16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2002

ze dne 8. listopadu 2016,

kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(oznámeno pod číslem C(2016) 7026)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 11 odst. 2 čtvrtou odrážku, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 18 odst. 1 první odrážku, na úvodní větu článku 19 a na čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie. Mimo jiné je v ní uvedeno, že ovce a kozy musí být během přepravy do místa svého určení doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru I, II nebo III obsaženého v příloze E uvedené směrnice.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V příloze VII uvedeného nařízení se stanoví opatření pro tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Vedle toho se v kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení kromě jiného stanoví podmínky pro obchod s živými zvířaty uvnitř Unie.

(3)

Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo nedávno změněno nařízením Komise (EU) 2016/1396 (4). Tyto změny mimo jiné poskytují osvobození od podmínek stanovených v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, jež mají za cíl zabránit rozšíření klasické klusavky u hospodářských zvířat chovaných v hospodářstvích, pokud jde o ovce a kozy přemísťované výhradně mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS.

(4)

Nařízení (EU) 2016/1396 také zavádí zvláštní podmínky pro obchod s ovcemi a kozami vzácných plemen uvnitř Unie, které nesplňují požadavky bodu 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001. Tyto zvláštní podmínky byly zavedeny, aby se uchovala možnost pravidelné výměny těchto zvířat mezi členskými státy s cílem zabránit příbuzenské plemenitbě a zachovat genetickou diverzitu vzácných plemen.

(5)

Veterinární osvědčení podle vzorů II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na obchod uvnitř Unie s ovcemi a kozami vzácných plemen nebo s ovcemi a kozami přemísťovanými mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.

(6)

Vedle toho některé členské státy upozornily Komisi na problémy v souvislosti s dodatečnou administrativní činností plynoucí z povinnosti poskytnout v kolonce I.31 veterinárních osvědčení podle vzorů I, II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS podrobné údaje, jako je plemeno a množství zvířat v zásilce. Aby se snížila administrativní zátěž úředních veterinárních lékařů, je vhodné z kolonky I.31 těchto vzorových veterinárních osvědčení odstranit údaj o plemeni, neboť se takový údaj nemusí nutně týkat nákazového statusu zvířat v zásilce, a údaj o množství těchto zvířat, protože ten je již požadován v kolonce I.20 a v kolonce I.31 musí být uvedeno úřední identifikační číslo každého zvířete.

(7)

Aby bylo možné přesněji uvést podmínky pro individuální identifikaci zvířat v kolonkách II.5 a II.6 veterinárních osvědčení podle vzorů II a III v příloze E směrnice 91/68/EHS, je dále nezbytné vložit do těchto kolonek odkaz na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (5).

(8)

Směrnice 91/68/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Směrnice 92/65/EHS stanoví mimo jiné podmínky pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie.

(10)

V příloze III rozhodnutí Komise 2010/470/EU (6) jsou stanovena vzorová veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie. V části A uvedené přílohy jsou uvedena vzorová veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.

(11)

V příloze II rozhodnutí Komise 2010/472/EU (7) jsou mimo jiné stanovena vzorová veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie. V oddíle A části 2 uvedené přílohy je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.

(12)

V bodě 4.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie. V kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro dovoz spermatu ovcí a koz.

(13)

Nařízení (EU) 2016/1396 zavádí v bodech 1.2 a 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 zvláštní podmínky pro střediska pro odběr spermatu jako jedny z podmínek, které musí splňovat hospodářství, aby mohlo být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, jelikož riziko šíření klusavky prostřednictvím samců ovcí a koz chovaných ve střediscích pro odběr spermatu, jež byla schválena a jsou pod dohledem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze D směrnice 92/65/EHS, je omezené. Odkaz na tyto zvláštní podmínky je také zahrnut v podmínkách pro obchod se spermatem ovcí a koz a jeho dovoz stanovených v přílohách VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001.

(14)

Vzorové veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie stanovené v části A přílohy III rozhodnutí 2010/470/EU a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanovené v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na střediska pro odběr spermatu stanovené v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.

(15)

Vedle toho se v kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že masokostní moučka by měla být chápána ve smyslu Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (8), a nikoli ve smyslu bodu 27 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 142/2011 (9).

(16)

Kolonka II.4.10.4 vzorového veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, jak je stanoveno ve změněných ustanoveních kapitoly H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001.

(17)

Rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 týkající se dovozu určitého zboží se použijí ode dne 1. července 2017. Vedle toho, aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek spermatu ovcí a koz do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek povoleno používání osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutím 2010/472/EU ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha E směrnice 91/68/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha III rozhodnutí 2010/470/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha II rozhodnutí 2010/472/EU se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Článek 3 tohoto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2017.

Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky spermatu ovcí a koz doprovázené veterinárním osvědčením vydaným podle vzoru stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí, povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo toto osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha E směrnice 91/68/EHS se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA E

VZOR I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VZOR II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VZOR III

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

V příloze III rozhodnutí 2010/470/EU se část A nahrazuje tímto:

„Část A

Vzorové veterinární osvědčení IIIA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu ovcí a koz odebraného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

V části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU se oddíl A nahrazuje tímto:

„Oddíl A

Vzor 1 – Veterinární osvědčení pro sperma odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu