19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/37


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/599

ze dne 15. dubna 2016

o souladu některých cílů, které jsou zahrnuty do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období

(oznámeno pod číslem C(2016) 2140)

(Pouze bulharské, české, chorvatské, italské, maďarské, německé, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské a španělské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 549/2004 mají členské státy přijmout vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru (FAB), včetně závazných cílů na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie. V uvedeném nařízení se rovněž stanoví, že Komise posoudí soulad těchto cílů na základě hodnoticích kritérií zmiňovaných v čl. 11 odst. 6 písm. d). Podrobná pravidla byla v této souvislosti stanovena prováděcím nařízením (EU) č. 390/2013.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/132/EU (3) byly na úrovni celé Unie přijaty výkonnostní cíle na druhé referenční období (2015–2019) v klíčových oblastech výkonnosti zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů.

(3)

Dne 2. března 2015 přijala Komise prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/347 (4), kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do prvotních plánů výkonnosti s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie a kterým se stanoví doporučení k revizi těchto cílů. Uvedené rozhodnutí bylo určeno Belgii, Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku a požadovalo revizi cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a/nebo efektivity nákladů.

(4)

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko předložily revidované vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru (včetně revidovaných výkonnostních cílů) do 2. července 2015. Španělsko a Portugalsko předložily 4. února 2016 změnu plánu funkčních bloků vzdušného prostoru s další revizí výkonnostních cílů.

(5)

Orgán pro kontrolu výkonnosti, jenž má být Komisi podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti, předložil Komisi svou hodnotící zprávu dne 15. října 2015.

(6)

Soulad revidovaných výkonnostních cílů s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie byl posouzen na základě týchž hodnoticích kritérií a metodik, které byly použity při posuzování prvotně předložených výkonnostních cílů.

(7)

Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se kapacity, byl posouzen soulad revidovaných cílů předložených dotčenými členskými státy pro míru zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM), a to v souladu se zásadou stanovenou v bodě 4 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 a s použitím příslušných referenčních hodnot pro kapacitu funkčních bloků vzdušného prostoru, jejichž uplatnění zajišťuje splnění výkonnostního cíle na úrovni celé Unie a jež byly vypočítány manažerem struktury vzdušného prostoru a uvedeny v operačním plánu sítě (2014–2018/2019) v jeho nejnovější verzi z června 2014 (dále jen „operační plán sítě“). Posouzení prokázalo, že revidované cíle předložené Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Rakouskem, Slovinskem a Slovenskem, pokud jde o FABCE, Španělskem a Portugalskem, pokud jde o SW FAB, a Bulharskem a Rumunskem, pokud jde o Danube FAB, jsou v souladu s příslušným výkonnostním cílem na úrovni celé Unie.

(8)

Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, byly posouzeny cíle předložené dotčenými členskými státy vyjádřené ve stanovených jednotkových nákladech na traťové navigační služby, a to v souladu se zásadami stanovenými v bodě 5 ve spojení s bodem 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 a při zohlednění trendu stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby během druhého referenčního období a během prvního i druhého referenčního období celkem (2012–2019), počtu výkonových jednotek (prognózy dopravy) a výše stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby ve srovnání s členskými státy, ve kterých existuje podobné provozní a ekonomické prostředí. Posouzení prokázalo, že revidované cíle předložené Rakouskem a Slovenskem, stanovené v revidovaném plánu výkonnosti pro blok FABCE, a Itálií, stanovené v revidovaném plánu výkonnosti pro blok Blue Med FAB, jsou v souladu s příslušným výkonnostním cílem na úrovni celé Unie.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíle obsažené v revidovaných plánech výkonnosti předložených podle nařízení (ES) č. 549/2004, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období stanovenými v prováděcím rozhodnutí 2014/132/EU.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Španělskému království, Chorvatské republice, Italské republice, Maďarsku, Rakouské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko a Slovenské republice.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období a stanoví doporučení pro přezkum těchto cílů (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).


PŘÍLOHA

Výkonnostní cíle v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení (ES) č. 549/2004, u nichž byl konstatován soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období

KLÍČOVÁ OBLAST VÝKONNOSTI TÝKAJÍCÍ SE KAPACITY

Míra zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM): minuty/let

ČLENSKÝ STÁT

FAB

CÍLOVÁ TRAŤOVÁ KAPACITA FAB

2015

2016

2017

2018

2019

Česká republika

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Chorvatsko

Maďarsko

Rakousko

Slovinsko

Slovensko

Bulharsko

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunsko

Portugalsko

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Španělsko

KLÍČOVÁ OBLAST VÝKONNOSTI TÝKAJÍCÍ SE EFEKTIVITY NÁKLADŮ

Legenda:

Popis

Položka

Jednotky

(A)

Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby

(v nominálním vyjádření a v národní měně)

(B)

Míra inflace

(%)

(C)

Index inflace

(100 = 2009)

(D)

Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby

(v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)

(E)

Celkové traťové výkonové jednotky

(TSU)

(F)

Stanovené jednotkové náklady (DUC) na traťové navigační služby

(v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)

BLUE MED FAB

Oblast zpoplatnění: Itálie – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Oblast zpoplatnění: Rakousko – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Oblast zpoplatnění: Slovensko – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64