4.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/100


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1332

ze dne 28. července 2016,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku

(oznámeno pod číslem C(2016) 4778)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena výrobkům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že konkrétní kritéria pro udělování ekoznačky EU se stanoví podle skupin výrobků.

(3)

Komise rozhodnutím 2009/894/ES (2) v případě dřevěného nábytku stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování, které platí do 31. prosince 2016.

(4)

K lepšímu zohlednění sortimentu nábytkových výrobků na trhu, stavu techniky u těchto výrobků a k zohlednění inovací za poslední roky je vhodné rozšířit rozsah této skupiny výrobků tak, aby zahrnovala i jiný než dřevěný nábytek, a zavést revidovaný soubor ekologických kritérií.

(5)

Cílem revize ekologických kritérií je, aby se používaly materiály vyráběné udržitelnějším způsobem (měřeno přístupem založeným na analýze životního cyklu), omezilo se používání nebezpečných sloučenin, snížilo se množství nebezpečných reziduí, omezilo se přispívání nábytku ke znečištění vnitřního ovzduší a podpořila se dlouhodobá životnost a vysoká kvalita výrobku, který lze snadno opravit a rozebrat. Revidovaná kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by s ohledem na inovační cyklus této skupiny výrobků měly být platné šest let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(6)

Rozhodnutí 2009/894/ES by proto mělo být nahrazeno.

(7)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro dřevěný nábytek na základě ekologických kritérií uvedených v rozhodnutí 2009/894/ES, je vhodné stanovit přechodné období, aby měli dostatek času přizpůsobit své výrobky revidovaným ekologickým kritériím a požadavkům. Výrobci by též měli mít možnost předkládat po dostatečně dlouhou dobu žádosti podle ekologických kritérií stanovených rozhodnutím 2009/894/ES.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupina výrobků „nábytek“ zahrnuje samostatné nebo vestavěné jednotky, jejichž hlavní funkcí je sloužit ke skladování, ukládání nebo zavěšení věcí a/nebo poskytovat prostor, kde uživatelé mohou odpočívat, sedět, studovat či pracovat, a to k použití jak uvnitř, tak venku. Z hlediska rozsahu do ní spadá domácí i komerční nábytek, který se používá pro bytové i nebytové účely. Tato skupina výrobků zahrnuje rámy, nohy, lůžka a čela postelí.

2.   Tato skupina výrobků nezahrnuje tyto výrobky:

a)

postelové matrace, na něž se vztahují kritéria stanovená rozhodnutím Komise 2014/391/EU (3);

b)

výrobky, jejichž hlavní funkcí není sloužit k účelům stanovených v odstavci 1, mimo jiné pouliční osvětlení, zábradlí a ploty, žebříky, hodiny, vybavení hřišť, samostatně stojící nebo závěsná zrcadla, elektrické instalační trubky, silniční sloupky a stavebniny, jako jsou schody, dveře, okna, podlahové krytiny a obkladové prvky;

c)

použitý nábytek, nábytek s novou povrchovou úpravou, po rekonstrukci nebo přestavbě;

d)

nábytek umístěný ve vozidlech používaných k veřejné či soukromé přepravě;

e)

nábytek sestávající z více než z 5 % (hmotnostních) z materiálů, které nejsou součástí tohoto seznamu: rostlé dřevo, desky na bázi dřeva, korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„usní s transparentní úpravou“ useň, jejíž přírodní líc je zřetelně a zcela viditelný a jakýkoliv nános nepigmentové konečné úpravy na povrchu je menší než 0,01 mm nebo roven této hodnotě, a to v souladu s definicí v normě EN 15987;

b)

„usní s polotransparentní úpravou“ useň, na kterou byla nanesena konečná úprava obsahující malé množství pigmentu, takže přírodní líc je zřetelně viditelný, a to v souladu s definicí v normě EN 15987;

c)

„usní s krycí pigmentovou úpravou a štípenkovou usní s krycí pigmentovou úpravou“ useň nebo štípenková useň, jejíž přírodní líc nebo povrch je zcela zakrytý konečnou úpravou obsahující pigmenty, a to v souladu s definicí v normě EN 15987;

d)

„lakovou usní a lakovou štípenkovou usní“ useň nebo štípenková useň se zrcadlovým efektem, který vznikne nanesením vrstvy pigmentovaných nebo nepigmentovaných laků nebo syntetických pryskyřic, která nepřesahuje třetinu celkové tloušťky výrobku, a to v souladu s definicí v normě EN 15987;

e)

„povrstvenou usní a povrstvenou štípenkovou usní“ useň nebo štípenková useň, která má na vnější straně nanesenou povrchovou vrstvu o tloušťce, která nepřesahuje třetinu celkové tloušťky výrobku, ale je větší než 0,15 mm, a to v souladu s definicí v normě EN 15987;

f)

„těkavou organickou sloučeninou“ (VOC) každá organická sloučenina, jejíž počáteční bod varu při atmosférickém tlaku 101,3 kPa je nižší než 250 °C nebo se této hodnotě rovná, a to v souladu s definicí ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES (4), a která z kapilární kolony eluuje v retenčním rozmezí před n-tetradekanem (C14H30) včetně;

g)

„semitěkavými organickými sloučeninami“ (SVOC) každá organická sloučenina, jejíž bod varu při standardním tlaku 101,3 kPa je vyšší než 250 °C a nižší než 370 °C a která z kapilární kolony eluuje v retenčním rozmezí po n-tetradekanu (C14H30) a před či spolu s n-dokosanem (C22H46);

h)

„obsahem recyklovaného materiálu“ podíl hmoty recyklovaného materiálu ve výrobku nebo obalu; pouze předspotřební a pospotřební materiály se považují za obsah recyklovaného materiálu, a to v souladu s definicí v normě ISO 14021;

i)

„předspotřebním materiálem“ materiál odkloněný z odpadového toku během výrobního procesu; netýká se to ovšem znovupoužití materiálu jako je přepracování, přebroušení nebo šrotu vzniklého v procesu a schopného znovuzískání ve stejném procesu, ve kterém vznikl, a to v souladu s definicí v normě ISO 14021, a rovněž se to netýká odpadního dřeva a dřevní štěpky a vláken z těžebních nebo pilařských provozů;

j)

„pospotřebním materiálem“ materiál vzniklý v domácnostech nebo v obchodních, průmyslových a institucionálních zařízeních v rámci jejich funkce jako konečných uživatelů výrobku, který nadále nemůže být používán pro původní účel; zahrnuje návrat materiálu z distribučního řetězce, a to v souladu s definicí v normě ISO 14021;

k)

„zhodnoceným/znovuzískaným materiálem“ materiál, který by jinak byl odstraněn (zneškodněn) jako odpad nebo použit pro energetické využití, ale místo toho byl sebrán a zhodnocen/znovuzískán jako materiálový vstup pro recyklační nebo výrobní proces místo nového primárního materiálu, a to v souladu s definicí v normě ISO 14021;

l)

„recyklovaným materiálem“ materiál, který byl znovu zpracován ze zhodnoceného/znovuzískaného materiálu ve výrobním procesu a zapracován do konečného výrobku nebo do součásti pro začlenění do výrobku v souladu s definicí v normě ISO 14021, ovšem vyjma odpadního dřeva a dřevní štěpky a vláken z těžebních nebo pilařských provozů;

m)

„deskami na bázi dřeva“ desky vyrobené z dřevních vláken jedním z několika různých postupů, jejichž součástí může být použití vyšších teplot, tlaků a pojivových pryskyřic či lepidel;

n)

„deskou z orientovaných plochých třísek (OSB)“ vícevrstvá deska vyrobená z dřevěných třísek a lepidla, a to v souladu s definicí v normě EN 300. Třísky ve vnější vrstvě jsou orientovány rovnoběžně s délkou, nebo šířkou desky. Třísky ve střední vrstvě nebo vrstvách mohou být orientovány náhodně, nebo obecně kolmo na třísky vnějších vrstev;

o)

„třískovou deskou“ deska na bázi dřeva vyráběná slisováním a ohřevem částic dřeva (třísek, hoblin, pilin apod.) nebo jiných lignocelulózových materiálů ve formě částic (pazdeří, konopí, bagasa, sláma apod.) s přídavkem lepidla, a to v souladu s definicí v normě EN 309;

p)

„překližovanými deskami“ desky na bázi dřeva tvořené svazkem navzájem slepených vrstev, přičemž směr vláken sousedních vrstev je většinou kolmý, a to v souladu s definicí v normě EN 313. Lze rozlišit mnoho různých podkategorií překližovaných desek, a to na základě struktury (například překližka, jádrová překližovaná deska, symetrická překližovaná deska) nebo převládajícího konečného užití (např. námořní překližovaná deska);

q)

„dřevovláknitými deskami“ širší řada typů desek, které jsou definovány v normách EN 316 a EN 622 a které lze na základě jejich fyzikálních vlastností a procesu výroby rozdělit na subkategorie tvrdé desky, polotvrdé desky, izolační desky a desky vyrobené suchým procesem;

r)

„snadno biologicky rozložitelnou chemickou látkou“ látka, která při použití některé z těchto zkušebních metod vykazuje za 28 dnů rozklad 70 % rozpuštěného organického uhlíku nebo vykazuje za 28 dnů 60 % teoretického maxima spotřeby kyslíku nebo uvolnění oxidu uhličitého: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408;

s)

„biologicky inherentně rozložitelnou chemickou látkou“ látka, která při použití některé z těchto zkušebních metod vykazuje za 28 dnů rozklad 70 % rozpuštěného organického uhlíku nebo vykazuje za 28 dnů 60 % teoretického maxima spotřeby kyslíku nebo uvolnění oxidu uhličitého: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C;

t)

„povrchovými úpravami“ metody, kdy je na povrch materiálu nanesena krycí vrstva nebo nátěr. K těmto metodám patří aplikace barev, potisku, laků, dýh, laminátů, impregnovaného papíru a povrchových folií;

u)

„biocidním přípravkem“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (5):

jakákoli látka nebo směs ve formě, v jaké se dodává uživateli, skládající se z jedné nebo více účinných látek nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvářející, určené k ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením,

jakákoli látka nebo směs vytvořená z látek nebo směsí, na které se nevztahuje předchozí odstavec, použité s úmyslem zničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na škodlivý organismus jakýmkoliv jiným způsobem než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením, a

ošetřený předmět, který má primární biocidní funkci;

v)

„konzervačními přípravky na dřevo“ biocidní přípravky, které se aplikují nanášením (např. postřikem či nátěrem) přímo na povrch dřeva (tj. kulatiny přijaté ke zpracování ke komerčnímu využití na pile, jakož i při všech následujících použití dřeva a výrobků na jeho bázi) či do výrobků na jeho bázi nebo postupy, při nichž dochází k průniku látky hluboko do dřeva (např. vakuotlakovým procesem či postupem dvojitého vakua) či do výrobků na jeho bázi, nebo které se používají na nedřevěné materiály (např. na zdivo či základy domů) výhradně k ochraně přilehlého dřeva nebo výrobků na jeho bázi proti napadení dřevokaznými organismy (např. dřevomorkou a termity), a to podle definice, na níž se dohodl Evropský výbor pro normalizaci (zdroj CEN/TC 38 „trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva“);

w)

„E1“ klasifikace desek na bázi dřeva obsahujících formaldehyd přijatá všemi členskými státy EU na základě emisí formaldehydu. Podle definice stanovené v příloze B normy EN 13986 jsou desky na bázi dřeva klasifikovány jako E1, jsou-li emise ekvivalentní koncentraci formaldehydu v rovnovážném stavu nižší nebo rovné 0,1 ppm (0,124 mg/m3) po 28 dnech komorové zkoušky provedené podle normy EN 717-1, nebo pokud se stanoví, že obsah formaldehydu je nižší nebo roven 8 mg/100 g úplně suché desky při měření podle normy EN 120, nebo že úrovně emisí formaldehydu jsou nižší nebo rovny 3,5 mg/m2.h podle normy EN 717-2, popřípadě nižší nebo rovny 5,0 mg/m2.h podle téže metody, avšak do 3 dnů od výroby;

x)

„povrstvenými textiliemi“ textilie s přilnavou, zřetelně odlišnou souvislou vrstvou materiálu na bázi pryže a/nebo plastu na jedné nebo na obou stranách, a to v souladu s definicí v normě EN 13360, včetně čalounických materiálů obvykle nazývaných „umělá kůže“;

y)

„textilie“ přírodní vlákna, syntetická vlákna a vlákna z umělé celulózy;

z)

„přírodními vlákny“ bavlněná a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen, lněná a jiná lýková vlákna, vlněná a jiná keratinová vlákna;

aa)

„syntetickými vlákny“ akrylová, elastanová, polyamidová, polyesterová a polypropylenová vlákna;

bb)

„vlákny z umělé celulózy“ lyocelová, modalová a viskózní vlákna;

cc)

„čalouněním“ materiály k řemeslnému potahování, vycpávání a plnění sedacích, lehacích a jiných nábytkových výrobků, přičemž tento pojem může zahrnovat potahové materiály, jako je kůže, povrstvené textilie a textilie, jakož i vycpávkové materiály, jako jsou měkké lehčené polymerní materiály na bázi latexové pryže a polyuretanu;

dd)

„látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení, a to v souladu s definicí v čl. 3 bodě 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6);

ee)

„směsí“ směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek, a to v souladu s definicí v čl. 3 bodě 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

ff)

„nábytkovým dílcem“ pevné a samostatné jednotky, jejichž tvar a formu není před montáží plně funkční podoby konečného výrobku třeba měnit, ačkoliv při užívání konečného výrobku se jejich poloha měnit může, přičemž tento pojem zahrnuje závěsy dveří, šrouby, rámy, zásuvky, kolečka a police;

gg)

„nábytkovým materiálem“ materiály, jejichž tvar a formu lze před montáží či při užívání nábytkového výrobku měnit, přičemž tento pojem zahrnuje textilie, usně, povrstvené textilie a polyuretanové pěny používané v čalounictví. Za nábytkový materiál lze považovat také dodané dřevo, z něhož však následným nařezáním a ošetřením vznikne dílec.

Článek 3

Aby mohla být příslušnému výrobku udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny výrobků „nábytek“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat ekologická kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „nábytek“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí šest let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „nábytek“ přiděluje číselný kód „049“.

Článek 6

Rozhodnutí 2009/894/ES se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o ekoznačku EU v případě výrobků spadajících do skupiny výrobků „dřevěný nábytek“, jež byly podány přede dnem přijetí tohoto rozhodnutí, hodnotí v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí 2009/894/ES.

2.   Žádosti o udělení ekoznačky EU výrobkům spadajícím do skupiny výrobků „dřevěný nábytek“ podané do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí mohou vycházet buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/894/ES, nebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí.

Žádosti se posuzují v souladu s kritérii, z nichž vychází.

3.   Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2009/894/ES lze používat dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. července 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/894/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku (Úř. věst. L 320, 5.12.2009, s. 23).

(3)  Rozhodnutí Komise 2014/391/EU ze dne 23. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU postelovým matracím (Úř. věst. L 184, 25.6.2014, s. 18).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

RÁMCOVÁ

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU

Kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytkovým výrobkům:

1.

Popis výrobku

2.

Obecné požadavky na nebezpečné látky a směsi

3.

Dřevo, korek, bambus a ratan

4.

Plasty

5.

Kovy

6.

Čalounické potahové materiály

7.

Vycpávkové čalounické materiály

8.

Sklo: použití těžkých kovů

9.

Požadavky na konečný výrobek

10.

Informace pro spotřebitele

11.

Informace uvedené na ekoznačce EU

POŽADAVKY NA POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

U každého kritéria jsou uvedeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady dokládající splnění kritérií, může být původcem těchto dokladů žadatel a/nebo popřípadě jeho dodavatel (dodavatelé) a/nebo jejich subdodavatelé atd.

Příslušné subjekty přednostně uznají osvědčení vydaná subjekty akreditovanými podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro subjekty certifikující výrobky, postupy a služby.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než metody určené pro jednotlivá kritéria, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování.

Předpokladem je, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky právních předpisů země (zemí), ve kterých se má uvádět na trh. Žadatel předloží prohlášení, že výrobek tyto požadavky splňuje.

Kritéria pro udělování ekoznačky EU jsou odvozena od výrobků s nejlepší environmentální výkonností na trhu s nábytkem. Pokud jde o zaměření, tvoří základ kritérií „materiálové hledisko“ vzhledem k tomu, že řada nábytkových výrobků obsahuje pouze jeden nebo dva z výše uvedených materiálů.

Přestože použití chemických látek a uvolňování znečišťujících látek je součástí výrobního procesu, nebezpečné látky se pokud možno nepoužívají nebo je jejich použití omezeno na minimum, které je nezbytné k zajištění žádoucí funkce a zároveň ke splnění striktních jakostních a bezpečnostních norem pro nábytek. Za tímto účelem se ve výjimečných případech pro určité látky nebo skupiny látek udělují odchylky se zvláštními podmínkami, aby se zatížení životního prostředí nepřesunulo do jiných fází životního cyklu nebo do jiných dopadů, a to pouze tehdy, pokud na trhu neexistují žádné přijatelné alternativy.

Kritérium č. 1 – Popis výrobku

Technické výkresy znázorňující montáž dílců/materiálů a jejich dílčích součástí/materiálů, z nichž konečný nábytkový výrobek sestává, a jeho rozměry se předloží příslušnému subjektu spolu se soupisem materiálu k dotčenému výrobku uvádějícím, jaká je celková hmotnost výrobku a kolik z ní připadá na tyto jednotlivé materiály: rostlé dřevo, desky na bázi dřeva, korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

Případné další materiály, které nespadají do výše uvedených kategorií, se uvádí jako „jiné“ materiály.

Celkové množství „jiného“ materiálu nesmí činit více než 5 % celkové hmotnosti výrobku.

Posuzování a ověřování: Žadatel poskytne příslušnému subjektu dokumentaci zahrnující:

i)

technické výkresy znázorňující jednotlivé dílce/materiály a jejich dílčí součásti/materiály, jež se použijí při montáži nábytkového výrobku;

ii)

celkový soupis materiálu uvádějící, jaká je celková hmotnost výrobku a kolik z ní připadá na rostlé dřevo, desky na bázi dřeva, korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, textilie, povrstvené textilie, sklo, vycpávkové/výplňové a „jiné“ materiály. Hmotnost jednotlivých materiálů se vyjadřuje v gramech či kilogramech a jako procento celkové hmotnosti výrobku.

Kritérium č. 2 – Obecné požadavky na nebezpečné látky a směsi

Přítomnost látek, které byly podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), nebo látky a směsi, které splňují kritéria pro klasifikaci, označování a balení (CLP) podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (1), pokud jde o typy nebezpečnosti uvedené v tabulce 1, ve výrobku či v jakémkoli dílci/materiálu musí být omezena podle kritéria 2.1, 2.2 písm. a) a 2.2 písm. b).

Pro účely tohoto kritéria jsou klasifikace nebezpečnosti, pokud jde o seznam látek SVHC, a klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP, sdruženy do skupin v tabulce 1 podle jejich nebezpečných vlastností.

Tabulka 1

Skupiny nebezpečných látek podléhajících omezení

Nebezpečné látky skupiny 1 – SVHC a CLP

Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 1:

 

Látky zařazené na seznam látek SVHC

 

Karcinogenní, mutagenní a/nebo toxický pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Nebezpečné látky skupiny 2 – CLP

Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 2:

 

Kategorie 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Kategorie 1 toxicita pro vodní prostředí: H400, H410

 

Kategorie 1 a 2 akutní toxicita: H300, H310, H330

 

Kategorie 1 toxicita při vdechnutí: H304

 

Kategorie 1 toxicita pro specifické cílové orgány (STOT): H370, H372

 

Kategorie 1 látka senzibilizující kůži: H317

Nebezpečné látky skupiny 3 – CLP

Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 3:

 

Kategorie 2, 3 a 4 toxicita pro vodní prostředí: H411, H412, H413

 

Kategorie 3 akutní toxicita: H301, H311, H331, EUH070

 

Kategorie 2 STOT: H371, H373

2.1.   Omezení SVHC

Výrobek anebo jakékoli jeho dílce/materiály nesmí obsahovat látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci větší než 0,10 % (hmotnostních).

Látkám SVHC zařazeným na seznam, jež jsou ve výrobku nebo jakémkoli jeho dílci/materiálu přítomny v koncentraci větší než 0,10 % (hmotnostních), nebude z tohoto požadavku udělena odchylka.

U textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí Komise 2014/350/EU (2), se má za to, že splňují kritérium 2.1.

Posuzování a ověřování: Žadatel sestaví prohlášení o tom, že ve výrobku ani žádném dílci/materiálu použitém při montáži dotčeného výrobku nejsou přítomny SVHC v koncentraci rovnající se uvedené mezní hodnotě nebo tuto hodnotu překračující. Prohlášení musí odkazovat na aktuální znění seznamu látek zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) (3).

Textiliím, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě rozhodnutí 2014/350/EU, musí být jako doklad splnění tohoto kritéria předložena kopie certifikátu o ekoznačce EU.

2.2.   Omezení látek a směsí klasifikovaných jako CLP, které se používají v nábytkových výrobcích

Požadavky jsou rozděleny do dvou částí podle fáze výroby příslušného nábytkového výrobku. Část a) se týká látek a směsí používaných během všech povrchových úprav či montáží, které provádí přímo výrobce nábytku. Část b) se týká látek a směsí používaných při výrobě dodávaných dílců/materiálů.

U textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že splňují kritéria 2.2 písm. a) a 2.2 písm. b).

2.2 a)   Látky a směsi používané výrobcem nábytku

Klasifikace žádné/ho z lepidel, laků, barev, základních nátěrových hmot, mořidel dřeva, biocidních přípravků (např. konzervačních přípravků na dřevo), biocidů, zpomalovačů hoření, výplní, vosků, olejů, výplní spár a tmelů, barviv, pryskyřic či maziv, které výrobce nábytku přímo používá, nesmí obsahovat žádný z typů nebezpečnosti podle nařízení CLP uvedených v tabulce 1, pokud se na jeho/její použití nevztahuje zvláštní odchylka uvedená v tabulce 2.

2.2 b)   Látky a směsi používané dodavateli určitých dílců/materiálů

Toto kritérium se nepoužije na jednotlivé dílce/materiály dodavatelů, které i) mají hmotnost nižší než 25 g a které ii) se při běžném používání nedostanou do přímého styku s uživateli.

Klasifikace žádné z látek či směsí, jež spadají do níže vymezeného pojmového rozsahu, používaných dodavateli nesmí obsahovat žádný z typů nebezpečnosti podle nařízení CLP uvedených v tabulce 1, pokud se na její použití nevztahuje zvláštní odchylka uvedená v tabulce 2.

Rostlé dřevo a desky na bázi dřeva: používaná lepidla, laky, barvy, mořidla dřeva, biocidní přípravky (např. konzervační přípravky na dřevo), základní nátěrové hmoty, zpomalovače hoření, výplně, vosky, oleje, výplně spár, tmely a pryskyřice.

Plasty: pigmenty, změkčovadla, biocidní přípravky a zpomalovače hoření používané jako přísady.

Kovy: barvy, základní nátěrové hmoty či laky nanášené na kovový povrch.

Čalounění z textilie, usně a z povrstvené textilie: používaná barviva, laky, optické zjasňovače, stabilizátory, pomocné sloučeniny, zpomalovače hoření, změkčovadla, biocidní přípravky nebo vodoodpudivé látky/látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám.

Vycpávkový čalounický materiál: biocidní přípravky, zpomalovače hoření nebo změkčovadla nanášené na materiál.

Tabulka 2

Odchylky v případě nebezpečných látek podléhajících omezení podle tabulky 1 a podmínky jejich použitelnosti

Typ látky/směsi

Použitelnost

Klasifikace, na které se odchylky vztahují

Podmínky udělení odchylky

a)

Biocidní přípravky (např. konzervační přípravky na dřevo)

Ošetření nábytkových dílců a/nebo čalounických materiálů, které se použijí v konečném výrobku

Všechny typy nebezpečnosti skupiny 2 a 3 uvedené v tabulce 1 kromě CMR

Pouze je-li účinná látka obsažená v biocidním přípravku schválena podle nařízení (EU) č. 528/2012 nebo je do rozhodnutí o schválení podle uvedeného nařízení předmětem přezkumu, a případně za níže uvedených okolností:

i.

u konzervačních přípravků obsažených v nátěrových přípravcích, které se aplikují na nábytkové dílce/materiály vnitřního i venkovního nábytku;

ii.

u konzervantů v suchém filmu obsažených v nátěrových přípravcích, které se nanáší pouze na venkovní nábytek;

iii.

při konzervaci dřeva, jež se použije na venkovní nábytek, avšak pouze pokud původní dřevo nesplňuje požadavky na třídy trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy EN 350;

iv.

u textilií či povrstvených textilií používaných na venkovním nábytku.

Ověření:

Žadatel prohlásí, které účinné látky obsažené v biocidním přípravku byly při výrobě jednotlivých nábytkových dílců/materiálů případně použity, přičemž k prohlášení případně doloží prohlášení dodavatelů, příslušné bezpečnostními listy, čísla CAS a výsledky zkoušek podle normy EN 350.

b)

Zpomalovače hoření

Textilie, usně, povrstvené textilie v potahových čalounických materiálech a také ve vycpávkových materiálech

H317, H373, H411, H412, H413

Je třeba, aby byl výrobek určen k použití k účelům, při nichž musí splňovat požadavky na požární bezpečnost stanovené normami ISO, EN, normami a předpisy členského státu nebo normami a předpisy upravujícími veřejné zakázky.

c)

Zpomalovače hoření/oxid antimonitý (ATO)

H351

Oxid antimonitý je povolen pouze v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

i.

výrobek musí být určen k použití k takovým účelům, při nichž musí splňovat požadavky na požární bezpečnost stanovené normami ISO, EN, normami a předpisy členského státu nebo normami a předpisy upravujícími veřejné zakázky;

ii.

používá se jako synergent s textiliemi nebo povrstvenými textiliemi;

iii.

emise uvolňované do ovzduší na pracovišti, kde se na textilní výrobek zpomalovač hoření aplikuje, musí splňovat mezní hodnotu expozice při práci 0,50 mg/m3 za referenční období osmi hodin.

d)

Nikl

Kovové dílce

H317, H351, H372

Povolen pouze při použití v dílcích z nerezavějící oceli nebo poniklovaných dílcích a je-li rychlost uvolňování niklu z oceli nižší než 0,5 μg/cm2/týden, a to podle normy EN 1811.

e)

Sloučeniny chromu

H317, H411

Odchylka se vztahuje pouze na sloučeniny třímocného chromu používané v procesech elektrolytického pokovování (např. chlorid chromitý).

f)

Sloučeniny zinku

H300, H310, H330, H400, H410

Odchylka se vztahuje pouze na sloučeniny zinku používané v procesech elektrolytického nebo žárového pokovování (např. oxid zinečnatý, chlorid zinečnatý a kyanid zinečnatý).

g)

Barviva pro barvení a nepigmentový potisk

Textilie, usně a povrstvené textilie v potahových materiálech k čalounění nábytku

H301, H311, H317, H331

Používají-li barvírny a textilní tiskárny bezprašné přípravky nebo automatické dávkování a uvolňování barviva, aby se minimalizovala expozice pracovníků.

H411, H412, H413

Barvicí postupy používající reaktivní, přímá, kypová nebo sirná barviva s těmito klasifikacemi musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

i.

používají se barviva s vysokou afinitou;

ii.

odpadovost je nižší než 3,0 %;

iii.

používá se přístrojové vybavení pro slaďování barevného odstínu;

iv.

pro barvení jsou zavedeny standardní provozní postupy;

v.

při čištění odpadních vod se provede jejich odbarvení (*).

Barvení v roztoku nebo digitální potisk jsou od těchto podmínek osvobozeny.

h)

Optické zjasňovače

Textilie, usně a povrstvené textilie v potahových materiálech k čalounění nábytku

H411, H412, H413

Optické zjasňovače se smí použít pouze v těchto případech:

i.

při potisku v bílé barvě;

ii.

jakožto přísady při výrobě akrylátu, polyamidu a polyesteru s recyklovaným obsahem.

i)

Vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám

Použití při ošetření povrchu nábytkových dílců/materiálů

H413

Látka a její degradační produkty musí:

i.

být snadno nebo inherentně biologicky rozložitelné, nebo

ii.

vykazovat nízký potenciál k bioakumulaci (rozdělovací koeficient oktanol/voda Log Kow) ≤ 3,2 nebo biokoncentrační faktor (BCF) < 100) ve vodním prostředí, včetně vodního sedimentu.

j)

Stabilizátory a laky

Použití ve výrobě povrstvených textilií

H411, H412, H413

Je nutné používat automatické dávkování a/nebo osobní ochranné prostředky, aby se minimalizovala expozice pracovníků. Minimálně 95 % těchto přísad musí vykazovat rozklad minimálně 80 % rozpuštěného organického uhlíku za 28 dnů, a to při použití zkušebních metod OECD 303 A/B a/nebo ISO 11733.

k)

Pomocné látky (zahrnující přenašeče, egalizační přípravky, dispergační činidla, povrchově aktivní látky, zahušťovadla, pojidla)

Použití při ošetření čalounických potahových materiálů (textilie, usně či povrstvené textilie)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

V postupech se musí používat systémy automatického dávkování a pochody se musí řídit standardními operačními postupy.

Látky klasifikované H311 nebo H331 nesmí být na materiálu přítomny ve větší koncentraci než 1,0 % (hmotnostní).

l)

Barvy, laky, pryskyřice a lepidla

Jakýkoli nábytkový dílec/materiál, z něhož nábytek sestává

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Je nutné předložit bezpečnostní list chemické směsi, který jasně uvádí vhodné osobní ochranné prostředky a řádné postupy skladování těchto směsí, manipulace s nimi a jejich používání a likvidace při použití, a prohlášení dokládající splnění těchto opatření.

H350

Použijí se pouze na pryskyřice na bázi formaldehydu, kde obsah volných formaldehydů v pryskyřicovém přípravku (pryskyřice, lepidla a tvrdidla) nesmí překročit 0,2 % (hmotnostních), jak je určeno v ISO 11402 nebo v rovnocenné metodice.

m)

Mazací oleje

V dílcích navržených k opakovanému pohybu při běžném používání

Všechny typy nebezpečnosti skupiny 2 kromě CMR a všechny typy nebezpečnosti skupiny 3 uvedené v tabulce 1

Použití maziv je povoleno, pouze pokud lze příslušnými zkouškami OECD nebo ISO prokázat, že jsou snadno nebo inherentně biologicky rozložitelné ve vodním prostředí, včetně vodního sedimentu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 2.2. písm. a) a 2.2 písm. b), k nimž případně doloží prohlášení dodavatelů. K prohlášením jsou doloženy seznamy příslušných používaných směsí či látek a informace o jejich klasifikaci či neklasifikaci z hlediska nebezpečnosti.

K prohlášení o klasifikaci či neklasifikaci jednotlivých látek nebo směsí z hlediska nebezpečnosti musí být doloženy tyto informace:

i)

číslo CAS, ES nebo číslo na seznamu (je-li u směsí k dispozici);

ii)

fyzikální forma a skupenství, v němž se látka nebo směs používá;

iii)

harmonizovaná klasifikace nebezpečnosti látek podle nařízení CLP;

iv)

záznamy o vlastní klasifikaci v databázi látek registrovaných na základě nařízení REACH vedené agenturou ECHA (4) (není-li k dispozici harmonizovaná klasifikace);

v)

klasifikace směsí podle kritérií stanovených v nařízení CLP.

Berou-li se v potaz záznamy o vlastní klasifikaci v databázi látek registrovaných na základě nařízení REACH, upřednostňují se záznamy ze společných podání.

Pokud je u nějaké klasifikace uveden záznam „nedostatek údajů“ či „neprůkazné údaje“ podle databáze látek registrovaných na základě nařízení REACH, nebo pokud látka nebyla v systému podle nařízení REACH dosud registrována, předloží se toxikologické údaje splňující požadavky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006, které dostatečně dokládají průkaznost vlastní klasifikace v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1272/2008 a pomocnými pokyny agentury ECHA. V případě „nedostatku údajů“ či „neprůkazných údajů“ musí být vlastní klasifikace ověřena, přičemž tak lze učinit na základě těchto zdrojů informací:

i)

toxikologických studií a posouzení nebezpečnosti zpracovaných ostatními regulačními agenturami (5) spolupracujícími s agenturou ECHA, regulačními orgány členských států a mezivládními subjekty;

ii)

kompletně vyplněného bezpečnostního listu odpovídajícího příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006;

iii)

zdokumentovaného odborného posudku poskytnutého odborníkem v oboru toxikologie. Posudek musí být založen na zhodnocení vědecké literatury a stávajících údajů o zkouškách a v případě potřeby podložen výsledky nových zkoušek provedených nezávislými laboratořemi za použití metod schválených agenturou ECHA;

iv)

osvědčení, jež v důvodných případech vychází z odborného posudku, vydaného akreditovaným subjektem pro posuzování shody, který provádí posuzování nebezpečnosti látek podle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek nebo systémů klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP.

Informace o nebezpečných vlastnostech látek nebo směsí mohou být v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006 získávány i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, modely kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu.

U látek a směsí, na něž se vztahuje odchylka, uvedených v tabulce 2 předloží žadatel doklad o splnění všech podmínek.

U materiálů na bázi textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU podle rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritéria 2.2 písm. a) a 2.2 písm. b) splňují, musí však být předložena kopie certifikátu o ekoznačce EU.

Kritérium č. 3 – Dřevo, korek, bambus a ratan

Pojem „dřevo“ se vztahuje nejen na rostlé dřevo, ale také na dřevní štěpku a vlákna. Pokud kritéria odkazují výhradně na desky na bázi dřeva, je to uvedeno v názvu těchto kritérií.

V žádné části nábytkového výrobku se nepoužijí plastové fólie vyrobené za použití monomeru vinylchloridu (VCM).

3.1.   Udržitelné dřevo, korek, bambus a ratan

Toto kritérium se použije, pouze pokud je obsah dřeva nebo desek na bázi dřeva v celkové hmotnosti konečného výrobku (bez obalu) větší než 5 % (hmotnostních).

K veškerému dřevu, korku, bambusu a ratanu musí být k dispozici certifikát spotřebitelského řetězce vystavený nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako je Forest Stewardship Council (Rada pro správu lesů – FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program pro uznávání certifikace lesů – PEFC) nebo jejich ekvivalent.

K veškerému primárnímu dřevu, korku, bambusu a ratanu, který nesmí pocházet z druhů geneticky modifikovaných organismů, musí být k dispozici platné certifikáty o udržitelném obhospodařování lesů vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent.

Pokud certifikační systém povoluje kombinovat v rámci výrobku nebo výrobkové řady necertifikovaný materiál s materiálem certifikovaným a/nebo recyklovaným, musí minimálně 70 % materiálu, jímž je dle vhodnosti dřevo, korek, bambus či ratan, tvořit udržitelný certifikovaný primární materiál a/nebo recyklovaný materiál.

Necertifikovaný materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají certifikáty o udržitelném obhospodařování lesů a/nebo provádějí certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria doložené platným/platnými certifikátem/certifikáty spotřebitelského řetězce vydaným/vydanými nezávislým orgánem pro veškerý materiál, jímž je dřevo, korek, bambus a ratan, které se používají ve výrobku či výrobkové řadě, a doloží, že minimálně 70 % materiálu pochází z lesů nebo oblastí řízených podle zásad trvale udržitelného obhospodařování lesů a/nebo z recyklovaných zdrojů splňujících požadavky, které stanoví příslušný nezávislý systém certifikace spotřebitelského řetězce. Jako certifikace nezávislé třetí strany se uznává certifikace FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent. Pokud systém zvlášť nepožaduje, aby veškerý primární materiál pocházel z druhů, jež nejsou geneticky modifikovanými organismy, musí být k prokázání této skutečnosti předloženy další doklady.

Jestliže výrobek nebo výrobní linka obsahují necertifikovaný primární materiál, mělo by být doloženo, že podíl necertifikovaného materiálu není vyšší než 30 % a že tento materiál prošel ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

3.2.   Látky podléhající omezení

Vedle obecných podmínek týkajících se nebezpečných látek, které se stanoví v kritériu č. 2, se na veškeré nábytkové dílce vyrobené ze dřeva, korku, bambusu či ratanu či případně pouze na desky na bázi dřeva, pokud je tento pojem uveden v názvu kritéria, použijí tyto zvláštní podmínky:

3.2 a)   Znečišťující látky v recyklovaném dřevu použité v deskách na bázi dřeva

Veškerá recyklovaná dřevní vlákna nebo štěpka použitá při výrobě desek na bázi dřeva se zkouší podle normy Evropské federace výrobců desek (EPF) pro dodací podmínky recyklovaného dřeva (6), přičemž musí splňovat mezní hodnoty pro znečišťující látky uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3

Mezní hodnoty pro znečišťující látky v recyklovaném dřevě

Znečišťující látka

Mezní hodnoty

(mg/kg recyklovaného dřeva)

Znečišťující látka

Mezní hodnoty

(mg/kg recyklovaného dřeva)

Arsen (As)

25

Rtuť (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrom (Cr)

25

Chlor (Cl)

1 000

Měď (Cu)

40

Pentachlorfenol (PCF)

5

Olovo (Pb)

90

Kreosot (benzo(a)pyren)

0,5

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží buď:

i)

prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, že v desce nejsou použita žádná recyklovaná dřevní vlákna, nebo

ii)

prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, že u všech použitých recyklovaných dřevních vláken byla provedena reprezentativní zkouška v souladu se „standardními dodacími podmínkami EPF pro recyklované dřevo“ z roku 2002, přičemž k němu doloží příslušné protokoly o zkoušce dokládající, že vzorky recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty uvedené v tabulce 3;

iii)

prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, že u všech použitých recyklovaných dřevních vláken byla provedena reprezentativní zkouška podle jiných rovnocenných norem, jejichž mezní hodnoty jsou rovnocenné „standardním podmínkám EPF pro dodání recyklovaného dřeva“ z roku 2002 nebo jež jsou přísnější, přičemž k němu doloží příslušné protokoly o zkoušce dokládající, že vzorky recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty uvedené v tabulce 3.

3.2 b)   Těžké kovy v barvách, základních nátěrových hmotách a lacích

Barvy, základní nátěrové hmoty a laky, které se používají na materiály ze dřeva nebo na jeho bázi, nesmí obsahovat látky na bázi kadmia, olova, šestivazného chromu, rtuti, arsenu nebo selenu v koncentraci větší než 0,010 % (hmotnostních), a to u žádného z jednotlivých kovů v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku v plechovém obalu.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a příslušný bezpečnostní list poskytnutý dodavateli barev, základních nátěrových hmot a laků, které byly použity.

3.2 c)   Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) v barvách, základních nátěrových hmotách a lacích

Toto kritérium se nevztahuje na neošetřené dřevěné povrchy či na přírodní dřevěné povrchy ošetřené mýdlem, voskem nebo olejem.

Toto kritérium se použije pouze v případě, že množství dřeva nebo desek na bázi dřeva ošetřených nátěrem (vyjma neošetřených dřevěných povrchů či přírodních dřevěných povrchů ošetřených mýdlem, voskem nebo olejem) v konečném nábytkovém výrobku (bez obalu) je větší než 5 % (hmotnostních).

Požadavky tohoto kritéria nemusí být dodrženy, pokud lze prokázat splnění kritéria 9.5.

Obsah VOC ve všech barvách, základních nátěrových hmotách nebo lacích použitých jako nátěr na dřevo či desky na bázi dřeva v nábytkových výrobcích nesmí být větší než 5 % (koncentrace v plechovém obalu).

Nátěry s vyšším obsahem VOC lze použít, pokud lze prokázat, buď že:

celkové množství VOC v barvě, základní nátěrové hmotě či laku, které byly použity k nátěru, je menší než 30 g/m2 plochy natřeného povrchu, nebo

celkové množství VOC v barvě, základní nátěrové hmotě či laku, které byly použity k nátěru, dosahuje mezi 30 a 60 g/m2 plochy natřeného povrchu a že kvalita dotčené povrchové úpravy splňuje všechny požadavky uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4

Požadavky na kvalitu povrchové úpravy, pokud míra aplikovaných VOC dosahuje 30–60 g/m2

Norma pro zkoušku

Podmínka

Požadovaný výsledek

EN 12720 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

Působení vody

Beze změny po čtyřiadvacetihodinovém působení

Působení mastnoty

Beze změny po čtyřiadvacetihodinovém působení

Působení alkoholu

Beze změny po jednohodinovém působení

Působení kávy

Beze změny po jednohodinovém působení

EN 12721 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

Působení zdroje tepla o teplotě 70 °C

Beze změny po provedení zkoušky

EN 12722 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

Působení zdroje tepla teplotě o 70 °C

Beze změny po provedení zkoušky

EN 15186 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

Kontakt se špičkou diamantového hrotu

Metoda A: bez poškrábání ≥ 0,30 mm při zatížení o síle 5 N, nebo

Metoda B: bez viditelného poškrábání na ≥ 6 místech v kontrolní šabloně při zatížení o síle 5 N

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, přičemž uvede, zda k jeho splnění došlo v důsledku toho, že dotčený nábytkový výrobek je od tohoto kritéria osvobozen, nebo kontrolovaným použitím VOC v procesu natírání.

V tomto druhém případě doloží žadatel k prohlášení informace poskytnuté dodavatelem barvy, základní nátěrové hmoty nebo laku, v nichž bude uveden obsah VOC a hustota barvy, základní nátěrové hmoty nebo laku (obojí v g/L) a výpočet skutečného podílu VOC.

Pokud je obsah VOC v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku větší než 5 % (koncentrace v plechovém obalu), musí žadatel buď:

i)

předložit výpočty dokládající, že skutečné množství VOC aplikované na plochu natřeného povrchu konečného smontovaného nábytkového výrobku je menší než 30 g/m2, a to v souladu s pokyny uvedenými v dodatku I, nebo

ii)

předložit výpočty dokládající, že skutečné množství VOC aplikované na plochu natřeného povrchu konečného smontovaného nábytkového výrobku je menší než 60 g/m2, a to v souladu s pokyny uvedenými v dodatku I, a předložit protokoly o zkoušce prokazující splnění požadavků na kvalitu povrchové úpravy uvedených v tabulce 4.

3.3.   Emise formaldehydu z desek na bázi dřeva

Toto kritérium se použije, pouze pokud je obsah dřeva nebo desek na bázi dřeva v celkové hmotnosti konečného nábytkového výrobku (bez obalu) větší než 5 % (hmotnostních).

Emise formaldehydu ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, v podobě, v níž se používají v nábytkových výrobcích (tj. bez povrchové úpravy, s nátěrem, krycí vrstvou, dýhováním), a jež byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí splňovat jedno z těchto kritérií:

musí být nižší než 50 % prahové hodnoty, což umožní jejich klasifikaci jako splňující E1,

musí být v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) nižší než 65 % mezní hodnoty E1,

musí být nižší než mezní hodnoty stanovené normami organizace CARB fáze II nebo japonskými „F-3 star“ nebo „F-4 star“.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede, že desky dále neupravil ani neošetřil jiným způsobem, jenž by ohrožoval splnění mezních hodnot emisí formaldehydu u dodaných desek. Posuzování a ověřování nízkých emisí formaldehydu u desek se liší v závislosti na certifikačním systému, pod který spadají. Dokumentace, která je k ověření u jednotlivých systémů požadována, je popsána v tabulce 5.

Tabulka 5

Posuzování a ověřování nízkých emisí formaldehydu u desek

Systémy certifikace

Dokumentace k ověření

E1 (podle definice v příloze B normy EN 13986)

Prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, že tato deska dosahuje 50 % mezní hodnoty pro emise E1 nebo v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MFD) 65 % mezní hodnoty pro emise E1, přičemž se tato skutečnost doloží protokoly o zkoušce provedené podle normy EN 717-2, EN 120, EN 717-1, nebo podle rovnocenných metod.

CARB – California Air Resources Board: mezní hodnoty fáze II

Prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, k němuž se dokládají výsledky zkoušky podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, z něhož vyplývá, že tyto desky splňují mezní hodnoty pro emise formaldehydu fáze II stanovené předpisem California Composite Wood Products Regulation 93120 (7).

Deska na bázi dřeva může být označena v souladu s § 93120.3 písm. e), kde se uvádějí podrobnosti o jménu výrobce, číslu šarže výrobku nebo výrobní dávce a číslu přiřazeném organizací CARB certifikačnímu subjektu třetí strany (tato část není povinná, pokud se výrobky prodávají mimo Kalifornii či pokud při jejich výrobě nebyl použit přídavek formaldehydu či pokud byla použita pryskyřice na bázi určitého formaldehydu s ultra nízkými emisemi).

Mezní hodnoty „F-3 star“ nebo „F-4 star“

Prohlášení výrobce desky na bázi dřeva o splnění mezních hodnot emisí formaldehydu podle normy JIS A 5905 (v případě dřevovláknitých desek) nebo JIS A 5908 (v případě třískových a překližkovaných desek), přičemž se doloží údaje o zkouškách provedených exsikátorovou metodou podle normy JIS A 1460.

Kritérium č. 4 – Plasty

V žádné části nábytkového výrobku se nepoužijí plasty vyrobené za použití monomeru vinylchloridu (VCM).

4.1.   Označování plastových dílců

Plastové dílce, jejichž hmotnost je větší než 100 g, musí být označeny podle norem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (části 1–4). Velikost písmen použitých k označení musí být minimálně 2,5 mm.

V případě, že jsou do plastů záměrně přidány výplně, zpomalovače hoření či změkčovadla a jejich podíl je vyšší než 1 % (hmotnostních), musí být jejich přítomnost v rámci označení podle normy EN ISO 1043 části 2–4 také uvedena.

Plastové části o hmotnosti nad 100 g mohou být ve výjimečných případech neoznačeny:

pokud by označení ovlivnilo výkonnost nebo funkčnost plastového dílce,

pokud není označení v důsledku výrobní metody technicky možné provést,

pokud dílce nemohou být označeny, protože na jejich povrchu není k dispozici plocha dostatečná pro označení v čitelné velikosti umožňující identifikaci provozovatelem recyklačního zařízení.

Ve výše uvedených případech, kdy je povoleno plastové dílce neoznačovat, musí být v informacích pro spotřebitele, na něž se odkazuje v kritériu 10, uvedeny další podrobnosti o typu polymeru a o případných přísadách podle požadavků norem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (části 1-4).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria s výčtem všech plastových dílců o hmotnosti nad 100 g, které dotčený nábytkový výrobek obsahuje, a s uvedením, zda jsou, či nejsou označeny podle norem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (části 1-4).

Označení musí být při vizuální kontrole plastového nábytkového dílce jasně viditelné. Označení nemusí být nutně dobře viditelné na konečném smontovaném nábytkovém výrobku.

Pokud některé plastové dílce s hmotností nad 100 g označeny nejsou, předloží žadatel odůvodnění, proč nejsou označeny, a uvede, kde se v informacích pro spotřebitele příslušné údaje nacházejí.

V případě, že se u dílců o hmotnosti nad 100 g vyskytnou pochyby o povaze plastů, a dodavatelé požadované informace nepředloží, předloží se jako doklad označení podle norem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 údaje o laboratorní zkoušce za pomocí infračervené nebo Ramanovy spektroskopie či případně jiných analytických technik vhodných k identifikaci povahy plastového polymeru a množství výplně či jiných přísad.

4.2.   Látky podléhající omezení

Vedle obecných požadavků týkajících se nebezpečných látek, které stanoví kritérium č. 2, se na plastové dílce použijí níže uvedené podmínky.

4.2 a)   Těžké kovy v přísadách do plastu

Plastové dílce a povrchové vrstvy nesmí být vyrobeny s použitím přísad, které obsahují sloučeniny kadmia (Cd), šestivazného chromu (CrVI), olova (Pb), rtuti (Hg) nebo cínu (Sn).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

V případě, že jsou použity pouze primární plasty, je přijatelné prohlášení dodavatele těchto primárních plastových materiálů, že nejsou použity žádné přísady obsahující kadmium, šestivazný chrom, olovo, rtuť nebo cín.

V případě, že se primární plasty kombinují s předspotřebními plastovými recykláty, které pochází ze známých zdrojů, a/nebo s pospotřebním polyethylentereftalátem (PET), polystyrenem (PS), polyethylenem (PE) nebo polypropylenem (PP), které pochází ze systémů sběru komunálního odpadu, je přijatelné prohlášení dodavatele těchto recyklovaných plastových materiálů, že do nich nebyly záměrně přidány žádné sloučeniny obsahující kadmium, šestivazný chrom, olovo, rtuť nebo cín.

Pokud dodavatel nepředloží vyhovující prohlášení či pokud se primární plasty kombinují s předspotřebními recykláty ze smíšených či neznámých zdrojů, prokáže se splnění podmínek uvedených v tabulce 6 reprezentativními zkouškami daných plastových dílců.

Tabulka 6

Posuzování a ověřování obsahu nečistot z těžkých kovů v plastech

Kov

Metoda

Mezní hodnota (mg/kg)

Primární

Recyklovaný

Cd

XRF (rentgenová fluorescence) nebo kyselý výluh s následnou spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem nebo atomovou absorpční spektrometrií nebo jiná rovnocenná metoda k měření celkového množství kovu

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Obsah recyklovaného plastu

Toto kritérium se použije, pouze pokud je celkový obsah plastového materiálu v nábytkovém výrobku větší než 20 % jeho celkové hmotnosti (bez obalu).

Průměrný obsah recyklovaného materiálu v plastových součástech (bez obalu) musí být minimálně 30 % (hmotnostních).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení dodavatele (dodavatelů) plastu o průměrném obsahu recyklovaného materiálu v konečném nábytkovém výrobku. Pokud plastové dílce pochází z různých zdrojů či od různých dodavatelů, vypočítá se průměrný obsah recyklovaného materiálu pro každý zdroj plastů a uvede se celkový průměrný obsah recyklovaného plastu v konečném nábytkovém výrobku.

K prohlášení výrobce (výrobců) plastů o obsahu recyklovaného materiálu musí být doloženy doklady umožňující sledovatelnost plastových recyklátů. Je možné například předložit informace o dodané dávce podle rámce, který stanoví tabulka 1 v normě EN 15343.

Kritérium č. 5 – Kovy

Vedle obecných požadavků na nebezpečné látky, které stanoví kritérium č. 2, se na kovové dílce nábytkového výrobku použijí níže uvedené podmínky.

5.1.   Omezení, kterým podléhá elektrolytické pokovování

Na elektrolytické pokovování kovových dílců použitých v konečném nábytkovém výrobku nelze používat šestivazný chrom ani kadmium.

Nikl je na elektrolytické pokovování povolen pouze, je-li rychlost uvolňování niklu z pokovovaného dílce nižší než 0,5 μg/cm2/týden, a to podle normy EN 1811.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení dodavatele kovového dílce (kovových dílců) o tom, že žádný kovový dílec nebyl pokovován šestivazným chromem, niklem nebo kadmiem.

Pokud byl na elektrolytické pokovování použit nikl, žadatel předloží prohlášení dodavatele kovového dílce (kovových dílců), doložené protokolem o zkoušce podle normy EN 1811, vyplývá-li z výsledků, že rychlost uvolňování niklu je nižší než 0,5 μg/cm2/týden.

5.2.   Těžké kovy v barvách, základních nátěrových hmotách a lacích

Barvy, základní nátěrové hmoty nebo laky, které se používají na kovové dílce, nesmí obsahovat přísady na bázi kadmia, olova, šestivazného chromu, rtuti, arsenu nebo selenu v koncentraci větší než 0,010 % (hmotnostních), a to u žádného z jednotlivých kovů v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku v plechovém obalu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a poskytne příslušný bezpečnostní list poskytnutý dodavateli barev, základních nátěrových hmot nebo laků, které byly použity.

5.3.   Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) v barvách, základních nátěrových hmotách a lacích

Toto podkritérium se použije pouze v případě, že obsah kovových dílců ošetřených nátěrem v konečném nábytkovém výrobku (bez obalu) je větší než 5 % hmotnostních.

Požadavky tohoto podkritéria nemusí být dodrženy, pokud lze prokázat splnění kritéria 9.5.

Obsah VOC v barvách, základních nátěrových hmotách a lacích, jimiž byly ošetřeny jakékoli kovové dílce použité v nábytkovém výrobku, nesmí být větší než 5 % (koncentrace v plechovém obalu).

Nátěry s větším obsahem VOC lze ovšem použít, pokud lze prokázat buď, že:

celkové množství VOC v barvě, základní nátěrové hmotě či laku, které byly použity při nátěru, je menší než 30 g/m2 plochy natřeného povrchu, nebo

celkové množství VOC v barvě, základní nátěrové hmotě či laku, které byly použity při nátěru, je v rozmezí 30 a 60 g/m2 plochy natřeného povrchu a že kvalita povrchu dotčené povrchové úpravy splňuje požadavky uvedené v tabulce 7.

Tabulka 7

Požadavky na kvalitu povrchové úpravy, pokud míra aplikovaných VOC dosahuje 30–60 g/m2

Norma pro zkoušku

Podmínky

Požadovaný výsledek

EN 12720 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

Působení vody

Beze změny po čtyřiadvacetihodinovém působení

Působení mastnoty

Beze změny po čtyřiadvacetihodinovém působení

Působení alkoholu

Beze změny po jednohodinovém působení

Působení kávy

Beze změny po jednohodinovém působení

EN 12721 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

Působení zdroje tepla o teplotě 70 °C

Beze změny po provedení zkoušky

EN 12722 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

Působení zdroje tepla o teplotě 70 °C

Beze změny po provedení zkoušky

EN 15186 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

Kontakt se špičkou diamantového hrotu

Metoda A: bez poškrábání ≥ 0,30 mm při zatížení o síle 5 N, nebo

Metoda B:bez viditelného poškrábání v ≥ 6 místech v kontrolní šabloně při zatížení o síle 5 N

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, přičemž uvede, zda k jeho splnění došlo v důsledku toho, že dotčený nábytkový výrobek je od tohoto kritéria osvobozen, nebo kontrolovaným použitím VOC v procesu natírání.

V tomto druhém případě doloží žadatel k prohlášení informace poskytnuté dodavatelem barvy, základní nátěrové hmoty nebo laku, v nichž bude uveden obsah VOC a hustota barvy, základní nátěrové hmoty nebo laku (obojí v g/L) a skutečný podíl obsahu VOC.

Pokud je obsah VOC v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku větší než 5 % (koncentrace v plechovkovém obalu), musí žadatel buď:

předložit výpočty dokládající, že skutečné množství VOC aplikované na plochu natřeného povrchu konečného smontovaného nábytkového výrobku je menší než 30 g/m2, a to v souladu s pokyny uvedenými v dodatku I, nebo

předložit výpočty dokládající, že skutečné množství VOC aplikované na plochu natřeného povrchu konečného smontovaného nábytkového výrobku je menší než 60 g/m2, a to v souladu s pokyny uvedenými v dodatku I, a předložit protokoly o zkoušce prokazující splnění požadavků na kvalitu povrchové úpravy uvedených v tabulce 7.

Kritérium č. 6 – Čalounické potahové materiály

V žádné části nábytkového výrobku se nepoužijí čalounické potahové materiály vyrobené za použití monomeru vinylchloridu (VCM).

6.1.   Požadavky na fyzickou kvalitu

Veškeré usně používané jako čalounický potahový materiál musí splňovat požadavky na fyzickou kvalitu uvedené v dodatku II.

Veškeré textilie používané jako čalounický potahový materiál musí splňovat požadavky na fyzickou kvalitu uvedené v tabulce 8.

Povrstvené textilie používané jako čalounický potahový materiál musí splňovat požadavky na fyzickou kvalitu uvedené v tabulce 9.

Tabulka 8

Fyzické požadavky na textilní potahové materiály při čalounění nábytku

Faktor zkoušky

Metoda

Snímatelné a omyvatelné potahy

Nesnímatelné a omyvatelné potahy

Změny rozměrů při praní a sušení

Domácí praní: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tři praní při teplotách uvedených na výrobku se sušením v bubnu po každém cyklu praní)

Průmyslové praní: ISO 15797 + EN ISO 5077 (při minimální teplotě 75 °C)

Nábytkového čalounění z tkané textilie: ± 2,0 %

Tkané povlaky na nábytek: ± 3,0 %

Netkané povlaky na nábytek: ± 5,0 %

Nábytkové čalounění z netkané textilie: ± 6,0 %

Nepoužije se

Stálobarvenost při praní

Domácí praní: ISO 105-C06

Průmyslové praní: ISO 15797 + ISO 105-C06 (při minimální teplotě 75 °C)

≥ úroveň 3–4, pokud jde o změnu barvy

≥ úroveň 3–4, pokud jde o skvrny

Nepoužije se

Stálobarevnost v otěru za mokra (**)

ISO 105 X12.

≥ 2–3

≥ úroveň 2–3

Stálobarevnost v otěru za sucha (**)

ISO 105 X12

≥ úroveň 4

≥ úroveň 4

Stálobarevnost na světle

ISO 105 B02

≥ úroveň (***)

≥ úroveň 5 (***)

Odolnost textilie proti žmolkování a oděru

Pletené a netkané výrobky: EN/ISO 12945-1

Tkaniny: EN/ISO 12945-2

Výsledek ve zkoušce podle ISO 12945-1 > 3

Výsledek ve zkoušce podle ISO 12945-2 > 3

Výsledek ve zkoušce podle ISO 12945-1 > 3

Výsledek ve zkoušce podle ISO 12945-2 > 3


Tabulka 9

Fyzické požadavky na potahové materiály z povrstvené textilie při čalounění nábytku

Vlastnost

Metoda

Požadavek

Pevnost v tahu

ISO 1421

CH ≥ 35 daN a TR ≥ 20 daN

Odolnost povrstvených textilií proti dalšímu trhání metodou trouser

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN a TR ≥ 2daN

Stálobarevnost v umělé povětrnosti – zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 105-B02

Vnitřní použití ≥ 6;

Venkovní použití ≥ 7

Textilie – odolnost v oděru metodou Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Zjišťování přilnavosti povrstvení

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN a TR ≥ 1,5 daN

Kde: daN = dekanewtony, CH = osnova a TR = útek

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení poskytnuté dodavatelem usní, textilií či povrstvených textilií, přičemž k němu doloží příslušné zkouškové protokoly, z něhož vyplývá, že potahové materiály k čalounění splňují fyzické požadavky na usně, textilie či povrstvené textilie uvedené v tabulce 8 respektive tabulce 9 v dodatku II.

U materiálů na bázi textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU podle rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že toto kritérium splňují, musí však být předložena kopie certifikátu o ekoznačce EU.

6.2.   Požadavky na chemickou zkoušku

Toto kritérium se vztahuje na čalounické potahové materiály v konečné podobě po ošetření, v níž se obvykle používají v nábytkovém výrobku. Vedle obecných podmínek týkajících se nebezpečných látek, které stanoví kritérium č. 2, se na čalounické potahové materiály použijí tato zvláštní omezení uvedená v tabulce 10:

Tabulka 10

Požadavky na chemickou zkoušku u potahového materiálu u usní, textilií a povrstvených textilií

Chemická látka

Použitelnost

Mezní hodnota (mg/kg)

Zkušební metoda

Aromatické aminy podléhající omezení vznikající štěpením azobarviv (****)

Usně

≤ 30 u každého aminu (****)

EN ISO 17234-1

Textilie a povrstvené textilie

EN ISO 14362-1 a EN ISO 14362-3

Šestimocný chrom

Usně

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Volný formaldehyd

Usně

≤ 20 (u dětského nábytku) (******) nebo ≤ 75 u ostatního nábytku

EN ISO 17226-1

Textilie a povrstvené textilie

EN ISO 14184-1

Extrahovatelné těžké kovy

Usně

Arsen ≤ 1,0

Antimon ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Chrom ≤ 200,0

Kadmium ≤ 0,1

Kobalt ≤ 4,0

Měď≤ 50,0

Olovo ≤ 1,0

Rtuť ≤ 0,02

Nikl ≤ 1,0

 

Textilie a povrstvené textilie

Arsen ≤ 1,0

Antimon ≤ 30,0 (*******)

ISO 105 E04

Chrom ≤ 2,0

Kadmium ≤ 0,1

Kobalt ≤ 4,0

Měď ≤ 50,0

Olovo ≤ 1,0

Rtuť ≤ 0,02

Nikl ≤ 1,0

 

Chlorfenoly

Usně

Pentachlorfenol ≤ 0,1 mg/kg

Tetrachlorfenol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkylfenoly:

Usně, textilie a povrstvené textilie

Nonylfenol, směs izomerů č. CAS 25154-52-3);

4-nonylfenol (č. CAS 104-40-5)

4-nonylfenol, s rozvětveným řetězcem (č. CAS 84852-15-3)

Oktylfenol (č. CAS 27193-28-8)

4-oktylfenol (č. CAS 1806-26-4)

4-tert-oktylfenol (č. CAS 140-66-9)

Alkylfenolethoxyláty (APEO) a jejich deriváty:

 

olyoxyethylovaný oktylfenol (č. CAS 9002-93-1)

 

polyoxyethylovaný nonylfenol (č. CAS 9016-45-9)

 

polyoxyethylovaný p-nonylfenol (č. CAS 26027-38-3)

Celková mezní hodnota

 

≤ 25 mg/kg – textilie nebo povrstvené textilie

 

≤ 100 mg/kg – usně

V případě usní:

EN ISO 18218-2 (nepřímá metoda)

V případě textilií a povrstvených textilií:

EN ISO 18254 u alkylfenoletoxylátů. Zkoušky konečného výrobku u alkylfenolů se provádí extrakcí rozpouštědlem s následnou kapalinovou nebo plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (LC-MS nebo GC-MS).

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Textilie, povrstvené textilie nebo usně

PAU podléhající omezení podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

 

Chrysen (č. CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]anthracen (č. CAS 56-55-3)

 

Benzo(k)fluoranthen (č. CAS 207-08-9)

 

Benzo[a]pyren (č. CAS 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]anthracen (č. CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluoranthen (č. CAS 205-82-3)

 

Benzo[b]fluoranthen (č. CAS 205-99-2)

 

Benzo[a]pyren (č. CAS 192-97-2)

Jednotlivé mezní hodnoty pro výše uvedených 8 PAU:

≤ 1 mg/kg

Další PAU podléhající omezení:

 

Naftalen (č. CAS 91-20-3)

 

Acenaftylen (č. CAS 208-96-8)

 

Acenaften (č. CAS 83-32-9)

 

Fluoren (č. CAS 86-73-7)

 

Fenanthren (č. CAS 85-1-8)

 

Antracen (č. CAS 120-12-7)

 

Fluoranten (č. CAS 206-44-0)

 

Pyren (č. CAS 129-00-0)

 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren (č. CAS 193-39-5)

 

Benzo[g,h,i]perylen (č. CAS 191-24-2)

Celková mezní hodnota pro výše uvedených 18 PAU:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-dimethylacetamid (č. CAS 127-19-5)

Elastan nebo textilie na bázi akrylátu

Výsledek ≤ 0,005 % hmotnostních (≤ 50 mg/kg)

Extrakce rozpouštědlem s následnou kapalinovou nebo plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (LC-MS nebo GC-MS)

Chloralkany

Usně

Chloralkany C10–C13 (SCCP) nedetekovatelné

Chloralkany C14-C17 (MCCP) ≤ 1 000  mg/kg

EN ISO 18219

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že potahový materiál k čalounění z usní, textilií či povrstvených textilií splňuje mezní hodnoty uvedené v tabulce 10, přičemž k němu doloží protokoly o zkouškách.

U materiálů na bázi textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU podle rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že toto kritérium splňují, musí však být předložena kopie certifikátu o ekoznačce EU.

6.3.   Omezení, jimž podléhá výrobní proces

Pokud čalounický potahový materiál představuje více než 1,0 % (hmotnostní) celkové hmotnosti nábytkového výrobku (bez obalu), musí dodavatel materiálu splnit omezení týkající se používání nebezpečných látek při výrobě uvedená v tabulce 11.

Tabulka 11

Látky podléhající omezení používané v jednotlivých fázích výroby usní, textilií a povrstvených textilií

1 –   Nebezpečné látky používané v jednotlivých fázích výroby

(a)   Detergenty, povrchově aktivní látky, změkčovadla a komplexotvorná činidla

Použitelnost:

Ve fázi barvení a povrchové úpravy při výrobě usní, textilií a povrstvených textilií

Všechny neiontové a kationtové detergenty a povrchově aktivní látky musí být biologicky zcela rozložitelné v anaerobních podmínkách.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení poskytnuté výrobcem usní, textilií nebo povrstvených textilií, k němuž doloží prohlášení poskytnuté jeho dodavatelem (dodavateli) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy a výsledky zkoušek podle norem EN ISO 11734 nebo ECETOC č. 28 OECD 311.

Jako referenční bod pro biologickou rozložitelnost se použije aktuální verze databáze složek pracích a čisticích prostředků (databáze složek detergentů), a příslušný subjekt ji podle svého uvážení může přijmout namísto protokolů o zkouškách.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf

Při výrobních procesech nelze používat perfluoralkylsulfonáty s dlouhým řetězcem (≥ C6) a perfluorkarboxylové kyseliny (≥ C8).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení poskytnuté výrobcem usní, textilií nebo povrstvených textilií, k němuž doloží prohlášení jeho dodavatele (dodavatele) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy, z nichž vyplývá, že tyto látky nebyly v jednotlivých fázích výroby použity.

(b)   Pomocné látky (používané ve směsích, přípravcích a lepidlech)

Použitelnost:

Barvení a dokončovací operace pro výrobu usní, textilií či povrstvených textilií

Níže uvedené látky nelze používat v žádné ze směsí a žádném z přípravků pro barvení a dokončovací operace u usní, textilií či povrstvených textilií:

 

bis-(hydrogenovaný lojový alkyl)-dimethyl amonium chlorid (DTDMAC)

 

distearyl dimethyl amonium chlorid (DSDMAC)

 

di-(tvrzený lůj)- dimethyl amonium chlorid (DHTDMAC)

 

ethylen diamin tetra acetát (EDTA),

 

diethylen triamin penta acetát (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

 

nitrilotrioctová kyselina (NTA)

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení poskytnuté dodavatelem usní, textilií nebo povrstvených textilií, k němuž doloží příslušné bezpečnostní listy, z něhož vyplývá, že tyto sloučeniny nebyly použity při barvení ani v žádné dokončovací operace u usní, textilií či povrstvených textilií.

(c)   Rozpouštědla

Použitelnost:

Zpracování materiálů v podobě usní, textilií či povrstvených textilií

Níže uvedené látky nelze používat v žádné ze směsí a žádném z přípravků při zpracování materiálů v podobě usní, textilií a povrstvených textilií:

 

2-methoxyethanol

 

N,N-dimethylformamid

 

1-methyl-2-pyrrolidon

 

bis(2-methoxyethyl)ether

 

4,4′-diaminodifenylmethan

 

1,2,3-trichlorpropan

 

1,2-dichloroethan (ethylen dichlorid)

 

2-ethoxyethanol

 

benzen-1,4-diamin dihydrochlorid

 

bis(2-methoxyethyl)ether

 

formamid

 

N-methyl-2-pyrolidon

 

trichlorethylen

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení poskytnuté výrobcem usní, textilií nebo povrstvených textilií, k němuž doloží příslušné bezpečnostní listy, že tyto látky nebyly v žádné z fází výroby usní, textilií a povrstvených textilií použity.

2 –   Barviva používaná v procesech barvení a potisku

(i)

Urychlovače barvení používané v procesu barvení

Použitelnost:

Procesy barvení a potisku

Pokud se používají disperzní barviva, nelze používat halogenované urychlovače barvení (nosiče). (Mezi tyto urychlovače patří např.: 1,2-dichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, chlorfenoxyethanol).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, k němuž doloží prohlášení výrobců usní, textilií nebo povrstvených textilií, jejich dodavatele (dodavatelů) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy, které uvádí, že se v procesu barvení usní, textilií a povrstvených textilií používaných v nábytkových výrobcích nepoužívají halogenované nosiče barev.

(ii)

Chromová mořidla

Použitelnost:

Procesy barvení a potisku

Chromová mořidla nelze používat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, k němuž doloží prohlášení výrobců usní, textilií nebo povrstvených textilií, jejich dodavatele (dodavatelů) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy, které uvádí, že se v procesu barvení usní, textilií a povrstvených textilií používaných v nábytkových výrobcích nepoužívají chromová mořidla.

(iii)

Pigmenty

Použitelnost:

Procesy barvení a potisku

Pigmenty na bázi kadmia, olova, šestivazného chromu, rtuti, arsenu a antimonu nelze používat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, k němuž doloží prohlášení výrobců usní, textilií nebo povrstvených textilií, jejich dodavatele (dodavatelů) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy, které uvádí, že se v procesu barvení usní, textilií a povrstvených textilií používaných v nábytkových výrobcích nepoužívají pigmenty na bázi uvedených těžkých kovů.

3 –   Povrchová úprava

Fluorované sloučeniny

Použitelnost:

Potahové materiály k čalounění, které se vyznačují vodoodpudivostí a odolností proti skvrnám

Fluorované sloučeniny nelze k zajištění vodoodpudivosti a odolnosti proti skvrnám impregnovat do čalouněných povrchů nábytku. Tomuto omezení podléhají i perfluorované a polyfluorované látky. Ošetření pomocí nefluorovaných látek, které jsou snadno nebo inherentně biologicky rozložitelné nebo mají nízký potenciál bioakumulace ve vodním prostředí, je povoleno.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o dodržení omezení, k němuž přiloží prohlášení výrobců usní, textilií nebo povrstvených textilií, prohlášení dodavatele (dodavatelů) chemických látek a příslušné bezpečnostní listy, z něhož vyplývá, že se v povrchových úpravách usní, textilií a povrstvených textilií nepoužívají fluorované, perfluorované a polyfluorované látky.

Pokud není přijatelné prohlášení k dispozici, může příslušný subjekt dále požádat o provedení zkoušek potahového materiálu podle metod, které definuje norma CEN/TS 15968.

Při ošetření nefluorovanými látkami lze jejich snadnou nebo inherentní biologickou rozložitelnost doložit zkouškami podle těchto metod: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

Nízký potenciál k bioakumulaci lze doložit zkouškami, z nichž vyplývá rozdělovací koeficient oktanol/voda (Log Kow) < 3,2 nebo faktor biokoncentrace (BCF) < 100.

Jako referenční bod pro biologickou rozložitelnost se použije aktuální databáze složek pracích a čisticích prostředků (databáze složek detergentů), a příslušný subjekt ji podle svého uvážení může přijmout namísto protokolů o zkouškách.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf

4 –   Kvalita odtokové vody po činění a specifická spotřeba vody

Použitelnost:

Proces výroby usní

i)

Hodnota COD (chemické spotřeby kyslíku) v odpadních vodách z koželužen při vypouštění do povrchových vod po čištění (v místě či mimo místo vzniku) nesmí překročit 200 mg/l.

Posuzování a ověřování: Žadatel či případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria doložené podrobnou dokumentaci a protokoly o zkouškách v souladu s normou ISO 6060, z nichž na základě měsíčních průměrů za období šesti měsíců před podáním žádosti vyplývá splnění tohoto kritéria. Údaje musí dokládat, že toto kritérium splňuje výrobní zařízení či, pokud se odtoková voda čistí mimo toto zařízení, provozovatel čistírny odpadních vod.

ii)

Celková koncentrace chromu v odpadní vodě po činění nesmí být větší než 1,0 mg/l, jak je upřesněno v prováděcím rozhodnutí Komise 2013/84/EU (8).

Posuzování a ověřování: Žadatel či případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria doložené protokolem o zkoušce, přičemž se použije jedna z těchto zkušebních metod: ISO 9174 nebo EN 1233 nebo EN ISO 11885 ke zkoušení přítomnosti chromu, a z protokolu na základě měsíčních průměrů za období šesti měsíců před podáním žádosti vyplývá splnění tohoto kritéria. Žadatel předloží prohlášení o splnění BAT 10, a případně buď BAT 11, nebo BAT 12 podle prováděcího rozhodnut 2013/84/EU ke snížení množství chromu ve vypouštěných odpadních vodách.

iii)

Spotřeba vody vyjádřená jako roční průměr objemu spotřebované vody na tunu surových kůží a kožek nesmí překročit níže uvedené mezní hodnoty:

Kůže

28 m3/t

Kožky

45 m3/t

Usně vyčiněné tříslem

35 m3/t

Vepřovice

80 m3/t

Ovčina

180 l/kožka

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria poskytnuté dodavatelem či případně výrobcem usní. V prohlášení musí být uveden roční objem výroby usní a související spotřeba vody, a to na základě měsíčních průměrných hodnot za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti, přičemž spotřeba se měří množstvím vypuštěné odpadní vody.

Pokud proces výroby usní probíhá na různých zeměpisných místech, poskytne žadatel nebo dodavatel usňového meziproduktu dokumentaci o objemu vypuštěné vody (v m3) na množství zpracovaného meziproduktu v tunách (t) nebo na počet kožek v případě ovčiny, a to na základě průměrných měsíčních hodnot za dvanáct měsíců před podáním žádosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel sestaví veškerá příslušná prohlášení, bezpečnostní listy a podpůrné protokoly o zkouškách poskytnuté výrobci usní, textilií nebo povrstvených textilií či jejich dodavateli, které jsou relevantní z hlediska doložení splnění požadavků na nepoužívání nebezpečných látek uvedených v tabulce 11.

U čalounických potahových materiálů vyrobených z textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU podle rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že toto kritérium nepoužívání uvedených nebezpečných látek v procesech výroby splňují, musí však být předložena kopie certifikátu o ekoznačce EU.

6.4.   Bavlněná a jiná přírodní celulózová vlákna za semen

Bavlna obsahující alespoň 70 % (hmotnostních) obsahu recyklovaného materiálu je od požadavků kritéria 6.4 osvobozena.

Bavlněná a jiná přírodní celulózová vlákna za semen (dále jen „bavlna“), která nejsou recyklovanými vlákny, musí obsahovat minimální množství ekologicky pěstované bavlny (viz kritérium 6.4 písm. a)), nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (viz kritérium 6.4 písm. b)).

U textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU na základě ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EU, se má za to, že kritérium 6.4 splňují.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

V případě používání textilií, kterým byla udělena ekoznačka EU, doloží žadatel kopii certifikátu o ekoznačce EU, z níž vyplývá, že byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/350/EU.

Případný obsah recyklovaného materiálu musí být sledovatelný až do fáze opětovného zpracování surovin. Ověření této skutečnosti se provede certifikací dodavatelského řetězce nezávislou třetí stranou nebo na základě dokumentace poskytnuté dodavateli surovin a subjektů, jež provádějí opětovné zpracování.

6.4 a)   Norma pro výrobky z ekologicky pěstované bavlny

Alespoň 10 % (hmotnostních) nerecyklovaných bavlněných vláken použitých v čalounických materiálech musí být vypěstováno v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (9), normy National Organic Programme (NOP) Spojených států amerických nebo s rovnocennými právními povinnostmi stanovenými obchodními partnery EU. Obsah ekologicky pěstované bavlny může zahrnovat bavlnu z ekologické zemědělské produkce nebo zemědělské produkce ve fázi přechodu na ekologické zemědělství.

Má-li se ekologicky pěstovaná bavlna smísit s bavlnou z konvenční produkce či bavlnou pěstovanou v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM), musí pocházet z odrůd, které nebyly geneticky modifikovány.

Žádosti týkající se obsahu ekologicky pěstované bavlny lze podat pouze v případě, že tento obsah činí přinejmenším 95 %.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria k obsahu ekologicky pěstované bavlny, k němuž doloží doklady certifikované nezávislým subjektem o tom, že dané prohlášení bylo předloženo v souladu s výrobními a kontrolními požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, normy NOP Spojených států amerických nebo požadavky stanovenými jinými obchodními partnery. Ověření se provede zvlášť pro každou zemi původu.

Žadatel nebo případně dodavatel materiálu prokáže splnění požadavku na minimální obsah ekologicky pěstované bavlny na základě ročního objemu bavlny zakoupené za účelem výroby konečného výrobku (konečných výrobků) a podle jednotlivých produktových řad. Aby bylo doloženo množství zakoupené certifikované bavlny, musí být předloženy záznamy o transakcích a/nebo faktury.

U bavlny z konvenční produkce nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, která se používá ve směsích s ekologicky pěstovanou bavlnou, se jako doklad splnění kritéria pro odrůdy bavlny uznává screeningová zkouška společných genetických modifikací.

6.4 b)   Bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM) a omezení pesticidů

Alespoň 20 % (hmotnostních) nerecyklovaných bavlněných vláken používaných v čalounických materiálech musí být vypěstováno v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM), jak je definuje program integrované ochrany rostlin (IPM) Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), nebo v souladu se systémy řízení integrované produkce rostlin (IPR) zahrnujícími zásady integrované ochrany rostlin.

Při pěstování bavlny v režimu IPM, která má být použita v konečném výrobku, nelze použít žádnou z níže uvedených látek: aldikarb, aldrin, kamfechlor (toxafen), kaptafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb a jeho soli, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyklohexan (veškeré izomery), methamidofos, methylparathion, monokrotofos, neonikotinoidy (klothianidin, imidakloprid, thiametoxam), parathion, pentachlorfenol.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo případně dodavatel materiálu předloží prohlášení o splnění kritéria 6.4 písm. b), k němuž doloží doklady o tom, že minimálně 20 % (hmotnostních) nerecyklované bavlny obsažené v dotčeném výrobku vypěstovali producenti, kteří se účastnili oficiálních školicích programů Organizace OSN pro výživu a zemědělství či státních programů IPM a IPR nebo byli auditováni v rámci některého systému IPM certifikovaného třetí stranou. Ověření se provede buď jednou ročně jednotlivě pro každou zemi původu, nebo na základě certifikace veškeré bavlny vypěstované v souladu se zásadami IPM zakoupené za účelem výroby daného produktu.

Žadatel nebo případně dodavatel materiálu rovněž prohlásí, že bavlna v režimu IPM nebyla vypěstována za použití žádných z látek uvedených v kritériu 6.4 písm. b). Certifikační systémy IPM, které vylučují použití uvedených látek, se přijímají jako doklad splnění tohoto kritéria.

Kritérium č. 7 – Čalounické vycpávkové materiály

7.1.   Latexová pěna

7.1 a)   Látky podléhající omezení

Latexová pěna nesmí obsahovat níže uvedené látky v koncentraci překračující mezní hodnoty uvedené v tabulce 12:

Tabulka 12

Látky podléhající omezení v latexových pěnách používaných v nábytkových čalounických vycpávkových materiálech

Skupina látek

Látka

Mezní hodnota (ppm)

Požadavky na posuzování a ověřování

Chlorfenoly

Monochlorfenoly a dichlorfenoly (soli a estery)

1

A

Jiné chlorfenoly

0,1

A

Těžké kovy

As (arsen)

0,5

B

Cd (kadmium)

0,1

B

Co (kobalt)

0,5

B

Cr (chrom), celkem

1

B

Cu (měď)

2

B

Hg (rtuť)

0,02

B

Ni (nikl)

1

B

Pb (olovo)

0,5

B

Sb (antimon)

0,5

B

Pesticidy (zkoušky na ně se provádějí pouze u pěn obsahujících minimálně 20 % hmotnostních přírodního latexu)

Aldrin

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlorfenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrin

0,04

C

Endrin

0,04

C

Heptachlor

0,04

C

Heptachlorepoxid

0,04

C

Hexachlorbenzen

0,04

C

Hexachlorcyklohexan

0,04

C

α-hexachlorcyklohexan

0,04

C

β-hexachlorcyklohexan

0,04

C

γ-hexachlorcyklohexan (lindan)

0,04

C

δ-hexachlorcyklohexan

0,04

C

Malathion

0,04

C

Methoxichlor

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-ethyl

0,04

C

Parathion-methyl

0,04

C

Další specifické látky, které podléhají omezení

Butadien

1

D

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 7.1 písm. a) a případně protokoly o zkoušce provedené podle těchto metod:

A.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti chlorfenolů provedené tímto postupem: 5 g vzorku se rozemele a chlorfenoly se vyextrahují jako fenol (PCP), sodná sůl (SPP) nebo estery. Extrakty se analyzují plynovou chromatografií (GC). Detekce se provádí na hmotnostním spektrometru nebo detektoru elektronového záchytu (ECD).

B.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti těžkých kovů provedené tímto postupem: vzorek rozemletého materiálu se eluuje v poměru 1: 10 podle normy DIN 38414-S4 nebo obdobného předpisu. Výsledný filtrát se přelije přes membránový filtr s póry o velikosti 0,45 μm (v případě potřeby tlakovou filtrací). V takto získaném roztoku se stanoví obsah těžkých kovů optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), též nazývanou atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo pomocí atomové absorpční spektrometrie s hydridovou jednotkou nebo technikou studených par.

C.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti pesticidů provedené tímto postupem: 2 g vzorku se extrahují v ultrazvukové lázni se směsí hexan/dichlormethan (85/15). Extrakt se přečistí protřepáním s acetonitrilem nebo adsorpční chromatografií na florisilu. Kvalitativní a kvantitativní analýza se provádí plynovou chromatografií s detekcí elektronovým záchytem nebo kombinací plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Zkouška přítomnosti pesticidů je požadována pro latexovou pěnu s obsahem nejméně 20 % přírodního latexu.

D.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti butadienu provedené tímto postupem: latexová pěna se rozemele a zváží, poté se odeberou vzorky metodou headspace. Obsah butadienu se stanoví plynovou chromatografií s plamenným ionizačním detektorem.

7.1 b)   Emise těkavých organických sloučenin (VOC) po 24 hodinách

Po 24 hodinách nesmí koncentrace níže uvedených VOC ve zkušební komoře překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce 13.

Tabulka 13

Mezní hodnoty emisí VOC v latexových pěnách

Látka

Mezní hodnota (mg/m3)

1,1,1-trichlorethan

0,2

4-fenylcyklohexen

0,02

Sirouhlík

0,02

Formaldehyd

0,005

Nitrosaminy (********)

0,0005

Styren

0,01

Tetrachlorethen

0,15

Toluen

0,1

Trichlorethylen

0,05

Vinylchlorid

0,0001

Vinylcyklohexen

0,002

Aromatické uhlovodíky (celkem)

0,3

Těkavé organické sloučeniny (VOC) (celkem)

0,5

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 7.1 písm. b), k němuž případně doloží protokol o zkoušce analýzou ve zkušební komoře podle normy ISO 16000-9.

Zabalený vzorek se na dobu nejméně 24 hodin uskladní při pokojové teplotě. Po uplynutí této doby se vzorek rozbalí a okamžitě přenese do zkušební komory. Vzorek se umístí do držáku, který dovoluje přístup vzduchu ze všech stran. Klimatické faktory se upraví podle ISO 16000-9. Pro porovnání výsledků zkoušek se specifická míra výměny vzduchu pro daný prostor (q = n/l) musí rovnat 1. Míra výměny vzduchu musí být v rozmezí 0,5 a 1. Komora se plní po dobu 1 hodiny, na náplni DNPH pro analýzu formaldehydu a jiných aldehydů a na Tenax TA pro analýzu dalších těkavých organických sloučenin, a odběr vzorků vzduchu musí být proveden 24 hodin (± 1 hodina) poté. Odběr vzorků pro ostatní sloučeniny může být proveden později, ale musí být dokončen do 30 hodin.

Analýza formaldehydu a jiných aldehydů musí být v souladu s normou ISO 16000-3. Pokud není stanoveno jinak, analýza jiných těkavých organických sloučenin musí být v souladu s normou ISO 16000-6.

Zkoušení podle normy CEN/TS 16516 se považuje za rovnocenné s požadavky norem série ISO 16000.

Analýza nitrosaminů se provádí plynovou chromatografií v kombinaci s detektorem analýzy termální energie (GC-TEA) v souladu s metodou BGI 505-23 (dříve ZH 1/120.23) nebo metodou rovnocennou.

7.2.   Polyuretanová pěna (PUR)

7.2 a)   Látky a směsi podléhající omezení

Polyuretanová pěna nesmí obsahovat níže uvedené látky a směsi v koncentraci překračující hodnoty uvedené v tabulce 14.

Tabulka 14

Seznam látek a směsí v PUR podléhajících omezení

Skupina látek

Látky (zkratka, číslo CAS, značka prvku)

Mezní hodnota

Metoda

Biocidní přípravky

 

Nepřidávají se záměrně

A

Zpomalovače hoření

 

Nepřidávají se (pokud to není v souladu s podmínkami v tabulce 2 pod záznamy v písm. (b) a (c)

A

Těžké kovy

As (arsen)

0,2 ppm

B

Cd (kadmium)

0,1 ppm

B

Co (kobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chrom), celkový

1,0 ppm

B

Cr VI (šestivazný chrom)

0,01 ppm

B

Cu (měď)

2,0 ppm

B

Hg (rtuť)

0,02 ppm

B

Ni (nikl)

1,0 ppm

B

Pb (olovo)

0,2 ppm

B

Sb (antimon)

0,5 ppm

B

Se (selen)

0,5 ppm

B

Změkčovadla

Dibutylftalát (DIBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % hmotnostních (celkové množství všech 6 ftalátů v nábytku pro děti mladší 3 let)

C

Di-n-oktylftalát (DNOP, 117-84-0) (*********)

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP, 117-81-7) (*********)

Butylbenzylftalát (BBP, 85-68-7) (*********)

Di-iso-decylftalát (DIDP, 26761-40-0)

Di-iso-nonylftalát (DINP, 28553-12-0)

Ftaláty za seznamu látek (pro případné zahrnutí) agentury ECHA (**********)

Nepřidávají se záměrně

A

TDA a MDA

2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-diaminodifenylmethan

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Organocínové sloučeniny

Tributylcín (TBT)

50 ppb

E

Dibutylcín (DBT)

100 ppb

E

Monobutylcín (MBT)

100 ppb

E

Tetrabutylcín (TeBT)

Monooktylcín (MOT)

Dioktylcín (DOT)

Tricyklohexylcín (TcyT)

Trifenylcín (TPhT)

Celkem

500 ppb

E

Další specifické látky, které podléhají omezení

Chlorované nebo bromované dioxiny nebo furany

Nepřidávají se záměrně

A

Chlorované uhlovodíky (1,1,2,2-tetrachlorethan, pentachlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethylen)

Nepřidávají se záměrně

A

Chlorované fenoly (PCP, TeCP, 87-86-5)

Nepřidávají se záměrně

A

Hexachlorcyklohexan (58-89-9)

Nepřidává se záměrně

A

Monomethyldibromdifenylmethan (99688-47-8)

Nepřidává se záměrně

A

Monomethyldichlordifenylmethan (81161-70-8)

Nepřidává se záměrně

A

Dusitany

Nepřidávají se záměrně

A

Polybromované bifenyly (PBB, 59536-65-1)

Nepřidávají se záměrně

A

Pentabromdifenylether (PeBDE, 32534-81-9)

Nepřidává se záměrně

A

Oktabromdifenylether (OBDE, 32536-52-0)

Nepřidává se záměrně

A

Polychlorované bifenyly (PCB, 1336-36-3)

Nepřidávají se záměrně

A

Polychlorované terfenyly (PCT, 61788-33-8)

Nepřidávají se záměrně

A

Tris(2,3-dibrom-propyl)-fosfát (TRIS, 126-72-7)

Nepřidává se záměrně

A

Trimethylfosfát (512-56-1)

Nepřidává se záměrně

A

Tris-(aziridinyl)-fosfinoxid (TEPA, 545-55-1)

Nepřidává se záměrně

A

Tris(2-chlorethyl)-fosfát (TCEP, 115-96-8)

Nepřidává záměrně

A

Dimethyl-methylfosfonát (DMMP, 756-79-6)

Nepřidává záměrně

A

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 7.2 písm. a). Pokud je požadováno provedení zkoušky, předloží žadatel výsledky zkoušek a prokáže splnění mezních hodnot uvedených v tabulce 14. U metod B, C, D a E, u kterých se požaduje analýza, se použije 6 složených vzorků odebraných nejvýše 2 cm pod povrchem materiálu zaslaného do příslušné laboratoře.

A.

Žadatel předloží prohlášení, k němuž doloží prohlášení dodavatelů pěny, potvrzující, že do pěnového přípravku nejsou záměrně přidány biocidní přípravky, ftaláty ani jiné specifické látky podléhající omezení.

B.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti těžkých kovů provedené tímto postupem: vzorek rozemletého materiálu se eluuje v poměru 1: 10 podle normy DIN 38414-S4 nebo obdobného předpisu. Výsledný filtrát se přelije přes membránový filtr s póry o velikosti 0,45 μm (v případě potřeby tlakovou filtrací). V takto získaném roztoku se stanoví obsah těžkých kovů atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES nebo ICP-AES), nebo pomocí atomové absorpční spektrometrie s hydridovou jednotkou nebo technikou studených par.

C.

Žadatel předloží protokol s výsledky stanovení celkového množství změkčovadel provedeného tímto postupem: extrakce se provádí validovanou metodou, jako je například podzvuková extrakce vzorku o hmotnosti 0,3 g v mikrozkumavce s 9 ml t-butylmethyletheru po dobu 1 hodiny s následným stanovením ftalátů pomocí plynové chromatografie za použití hmotnostně-selektivního záznamu jednoho iontu (SIM modus).

D.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti TDA a MDA provedené tímto postupem: extrakce 0,5 g složeného vzorku v 5 ml stříkačce s 2,5 ml 1 % vodného roztoku kyseliny octové. Stříkačka se zmáčkne a kapalina se do ní vrátí. Tento postup se dvacetkrát zopakuje, konečný extrakt se ponechá pro analýzu. Do stříkačky se poté přidá nových 2,5 ml 1 % vodného roztoku kyseliny octové a znovu se provede cyklus 20 opakování. Extrakt se poté smísí s prvním extraktem a v odměrné baňce s kyselinou octovou se doplní vodou na objem 10 ml. Extrakty se analyzují vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC-UV) nebo HPLC-MS. Pokud se použije HPLC-UV a očekává se, že může dojít k interferencím, provede se ještě analýza vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií – hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS).

E.

Žadatel předloží protokol s výsledky zkoušky přítomnosti organocínových sloučenin provedené tímto postupem: složený vzorek o hmotnosti 1-2 g se pod dobu 1 hodiny míchá s minimálně 30 ml extrakčního činidla v ultrazvukové lázni při pokojové teplotě. Extrakčním činidlem je směs tohoto složení: 1 750 ml methanolu + 300 ml kyseliny octové + 250 ml pufru (pH 4,5). Jako pufr se použije roztok 164 g octanu sodného v 1 200 ml vody a 165 ml kyseliny octové, který se doplní vodou na objem 2 000 ml. Po extrakci se alkylcíny derivatizují přídavkem 100 μl roztoku tetraethylborátu sodného rozpuštěného v tetrahydrofuranu (200 mg/ml THF). Derivát se extrahuje n-hexanem a vzorek se extrahuje podruhé. Oba hexanové extrakty se smísí a dále použijí ke stanovení organocínových sloučenin plynovou chromatografií s hmotnostně-selektivní detekcí v SIM modu.

7.2 b)   Emise těkavých organických sloučenin (VOC) po 72 hodinách

Po 72 hodinách nesmí koncentrace níže uvedených látek ve zkušební komoře překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce 15.

Tabulka 15

Mezní hodnoty emisí VOC v polyuretanových pěnách po 72 hodinách

Látka (číslo CAS)

Mezní hodnota (mg/m3)

Formaldehyd (50-00-0)

0,005

Toluen (108-88-3)

0,1

Styren (100-42-5)

0,005

Každá detekovatelná sloučenina zařazená z hlediska klasifikace do kategorie C1 A nebo C1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008

0,005

Celkové množství všech detekovatelných sloučenin zařazených z hlediska klasifikace jako kategorie C1 A nebo C1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008

0,04

Aromatické uhlovodíky

0,5

Těkavé organické sloučeniny (VOC) (celkem)

0,5

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 7.2 písm. b). Doloží k němu případně výsledky zkoušek, z nichž vyplývá splnění mezních hodnot uvedených v tabulce 15. Kombinace zkušebního vzorku a zkušební komory je buď:

 

1 vzorek o rozměrech 25 × 20 × 15 cm uložený do zkušební komory o velikosti 0,5 m3, nebo

 

2 vzorky o rozměrech 25 × 20 × 15 cm uložené do zkušební komory o velikosti 1,0 m3.

Vzorek pěny se vloží na dno emisní zkušební komory a nechá se stabilizovat 3 dny při teplotě 23 °C a 50 % relativní vlhkosti; výměna vzduchu je nastavena na poměr n o hodnotě 0,5 za hodinu a plnění komory L o hodnotě 0,4 m2/m3 (= celkový vystavený povrch vzorku vztažený k rozměrům komory bez těsnicích hran a zadní strany) v souladu s normami ISO 16000-9 a ISO 16000-11.

Vzorek se odebírá 72 hodin ± 2 hodiny po naplnění komory, a to po dobu 1 hodiny trubičkami s Tenax TA pro analýzu VOC respektive DNPH pro analýzu formaldehydu. Emise těkavých organických sloučenin jsou zachycovány do trubiček se sorbentem Tenax TA a následně analyzovány pomocí GC-MS s tepelnou desorpcí v souladu s normou ISO 16000-6.

Výsledky jsou semikvantitativně vyjádřeny jako ekvivalenty toluenu. Všechny specifikované analyty se vykazují jednotlivě počínaje mezní hodnotou koncentrace ≥ 1 μg/m3. Celková hodnota VOC je součtem všech analytů o koncentraci ≥ 1 μg/m3 eluujících v rozmezí retenčního času mezi n-hexanem (C6) a n-hexadekanem (C16), včetně obou uvedených. Součet všech detekovatelných sloučenin klasifikovaných jako kategorie C1 A nebo C1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008 je součet všech těchto látek v koncentraci ≥ 1 μg/m3. V případě, že výsledky zkoušek překračují standardní mezní hodnoty, musí se provést kvantifikace jednotlivých látek. Formaldehyd lze stanovit sběrem vzorků vzduchu do trubičky s DNPH a následnou analýzou metodou HPLC/UV v souladu s normou ISO 16000-3.

Provádění zkoušky podle normy CEN/TS 16516 se považuje za rovnocenné s požadavky norem série ISO 16000.

7.2 c)   Nadouvadla

Jako nadouvadla nebo pomocná činidla se nesmějí používat halogenované organické sloučeniny.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení výrobce pěny, že takové látky nejsou použity.

7.3.   Jiné vycpávkové materiály

Jako vycpávky lze při čalounění nábytku používat i další materiály, pokud jsou splněny tyto podmínky:

jsou dodrženy obecné požadavky na nebezpečné látky, které stanoví kritérium 2,

jako nadouvadla nebo pomocná činidla se nesmějí používat halogenované organické sloučeniny,

jako výplňový/vycpávkový materiál se nesmí používat peří nebo prachové peří, a to ani samostatně ani ve směsi,

pokud se ve výplňovém/vycpávkovém materiálu používá kokosové vlákno pogumované latexem, je třeba doložit splnění kritérií 7.1 písm. a) a 7.1 písm. b).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria, v němž uvede:

i)

povahu použitého vycpávkového/výplňového materiálu a případných směsí;

ii)

že tento materiál neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) či jiné nebezpečné látky, na něž se nevztahuje některá ze zvláštních odchylek uvedených v tabulce 2;

iii)

že jako nadouvadla nebo pomocná činidla nebyly použity halogenované organické sloučeniny;

iv)

že ve výplňovém/vycpávkovém materiálu nebylo použito prachové peří nebo peří, a to ani samostatně ani ve směsi;

v)

pokud se používají kokosová vlákna pogumována latexem, doklad o splnění kritéria 7.1 u látek, které podléhají omezení, a u emisí těkavých organických sloučenin (VOC).

Kritérium č. 8 – Sklo: použití těžkých kovů

Toto kritérium se použije na veškerý skleněný materiál, který je součástí konečného nábytkového výrobku, a to bez ohledu na výši jeho hmotnostního podílu na něm.

Veškeré sklo, které je použito v nábytkovém výrobku, musí splňovat tyto podmínky:

nesmí obsahovat olovnaté sklo,

nesmí obsahovat nečistoty z olova, rtuti či kadmia v množství větším než 100 mg/kg u každého z těchto kovů,

u zrcadlového skla musí být obsah olova v barvách, základních nátěrových hmotách či lacích používaných na zadní straně zrcadla nižší než 2 000 mg/kg látky v plechovkovém obalu. Nátěry se nanáší „cínovým postupem“, nikoliv „měděným postupem“.

Posuzování a ověřování:

i)

Žadatel předloží prohlášení poskytnuté dodavatelem skla, že v konečném nábytkovém výrobku není přítomno olovnaté sklo. Pokud vhodné prohlášení není k dispozici, může příslušný subjekt požádat o analýzu skla v konečném nábytkovém výrobku nedestruktivní metodou za použití přenosného rentgenového fluorescenčního přístroje.

ii)

Žadatel předloží prohlášení poskytnuté dodavatelem skla, že sklo přítomné v nábytkovém výrobku neobsahuje nečistoty z olova, rtuti či kadmia v množství větším než 100 mg/kg (0,01 % hmotnostních). Pokud vhodné prohlášení k dispozici není, může příslušný subjekt požádat o provedení zkoušky na obsah těchto kovů ve skle pomocí rentgenové fluorescence podle zásad normy ASTM F2853-10 či rovnocennou metodou.

iii)

Žadatel předloží prohlášení poskytnuté dodavatelem zrcadla, že veškeré použité barvy, základní nátěrové hmoty a laky použité na zadní straně zrcadla obsahují méně než 2 000 mg/kg olova (0,2 % hmotnostních). K prohlášení doloží příslušný bezpečnostní list či obdobnou dokumentaci. Dále musí být předloženo prohlášení dodavatele skla, že na zadní stranu byla vrstva nanesena „cínovým postupem“, nikoliv „měděným postupem“.

Kritérium č. 9 – Požadavky na konečný výrobek

9.1.   Vhodnost k použití

Nábytek s ekoznačkou EU se považuje za vhodný k použití, pokud splňuje požadavky stanovené v nejaktuálnějším znění příslušných norem EN, jež jsou uvedeny v dodatku IV a jež se týkají trvanlivosti, požadavků na rozměry, bezpečnosti a pevnosti výrobku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení uvádějící, které z norem uvedených v dodatku IV se (případně) na dotčený výrobek vztahují, a poté předloží prohlášení o splnění příslušných norem EN, k němuž doloží protokoly o zkouškách poskytnuté výrobcem nábytku nebo případně dodavatelem dotčeného dílce/materiálu.

9.2.   Prodloužená záruka na výrobek

Žadatel poskytne svým zákazníkům bez dalšího navýšení ceny minimálně pětiletou záruku platnou ode dne dodání výrobku. Tato záruka se poskytne, aniž jsou dotčeny právní povinnosti výrobce a prodejce vyplývající z vnitrostátního práva.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění požadavku a uvede podmínky prodloužené záruky na výrobek, které jsou stanoveny v dokumentaci s informacemi pro spotřebitele a které splňují minimální požadavky stanovené tímto kritériem.

9.3.   Poskytování náhradních dílů

Výrobce nábytku musí zákazníkům poskytovat náhradní díly minimálně po dobu 5 let ode dne dodání výrobku. Cena náhradních dílů, pokud se poskytují za úplatu, musí být úměrná celkové ceně nábytkového výrobku. Musí být poskytnuty kontaktní údaje, které se použijí ke sjednání dodání náhradních dílů, jež se použijí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že náhradní díly budou k dispozici po dobu minimálně 5 let ode dne dodání výrobku. Během záruční lhůty se náhradní díly poskytují zdarma, pokud k poškození zboží dojde při běžném užívání, nebo za přiměřenou cenu, pokud k němu dojde v důsledku nesprávného užívání. V informacích pro spotřebitele je třeba uvést kontaktní údaje.

9.4.   Provedení (design) pro snadnější rozebíratelnost

Nábytek, který je složen z více dílců/materiálů, by měl být konstruován pro snadnější rozebíratelnost tak, aby se usnadnily opravy, opětovné užití a recyklace. Je třeba poskytnout jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technické výkresy znázorňující, jak provést montáž/rozebrání nábytku pomocí základního nářadí a bez speciální kvalifikace. Součástí provedení takovéhoto rozebrání v případě čalounění může být použití zdrhovadla a suchého zipu k připevnění pohovkových polštářů k rámu a jejich odepnutí od něj a k připevnění vnitřních vycpávek k potahovým materiálům a jejich odepnutí od nich. V případě potřeby je třeba zajistit, aby bylo u úchytů vrutů umísťovaných přímo do desek na bázi dřeva při opětovné montáži možné umístit vrub na jiné místo, než odkud byl při rozebrání vyňat.

9.5.   Emise těkavých organických sloučenin VOC

Pokud nábytkový výrobek obsahuje některé z níže uvedených dílců/materiálů, je provedení zkoušky na emise VOC povinné:

čalounické potahy z usní;

čalounické potahy z povrstvených textilií;

jakékoli dílce, jež představují minimálně 5 % hmotnosti celého nábytkového výrobku (bez obalu) a jejichž povrch byl ošetřen nátěrovými přípravky s vysokým obsahem VOC (nad 5 %), jež byly aplikovány v množství větším než 30 g/m2 plochy natřeného povrchu či u kterých rozsah aplikace nebyl vypočten.

Balení a dodávání vzorků ke zkoušce, zacházení s nimi a jejich ošetřování a požadavky na zkušební komory a metody analýzy plynů se řídí postupy popsanými v souboru norem ISO 16000.

Zkoušce lze podrobit celý nábytkový výrobek (viz podmínky a mezní hodnoty uvedené v tabulce 16) či – v menších zkušebních komorách přímo k tomu určených –dílce/materiály uvedené výše (viz podmínky a mezní hodnoty v tabulce 17).

Emise těkavých organických sloučenin (VOC) nesmí překročit mezní hodnoty uvedené v tabulce 16 a v tabulce 17.

Tabulka 16

Maximální mezní hodnoty VOC u konkrétních nábytkových výrobků

Parametr zkoušky

Křesla a pohovky

Kancelářské židle

Ostatní nábytek

Objem komory

V rozmezí 2–10 m3

Míra plnění

Výrobek by měl zabírat přibližně 25 % objemu komory

 (***********) 0,5–1,5 m2/m3

Míra výměny vzduchu

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5–1,5 h– 1

Látka

3 dny

28 dní

3 dny

28 dní

28 dní

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC (***********)

≤ 3 000  μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Karcinogenní látky (10)

≤ 10 μg/m3 (celková mezní hodnota)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 10 μg/m3 (celková mezní hodnota)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

Hodnota R u látek s LCI (11)

≤ 1

1

1


Tabulka 17

Maximální mezní hodnoty VOC při zkoušce jednotlivých nábytkových materiálů/dílců

Parametr zkoušky

Dílce ošetřené nátěrem

Čalounické potahové materiály z usní nebo povrstvených textilií

Minimální povolený objem komory

200 L u dílců na bázi dřeva

20 L u ostatních dílců

20 L

Míra výměny vzduchu

0,5 h– 1

1,5 m3/m2.h

Látka

3 dny

28 dní

3 dny

28 dní

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC

≤ 3 000  μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Karcinogenní látky (12)

≤ 10 μg/m3 (celková mezní hodnota)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 10 μg/m3 (celková mezní hodnota)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

Hodnota R u látek s LCI (13)

≤ 1

≤ 1

Posuzování a ověřování: Pokud se má za to, že u nábytkového výrobku je třeba provést zkoušku emisí VOC na konečném výrobku, předloží žadatel prohlášení o splnění tohoto kritéria, k němuž doloží protokol o zkouškách ve zkušební komoře provedených podle série norem ISO 16000. Zkoušky provedené podle normy CEN/TS 16516 se považují za rovnocenné zkouškám provedeným podle normy ISO 16000. Pokud se stanovené mezní hodnoty koncentrace v komoře po 28 dnech podaří splnit již 3 dny po uložení vzorku do komory či mezi 3. a 27. dnem po uložení vzorku do komory, je možné prohlásit požadavky za splněné a zkouška může být ukončena dříve.

Údaje ze zkoušek z doby až do 12 měsíců před podáním žádosti o udělení ekoznačky EU jsou v případě dílců/materiálů platné, pokud nedošlo k žádným změnám ve výrobním postupu či u chemických přípravků, u kterých by se mělo za to, že vedou ke zvýšení emisí VOC z konečného výrobku či z dotčených nábytkových dílců/materiálů.

Přijímají se rovněž údaje ze zkoušky dokládající splnění mezních hodnot pro dotčené dílce/materiály uvedených v tabulce 17, které poskytnou přímo dodavatelé, pokud je k nim doloženo prohlášení dotčeného dodavatele.

Kritérium č. 10 – Informace pro spotřebitele

K výrobku musí být přiložen jeden dokument s informacemi pro spotřebitele v jazyce země, kde se výrobek uvádí na trh, přičemž uvedené informace se týkají následujících aspektů:

popis výrobku podle požadavků kritéria č. 1,

podrobný popis nejlepších způsobů likvidace výrobku (tj. opětovné použití, zpětný odběr z iniciativy žadatele, recyklace, energetické využití) pro spotřebitele, které budou seřazeny podle jejich dopadu na životní prostředí,

informace o typu polymerů v případných plastových dílcích o hmotnosti nad 100 g, které nebyly označeny podle požadavků kritéria 4.1,

prohlášení o tom, že se používají název, popis a označení usní v souladu s požadavky, které stanoví normy EN 15987 a EN 16223,

jasné informace o tom, za jakých podmínek by se měl nábytek používat. Například o tom, zda se má výrobek používat ve vnitřních nebo venkovních prostorech, v jakém teplotním rozmezí, jakou má nosnost a jak jej správně čistit,

informace o použitém druhu skla, případné bezpečnostní informace, o vhodnosti styku výrobku s tvrdými materiály, jako je sklo, kov nebo kámen, jakož i informace o správném způsobu likvidace skla, například jeho kompatibilita nebo nekompatibilita s pospotřebním obalovým sklem,

prohlášení o splnění příslušných předpisů o požární bezpečnosti v zemi prodeje u čalouněného nábytku, podrobné údaje o tom, jaké zpomalovače hoření byly (případně) použity a (případně) v jakých materiálech,

prohlášení o tom, že k zajištění konečné dezinfekce u nábytku, který je jednoznačně uveden na trh k použití ve vnitřních prostorách, nebyly použity biocidní přípravky, a v případě venkovního nábytku prohlášení o tom, které účinné látky biocidních přípravků byly (případně) použity a (případně) v jakých materiálech,

prohlášení o splnění jakýchkoli příslušných norem EN, jež se uvádějí v kritériu 9.1. a dodatku IV,

příslušné informace o záručních podmínkách u výrobku podle požadavků kritéria 9.2,

relevantní kontaktní údaje pro účely poskytování náhradních dílů podle požadavků kritéria 9.3,

názorný návod k montáži a rozebrání podle požadavků kritéria 9.4.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží kopii informací pro spotřebitele, které musí být k dotčenému výrobku přiloženy, z níž vyplývá splnění všech bodů uvedených v tomto kritériu.

Kritérium č. 11 – Informace uvedené na ekoznačce EU

Jestliže se použije volitelný štítek s textovým polem, musí, je-li to relevantní, obsahovat tři z těchto prohlášení:

dřevo, korek, bambus a ratan z udržitelně obhospodařovaných lesů,

recyklovaný obsah (dřeva nebo plastu, je-li to použitelné),

omezené použití nebezpečných látek,

neošetřeno biocidními přípravky (je-li použitelné),

neošetřeno zpomalovači hoření (je-li to použitelné),

výrobek s nízkými emisemi formaldehydu,

výrobek s nízkými emisemi těkavých organických sloučenin (VOC);

výrobek je navržen tak, aby bylo možné jeho snadná rozebrání a oprava,

v případě, že byly v čalounění nábytku použity textilní materiály na bázi bavlny z ekologicky pěstované bavlny nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami IPM, může být v poli 2 na ekoznačce EU uveden tento text:

Tabulka 18

Informace o bavlně v textiliích, které se mohou objevit vedle ekoznačky EU

Specifikace výroby

Text, jenž může být uveden

Obsah ekologicky pěstované bavlny více než 95 %

Textilie vyrobené z ekologicky pěstované bavlny

Obsah pěstovaný v souladu se zásadami IPM více než 70 %

Bavlna vypěstovaná za nižšího použití pesticidů

Pokyny k používání volitelné značky s textovým polem lze nalézt v dokumentu „Pokyny k používání loga ekoznačky EU“ (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo), který je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Komise 2014/350/EU ze dne 5. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 45).

(3)  ECHA, Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení, http://www.echa.europa.eu/cs/candidate-list-table.

(*)  Má se za to, že při čištění odpadních vod dochází k odbarvení, pokud odtok z barvírny splňuje tyto spektrální koeficienty: i) 7 m– 1 v 436 nm, 5 m– 1 v 525 nm a 3 m– 1 v 620 nm.

(4)  ECHA, databáze látek registrovaných na základě nařízení REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  Agentura ECHA, Spolupráce s ostatními regulačními agenturami, http://echa.europa.eu/cs/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  „Standardní podmínky EPF pro dodání recyklovaného dřeva“, říjen 2002. Elektronická verze je k dispozici na adrese: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Nařízení č. 93120 „Opatření omezující toxické látky v ovzduší ke snížení emisí formaldehydu ze smíšených dřevěných výrobků“, Kalifornská sbírka předpisů.

(**)  Nepoužije se na bílé výrobky a výrobky, které nejsou barvené či potištěné.

(***)  Úroveň 4 je přesto povolena v případě potahových látek na nábytek, které mají světlou barvu (standardní hloubka < 1/12) a sestávají minimálně z 20 % z vlněných či jiných keratinových vláken či minimálně z 20 % ze lněných či jiných lýkových vláken.

(****)  Celkem 22 aromatických aminů uvedených v záznamu 43 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a dvě další sloučeniny (úplný seznam aromatických aminů, u nichž je třeba provést zkoušku, je k dispozici v tabulce 1 v dodatku III). Mezní hodnota detekce v případě metody podle normy EN ISO 17234-1 je 30 mg/kg.

(*****)  Za mezní hodnotu detekce v případě metody podle normy EN ISO 17075 se obecně považuje 3 mg/kg.

(******)  Nábytek navržený speciálně pro děti mladší 3 let.

(*******)  Pokud byly textilie, u kterých se provádí zkouška, ošetřeny oxidem antimonitým jako synergentem v souladu s podmínkami odchylky pro použití oxidu antimonitého v záznamu c) v tabulce 2, jsou osvobozeny od splnění mezní hodnoty vyluhování pro antimon.

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/84/EU ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin (Úř. věst. L 45, 16.2.2013, s. 13).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(********)  N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidin (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin (NMOR).

(*********)  0,01 % hmotnostních (celkové množství všech 4 ftalátů ve všech ostatních nábytkových výrobcích)

(**********)  V tomto směru se odkazuje na aktuální seznam látek agentury ECHA v době podání žádosti.

(***********)  Přestože v případě ostatních kusů nábytku lze míru plnění a míru výměny vzduchu měnit, je třeba míru plnění (m2/m3) a míru výměny vzduchu (h– 1) udržovat v poměru 1,0.

(10)  Na formaldehyd se při výpočtech celkových emisí karcinogenních VOC nebere zřetel a platí pro něj speciální mezní hodnota.

(11)  Hodnota R = suma všech podílů (Ci/LCIi) < 1 (kde Ci = koncentrace látky ve vzduchu v komoře, LCIi = hodnota LCI dotčené látky na základě aktuálních údajů definovaných v rámci společné evropské iniciativy „Ovzduší ve městech, vnitřní prostředí a expozice lidského organismu“ („Urban air, indoor environment and human exposure“).

(12)  Na formaldehyd se při výpočtech celkových emisí karcinogenních VOC nebere zřetel a platí pro něj speciální mezní hodnota.

(13)  Hodnota R = suma všech podílů (Ci/LCIi) < 1 (kde Ci = koncentrace látky ve vzduchu v komoře, LCIi = = hodnota LCI dotčené látky na základě aktuálních údajů definovaných v rámci společné evropské iniciativy „Ovzduší ve městech, vnitřní prostředí a expozice lidského organismu“ („Urban air, indoor environment and human exposure“).

Dodatek I

POKYNY K VÝPOČTU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN (VOC) V POVRCHOVÝCH NÁTĚRECH

K výpočtu touto metodou jsou zapotřebí tyto informace:

celková plocha natřeného povrchu u konečného smontovaného výrobku;

obsah VOC ve sloučenině, kterou se povrch natírá, (v g/L);

objem sloučeniny, kterou se povrch natírá, před započetím nátěru;

počet totožných jednotek, jež se natírají;

objem sloučeniny, kterou se povrch natírá, po dokončení nátěru.

Příklad výpočtu:

Celková plocha natřeného povrchu u konečného smontovaného výrobku

= 1,5 m2.

Obsah VOC ve sloučenině, kterou se povrch natírá (v g/L)

= 120 g/L.

Objem (1) sloučeniny, kterou se povrch natírá, před započetím nátěru

= 18,5 L.

Počet totožných jednotek, jež se natírají

= 4.

Objem (1) sloučeniny, kterou se povrch natírá, po dokončení nátěru

= 12,5 L


Celková plocha natřeného povrchu

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Celkový objem sloučeniny použité k nátěru

= 18,5 – 12,5

= 6 L.

Celkové množství VOC aplikované na plochu

= 3,9 L × 120 g/L

= 468 g

Celkové množství VOC aplikované na m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Pokud se k nátěru používá více sloučenin, například základní nátěrová hmota a krycí povrchové vrstvy, vypočítá se také spotřeba těchto případných dalších sloučenin a jejich obsah VOC a všechny tyto hodnoty se sečtou.

Mezi možnosti, jak snížit celkové množství obsahu VOC ve sloučeninách použitých k nátěru, patří použití účinnějších technik. Orientační účinnost různých technik nátěrů je uvedena níže.

Tabulka

Orientační faktory účinnosti různých technik nátěrů

Technika nátěru

Účinnost

(%)

Koeficient účinnosti

Stříkací zařízení bez recyklace

50

0,5

Stříkání v elektrostatickém poli

65

0,65

Stříkací zařízení s recyklací

70

0,7

Stříkací zvon/kotouč

80

0,8

Aplikace válečkem

95

0,95

Celoplošná aplikace

95

0,95

Aplikace ve vakuu

95

0,95

Máčení

95

0,95

Oplachování

95

0,95


(1)  Poznámka: Místo objemu lze použít hmotnost, pokud je hustota sloučeniny použité k nátěru známa a zohledněna ve výpočtech.

Dodatek II

POŽADAVKY NA NÁBYTKOVÉ USNĚ PODLE EN 13336

Tabulka

Fyzické požadavky na usně používané v nábytku s ekoznačkou EU (podle EN 13336)

Základní charakteristika

Zkušební metoda

Doporučené hodnoty

Nubuk, velur a transparentní úprava (*)

Polotransparentní úprava (*)

Laková, pigmentová krycí úprava a jiné úpravy (*)

pH a ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (pokud je pH < 4,0, ΔpH musí být ≤ 0,7

Pevnost v dalším trhání, průměrná hodnota

EN ISO 3377-1

> 20 N

Stálobarevnost při stírání

EN ISO 11640

Celková hmotnost otíracího palce 1 000  g.

Roztok zásaditého potu podle normy EN ISO 11641

Hlediska, která mají být posouzena

Změna barvy usně a obarvení plsti

Změna barvy usně a obarvení plsti. Nepoškození povrchové úpravy

Suchou plstí

50 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3

500 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 4

Mokrou plstí

20 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3

80 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3/4

250 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3/4

Plstí navlhčenou umělým potem

20 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3

50 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3/4

80 cyklů, ≥ stupeň šedé stupnice 3/4

Stálobarevnost na umělém světle

EN ISO 105-B02 (metoda 3)

≥ stupeň modré stupnice 3

≥ stupeň modré stupnice 4

≥ stupeň modré stupnice 5

Adheze povrchové úpravy za sucha

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Ohybová odolnost za sucha

EN ISO 5402-1

Pouze u transparentní nepigmentové krycí úpravy, 20 000 cyklů (povrchová úprava bez trhlinek)

50 000 cyklů (povrchová úprava bez trhlinek)

50 000 cyklů (povrchová úprava bez trhlinek)

Stálobarevnost při pokapání vodou

EN ISO 15700

≥ stupeň šedé stupnice 3 (bez trvalého nabobtnání)

Odolnost povrchové úpravy proti praskání za chladu

EN ISO 17233

– 15 °C (povrchová úprava bez trhlinek)

Ohnivzdornost

EN 1021 či příslušná vnitrostátní norma

Vyhověl


(*)  Tyto typy usně jsou definovány podle normy EN 15987.

Dodatek III

ZAKÁZANÉ SLOUČENINY AROMATICKÝCH AMINŮ V KONEČNÝCH MATERIÁLECH Z USNÍ, TEXTILIÍ A POVRSTVENÝCH TEXTILIÍ

Uvádějí se zde látky zahrnuté pod záznamem 43 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, na jejichž přítomnost se zkouší (pomocí normy EN 17234) každá barvená useň či (pomocí norem EN 14362-1 a EN 14362-3) textilie.

Tabulka 1

Karcinogenní aromatické aminy, na jejichž přítomnost se textilie či usně zkouší

Aromatický amin

Číslo CAS

Aromatický amin

Číslo CAS

4-aminodifenyl

92-67-1

4,4′-oxydianilin

101-80-4

Benzidin

92-87-5

4,4′-thiodianilin

139-65-1

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

o-toluidin

95-53-4

2-naftylamin

91-59-8

2,4-diaminotoluen

95-80-7

o-aminoazotoluen

97-56-3

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-aminoazobenzen

60-09-3

4-chloroanilin

106-47-8

o-anisidin

90-04-0

2,4-diaminoanisol

615-05-4

2,4-xylidin

95-68-1

4,4′-diaminodifenylmethan

101-77-9

2,6-xylidin

87-62-7

3,3′-dichlorbenzidin

91-94-1

p-kresidin

120-71-8

3,3′-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3′-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodifenylmethan

838-88-0

4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin)

101-14-4

O řadě dalších barvivových sloučenin, které přímo nepodléhají omezení na základě záznamu 43 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, je známo, že se během zpracování štěpí, čímž vznikají některé ze zakázaných látek uvedených v tabulce 1. Za účelem výrazného snížení nejistoty, pokud jde o dodržení stanovené mezní hodnoty 30 mg/kg u látek uvedených v tabulce 1, se výrobcům doporučuje, aby se používání barviv uvedených v tabulce 2 vyhnuli, jejich použití ovšem zakázáno není.

Tabulka 2

Orientační seznam barviv, které se mohou štěpit na karcinogenní aromatické aminy

Disperzní barviva

Základní barviva

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Red 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Kyselá barviva

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Black 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Black 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Black 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Přímá barviva

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8:1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Dodatek IV

NORMY TÝKAJÍCÍ SE TRVANLIVOSTI, PEVNOSTI A ERGONOMIE NÁBYTKOVÝCH VÝROBKŮ

Tabulka

Orientační seznam norem EN týkajících se nábytku (vypracovaných technickým výborem CEN/TC 207 „Nábytek“), jež jsou relevantní s ohledem na kritérium 9.1.

Norma

Název

Čalouněný nábytek

EN 1021-1

Nábytek. Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku. Část 1: Zdroj zapálení – doutnající cigareta

EN 1021-2

Nábytek. Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku. Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

Kancelářský nábytek

EN 527-1

Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 1: Rozměry

EN 527-2

Kancelářský nábytek – Pracovní stoly a desky. Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

EN 1023-2

Kancelářský nábytek – Dělicí příčky – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

EN 1335-1

Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů

EN 1335-2

Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky

EN 14073-2

Kancelářský nábytek – Úložný nábytek – Část 2: Bezpečnostní požadavky

EN 14074

Kancelářský nábytek – Stoly, pracovní desky a úložný nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí (po provedení zkoušky nesmí být dílce poškozené a musí fungovat tak, jak bylo zamýšleno).

Venkovní nábytek

EN 581-1

Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

EN 581-2

Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku

EN 581-3

Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku

Sedací nábytek

EN 1022

Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability

EN 12520

Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí sedací nábytek

EN 12727

Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

EN 13759

Nábytek – Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky – Zkušební metody

EN 14703

Nábytek – Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady – Požadavky na pevnost a metody zkoušení

EN 16139

Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek

Stoly

EN 12521

Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí stoly

EN 15372

Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový stolový nábytek

Kuchyňský nábytek

EN 1116

Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení

EN 14749

Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Postele

EN 597-1

Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním. Část 1: Zdroj zapálení – žhnoucí cigareta

EN 597-2

Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním. Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

EN 716-1

Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky

EN 747-1

Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

EN 1725

Nábytek bytový – Postele a matrace – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 1957

Nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení

EN 12227

Dětské ohrádky pro domácí použití – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Úložný nábytek

EN 16121

Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

Další typy nábytku

EN 1729-1

Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

EN 1729-2

Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

EN 13150

Pracovní stoly pro laboratoře – Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 14434

Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení – Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení