4.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/50


ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/309

ze dne 26. listopadu 2015

o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES a o změně rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a 5 a čl. 260 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/138/ES stanoví pro pojišťovny a zajišťovny v Unii obezřetnostní režim založený na posouzení rizik. Směrnice 2009/138/ES bude na pojistitele a zajistitele v Unii v plném rozsahu uplatňována počínaje 1. lednem 2016.

(2)

V souladu s článkem 311 směrnice 2009/138/ES může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci upravené v uvedené směrnici i před datem její použitelnosti.

(3)

Článek 172 směrnice 2009/138/ES se týká rovnocennosti solventnostního režimu třetí země uplatňovaného na zajišťovací činnosti podniků se sídlem v uvedené třetí zemi. Díky pozitivnímu určení rovnocennosti je se zajistnými smlouvami uzavřenými s podniky, které mají své sídlo v uvedené třetí zemi, nakládáno stejně jako se zajistnými smlouvami uzavřenými s podniky, které mají povolení podle uvedené směrnice.

(4)

Článek 227 směrnice 2009/138/ES se týká rovnocennosti v případě pojistitelů ze třetích zemí, kteří jsou součástí skupin se sídlem v Unii. Pozitivní určení rovnocennosti umožňuje takovým skupinám v případech, kdy se jako konsolidační metoda pro vykazování jejich údajů použije metoda odpočtu agregovaných dat, zohlednit pro účely výpočtu skupinového solventnostního požadavku a použitelného kapitálu výpočet kapitálových požadavků a dostupného kapitálu podle pravidel jurisdikce mimo Unii, a nikoliv výpočty na základě směrnice 2009/138/ES.

(5)

Článek 260 směrnice 2009/138/ES se týká rovnocennosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž mateřský podnik má sídlo mimo Unii. V souladu s čl. 261 odst. 1 směrnice 2009/138/ES využívají členské státy v případě pozitivního určení rovnocennosti rovnocenného dohledu nad skupinou vykonávaného orgány dohledu nad skupinou ze třetích zemí.

(6)

Právní režim třetí země je třeba považovat za plně rovnocenný s režimem stanoveným ve směrnici 2009/138/ES, jestliže splňuje požadavky, které zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany pojistníků a oprávněných osob.

(7)

Dne 11. března 2015 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) poskytl Komisi radu podle čl. 33 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2) ohledně systému regulace a dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami a jejich skupinami, jenž platí na Bermudách. Poté, co Bermudy v červenci 2015 pozměnily právní předpisy v oblasti pojištění, přijal orgán EIOPA dne 31. července 2015 aktualizované znění poskytnuté rady. Rada, již orgán EIOPA poskytl, vychází z relevantního legislativního rámce Bermud, a to včetně novely zákona o pojištění (č. 2) z roku 2015 (Insurance Amendment (No 2) Act 2015) („zákon“), jež byla přijata v červenci 2015 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2016, dále včetně kodexu chování v oblasti pojištění (Insurance Code of Conduct), který byl pozměněn s účinností od července 2015, a včetně revidovaných obezřetnostních předpisů o pojištění, jež přijal Bermudský měnový orgán („BMA“) a jež vstupují v platnost dne 1. ledna 2016. Z informací poskytnutých orgánem EIOPA vycházela Komise ve svém posouzení.

(8)

S přihlédnutím k ustanovením nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3), zejména k článkům 378, 379 a 380, jakož i k radě poskytnuté orgánem EIOPA se při posouzení rovnocennosti podle čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice 2009/138/ES použije řada kritérií.

(9)

Mezi tato kritéria patří některé požadavky, které jsou společné nejméně dvěma z článků 378, 379 a 380 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a které platí na úrovni jednotlivých pojišťoven či zajišťoven i na úrovni pojišťovacích a zajišťovacích skupin. V tomto aktu se rozlišuje, zda jsou pojišťovny uvažovány na úrovni jednotlivých pojišťoven („jednotlivé pojišťovny“), nebo na úrovni skupiny, neboť jednotlivé pojišťovny mohou, ale nemusí být součástí skupin. Tato kritéria se týkají pravomocí, solventnosti, řízení a kontroly, transparentnosti, spolupráce mezi orgány, nakládání s důvěrnými informacemi a dopadu rozhodnutí na finanční stabilitu.

(10)

Pokud jde o prostředky, pravomoci a povinnosti, má BMA jakožto místní orgán dohledu pravomoc účinně dohlížet na výkon pojišťovacích a zajišťovacích činností a v případě nutnosti ukládat sankce nebo přijímat donucovací opatření, jako je odebrání licence pojišťovně či zajišťovně nebo nahrazení jejího celého vedení či jeho části. BMA má potřebné finanční a lidské zdroje, odborné znalosti, kapacity a mandát pro zajištění účinné ochrany všech pojistníků a oprávněných osob.

(11)

Pokud jde o solventnost, posouzení bermudského solventnostního kapitálového požadavku („BSCR“), jehož předmětem je finanční situace pojišťoven a zajišťoven a jejich skupin, se opírá o řádné ekonomické zásady a požadavky solventnosti vycházejí z ekonomického oceňování všech aktiv a závazků pod názvem ekonomická rozvaha. Tím je zajištěna srovnatelnost mezi pojistiteli. BSCR vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny měly přiměřené finanční zdroje, stanoví kritéria týkající se technických rezerv, investic, kapitálových požadavků (včetně minimální výše kapitálu) a kapitálu a vyžaduje včasný zásah orgánu BMA, pokud kapitálové požadavky nejsou dodržovány nebo pokud jsou ohroženy zájmy pojistníků. Kapitálové požadavky vycházejí z posouzení rizik a jejich účelem je zachycovat kvantifikovatelná rizika. Hlavní kapitálový požadavek, který je označován jako posílený kapitálový požadavek (ECR), je počítán tak, aby kryl neočekávané ztráty vyplývající ze stávající činnosti. Absolutní minimální kapitálový požadavek zvaný minimální míra solventnosti v současnosti nevychází z posouzení rizik, avšak orgán BMA jej bude modifikovat a s účinností od 1. ledna 2017 bude na všechny životní pojišťovny uplatňovat spodní limit ve výši 25 % ECR. Orgán BMA tyto povinné kapitálové a posílené požadavky zavede od konce roku 2015 pro všechny třídy pojišťoven, s výjimkou kaptivních pojišťoven a zajišťoven a zvláštních účelových pojišťoven. Pokud jde o modely, mohou pojišťovny použít standardní vzorec nebo interní model.

(12)

Pokud jde o řízení a kontrolu, bermudský solventnostní režim vyžaduje, aby pojišťovny a zajišťovny měly účinný systém řízení a kontroly, a ukládá jim zejména požadavek jasné organizační struktury, požadavky na způsobilost a bezúhonnost osob, které podniky fakticky řídí, a účinné postupy pro předávání informací v rámci pojišťoven či zajišťoven, jakož i orgánu BMA. Orgán BMA kromě toho účinně dohlíží na externě zajišťované funkce a činnosti.

(13)

Dle BSCR musí pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny rovněž zajišťovat chod funkce řízení rizik, zajišťování shody s předpisy, interního auditu a pojistněmatematickou funkci. BSCR stanoví systém řízení rizik umožňující identifikaci, měření, sledování, řízení a oznamování rizik, jakož i účinný systém vnitřní kontroly.

(14)

Podle režimu platného na Bermudách musí být změny obchodní politiky nebo řízení pojišťoven a zajišťoven a jejich skupin či změny kvalifikovaných účastí v těchto pojišťovnách, zajišťovnách nebo jejich skupinách v souladu se zásadami řádného a obezřetného řízení. Zejména akvizice, změny obchodního plánu nebo kvalifikovaných účastí v pojišťovnách a zajišťovnách nebo pojišťovacích skupinách se oznamují orgánu BMA, který v odůvodněných případech může uložit odpovídající postihy, např. zakázat určitou akvizici. Zákon zejména obsahuje pravidla, jimiž jsou rozšířeny požadavky na akcionáře, aby oznamovali zcizení akcií veřejných a soukromých společností.

(15)

Pokud jde o transparentnost, musí pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny poskytovat orgánu BMA veškeré informace nezbytné pro dohled a zveřejňovat alespoň jednou ročně zprávu o své solventnosti a finanční situaci. Druhy kvalitativních a kvantitativních informací, které mají být zveřejňovány, jsou v souladu se směrnicí 2009/138/ES. Požadavky na pojišťovny a skupiny zveřejňovat zprávu jsou do značné míry totožné s ustanoveními směrnice 2009/138/ES. Pokud by zveřejnění způsobovalo podnikům konkurenční nevýhodu, lze udělit výjimky. Nicméně i v takovém případě jsou podle bermudských pravidel zveřejněny podstatné informace o solventnosti a finanční situaci.

(16)

Pokud jde o profesní tajemství, spolupráci a výměnu informací, zavádí režim platný na Bermudách pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro orgán BMA, včetně auditorů a odborníků působících jeho jménem, povinnost zachovávat profesní tajemství. V souvislosti s touto povinností je stanoveno, že důvěrné informace nesmějí být sdělovány, s výjimkou informací v agregované či souhrnné podobě, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trestní právo. Orgán BMA kromě toho použije důvěrné informace poskytnuté jinými orgány dohledu pouze k výkonu svých povinností a pro účely stanovené zákonem. Režim platný na Bermudách rovněž vyžaduje, aby v případě, že na pojišťovnu či zajišťovnu byl vyhlášen konkurs nebo nařízena nucená likvidace, byly důvěrné informace sdělovány jen tehdy, pokud se netýkají třetích stran podílejících se na záchraně daného podniku. BMA může sdílet důvěrné informace, které obdrží od jiného orgánu dohledu, s orgány, subjekty nebo osobami, na něž se na Bermudách vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství, pouze s výslovným souhlasem tohoto orgánu dohledu. Orgán BMA podepsal memoranda o porozumění s Mezinárodní asociací dozorů v pojišťovnictví a všemi členskými státy Unie v zájmu koordinace mezinárodní spolupráce, zejména pro účely výměny důvěrných informací.

(17)

Co se týče dopadu rozhodnutí orgánu BMA, mají tento orgán a ostatní bermudské orgány, které mají pravomoc zajišťovat řádné fungování finančních trhů, takové pravomoci, aby posoudily, jak rozhodnutí ovlivní stabilitu finančních systémů v celosvětovém měřítku, zejména v mimořádných situacích, a aby přihlédly k jejich potenciálním procyklickým účinkům tam, kde dochází k výjimečným pohybům na finančních trzích. V rámci režimu platného na Bermudách se výše uvedené orgány pravidelně setkávají, aby si vyměňovaly informace o rizicích ohrožujících finanční stabilitu a koordinovaly opatření. Totéž se odehrává na mezinárodní úrovni, kde si bermudské orgány vyměňují informace o finanční stabilitě například s kolegii orgánů dohledu členských států Unie a orgánem EIOPA.

(18)

Články 378 a 380 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 rovněž stanoví zvláštní kritéria posuzování rovnocennosti pro zajišťovací činnosti a pro dohled nad skupinou.

(19)

Pokud jde o zvláštní kritéria pro zajišťovací činnosti podle článku 378 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podléhá přístup k zajišťovací činnosti předchozímu povolení udělenému orgánem BMA.

(20)

Pokud jde o zvláštní kritéria pro dohled nad skupinou podle článku 380 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, má orgán BMA pravomoc určit, které pojišťovny nebo zajišťovny spadají do působnosti dohledu na úrovni skupiny, a pravomoc vykonávat dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami, které jsou členy skupiny. BMA dohlíží na všechny pojišťovny a zajišťovny, na něž má podnik držící účast podle definice v čl. 212 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138/ES dominantní nebo podstatný vliv.

(21)

Orgán BMA je schopen posuzovat rizikový profil, finanční situaci a solventnost pojišťoven a zajišťoven, které jsou součástí skupiny, a obchodní strategii této skupiny.

(22)

Díky pravidlům ohlašovacích a účetních postupů je možné sledovat operace uvnitř skupiny a koncentrace rizik, které pojišťovací a zajišťovací skupiny musí ohlašovat nejméně jednou ročně.

(23)

Orgán BMA omezuje použití kapitálu pojišťovny či zajišťovny, pokud ho nelze účinně využít k pokrytí kapitálového požadavku podniku držícího účast, pro nějž se vypočítává skupinová solventnost. Výpočet skupinové solventnosti vede k výsledkům, které jsou přinejmenším rovnocenné s výsledky metod uvedených v článcích 230 a 233 směrnice 2009/138/ES, bez dvojího započítání kapitálu a po vyloučení tvorby kapitálu uvnitř skupiny prostřednictvím recipročního financování.

(24)

Vzhledem k tomu, že režim regulace a dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami a jejich skupinami platný na Bermudách splňuje všechna kritéria stanovená v článcích 378, 379 a 380 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, měl by být tento režim považován za vyhovující kritériím úplné rovnocennosti podle čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, s výjimkou úpravy platné pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny a zvláštní účelové pojišťovny, jež podléhají odlišnému režimu regulace.

(25)

Směrnice 2009/138/ES se použije ode dne 1. ledna 2016. Rovnocennost určená tímto rozhodnutím ve vztahu k solventnostnímu a obezřetnostnímu režimu platnému na Bermudách by proto měla rovněž platit od uvedeného data,

(26)

Rozhodnutím Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 (4) byla udělena prozatímní rovnocennost solventnostním režimům platným v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických. V zájmu právní jistoty a vzhledem k tomu, že solventnostní režim platný na Bermudách pro pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny splňuje kritéria úplné rovnocennosti, s výjimkou úpravy platné pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny a zvláštní účelové pojišťovny, je nezbytné uvedené rozhodnutí změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Platný solventnostní režim na Bermudách, který se použije na zajišťovací činnosti podniků se sídlem na Bermudách, se považuje za rovnocenný s režimem stanoveným v hlavě I směrnice 2009/138/ES, s výjimkou úpravy platné pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny a zvláštní účelové pojišťovny.

Článek 2

Platný režim dohledu na Bermudách, který se použije na pojišťovací činnosti podniků se sídlem na Bermudách, se považuje za rovnocenný s režimem stanoveným v hlavě I kapitole VI směrnice 2009/138/ES, s výjimkou úpravy platné pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny a zvláštní účelové pojišťovny.

Článek 3

Platný obezřetnostní režim na Bermudách, který se použije na dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině, se považuje za rovnocenný s režimem stanoveným v hlavě III směrnice 2009/138/ES, s výjimkou úpravy platné pro kaptivní pojišťovny a zajišťovny a zvláštní účelové pojišťovny.

Článek 4

Rozhodnutí v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích, se mění takto:

1)

Název rozhodnutí se nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 ze dne 5. června 2015 o prozatímní rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích“.

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Solventnostní režimy platné v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích, se považují za prozatímně rovnocenné s režimem stanoveným v hlavě I kapitole VI směrnice 2009/138/ES.“

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

V Bruselu dne 26. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 ze dne 5. června 2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích (Úř. věst. L 323, 9.12.2015, s. 22).