16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/22


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2001

ze dne 15. listopadu 2016

o příspěvku Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení (dále jen „strategie“), jejíž třetí kapitola obsahuje seznam opatření pro boj proti tomuto šíření, která je třeba přijmout jak v rámci Unie, tak ve třetích zemích.

(2)

Unie tuto strategii aktivně provádí a uplatňuje opatření uvedená v kapitole III strategie, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (dále jen „MAAE“ nebo „agentura“).

(3)

Článek IV Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen „NPT“) stanoví nezadatelné právo všech smluvních stran rozvíjet bez diskriminace a v souladu s články I a II smlouvy NPT výzkum, výrobu a využití jaderné energie pro mírové účely. Stanoví rovněž, že se všechny smluvní strany zavazují „spolupracovat k tomu, aby přispěly, jednotlivě nebo společně s jinými státy nebo mezinárodními organizacemi, k dalšímu rozvoji mírového využití jaderné energie, zejména na území smluvních stran smlouvy NPT nevlastnících jaderné zbraně, s patřičným zřetelem k potřebám rozvojových oblastí světa“.

(4)

Mnohostranné přístupy k jadernému palivovému cyklu mohou potenciálně poskytnout zemím, které se rozhodly využívat jadernou energii k mírovým účelům, alternativu k vyvíjení vlastních vnitrostátních jaderných palivových cyklů a zároveň zamezit rizikům šíření.

(5)

Podle článku III svých stanov je agentura MAAE oprávněna podniknout jakýkoli krok, včetně pořizování jaderného paliva, služeb a vybavení a zřizování vlastních provozních celků a zařízení, aby usnadnila praktické používání jaderné energie pro mírové účely.

(6)

V září roku 2006 nabídla nezávislá nevládní organizace Iniciativa pro jadernou hrozbu se sídlem ve Spojených státech agentuře MAAE příspěvek ve výši 50 000 000 USD, aby pomohla vytvořit zásobu slabě obohaceného uranu, kterou by agentura MAAE vlastnila a spravovala, a to za podmínky, že se této agentuře podaří vybrat další částku ve výši 100 000 000 USD, včetně příspěvků od jiných členských států MAAE a dárců, a zřídit rezervu jaderného paliva.

(7)

Dne 8. prosince 2008 Rada přijala závěry na podporu zřízení a bezpečné správy banky jaderného paliva spadající pod kontrolu agentury MAAE. Uvedla rovněž, že jakmile rada guvernérů MAAE stanoví a schválí podmínky a postupy týkající se této banky, Unie hodlá přispět na tento projekt částkou až do výše 25 000 000 EUR. Evropská komise již poskytla částku 20 000 000 EUR na pořízení slabě obohaceného uranu.

(8)

Dne 3. prosince 2010 Rada guvernérů MAAE přijala usnesení GOV/2010/70, v němž schvaluje zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, a prohlásila, že fungování této banky pod kontrolou MAAE bude hrazeno výlučně z mimorozpočtových příspěvků.

(9)

Bod 15 usnesení GOV/2010/67 nazvaného „Zajištění dodávek: Zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE pro dodávky slabě obohaceného uranu členským státům“ stanoví, že „Agentura je vlastníkem slabě obohaceného uranu uloženého v bance slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tento uran je pod její kontrolou a formálně v jejím právním vlastnictví. Agentura odpovídá za skladování a ochranu materiálů ve svém vlastnictví tím, že prostřednictvím nějaké dohody o hostitelském státu zajistí, aby byl slabě obohacený uran zabezpečen proti přírodním a jiným nebezpečím, nedovolenému přemístění nebo odklonění, poškození nebo zničení, včetně sabotáže a násilného zabavení. Kromě toho agentura prostřednictvím nějaké dohody o hostitelském státu zajistí, aby hostitelský stát nebo státy, pokud jde o slabě obohacený uran, v předmětné bance dodržoval(y) záruky MAAE, jakož i bezpečnostní normy a opatření a opatření fyzické ochrany“. V bodu 16 usnesení GOV/2010/67 se navíc stanoví, že „agentura se schválením rady uzavře s nějakým hostitelským státem dohodu o hostitelském státu, podobnou současné dohodě o sídle MAAE, která zajistí bezpečnost a zajištění a příslušnou míru odpovědnosti úložiště a poskytne agentuře výsady a imunity, které jsou nezbytné pro nezávislé fungování banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, včetně práva na přepravu uvedeného uranu z předmětné banky a do ní, podle toho, jak určí agentura v souladu se stanovami a dohodou o hostitelském státu (státech). Kromě toho budou v případě nutnosti se státy sousedícími s hostitelským státem uzavřeny dohody o garantovaném tranzitu“.

(10)

V bance slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude uskladněno až 60 válců typu 30B obsahujících standardní komerční slabě obohacený hexafluorid uranu. Banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude umístěna v úložišti slabě obohaceného uranu agentury MAAE a bude provozována metalurgickým závodem Ulba a regulována Výborem Republiky Kazachstán pro jaderný a energetický dozor a kontrolu.

(11)

Mezi agenturou MAAE a hostitelským státem Kazachstán byl dohodnut základní právní rámec. Byla podepsána dohoda o tranzitu s Ruskou federací, kterou schválila rada guvernérů MAAE (GOV/2015/36). Byl dokončen projekt nového úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tato agentura dospěla k závěru, že projekt splňuje příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Byl proveden podrobný odhad nákladů na nové úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, jenž byl nezávisle potvrzen. Byla finalizována dohoda o partnerství mezi MAAE a provozovatelem zařízení, v níž jsou stanoveny podmínky spolupráce při výstavbě úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. MAAE nyní plánuje činnosti související s přípravou pořízení slabě obohaceného uranu.

(12)

Podle plánu projektu a finančního plánu, jak je popsán v aktualizované zprávě generálního ředitele MAAE (GOV/INF/2016/8) nazvané „Zajištění dodávek: Zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE pro dodávky slabě obohaceného uranu členským státům“, činí celková očekávaná částka 118 863 000 EUR,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Za účelem bezprostředního a praktického provádění některých prvků strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení přispěje Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby se tak snížila rostoucí rizika šíření způsobená šířením citlivých technologií jaderného palivového cyklu. Činnost Unie na podporu této banky spočívá ve vytvoření zásoby slabě obohaceného uranu, přičemž sleduje tyto cíle:

a)

umožnit zemím, aby uplatňovaly svá práva podle článku IV smlouvy NPT a zároveň zamezily rizikům šíření, a

b)

sloužit jako mechanismus krajního řešení, který poskytne podporu komerčnímu trhu, aniž by došlo k narušení trhu, v případě, že dojde k narušení dodávek slabě obohaceného uranu členskému státu MAAE, jež nelze obnovit komerčními prostředky, pokud tento stát splňuje kritéria způsobilosti.

2.   Pro dosažení cílů podle odstavce 1 přispěje Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, financováním činností souvisejících s bezpečností, včetně fyzické ochrany, dopravy, zabezpečení a přispění k bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu. Projekt je prováděn ve prospěch všech zemí, které se rozhodly využívat jadernou energii pro mírové účely.

Podrobný popis projektu je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technické provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2 je svěřeno agentuře MAAE. Tento úkol plní pod kontrolou vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s agenturou MAAE nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka určená na provádění činností uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 4 362 200 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s agenturou MAAE dohodu o financování. Tato dohoda musí obsahovat ustanovení o tom, že MAAE zajistí zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření dohody o financování uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření dohody o financování.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných agenturou MAAE. Tyto zprávy agentury MAAE tvoří základ hodnocení vypracovaného Radou.

2.   Komise informuje o finančních aspektech provádění projektu podle čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti 60 měsíců ode dne uzavření dohody o financování podle čl. 3 odst. 3. Pokud však do 6 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost nebude uzavřena dohoda o financování, pozbývá toto rozhodnutí platnosti 6 měsíců od jeho vstupu v platnost.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


PŘÍLOHA

Příspěvek Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

I.   ÚVOD

Souvislosti

V prosinci roku 2010 získal generální ředitel agentury MAAE od rady guvernérů pověření, aby založil banku slabě obohaceného uranu a předložil podrobnou koncepci ohledně jejího zřízení a bezpečné správy.

Dne 20. prosince 2011 potvrdila MAAE stálé misi v Kazachstánu, že na základě informací, které agentuře poskytla Republika Kazachstán ve svém „vyjádření zájmu“ s odkazem na požadavky uvedené v dokumentu GOV/INF/2011/7, je metalurgický závod Ulba (UMP) způsobilým místem pro banku slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE.

V letech 2011 až 2016 vyslala MAAE do Kazachstánu několik misí, jejichž cílem bylo posoudit zařízení UMP a vnitrostátní regulační rámec, aby bylo zajištěno, že banka bude moci splňovat příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Posouzení proběhlo v oblastech bezpečnosti zařízení, seismické bezpečnosti, havarijní připravenosti a reakce, bezpečnosti dopravy a jejího zajišťování a fyzické ochrany.

Dne 27. srpna 2015 byla mezi MAAE a Kazachstánem podepsána dohoda o hostitelském státu. Na základě této dohody se určuje Kazachstán jakožto hostitelský stát banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a dohoda Kazachstánu poskytuje rámec pro zajištění toho, aby uvedená banka pod kontrolou agentury MAAE byla spravována a řízena v souladu s právními a správními předpisy Kazachstánu a podle příslušných ustanovení bezpečnostních norem a doporučení vydaných agenturou MAAE.

Dne 27. srpna 2015 byla podepsána mezi MAAE a UMP dohoda o provozovateli zařízení. Na základě této dohody se stanoví UMP jakožto zařízení, kde bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, a dohoda poskytuje UMP rámec pro provozování a správu této banky v souladu se svou licencí, vnitrostátním regulačním rámcem a podle příslušných ustanovení bezpečnostních norem a doporučení vydaných agenturou MAAE.

Dále podepsaly MAAE a kazašské ministerstvo energetiky technickou dohodu o konkrétních podmínkách, které mají být za účelem zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE v Kazachstánu splněny (dále jen „technická dohoda“). Tato technická dohoda zajišťuje, aby každá ze stran poskytla nezbytné zdroje pro uskutečňování svých příslušných činností za účelem včasného zřízení uvedené banky, včetně činností za účelem dodržení příslušných ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Na základě uvedené technické dohody ustavily smluvní strany společný koordinační výbor s cílem usnadnit uplatňování této technické dohody a schválily plán konkrétních činností, s cílem zajistit zřízení a fungování dotčené banky v souladu s příslušnými ustanoveními bezpečnostních norem MAAE bezpečnostních pokynů. Technická dohoda vyžaduje, aby uvedené činnosti byly dokončeny během dvou let od podpisu právních dohod, nebo do září roku 2017.

V listopadu roku 2015 začala firma UMP projektovat nové úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, v němž bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. Jedna z misí agentury MAAE navštívila UMP ve dnech 29. února až 4. března 2016 s cílem přezkoumat pokrok práce na projektu. Tato mise agentury MAAE zkoumala, zda jsou při procesu projektování náležitě zohledňována příslušných ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Přezkum agentury MAAE se zaměřil na pět technických oblastí: konstrukce budovy, analýza bezpečnosti, radiační ochrana, havarijní připravenost a reakce a jaderné zabezpečení. Přezkum navrhovaného projektu a příslušné podpůrné dokumentace vedl k obecnému závěru, že projekt nabízí odpovídající opatření k zajištění doporučení týkajících se jaderné bezpečnosti a bezpečnostních pokynů.

Po dokončení projektu a jeho přezkumu agenturou MAAE byla v květnu roku 2016 mezi MAAE a UMP podepsána dohoda o partnerství. Tato dohoda upravuje technické a finanční otázky týkající se zřízení úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. To představuje významný mezník na cestě ke zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE.

V květnu roku 2016 bylo ve zprávě rady guvernérů GOV/INF/2016/8 zdůrazněno, že bylo dosaženo značného pokroku. Zpráva rovněž obsahuje první výchozí komplexní plán projektu a finanční plán.

Dokumentem rady guvernérů GOV/2010/67 byl pověřen generální ředitel MAAE zřízením banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tento dokument rovněž požadoval, aby náklady (včetně nákladů na lidské zdroje) spojené se zřízením a fungováním výše uvedené banky byly kryty výhradně z mimorozpočtových dobrovolných příspěvků a neměly žádný dopad na řádný rozpočet agentury MAAE. Za tímto účelem jsou z projektu banky slabě obohaceného uranu propláceny náklady různým útvarům MAAE, pokud jde o technické poradenství a technickou podporu poskytované projektovým odborníkům a specialistům prostřednictvím dohod o úrovni služeb. Tyto dohody, které vymezují služby, jež mají útvary v rámci projektu poskytovat za účelem realizace plánu projektu (včetně plánu konkrétních činností), jakož i náklady na úroveň podpory poskytované každým z útvarů, byly finalizovány a schváleny v březnu roku 2016.

Ode dne 1. dubna 2016 přislíbily řada členských států, Komise, Iniciativa pro jadernou hrozbu (NTI) a Světový institut pro přepravu jaderných materiálů (WNTI) prostředky v celkové výši přibližně 124 900 000 USD a 25 000 000 EUR a příspěvky, které k tomuto dni agentura získala, činí 124 900 000 USD a 20 000 000 EUR. Finanční příspěvky poskytla Iniciativa pro jadernou hrozbu (50 000 000 USD), USA (50 000 000 USD), Spojené arabské emiráty (10 000 000 USD), Norsko (5 000 000 USD), Kuvajt (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) a Kazachstán (400 000 USD). Evropská komise darovala 20 000 000 EUR na zakoupení slabě obohaceného uranu pro banku a 5 milionů EUR bylo přislíbeno na modernizace v oblasti bezpečnosti. Prostředky určené na modernizace v oblasti bezpečnosti (až 5 000 000 EUR) jsou popsány v této příloze.

Dalšími klíčovými fázemi budování banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE jsou:

a)

finalizace zřízení úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE včetně dokončení stavby; potvrzení toho, že budova a vybavení odpovídají konstrukčnímu záměru a platným ustanovením ohledně bezpečnosti a zabezpečení;

b)

dohoda s UMP ohledně programu správy válců, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost válců a jejich připravenost na přepravu;

c)

uvedení zařízení do provozu;

d)

pořízení slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a jeho doprava do úložiště a

e)

zahájení provozu.

Cíle projektu

Přispět ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, zejména zaručením vysoké úrovně zajištění a bezpečnosti během přepravy a skladování v souladu s bezpečnostními normami MAAE a bezpečnostními pokyny.

Přínosy

Bude dosaženo těchto přínosů:

a)

lepšího zajištění bezpečného zásobování jaderným palivem a

b)

pomoci agentuře MAAE při zajišťování a zabezpečování přepravy slabě obohaceného uranu od zadání zakázky až po dodání, jakož i během skladování v areálu banky slabě obohaceného uranu.

II.   POPIS ČINNOSTÍ

Banka slabě obohaceného uranu

Banku bude tvořit fyzická zásoba asi 90 tun slabě obohaceného uranu, což je množství potřebné pro jednu počáteční dávku určenou pro moderní lehkovodní reaktor (odpovídající asi 3 doplňujícím dávkám do aktivní zóny) k výrobě elektřiny, společně se souvisejícím vybavením a službami. Tato zásoba bude majetkem agentury MAAE. Dotčená banka bude fungovat na základě určitých nediskriminačních kritérií stanovených pro poskytování slabě obohaceného uranu do přijímající země. Tato kritéria budou v souladu se stanovami MAAE a schvaluje je rada guvernérů. Na jaderné zařízení využívající slabě obohacený uran se musí vztahovat dohoda s agenturou MAAE o zárukách a musí být s touto dohodou plně v souladu.

Podpora Unie

Unie bude dotčenou banku doplňujícím způsobem podporovat prostřednictvím různých nástrojů. Již v roce 2011 byl z nástroje pro stabilitu poskytnut finanční příspěvek ve výši 20 000 000 EUR na nákup slabě obohaceného uranu.

Toto rozhodnutí přispěje k bezpečnému a zabezpečenému fungování a správě banky. K příslušným činnostem plánovaným agenturou MAAE, na něž EU podle tohoto rozhodnutí finančně přispěje, může patřit:

1.   podpora bezpečného a zajištěného zřízení úložiště 90 tun slabě obohaceného uranu

Tento bod zahrnuje náklady na uskutečňování činností uvedených v projektovém plánu, včetně plánu konkrétních činností na rok 2017 a navazujících činnosti v roce 2018. Plán konkrétních činností, na němž se dohodla MAAE, UMP a Výbor Kazachstán pro jaderný a energetický dozor a kontrolu, je seznam činností považovaných za nezbytné pro modernizaci zařízení, vybavení, postupů a praktik s cílem zajistit, aby banka byla zřízena, uchovávána, provozována a chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Tyto činnosti byly vypracovány na základě několika posouzení provedených v letech 2012 až 2016. Konkrétně, mise vyslaná agenturou v lednu roku 2016 rovněž určila některé další vnější vybavení, které bude vyžadováno, aby úložiště mohlo fungovat v souladu s normami MAAE v oblasti havarijní připravenosti a reakce.

K těmto činnostem patří vypracování postupů pro bezpečné a zabezpečené fungování, zajištění havarijní připravenosti a reakce a vybavení v oblasti radiační ochrany, jakož i poskytování související odborné přípravy; pořádání seminářů věnovaných bezpečnostním otázkám, jež jsou pro banku slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE relevantní (například kultura jaderného zabezpečení); pozorování cvičení zaměřených na havarijní situace v zařízení; a navazující činnosti posuzování za účelem potvrzení souladu modernizací s příslušnými bezpečnostními normami MAAE a bezpečnostními pokyny ještě před jejich zadáním.

Slabě obohacený uran bude do dotčeného úložiště uložen pouze tehdy, pokud se MAAE přesvědčí, že byla předmětná banka zřízena a splňuje platná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Agentura tudíž podnikne potvrzující misi plánovanou na léto roku 2017, aby potvrdila, že dokončená stavba a její vnější vybavení odpovídají konstrukčnímu záměru a že je k dispozici veškerá infrastruktura potřebná pro splnění platných ustanovení ohledně bezpečnosti a zajištění.

Během dvou let bude rozpočet zahrnovat náklady na plánování, uskutečňování a podporu činností uvedených v plánu projektu a v plánu konkrétních činností a na informování o nich a rovněž bude zahrnovat náklady na pokrytí lidských zdrojů MAAE, aby bylo zajištěno, že v souladu s pověřením projektu banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE nebudou používány žádné finanční prostředky z řádného rozpočtu.

2.   zajištění bezpečné přepravy 90 tun slabě obohaceného uranu

Očekává se, že 90 tun slabě obohaceného uranu bude přepravováno ze zařízení dodavatele nebo dodavatelů do metalurgického závodu Ulba v kazašském Oskemenu, kde bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. Přeprava tohoto uranu v rámci různých jurisdikcí musí splňovat veškeré požadavky na dokumentaci, pojištění, schválení přepravy a označování, včetně požadavků států v oblasti fyzické ochrany obsažených v příslušných úmluvách a doporučeních vypracovaných pod záštitou agentury MAAE, a bezpečnostních požadavků Mezinárodní námořní organizace (IMO). Výdaje spojené s přepravou tohoto uranu budou záviset na zeměpisné poloze jeho dodavatele a na vzdálenostech po moři nebo po souši mezi dodavatelem a metalurgickým závodem Ulba v Kazachstánu, jakož i na počtu přístavů, v nichž bude náklad zastavovat, a překročení hranic nutných k uskutečnění dodávky. Do tohoto bodu spadá vypracování technických specifikací s úředníky agentury MAAE a odborné poradenství poskytované externími odborníky; plánování a dozor nad dopravou; pojištění; pronájem námořního přepravního plavidla za účelem posílení bezpečnosti; konzultace týkající se posouzení a plánování bezpečnostních rizik souvisejících s dopravní trasou; jakož i střežení přístavů a průjezdních míst během námořní dopravy.

3.   zajištění dlouhodobého skladování 90 tun slabě obohaceného uranu

Slabě obohacený uran bude umístěn na jednoúčelovém úložišti umístěném na území UMP v kazašském Oskemenu. Bude skladován ve válcích o průměru 30 palců (válce 30B). Provozovatel zařízení bude jménem MAAE odpovídat za skladování a ochranu slabě obohaceného uranu v souladu s bezpečnostními normami a doporučeními vydanými agenturou MAAE. To zahrnuje zakoupení uvedených válců, které zajistí fyzicky bezpečné a zabezpečené skladování uranu. Studie věnované bezpečnosti ukazují, že tyto kontejnmenty zajišťují spolehlivé a bezpečné skladování až na 50 let. Kromě zajišťování bezpečnosti přispívá tloušťka stěn válců a jejich celková koncepce k fyzické ochraně před sabotáží a krádeží.

Při zajišťování dlouhodobého skladování slabě obohaceného uranu je klíčové uskutečňování programu správy válců, včetně rutinní kontroly a obnovy osvědčení válců 30B ve skladu, aby odpovídaly normě ISO 7195 a aby byla zajištěna jejich připravenost na přepravu do členských států. To vyžaduje zajištění služeb týkajících se obnovy osvědčení válců pověřenými inspektory a služeb zaměstnanců UMP na podporu provedení testování.

Během dlouhodobého skladování slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude agentura uskutečňovat běžné a ad hoc monitorovací činnosti, včetně přijímání, posuzování a ověřování výročních zpráv od UMP. To bude zahrnovat každoroční setkání s UMP za účelem posouzení činnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení týkající se předmětné banky, jakož i další typy misí do UMP s cílem zajistit, že budou v případě banky nadále dodržována příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů.

Tento bod se použije po dobu 5 let.

III.   DOBA TRVÁNÍ

Předpokládaná doba provádění projektu je 60 měsíců a začíná podpisem dohody o financování uvedené v článku 3.

IV.   PŘÍJEMCI

Příjemci projektu uvedeného v tomto rozhodnutí, jsou všechny státy mající nárok na služby dotyčné banky, které splňují podmínky pro přístup do banky slabě obohaceného uranu stanovené radou guvernérů agentury MAAE.

V.   PROVÁDĚCÍ SUBJEKT

Agentuře MAAE bude svěřeno výše popsané technické provádění projektu pod kontrolou vysokého představitele. Projekt budou přímo provádět pracovníci MAAE, odborníci z dalších vnitrostátních jaderných orgánů a smluvní strany. V případě smluvních stran se bude zadávání zakázek na veškeré zboží, práce nebo služby agenturou MAAE v souvislosti s tímto rozhodnutím uskutečňovat tak, jak je podrobně uvedeno v dohodě o financování, kterou uzavře Komise s agenturou MAAE.

VI.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Prováděcí subjekt připraví:

a)

pravidelné zprávy o uskutečňování projektu;

b)

závěrečnou zprávu, a to nejpozději dva měsíce od ukončení projektu.

Zprávy budou poslány vysokému představiteli.