18.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1830

ze dne 11. října 2016

o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 115 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. b) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/1392 (2) byl dne 12. července 2016 podepsán Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (dále jen „pozměňovací protokol“), s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.

(2)

Znění pozměňovacího protokolu, které je výsledkem jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou, neboť umožňuje přizpůsobit Dohodu mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (3) (dále jen „dohoda“), nejnovějšímu vývoji na celosvětové úrovni, pokud jde o automatickou výměnu informací, totiž globálnímu standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti, který vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Unie, její členské státy a Monacké knížectví se aktivně účastnily práce Globálního fóra OECD zaměřené na podporu vypracování a provádění tohoto standardu. Znění dohody ve znění pozměňovacího protokolu je právním základem pro provádění globálního standardu ve vztazích mezi Unií a Monackým knížectvím.

(3)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(4)

Pozměňovací protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, se schvaluje jménem Unie (5).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 pozměňovacího protokolu (6).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 11. října 2016.

Za Radu

předseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Stanovisko ze dne 23. června 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1392 ze dne 12. července 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 55.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Znění pozměňovací protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 3, spolu s rozhodnutím o jeho podpisu a prozatímním provádění.

(6)  Den vstupu pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.