18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/230

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU (2) stanoví seznamy třetích zemí a území, jejichž režimy dohledu a regulace jsou považovány za rovnocenné s odpovídajícími režimy dohledu a regulace uplatňovanými v Unii v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

(2)

Komise provedla další hodnocení režimů dohledu a regulace vztahující se na investiční podniky a burzy podle stejné metodiky, jako je metodika pro posuzování rovnocennosti, která vedla k přijetí prováděcího rozhodnutí 2014/908/EU.

(3)

Ve svých posouzeních Komise zohlednila relevantní vývoj dohledového a regulačního rámce od přijetí prováděcího rozhodnutí 2014/908/EU a vzala v úvahu dostupné zdroje informací, včetně nezávislých hodnocení provedených mezinárodními organizacemi, jako jsou Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.

(4)

Komise dospěla k závěru, že v Japonsku pouze režim dohledu a regulace vztahující se na určitou část japonských investičních podniků splňuje řadu operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na investiční podniky. Tato podskupina japonských investičních podniků, která je vymezena v článku 28 japonského zákona o finančních nástrojích a burzách, se zabývá vymezenými činnostmi a je v japonském právním rámci uváděna jako podniky obchodující s finančními nástroji typu I. Na podniky obchodující s finančními nástroji typu I se vztahují zvláštní pravidla týkající se požadavků na registrovaný kapitál a trvalých kapitálových požadavků založených na riziku. Na základě provedené analýzy je vhodné považovat požadavky na dohled a regulaci vztahující se na podniky obchodující s finančními nástroji typu I se sídlem v Japonsku za přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(5)

Komise dospěla k závěru, že v Hongkongu, Indonésii a Jižní Koreji byly zavedeny režimy dohledu a regulace, jež splňují řadu operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na investiční podniky. Z toho důvodu je vhodné považovat požadavky na dohled a regulaci vztahující se na investiční podniky se sídlem v těchto třetích zemích a na těchto třetích územích za přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(6)

Komise dospěla k závěru, že v Austrálii, Indonésii a Jižní Koreji byly zavedeny režimy dohledu a regulace, jež splňují řadu operativních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na burzy. Z toho důvodu je vhodné považovat režimy dohledu a regulace vztahující se na burzy se sídlem v těchto třetích zemích za přinejmenším rovnocenné režimu uplatňovanému v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 nařízení (EU) č 575/2013.

(7)

Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo uvedené třetí země a území v příslušném seznamu třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné režimu Unie pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení (EU) č. 575/2013.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU se mění takto:

1)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí;

2)

příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí;

3)

příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU ze dne 12. prosince 2014 o rovnocennosti požadavků na dohled a regulaci v některých třetích zemích nebo územích pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 155).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 2 (INVESTIČNÍ PODNIKY)

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Hongkong

6)

Indonésie

7)

Japonsko (omezeno na podniky obchodující s finančními nástroji typu I)

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 3 (BURZY)

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Indie

6)

Indonésie

7)

Japonsko

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 5 (ÚVĚROVÉ INSTITUCE A INVESTIČNÍ PODNIKY)

Úvěrové instituce:

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Guernsey

6)

Hongkong

7)

Indie

8)

Ostrov Man

9)

Japonsko

10)

Jersey

11)

Mexiko

12)

Monako

13)

Saúdská Arábie

14)

Singapur

15)

Jižní Afrika

16)

Švýcarsko

17)

USA

Investiční podniky:

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Hongkong

6)

Indonésie

7)

Japonsko (omezeno na podniky obchodující s finančními nástroji typu I)

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“