28.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/46


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1900

ze dne 26. října 2016,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Polsko

(oznámeno pod číslem C(2016) 6793)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. V příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí je uvedeno vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států v částech I, II, III a IV, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet zahrnuje některé oblasti Estonska, Lotyšska a Polska.

(2)

V srpnu 2016 se objevilo jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v územně-správní jednotce powiat moniecki v Polsku, což je oblast, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU; v září 2016 se v této oblasti objevil jiný jednotlivý případ afrického moru prasat u prasat divokých. V září 2016 se objevilo několik málo ohnisek afrického moru prasat u prasat domácích v územně-správních jednotkách powiat łosicki a powiat siemiatycki v Polsku v oblasti v současnosti uvedené v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, v těsné blízkosti oblastí uvedených v části I a II zmíněné přílohy. Výskyt této nákazy v těchto oblastech spolu s nedávnou změnou epizootologické situace představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit. Některé oblasti Polska uvedené v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto nyní měly být zařazeny na seznam v části III uvedené přílohy.

(3)

Od října 2015 se nebyla nahlášena žádná ohniska afrického moru prasat u prasat domácích v těch oblastech Estonska, které jsou uvedeny v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU a nacházejí se jižně od silnice č. 92. Navíc byl v uvedených oblastech proveden dohled nad opatřeními biologické bezpečnosti na základě vnitrostátního programu pro biologickou bezpečnost v zájmu předcházení šíření afrického moru prasat. To naznačuje, že se epizootologická situace zlepšila. Tyto oblasti uvedeného členského státu by měly být proto namísto v části III nyní uvedeny v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(4)

V září 2016 se objevilo jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v Gulbenes novads v Lotyšsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Výskyt tohoto ohniska spolu s nedávnou změnou epizootologické situace představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit. V důsledku toho by nyní některé oblasti Lotyšska měly být uvedeny v části III namísto části II uvedené přílohy.

(5)

Při posuzování veterinárního rizika vyplývajícího z dané situace v případě afrického moru prasat v Estonsku, Lotyšsku a Polsku by měl být zohledněn vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací domácích a volně žijících prasat v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí tak, aby odrážel změny současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v Estonsku, Lotyšsku a Polsku.

(6)

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. října 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Hiiu maakond.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Bauskas novads: pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,

v Dobeles novads: pagasti Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru a Krimūnu, Dobeles, Berzes, část pagasts Jaunbērzes nacházející se západně od silnice P98 a Dobele pilsēta,

v Jelgavas novads: pagasti Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,

v Kandavas novads: pagasti Vānes a Matkules,

v Talsu novads: pagasti Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, Sabile pilsēta, Talsi pilsēta, Stende pilsēta a Valdemārpils pilsēta,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

Bauska pilsēta,

Jelgava republikas pilsēta,

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės seniūnija, Veliuonos seniūnija, Seredžiaus seniūnija a Juodaičių seniūnija,

v Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Rozalimo seniūnija a Pakruojo seniūnija,

v Panevežys rajono savivaldybė: část Krekenavos seniūnija nacházející se na západě od řeky Nevėžis,

v Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos seniūnija, Pagojukų seniūnija a Šiluvos seniūnija,

v Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Barzdų seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija, Sintautų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Slavikų seniūnija a Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

 

V regionu województwo warmińsko-mazurskie:

gminy Kalinowo a Prostki v územně-správní jednotce powiat ełcki,

gmina Biała Piska v územně-správní jednotce powiat piski.

 

V regionu województwo podlaskie:

powiat augustowski,

gminy Brańsk s městem Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, část gminy Bielsk Podlaski nacházející se západně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), město Bielsk Podlaski, část gminy Orla nacházející se západně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy a Poświętne v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk a Perlejewo v územně-správní jednotce powiat siemiatycki,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki a Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,

gminy Grabowo a Stawiski v územně-správní jednotce powiat kolneński,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat M. Suwałki,

powiat sejneński,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski.

 

V regionu województwo mazowieckie:

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń a Repki v územně-správní jednotce powiat sokołowski,

gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce a Zbuczyn v územně-správní jednotce powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin a Goworowo v územně-správní jednotce powiat ostrołęcki,

gminy Olszanka, Łosice a Platerów v územně-správní jednotce powiat łosicki,

powiat ostrowski.

 

V regionu województwo lubelskie:

gmina Hanna v územně-správní jednotce powiat włodawski,

gminy Miedzyrzec Podlaski s městem Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice a Sosnówka v územně-správní jednotce powiat bialski,

gmina Kąkolewnica Wschodnia a Komarówka Podlaska v územně-správní jednotce powiat radzyński.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harju maakond (kromě části Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20), Aegviidu vald a Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Lääne maakond,

Pärnu maakond,

Põlva maakond,

Võru maakond,

Valga maakond,

Rapla maakond,

Suure-Jaani vald,

část Tamsalu vald nacházející se severovýchodně od železniční trati Tallin–Tartu,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Balvu novads: pagasti Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils a Krišjāņu,

v Bauskas novads: pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,

v Dobeles novads: část Jaunbērzes pagasts nacházející se východně od silnice P98,

v Gulbenes novads: Līgo pagasts,

v Jelgavas novads: pagasti Kalnciema, Līvbērzes a Valgundes,

v Kandavas novads: pagasti Cēres, Kandavas, Zemītes a Zantes, Kandava pilsēta,

v Limbažu novads: pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu a Umurgas,

v Rugāju novads: Lazdukalna pagasts,

v Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

v Talsu novads: pagasti Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu a Strazdes,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

v Apes novads: pagasti Trapenes, Gaujienas and Apes a Ape pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

v Raunas novads: Raunas pagasts,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

v Smiltenes novads: pagasti Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas, Grundzāles a Smiltene pilsēta,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Limbaži pilsēta,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija a část Anykščiai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnic č. 121 a 119,

v Jonava rajono savivaldybė: Šilų seniūnija, Bukonių seniūnija a v Žeimių seniūnija vesnice Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka a Naujokai,

v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Domeikavos seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Samylų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Užliedžių seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija a Pernaravos seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija, Ramygalos seniūnija, Smilgių seniūnija, Upytės seniūnija, Vadoklių seniūnija, Velžio seniūnija a část Krekenavos seniūnija nacházející se na východě od řeky Nevėžis,

v Prienai rajono savivaldybė: Veiverių seniūnija, Šilavoto seniūnija, Naujosios Ūtos seniūnija, Balbieriškio seniūnija, Ašmintos seniūnija, Išlaužo seniūnija a Pakuonių seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų seniūnija, Turgelių seniūnija, Akmenynės seniūnija, Šalčininkų seniūnija, Gerviškių seniūnija, Butrimonių seniūnija, Eišiškių seniūnija, Poškonių seniūnija a Dieveniškių seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos seniūnija, Marcinkonių seniūnija a Merkinės seniūnija,

ve Vilnius rajono savivaldybė: části Sudervė seniūnija a Dūkštai seniūnija nacházející se severovýchodně od silnice č. 171, Maišiagala seniūnija, Zujūnų seniūnija, Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija, Paberžės seniūnija, Nemenčinės seniūnija, Nemenčinės miesto seniūnija, Sužionių seniūnija, Buivydžių seniūnija, Bezdonių seniūnija, Lavoriškių seniūnija, Mickūnų seniūnija, Šatrininkų seniūnija, Kalvelių seniūnija, Nemėžių seniūnija, Rudaminos seniūnija, Rūkainių seniūnija, Medininkų seniūnija, Marijampolio seniūnija, Pagirių seniūnija a Juodšilių seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

v Utena rajono savivaldybė: Sudeikių seniūnija, Utenos seniūnija, Utenos miesto seniūnija, Kuktiškių seniūnija, Daugailių seniūnija, Tauragnų seniūnija a Saldutiškio seniūnija,

v Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų seniūnija, Punios seniūnija, Daugų seniūnija, Alovės seniūnija, Nemunaičio seniūnija, Raitininkų seniūnija, Miroslavo seniūnija, Krokialaukio seniūnija, Simno seniūnija a Alytaus seniūnija,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

V regionu województwo podlaskie:

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów a Zawady v územně-správní jednotce powiat białostocki,

územně-správní jednotka powiat sokólski,

gmina Dubicze Cerkiewne, části gmin Kleszczele a Czeremcha nacházející se východně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

část gminy Bielsk Podlaski nacházející se východně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), část gminy Orla nacházející se východně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski.

ČÁST III

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

část Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20),

část Tamsalu vald nacházející se jihozápadně od železniční trati Tallin–Tartu,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Balvu novads: pagasti Kubuļu, Balvu a Balvi pilsēta,

v Gulbenes novads: pagasti Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma a Lejasciema a Gulbene pilsēta,

Jaunpiebalgas novads,

v Raunas novads: Drustu pagasts,

v Smiltenes novads: pagasti Launkalnes, Variņu a Palsmanes,

v Apes novads: Virešu pagasts,

v Limbažu novads: pagasti Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v Rugāju novads: Rugāju pagasts,

v Salacgrīvas novads: pagasti Ainažu a Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Ainaži pilsēta,

Salacgrīva pilsēta,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių seniūnija, Skiemonių seniūnija, Viešintų seniūnija, Andrioniškio seniūnija, Svėdasų seniūnija, Troškūnų seniūnija, Traupio seniūnija a část Anykščių seniūnija nacházející se severovýchodně od silnic č. 121 a 119,

v Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

v Jonava rajono savivaldybė: Upninkų seniūnija, Ruklos seniūnija, Dumsių seniūnija, Užusalių seniūnija, Kulvos seniūnija a v Žeimiai seniūnija vesnice Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

v Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos seniūnija, Lapių seniūnija, Karmėlavos seniūnija a Neveronių seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija, Krakių seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija, Surviliškio seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija, Šėtos seniūnija a Kėdainių miesto seniūnija,

v Prienai rajono savivaldybė: Jiezno seniūnija a Stakliškių seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių seniūnija a Raguvos seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės seniūnija, Pabarės seniūnija, Dainavos seniūnija a Kalesninkų seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų seniūnija, Jakėnų seniūnija, Matuizų seniūnija, Varėnos seniūnija a Vydenių seniūnija,

ve Vilnius rajono savivaldybė: části Sudervė seniūnija a Dūkštai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnice č. 171,

v Utena rajono savivaldybė: Užpalių seniūnija, Vyžuonų seniūnija a Leliūnų seniūnija,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

 

V regionu województwo podlaskie:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka s městem Hajnówka, Narew, Narewka a části gmin Czeremcha a Kleszczele nacházející se západně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze s městem Siemiatycze v územně-správní jednotce powiat siemiatycki.

 

V regionu województwo mazowieckie:

gminy Sarnaki, Stara Kornica a Huszlew v územně-správní jednotce powiat łosicki.

 

V regionu województwo lubelskie:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie a Terespol s městem Terespol v územně-správní jednotce powiat bialski,

powiat M. Biała Podlaska.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

všechny oblasti Sardinie.“