11.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/11


ROZHODNUTÍ č. F2

ze dne 23. června 2015

o výměně údajů mezi institucemi za účelem poskytování rodinných dávek

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

(2016/C 52/07)

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na čl. 72 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k prováděcímu nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na čl. 2 odst. 2 a hlavu III kapitolu VI uvedeného nařízení.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na 340. zasedání správní komise konaném ve dnech 22.–23. října 2014 vyslovily delegace obavy, pokud jde o problémy, s nimiž se setkaly v souvislosti s rychlostí, jednotností a strukturou výměny informací mezi příslušnými institucemi pro účely přiznávání a výpočtu rodinných dávek.

(2)

Složitost a délka postupu pro poskytování rodinných dávek byly předmětem diskuze rovněž na schůzi pracovní skupiny pro rodinné dávky v rámci správní komise, která se konala 18. dubna 2012, a také na fóru věnovaném úvahám týkajícím se exportu a kompetence v oblasti rodinných dávek konaném 10. března 2015.

(3)

Výměna informací mezi institucemi by měla probíhat v souladu s čl. 68 odst. 3 a čl. 76 odst. 4 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 2 a čl. 60 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 987/2009.

(4)

V čl. 60 odst. 3 nařízení (ES) č. 987/2009 se stanoví, že pokud dojde instituce, které byla žádost o rodinné dávky předložena, k závěru, že její právní předpisy jsou sice použitelné, avšak nikoliv na základě práva přednosti, měla by neprodleně přijmout prozatímní rozhodnutí o použitelných pravidlech přednosti a postoupit žádost v souladu s čl. 68 odst. 3 nařízení (ES) č. 883/2004 instituci jiného členského státu, který má podle ní hlavní kompetenci.

(5)

S výjimkou případů, kdy instituce, která obdrží žádost postoupenou podle čl. 60 odst. 3 nařízení (ES) č. 987/2009, během stanoveného období dvou měsíců sdělí, že uvedené prozatímní rozhodnutí zpochybňuje, stane se toto prozatímní rozhodnutí konečným buď k datu, kdy přijímací instituce rozhodnutí schválí, nebo, pokud přijímací instituce nesdělí svůj postoj k prozatímnímu rozhodnutí, po uplynutí dvou měsíců od data, kdy přijímací instituce žádost obdržela (podle toho, co nastane dříve).

(6)

Podle čl. 68 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004 a čl. 60 odst. 3 nařízení (ES) č. 987/2009 by měl být vyrovnávací doplatek vypočítán a přiznán neprodleně, jakmile dotčené osobě vznikne nárok na dávku a jakmile má členský stát k dispozici informace nezbytné k výpočtu vyrovnávacího doplatku.

(7)

Pokud instituce, u níž byla podána žádost o rodinné dávky, přijala prozatímní rozhodnutí o použitelných pravidlech přednosti, avšak doposud nemá k dispozici všechny informace nezbytné k výpočtu výše vyrovnávacího doplatku, měla by tato instituce na žádost dotčené osoby vyrovnávací doplatek vypočítat a vyplatit na prozatímním základě, pokud je takovýto výpočet možný na základě dostupných informací v souladu s čl. 68 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004 a článku 7 a čl. 60 odst. 3 nařízení (ES) č. 987/2009. Mají-li dotyčné instituce rozdílné názory na to, které právní předpisy jsou na základě práva přednosti použitelné, použijí se ustanovení čl. 6 odst. 2 až 5 a čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 987/2009.

(8)

Používání formulářů pro výměnu údajů za účelem přiznání a výpočtu rodinných dávek podle nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) 987/2009 by mělo být v souladu s rozhodnutím č. E1 (3).

(9)

Správní komise souhlasí s tím, že by měly být v zájmu usnadnění jednotného uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) 987/2009 stanoveny jasnější lhůty pro výměnu údajů za účelem přiznání a výpočtu rodinných dávek podle nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) 987/2009 a že by navíc měla existovat jasnější pravidla pro platbu vyrovnávacího doplatku (a to i na prozatímním základě).

V souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

1.

Instituce neprodleně poskytne všechny informace nezbytné ke stanovení nároku na rodinné dávky a k jejich výpočtu dotčeným institucím v ostatních členských státech. Obdobně, pokud instituce zjistí informace, které mohou být relevantní pro rozhodnutí o nároku na rodinné dávky nebo jejich výši, předá příslušné informace co nejdříve ostatním dotčeným institucím.

2.

Instituce reaguje na žádost o informace z jiného členského státu obratem a rozhodně ne později než:

a)

do dvou měsíců ode dne přijetí žádosti, pokud se týká postoje k prozatímnímu rozhodnutí o použitelných pravidlech přednosti, které je uvedeno v čl. 60 odst. 3 nařízení (ES) č. 987/2009) nebo

b)

do tří měsíců ode dne přijetí žádosti ve všech ostatních případech.

3.

Ve výjimečných případech, kdy instituce, která obdrží žádost o informace, nemůže z odůvodněných příčin odpovědět ve lhůtách stanovených v odst. 2 písm. b), musí instituce o této skutečnosti a důvodech prodlení uvědomit přijímací instituci; pokud je to možné, musí instituce dále uvést, kdy požadované informace poskytne, a průběžně přijímací instituci informovat o jakýchkoliv změnách v tomto orientačním časovém rámci.

4.

Pokud jsou dotčeny alespoň dva členské státy, musí příslušné instituce na požádání provést výměnu informací o rodinné situaci příjemců a výši a sazbách vyplácených dávek. Na takovéto žádosti se vztahují časové rámce uvedené v odst. 2 písm. b) Aniž jsou dotčeny povinnosti uvedené v odstavci 1, v případě periodických žádostí obecného rázu týkajících se buď kontroly výše dávky, nebo ověření nároku na dávku, které byly podány bez konkrétního důvodu, nesmí příslušná instituce zaslat takovouto žádost vícekrát než jednou ročně a obdobně příslušná přijímací instituce není povinna odpovědět na takovou žádost vícekrát než jednou ročně.

5.

Vyrovnávací doplatek by měl být vypočítán a vyplacen neprodleně, jakmile dotčené osobě vznikne nárok na dávku a jakmile má členský stát k dispozici informace nezbytné k výpočtu vyrovnávacího doplatku. Doplatek nebo prozatímní doplatek se vyplácí v intervalech stanovených ve vnitrostátních právních předpisech členského státu příslušného pro výplatu rodinných dávek.

6.

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie. Vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění.

předsedkyně správní komise

Liene RAMANE


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Rozhodnutí č. E1 ze dne 12. června 2009 o praktických opatřeních pro přechodné období pro elektronickou výměnu dat uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Úř. věst. C 106, 24.4.2010, s. 9).