9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/32


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1621

ze dne 7. září 2016,

kterým se přijímají pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(oznámeno pod číslem C(2016) 5648)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (1), a zejména na čl. 30 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1221/2009 může fórum akreditačních a licenčních orgánů vypracovat pokyny k otázkám odborné způsobilosti akreditačních a licenčních orgánů s cílem harmonizovat postupy uplatňované těmito akreditačními a licenčními orgány a dohled nad environmentálními ověřovateli.

(2)

Environmentální ověřovatelé působící v různých členských státech jsou v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1221/2009 povinni oznamovat svou činnost příslušným akreditačním a licenčním orgánům.

(3)

Praktické provádění tohoto postupu oznamování ukázalo, že reakce jednotlivých akreditačních a licenčních orgánů vůči environmentálním ověřovatelům, kteří nedodrží svou oznamovací povinnost, se liší. V důsledku toho je zapotřebí vydat dodatečné pokyny, aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování oznamovacích postupů v souvislosti s environmentálními ověřovateli s akreditací nebo licencí v jednom členském státě, kteří provádějí ověřování a schvalování v jiném členském státě.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 49 nařízení (ES) č. 1221/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů podle nařízení (ES) č. 1221/2009 ve znění stanoveném v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. září 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení (ES) č. 1221/2009

ÚVOD

Tyto pokyny harmonizují oznamovací postupy platné pro environmentální ověřovatele působící v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence.

1.   Povinnosti, které musí být před oznamováním splněny

1.1.   Akreditační nebo licenční orgán zveřejní své postupy pro oznamování určené environmentálním ověřovatelům akreditovaným v jiném členském státě a umožní k nim snadný přístup. Veřejně přístupné informace týkající se těchto postupů rovněž stanoví veškeré poplatky (kromě cestovních výdajů) účtované akreditačním nebo licenčním orgánem za oznamování a dohled.

1.2.   Akreditační nebo licenční orgán, který akreditaci nebo licenci udělil, vyžaduje, aby jeho příslušní akreditovaní nebo licencovaní environmentální ověřovatelé před zahájením ověřovací nebo schvalovací činnosti v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence dodrželi postup pro oznamování stanovený v čl. 24 odst. 1. Akreditační nebo licenční orgán rovněž v rámci kontrolní činnosti svých akreditovaných nebo licencovaných environmentálních ověřovatelů ověří, že během působení environmentálního ověřovatele v jiném členském státě byly splněny požadavky na oznamování podle nařízení (ES) č. 1221/2009.

1.3.   Akreditační nebo licenční orgán svým akreditovaným nebo licencovaným environmentálním ověřovatelům doporučí, aby informovali své klientské organizace, že jsou povinny umožnit provádění dohledu v souladu s čl. 23 odst. 6 nařízení (ES) č. 1221/2009, a že neumožnění tohoto dohledu může být důvodem k nezaregistrování organizací.

2.   Obsah oznámení

2.1.   Požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 se považují za splněné, pokud jsou předloženy následující informace:

a)

podrobnosti akreditace nebo licence a důkaz, že tato akreditace nebo licence je stále v platnosti, že nebyla pozastavena nebo odňata a že je pro konkrétní činnosti organizace v rámci ověřování nebo schvalování vhodná;

b)

složení a kompetence týmu, zejména znalost požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí a znalost úředního jazyka členského státu, v němž by ověřování nebo schvalování mělo probíhat;

c)

v případě potřeby osobní záznamy, jako jsou záznamy o příslušných kvalifikacích, školeních a zkušenostech specifických pro hospodářské odvětví, které je ověřováno;

d)

doba a místo ověřování a schvalování, včetně návštěvy environmentálních ověřovatelů v organizaci a všech fází před touto návštěvou a po ní, jak je stanoveno v článku 25 nařízení (ES) č. 1221/2009;

e)

adresa a kontaktní údaje organizace, která ověřování nebo schvalování podléhá, včetně všech míst a činností v rámci ověřování nebo schvalování, a počet zaměstnanců.

Dodatečné žádosti podle písmene c) musí být odůvodněny s ohledem na konkrétní situaci a nesmí ohrozit právo environmentálního ověřovatele poskytovat služby v jiném členském státě, než ve kterém byla udělena akreditace nebo licence.

2.2.   Jestliže oznámení splňuje požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009, akreditační nebo licenční orgán uvědomí dotčeného environmentálního ověřovatele před začátkem ověřovací nebo schvalovací činností popsané v článku 25 nařízení (ES) č. 1221/2009. Je-li to možné, musí být tyto informace poskytnuty dva týdny před začátkem ověřovacích nebo schvalovacích činností. Akreditační nebo licenční orgán zároveň informuje environmentálního ověřovatele o rozsahu a obsahu dohledu, který hodlá provést, a o souvisejících nákladech.

2.3.   Pokud akreditační nebo licenční orgán zjistí, že budou provedeny, nebo již byly provedeny, ověřovací nebo schvalovací činnosti bez oznámení, akreditační nebo licenční orgán upozorní environmentálního ověřovatele na požadavky nařízení (ES) č. 1221/2009 týkající se oznamování v dané zemi (viz bod 2.1).

Pokud informace uvedené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 nejsou poskytnuty včas, nebo pokud oznámení nesplňuje požadavky na oznamování stanovené v uvedeném článku, použije se bod 3.1 těchto pokynů.

2.4.   Vzhledem k tomu, že výsledek oznamování by mohl ovlivnit procesy ověřování a schvalování, akreditační nebo licenční orgán doporučí ověřovateli, aby výsledek oznamování sdělil svému klientovi.

3.   Důsledky nedodrŽení oznamovacího postupu

3.1.   Pokud oznámení nesplňuje požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009, akreditační a licenční orgán se řídí postupem stanoveným v bodech 3.1.1 až 3.1.4.

3.1.1.   Pokud nejsou poskytnuty informace týkající se podrobností akreditace nebo licence, kompetencí, času a místa ověřování a schvalování, adresy a kontaktních údajů organizace, znalosti právních požadavků vztahujících se k životnímu prostředí a znalosti úředního jazyka členského státu, v němž by mělo ověřování a schvalování probíhat, nebo případně složení týmu, nebo pokud tyto informace nejsou poskytnuty včas, environmentální ověřovatel musí být o těchto chybějících údajích a nedodržení oznamovací lhůty co nejdříve informován.

3.1.2.   Pokud se akreditační nebo licenční orgán domnívá, že chybějící informace nebrání uspokojivému dohledu environmentálního ověřovatele, akreditační nebo licenční orgán posoudí oznámení jako pro výkon činností dohledu dostatečné a požádá environmentálního ověřovatele, aby poskytl chybějící informace později. Environmentální ověřovatel musí být o tomto rozhodnutí informován včas a před zahájením samotného ověřování nebo schvalování.

3.1.3.   Pokud akreditační nebo licenční orgán považuje informace, které jsou nezbytné pro uspokojivý dohled nad ověřovací nebo schvalovací činností (například čas a místo ověřovací nebo schvalovací činnosti, adresa a kontaktní údaje organizace, akreditační nebo licenční údaje environmentálního ověřovatele, složení týmu nebo kompetence týmu, zejména znalost právních požadavků a znalost úředního jazyka členského státu, v němž by ověřování a schvalování mělo probíhat) za neobdržené, akreditační nebo licenční orgán uvědomí environmentálního ověřovatele, že oznámení považuje za neuspokojivé, a že proto uspokojivý dohled není možný, a že doporučí příslušnému orgánu zamítnout registraci organizace, pokud nebudou chybějící informace před začátkem ověřování nebo schvalování dodány.

3.1.4.   Pokud se akreditační nebo licenční orgán rozhodne doporučit příslušnému orgánu registraci organizace zamítnout, uvědomí o této skutečnosti environmentálního ověřovatele, akreditační a licenční orgán, který akreditaci nebo licenci udělil, organizaci a příslušný orgán, pokud je to možné.