39/ES.

(8)

Komoditní burzy jsou provozovány pod dohledem ministerstva zemědělství, lesnictví a rybářství a ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Rámec pro pravomoci dohledu těchto dvou ministerstev stanoví zákon CDA. Tato ministerstva v první řadě schvalují pravidla trhu, pravidla pro makléřské smlouvy, pravidla pro řešení sporů nebo pravidla pro výbor, který dohlíží nad tržními transakcemi na komoditní burze, jakož i veškeré změny uvedených pravidel. Kromě toho, aby bylo zajištěno spravedlivé obchodování a ochrana investorů, mohou ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství a ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu požádat komoditní burzu, aby změnila své stanovy, jiná pravidla nebo svůj způsob podnikání nebo přijala jakákoli jiná opatření ke zlepšení fungování svého podnikání. Pokud komoditní burzy nevykonávají řádně svou pravomoc seberegulace a nepřijmou nezbytná opatření k zajištění poctivého obchodování a ochrany investorů, ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství a ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu mohou dané burze odejmout licenci nebo pozastavit její provoz, a to zcela, nebo z části. Burzy pro finanční nástroje podléhají dohledu předsedy vlády Japonska a v přenesené pravomoci komisaře Japonské agentury pro finanční služby („Japan Financial Services Agency“, „JFSA“). Oddíl 5 kapitoly V zákona FIEA stanoví, která opatření dohledu má JFSA k dispozici. Zejména v případě, že burza pro finanční nástroje porušuje právní předpisy, je JFSA oprávněna odejmout licenci, nebo vydat příkaz o pozastavení veškerého provozu burzy, nebo jeho části. Kromě toho může JFSA po burze pro finanční nástroje požadovat, aby změnila své stanovy, provozní předpisy, pravidla týkající se makléřských smluv nebo jiná pravidla týkající se obchodní praxe nebo přijmout jiná nezbytná opatření dohledu. Stanovy burzy pro finanční nástroje musí zahrnovat sankce pro případ, že členové poruší pravidla podnikání burzy. Pokud burza pro finanční nástroje neprovádí účinný dozor nad trhem, je JFSA oprávněna přijímat vymáhací opatření, včetně odejmutí licence nebo pozastavení podnikání.

(9)

Je tedy třeba vyvodit závěr, že burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy podléhají v Japonsku soustavnému účinnému dohledu a vymáhání.

(10)

Podmínky stanovené v článku 2a nařízení (EU) č. 648/2012 by proto měly být považovány za splněné, pokud jde o burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy povolené v Japonsku.

(11)

Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích na burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy, které byly v Japonsku použitelné v okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále průběžně sledovat vývoj právních ujednání a ujednání o dohledu pro tyto trhy a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato. Komise by měla zejména přezkoumat toto rozhodnutí s ohledem na začátek použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4).

(12)

Pravidelným přezkumem právních ujednání a ujednání o dohledu platných pro burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy v Japonsku není dotčena možnost Komise provést kdykoli zvláštní přezkum, pokud si konkrétní vývoj situace vyžaduje, aby Komise znovu posoudila rovnocennost udělenou tímto rozhodnutím. Toto opětovné posouzení by mohlo vést ke zrušení tohoto rozhodnutí.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 648/2012 se burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy v Japonsku, které jsou uvedeny v příloze, považují za rovnocenné regulovaným trhům ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


PŘÍLOHA

Burzy pro finanční nástroje a komoditní burzy v Japonsku podle článku 1

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.