31.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/1285


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2452

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 56 čtvrtý pododstavec a čl. 256 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Harmonizované požadavky na zveřejňování kvantitativních informací uvedených ve zprávě o solventnosti a finanční situaci by měly být zajištěny použitím předepsaného souboru šablon pro zveřejňování informací, které umožní lepší pochopení zveřejňovaných informací, a to zejména pro účely srovnání v čase a napříč různými pojišťovnami nebo zajišťovnami. Použití šablon by rovněž mělo zajistit rovné zacházení s pojišťovnami a zajišťovnami a mělo by zlepšit porozumění informacím zveřejňovaným skupinami.

(2)

Pokud jsou pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast či pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti oprávněny zveřejňovat jednu společnou zprávu o solventnosti a finanční situaci, měly by ve své zprávě samostatně zveřejňovat informace stanovené v tomto nařízení pro jednotlivé pojišťovny nebo zajišťovny pro každou pojišťovací a zajišťovací dceřinou společnost, na kterou se tato zpráva vztahuje, a samostatně informace stanovené pro skupiny.

(3)

Aby byla zajištěna jednotnost způsobu zveřejňování informací, měla by se příslušná ustanovení o způsobu zveřejňování informací nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) vztahovat na zprávy o solventnosti a finanční situaci skupin i společné zprávy o solventnosti a finanční situaci.

(4)

Pojišťovny a zajišťovny a jejich skupiny by měly zveřejňovat pouze informace, které se vztahují k jejich činnosti. Například některé možnosti podle směrnice 2009/138/ES, jako je použití vyrovnávací úpravy pro výpočet technických rezerv nebo použití úplného nebo částečného interního modelu či parametrů specifických pro upisování používaných pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, ovlivňují rozsah informací, které mají být zveřejněny. Ve většině případů by měla být zveřejněna pouze část šablon stanovených v tomto nařízení, protože ne všechny šablony se týkají všech pojišťoven a zajišťoven.

(5)

Ustanovení tohoto nařízení jsou vzájemně úzce provázána, protože se týkají postupů a šablon pro zveřejňování zpráv o solventnosti a finanční situaci. Aby byla zajištěna soudržnost mezi ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost souběžně, a aby ti, na které se tato ustanovení vztahují, včetně investorů se sídlem mimo Unii, mohli snadněji získat komplexní přehled a přístup, je vhodné, aby všechny prováděcí technické normy požadované podle článku 56 a čl. 256 odst. 5 směrnice 2009/138/ES byly začleněny do jediného nařízení.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(7)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy pro zveřejňování zpráv o solventnosti a finanční situaci zavedením postupů, formátů a šablon pro zveřejňování informací uvedených v článku 51 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé pojišťovny a zajišťovny a v článku 256 směrnice 2009/138/ES pro skupiny.

Článek 2

Formáty zveřejňování informací

Při zveřejňování informací podle tohoto nařízení se číselné údaje vyjadřující peněžní částky uvádí v tisících jednotek.

Článek 3

Měna

1.   Pro účely tohoto nařízení, jestliže orgán dohledu nevyžaduje jiný postup, je „vykazovací měnou“:

a)

pro jednotlivá zveřejnění: měna používaná při přípravě účetní závěrky pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

pro skupinová zveřejnění: měna používaná při přípravě konsolidované účetní závěrky.

2.   Číselné údaje vyjadřující peněžní částky se zveřejňují ve vykazovací měně. Jakákoli jiná měna než vykazovací měna musí být převedena do vykazovací měny.

3.   Při uvádění hodnoty jakýchkoli aktiv nebo závazků vyjádřených v jiné měně, než je vykazovací měna, se jejich hodnota převede do vykazovací měny tak, jako by převod probíhal za použití závěrkového kurzu platného v poslední den, pro který je k dispozici odpovídající kurz ve vykazovaném období, ke kterému se aktiva nebo závazky vztahují.

4.   Při uvádění hodnoty jakýchkoli příjmů nebo výdajů se tato hodnota převádí do vykazovací měny na základě stejného převodu, který byl použit pro účely účetnictví.

5.   Převod do vykazovací měny se provádí na základě výpočtu podle směnného kurzu ze stejného zdroje, jaký byl použit při přípravě účetní závěrky pojišťovny nebo zajišťovny v případě jednotlivých vykazování nebo při přípravě konsolidované účetní závěrky v případě skupinového vykazování, jestliže orgán dohledu nevyžaduje jiný postup.

Článek 4

Šablony pro zprávy o solventnosti a finanční situaci jednotlivých pojišťoven nebo zajišťoven

Pojišťovny a zajišťovny zveřejní v rámci své zprávy o solventnosti a finanční situaci alespoň tyto šablony:

a)

šablonu S.02.01.02 přílohy I s informacemi o rozvaze, pro kterou bylo použito oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

šablonu S.05.01.02 přílohy I s informacemi o pojistném, nárocích na pojistné plnění a výdajích, pro něž byly uplatněny zásady oceňování a vykazování použité v účetní závěrce pojišťovny nebo zajišťovny, v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.05.01 přílohy II tohoto nařízení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35;

c)

šablonu S.05.02.01 přílohy I s informacemi o pojistném, nárocích na pojistné plnění a výdajích podle jednotlivých zemí, pro něž byly uplatněny zásady oceňování a vykazování použité v účetní závěrce pojišťovny nebo zajišťovny, v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.05.02 přílohy II;

d)

šablonu S.12.01.02 přílohy I s informacemi o technických rezervách souvisejících s životním pojištěním a zdravotním pojištěním provozovaném na obdobném technickém základě jako životní pojištění („zdravotní pojištění SLT Health“) pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35 podle pokynů stanovených v oddílu S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablonu S.17.01.02 přílohy I s informacemi o technických rezervách týkajících se neživotního pojištění v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.17.01 přílohy II tohoto nařízení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35;

f)

šablonu S.19.01.21 přílohy I s informacemi o nárocích na pojistné plnění z neživotního pojištění v podobě vývojových trojúhelníků v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.19.01 přílohy II pro veškeré obchodní aktivity v oblasti neživotního pojištění;

g)

šablonu S.22.01.21 přílohy I s informacemi o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.22.01 přílohy II;

h)

šablonu S.23.01.01 přílohy I s informacemi o kapitálu, včetně primárního kapitálu a doplňkového kapitálu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.23.01 přílohy II;

i)

šablonu S.25.01.21 přílohy I s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě standardního vzorce v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.01 přílohy II;

j)

šablonu S.25.02.21 přílohy I s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě standardního vzorce a částečného interního modelu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.02 přílohy II;

k)

šablonu S.25.03.21 přílohy I s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě úplného interního modelu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.03 přílohy II;

l)

šablonu S.28.01.01 přílohy I, v níž je uveden minimální kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny vykonávající pouze činnosti v oblasti životního nebo pouze neživotního pojištění nebo zajištění v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.28.01 přílohy II;

m)

šablonu S.28.02.01 přílohy I, v níž je uveden minimální kapitálový požadavek pro pojišťovny vykonávající činnosti v oblasti životního i neživotního pojištění v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.28.02 přílohy II;

Článek 5

Šablony pro zprávy o solventnosti a finanční situaci skupin

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zveřejní v rámci své zprávy o solventnosti a finanční situaci alespoň tyto šablony:

a)

šablonu S.32.01.22 přílohy I s informacemi o pojišťovnách nebo zajišťovnách v rámci skupiny v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.32.01 přílohy III;

b)

v případech, kdy skupina pro výpočet skupinové solventnosti používá metodu 1 podle článku 230 směrnice 2009/138/ES buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES, šablonu S.02.01.02 přílohy I tohoto nařízení s informacemi o rozvaze, pro kterou bylo použito oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.02.01 přílohy III tohoto nařízení;

c)

šablonu S.05.01.02 přílohy I s informacemi o pojistném, nárocích na pojistné plnění a výdajích, pro něž byly uplatněny zásady oceňování a vykazování použité v konsolidované účetní závěrce, v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.05.01 přílohy III tohoto nařízení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35;

d)

šablonu S.05.02.01 přílohy I s informacemi o pojistném, nárocích na pojistné plnění a výdajích podle jednotlivých zemí, pro něž byly uplatněny zásady oceňování a vykazování použité v konsolidované účetní závěrce, v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.05.02 přílohy III;

e)

šablonu S.22.01.22 přílohy I s informacemi o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.22.01 přílohy III;

f)

šablonu S.23.01.22 přílohy I s informacemi o kapitálu, včetně primárního kapitálu a doplňkového kapitálu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.23.01 přílohy III;

g)

v případech, kdy skupina pro výpočet skupinové solventnosti používá metodu 1 podle článku 230 směrnice 2009/138/ES buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 uvedené směrnice, šablonu S.25.01.22 přílohy I tohoto nařízení s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě standardního vzorce v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.01 přílohy III tohoto nařízení;

h)

v případech, kdy skupina pro výpočet skupinové solventnosti používá metodu 1 podle článku 230 směrnice 2009/138/ES buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 uvedené směrnice, šablonu S.25.02.22 přílohy I tohoto nařízení s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě standardního vzorce a částečného interního modelu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.02 přílohy III tohoto nařízení;

i)

v případech, kdy skupina pro výpočet skupinové solventnosti používá metodu 1 podle článku 230 směrnice 2009/138/ES buď výlučně, nebo v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 uvedené směrnice, šablonu S.25.03.22 přílohy I tohoto nařízení s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku vypočítaném na základě úplného interního modelu v souladu s pokyny uvedenými v oddílu S.25.03 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 6

Odkazy na další dokumenty ve zprávě o solventnosti a finanční situaci

Pokud pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast či pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti uvádí ve zprávě o solventnosti a finanční situaci odkazy na jiné veřejně dostupné dokumenty, je třeba, aby se jednalo o odkazy přímo na samotné informace, a nikoli pouze obecně na celý dokument.

Článek 7

Soulad informací

Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast či pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti posoudí, zda zveřejněné informace jsou plně v souladu s údaji vykázanými orgánům dohledu.

Článek 8

Způsob zveřejňování informací ve zprávě o solventnosti a finanční situaci skupin a ve společné zprávě o solventnosti a finanční situaci

Na zveřejňování zprávy o solventnosti a finanční situaci skupin i na společné zprávy o solventnosti a finanční situaci se použije článek 301 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Článek 9

Začlenění dceřiných společností do zprávy o solventnosti a finanční situaci

1.   Pokud pojišťovna nebo zajišťovna držící účast, pojišťovací holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost požaduje od orgánu dohledu nad skupinou souhlas s poskytováním společné zprávy o solventnosti a finanční situaci, orgán dohledu nad skupinou neprodleně kontaktuje všechny dotčené orgány dohledu zejména proto, aby s nimi projednal, v jakém jazyce bude text společné zprávy o solventnosti a finanční situaci.

2.   Pojišťovna nebo zajišťovna držící účast, pojišťovací holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost poskytne vysvětlení, jakým způsobem jsou do zprávy zahrnuty dceřiné společnosti a jakým způsobem se správní, řídicí nebo kontrolní orgán dceřiné společnosti podílí na vypracování a schvalování společné zprávy o solventnosti a finanční situaci.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

S.02.01.02

Rozvaha

 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Aktiva

 

C0010

Nehmotná aktiva

R0030

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení pro vlastní potřebu

R0060

 

Investice (s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

Nemovitý majetek (s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu)

R0080

 

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle čl. 13 odst. 20.

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie kotované na burze

R0110

 

Akcie nekotované na burze

R0120

 

Dluhopisy

R0130

 

Státní dluhopisy

R0140

 

Podnikové dluhopisy

R0150

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

Jiné investice

R0210

 

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

Částky vymahatelné ze zajištění od:

R0270

 

Neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0280

 

Neživotní pojištění kromě zdravotního pojištění

R0290

 

Zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

Životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

Zdravotní pojištění podobné životnímu

R0320

 

Životní pojištění, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

Životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

Veškerá jiná aktiva neuvedená jinde

R0420

 

Aktiva celkem

R0500

 

Pasiva

 

C0010

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

Nejlepší odhad

R0540

 

Riziková přirážka

R0550

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

Nejlepší odhad

R0580

 

Riziková přirážka

R0590

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

Nejlepší odhad

R0630

 

Riziková přirážka

R0640

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

Nejlepší odhad

R0670

 

Riziková přirážka

R0680

 

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

Nejlepší odhad

R0710

 

Riziková přirážka

R0720

 

Podmíněné závazky

R0740

 

Rezervy jiné než technické rezervy

R0750

 

Závazky v důchodech

R0760

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Závazky vůči úvěrovým institucím

R0800

 

Finanční závazky vyjma závazků vůči úvěrovým institucím

R0810

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

Podřízené závazky

R0850

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

Veškeré jiné závazky, neuvedené jinde

R0880

 

Pasiva celkem

R0900

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

S.05.01.02

Pojistné, nároky na pojistné plnění a výdaje podle druhu pojištění

 

 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Další pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk (kaucí)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistné plnění

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé výdaje

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní výdaje

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druhy pojištění pro: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistné plnění

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubáhodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé výdaje

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní výdaje

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druhy pojištění pro: Závazky týkající se životního pojištění

Závazky ze zajištění životního pojištění

Celkem

 

 

Zdravotní pojištění

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Renty na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zajištění zdravotního pojištění

Životní zajištění

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistné plnění

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé výdaje

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní výdaje

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Pojistné, nároky na pojistné plnění a výdaje podle zemí

 

 

Domovská země

5 předních zemí (podle výše hrubého předepsaného pojistného) – závazky z neživotního pojištění

5 předních zemí a domovská země celkem

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Předepsané pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistné plnění

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé výdaje

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní výdaje

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Domovská země

5 předních zemí (podle výše hrubého předepsaného pojistného) – závazky z neživotního pojištění

5 předních zemí a domovská země celkem

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Předepsané pojistné

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistné plnění

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé výdaje

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní výdaje

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT

 

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Přijatá zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami vypočítanými jako celek

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Částka přechodných opatření na technické rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zdravotní pojištění (přímé činnosti)

Renty na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami vypočítanými jako celek

R0020

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

Částka přechodných opatření na technické rezervy

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Další pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk (kaucí)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami vypočítanými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistné události

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad zajistných událostí

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částka přechodných opatření na technické rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistné smlouvy / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Neproporcionální zdravotní zajištění

Neproporcionální úrazové zajištění

Neproporcionální zajištění námořní a letecké dopravy a přepravy

Neproporcionální zajištění majetku

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami vypočítanými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistné události

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad zajistných událostí

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Částka přechodných opatření na technické rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistné smlouvy / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Informace o nárocích na pojistné plnění z neživotního pojištění

Celkem za neživotní pojištění

Rok události / upisovací rok

Z0010

 


Hrubá vyplacená pojistná plnění (nekumulativní)

(absolutní částka)

 

 

Rok vývoje

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 a více

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Před

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 

 

 


Hrubý nediskontovaný nejlepší odhad zajistných událostí

(absolutní částka)

 

 

Rok vývoje

 

 

Konec roku (diskontní údaje)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 a více

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Před

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 

S.22.01.21

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru

Dopad nulového koeficientu volatility

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0100

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru

Dopad nulového koeficientu volatility

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Kapitál

 

 

Celkem

Tier 1 – neomezená položka

Tier 1 – omezená položka

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odečtením kapitálové účasti v jiném finančním odvětví ve smyslu článku 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Preferenční akcie

R0090

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s preferenčními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0160

 

 

 

 

 

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

R0180

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočty pro kapitálovou účast ve finančních a úvěrových institucích

R0230

 

 

 

 

 

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Preferenční akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Právně závazný závazek upsat a zaplatit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům jiné než podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Ostatní doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Dostupný a použitelný kapitál

 

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0500

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0510

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0540

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0550

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0580

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek

R0600

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k solventnostnímu kapitálovému požadavku

R0620

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k minimálnímu kapitálovému požadavku

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

 

 

 

Vlastní akcie (držené přímo i nepřímo)

R0710

 

 

 

 

 

Předvídatelnédividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

 

 

 

Další položky primárního kapitálu

R0730

 

 

 

 

 

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0740

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0760

 

 

 

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – životní pojištění

R0770

 

 

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – neživotní pojištění

R0780

 

 

 

 

 

Celkové očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Kapitál

 

 

Celkem

Tier 1 – neomezená položka

Tier 1 – omezená položka

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odpočtem pro kapitálovou účast v jiném finančním odvětví

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Nedostupný kmenový akciový kapitál na úrovni skupiny, pro který byla podána výzva ke splacení, který však nebyl splacen

R0020

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Nedostupné podřízené účty vzájemných pojišťoven na úrovni skupiny

R0060

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Nedostupné disponibilní bonusové fondy na úrovni skupiny

R0080

 

 

 

 

 

Preferenční akcie

R0090

 

 

 

 

 

Nedostupné preferenční akcie na úrovni skupiny

R0100

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s preferenčními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Nedostupné emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

R0120

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Nedostupné podřízené závazky na úrovni skupiny

R0150

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0160

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek a která není dostupná na úrovni skupiny

R0170

 

 

 

 

 

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

R0180

 

 

 

 

 

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

R0190

 

 

 

 

 

Menšinové podíly (pokud nebyly vykazovány v rámci některé specifické položky kapitálu)

R0200

 

 

 

 

 

Nedostupné menšinové podíly na úrovni skupiny

R0210

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočty pro kapitálovou účast v dalších finančních podnicích, včetně neregulovaných podniků provádějících finanční činnosti

R0230

 

 

 

 

 

Z toho odpočty provedené podle článku 228 směrnice 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

Odpočty pro účasti v případě nedostupnosti nezbytných informací (článek 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odpočty pro účasti zahrnuté s využitím analýzy dat při použití kombinace metod

R0260

 

 

 

 

 

Nedostupné položky kapitálu celkem

R0270

 

 

 

 

 

Celkové odpočty

R0280

 

 

 

 

 

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Preferenční akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům jiné než podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Nedostupný doplňkový kapitál na úrovni skupiny

R0380

 

 

 

 

 

Ostatní doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Kapitál jiných finančních odvětví

 

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0410

 

 

 

 

 

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0420

 

 

 

 

 

Neregulované subjekty provádějící finanční činnosti

R0430

 

 

 

 

 

Celkový kapitál jiných finančních odvětví

R0440

 

 

 

 

 

Kapitál s využitím analýzy dat, samostatně nebo v kombinaci s metodou 1

 

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím analýzy dat a kombinace metod

R0450

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím analýzy dat a kombinace metod, které nezahrnují žádnou transakci uvnitř skupiny

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiného finančního odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí analýzy dat)

R0520

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0530

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí analýzy dat)

R0560

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0570

 

 

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0610

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k minimálnímu konsolidovanému skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku

R0650

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku (včetně kapitálu z jiného finančního odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí analýzy dat)

R0660

 

 

 

 

 

Skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0680

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku, který zahrnuje jiná finanční odvětví a pojišťovny a zajišťovny zahrnuté pomocí analýzy dat)

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

 

 

 

Vlastní akcie (držené přímo i nepřímo)

R0710

 

 

 

 

 

Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

 

 

 

Další položky primárního kapitálu

R0730

 

 

 

 

 

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0740

 

 

 

 

 

Další nedostupný kapitál

R0750

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva před odpočtem pro kapitálovou účast v jiném finančním odvětví

R0760

 

 

 

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – životní pojištění

R0770

 

 

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – neživotní pojištění

R0780

 

 

 

 

 

Celkové očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Solventnostní kapitálový požadavek – pro pojišťovny a zajišťovny, které používají standardní vzorec

 

 

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Specifické parametry

Zjednodušení

 

 

C0110

C0090

C0100

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

Operační riziko

R0130

 

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

Již stanovené navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro zbývající část

R0410

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají standardní vzorec

 

 

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Specifické parametry

Zjednodušení

 

 

C0110

C0080

C0090

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

Operační riziko

R0130

 

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

Již stanovené navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

 

 

Informace o dalších subjektech

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – neregulované subjekty vykonávající finanční činnost

R0530

 

 

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované požadavky na účast

R0540

 

 

 

Kapitálový požadavek pro zbývající pojišťovny a zajišťovny

R0550

 

 

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny zahrnuté pomocí analýzy dat

R0560

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Solventnostní kapitálový požadavek – pro pojišťovny a zajišťovny s využitím standardního vzorce nebo částečně interního modelu

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Modelovaná částka

Specifické parametry

Zjednodušení

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy (kromě požadavků souvisejících s pojišťovnami a zajišťovnami provozovanými v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné opatření))

R0420

 

 

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny s využitím standardního vzorce nebo částečně interního modelu

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Modelovaná částka

Specifické parametry

Zjednodušení

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny v rámci konsolidované metody

R0220

 

 

 

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy (kromě požadavků souvisejících s pojišťovnami a zajišťovnami provozovanými v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné opatření))

R0420

 

 

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

 

 

 

Informace o dalších subjektech

 

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – neregulované subjekty vykonávající finanční činnost

R0530

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované požadavky na účast

R0540

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro zbývající pojišťovny a zajišťovny

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny zahrnuté pomocí analýzy dat

R0560

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Solventnostní kapitálový požadavek – pro pojišťovny a zajišťovny, které používají úplné interní modely

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné opatření)

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy (kromě požadavků souvisejících s pojišťovnami a zajišťovnami provozovanými v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné opatření))

R0420

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 


S.25.03.22

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají úplné interní modely

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy (kromě požadavků souvisejících s pojišťovnami a zajišťovnami provozovanými v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné opatření))

R0420

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku souhrnu účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

Informace o dalších subjektech

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – neregulované subjekty vykonávající finanční činnost

R0530

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované požadavky na účast

R0540

 

Kapitálový požadavek pro zbývající pojišťovny a zajišťovny

R0550

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek (MCR) – pouze životní (L) nebo pouze neživotní (NL) pojištění nebo zajištění

Lineární složka vzorce pro závazky z neživotního pojištění a zajištění

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL výsledek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) technické rezervy vypočítané jako celek

Čisté předepsané pojistné (bez zajištění) za posledních 12 měsíců

 

 

 

 

C0020

C0030

Pojištění léčebných výloh a proporcionální zajištění

R0020

 

 

Pojištění ochrany příjmu a proporcionální zajištění

R0030

 

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a proporcionální zajištění

R0040

 

 

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a proporcionální zajištění

R0050

 

 

Ostatní pojištění motorových vozidel a proporcionální zajištění

R0060

 

 

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy a proporcionální zajištění

R0070

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku a proporcionální zajištění

R0080

 

 

Obecné pojištění odpovědnosti a proporcionální zajištění

R0090

 

 

Pojištění úvěrů a záruk (kaucí) a proporcionální zajištění

R0100

 

 

Pojištění právní ochrany a proporcionální zajištění

R0110

 

 

Asistence a proporcionální zajištění

R0120

 

 

Pojištění různých finančních ztrát a proporcionální zajištění

R0130

 

 

Neproporcionální zdravotní zajištění

R0140

 

 

Neproporcionální úrazové zajištění

R0150

 

 

Neproporcionální zajištění námořní a letecké dopravy a přepravy

R0160

 

 

Neproporcionální zajištění majetku

R0170

 

 


Lineární složka vzorce pro závazky z životního pojištění a zajištění

 

 

C0040

 

 

 

MCRL výsledek

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) technické rezervy vypočítané jako celek

Čistý celkový kapitál v riziku (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky)

 

 

 

 

C0050

C0060

Závazky s podílem na zisku – zaručené plnění

R0210

 

 

Závazky s podílem na zisku – budoucí nezaručené podíly na zisku

R0220

 

 

Závazky týkající se pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0230

 

 

Další pojistné či zajistné závazky týkající se životního pojištění a pojistné či zajistné závazky týkající se zdravotního pojištění

R0240

 

 

Celkový kapitál v riziku pro všechny pojistné či zajistné závazky týkající se životního pojištění

R0250

 

 


Celkový výpočet minimálního kapitálového požadavku

 

 

C0070

Lineární minimální kapitálový požadavek

R0300

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0310

 

Horní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0320

 

Dolní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0330

 

Kombinovaná mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0340

 

Absolutní dolní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0350

 

 

 

C0070

Minimální kapitálový požadavek

R0400

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek – životní i neživotní pojištění

 

 

Neživotní pojištění

Životní pojištění

 

Neživotní pojištění

Životní pojištění

 

 

MCR(NL,NL) výsledek

MCR(NL,L)výsledek

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineární složka vzorce pro závazky z neživotního pojištění a zajištění

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) a technické rezervy vypočítané jako celek

Čisté předepsané pojistné (bez zajištění) za posledních 12 měsíců

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) a technické rezervy vypočítané jako celek

Čisté předepsané pojistné (bez zajištění) za posledních 12 měsíců

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Pojištění léčebných výloh a proporcionální zajištění

R0020

 

 

 

 

Pojištění ochrany příjmu a proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a proporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a proporcionální zajištění

R0050

 

 

 

 

Ostatní pojištění motorových vozidel a proporcionální zajištění

R0060

 

 

 

 

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy a proporcionální zajištění

R0070

 

 

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku a proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

Obecné pojištění odpovědnosti a proporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

Pojištění úvěrů a záruk (kaucí) a proporcionální zajištění

R0100

 

 

 

 

Pojištění právní ochrany a proporcionální zajištění

R0110

 

 

 

 

Asistence a proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

Pojištění různých finančních ztrát a proporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

Neproporcionální zdravotní zajištění

R0140

 

 

 

 

Neproporcionální úrazové zajištění

R0150

 

 

 

 

Neproporcionální zajištění námořní a letecké dopravy a přepravy

R0160

 

 

 

 

Neproporcionální zajištění majetku

R0170

 

 

 

 


 

 

Neživotní pojištění

Životní pojištění

 

Neživotní pojištění

Životní pojištění

 

 

MCR(L,NL) výsledek

MCR(L,L) výsledek

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineární složka vzorce pro závazky z životního pojištění a zajištění

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) a technické rezervy vypočítané jako celek

Čistý celkový kapitál v riziku (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky)

Čistý nejlepší odhad (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky) a technické rezervy vypočítané jako celek

Čistý celkový kapitál v riziku (bez zajištění / zvláštní účelové jednotky)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Závazky s podílem na zisku – zaručené plnění

R0210

 

 

 

 

Závazky s podílem na zisku – budoucí nezaručené podíly na zisku

R0220

 

 

 

 

Závazky týkající se pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0230

 

 

 

 

Další pojistné či zajistné závazky týkající se životního pojištění a pojistné či zajistné závazky týkající se zdravotního pojištění

R0240

 

 

 

 

Celkový kapitál v riziku pro všechny pojistné či zajistné závazky týkající se životního pojištění

R0250

 

 

 

 


Celkový výpočet minimálního kapitálového požadavku

 

 

C0130

 

Lineární minimální kapitálový požadavek

R0300

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0310

 

 

Horní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0320

 

 

Dolní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0330

 

 

Kombinovaná mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0340

 

 

Absolutní dolní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimální kapitálový požadavek

R0400

 

 

 

 

 

 

Fiktivní minimální kapitálový požadavek v oblasti neživotního a životního pojištění

Neživotní pojištění

Životní pojištění

 

 

C0140

C0150

Fiktivní lineární minimální kapitálový požadavek

R0500

 

 

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek kromě navýšení (roční nebo nejnovější výpočet)

R0510

 

 

Fiktivní horní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0520

 

 

Fiktivní dolní mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0530

 

 

Fiktivní kombinovaná mezní hodnota minimálního kapitálového požadavku

R0540

 

 

Absolutní dolní mezní hodnota fiktivního minimálního kapitálového požadavku

R0550

 

 

Fiktivní minimální kapitálový požadavek

R0560

 

 

S.32.01.22

Pojišťovny a zajišťovny v rámci skupiny

Země

Identifikační kód pojišťovny a zajišťovny

Druh identifikačního kódu pojišťovny a zajišťovny

Oficiální název pojišťovny a zajišťovny

Typ pojišťovny a zajišťovny

Právní forma

Kategorie (vzájemná/nevzájemná)

Orgán dohledu

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(pokrač.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kritéria vlivu

Začlenění do oblasti dohledu nad skupinou

Výpočet skupinové solventnosti

% podílu kapitálu

% použitých k sestavení konsolidované účetní závěrky

% hlasovacích práv

Další kritéria

Míra vlivu

Poměrný podíl použitý k výpočtu skupinové solventnosti

ANO/NE

Datum rozhodnutí, pokud se použije článek 214

Použitá metoda a zacházení s pojišťovnami a zajišťovnami podle metody 1

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Pokyny týkající se šablon obsažených ve zprávě o solventnosti a finanční situaci za jednotlivé podniky

Tato příloha obsahuje doplňující pokyny k šablonám uvedeným v příloze I tohoto nařízení. První sloupec tabulek určuje položky, které jsou předmětem zprávy, odkazem na sloupce a řádky šablony v příloze I.

Na šablony, které musí být vyplněny v souladu s pokyny uvedenými v různých oddílech této přílohy, se v celém textu přílohy odkazuje jako na „tuto šablonu“.

S.02.01. – Rozvaha

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Sloupec „Hodnota podle směrnice Solventnost II“ (C0010) se vyplní v souladu se zásadami oceňování stanovenými ve směrnici 2009/138/ES, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, technických normách a pokynech ke směrnici Solventnost II.

 

POLOŽKA

POKYNY

AKTIVA

C0010/R0030

Nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu. Identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty.

C0010/R0040

Odložené daňové pohledávky

Odložené daňové pohledávky jsou částky daně ze zisku vymahatelné v příštích obdobích z titulu:

a)

odčitatelných přechodných rozdílů;

b)

převedených nevyužitých daňových ztrát a/nebo

c)

převedených nevyužitých daňových dobropisů.

C0010/R0050

Přebytek důchodových dávek

Jedná se o celkový čistý přebytek související se zaměstnaneckým důchodovým systémem.

C0010/R0060

Nemovitý majetek, stroje a zařízení pro vlastní potřebu

Hmotná aktiva, která jsou určena k trvalému užívání, a nemovitý majetek v držení pojišťovny nebo zajišťovny pro vlastní potřebu. Patří sem rovněž nemovitý majetek pro vlastní potřebu, který je ve výstavbě.

C0010/R0070

Investice (s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

Jedná se o celkovou výši investic, s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

C0010/R0080

Nemovitý majetek (s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu)

Částka nemovitého majetku s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu. Sem patří rovněž nemovitý majetek jiný než pro vlastní potřebu, který je ve výstavbě.

C0010/R0090

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle čl. 13 odst. 20

Účasti ve smyslu čl. 13 odst. 20 a čl. 212 odst. 2 a účasti v přidružených podnicích ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/138/ES.

Jestliže část aktiv týkajících se účasti dle čl. 13 odst. 20 a přidružených podniků odkazuje na smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo s plněním vázaným na index, uvede se tato skutečnost ve sloupci „Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu“ v C0010/R0220.

C0010/R0100

Akcie

Jedná se o celkový počet akcií, kotovaných i nekotovaných.

C0010/R0110

Akcie kotované na burze

Akcie představující kapitál akciových společností, např. představující vlastnictví společnosti, s nimiž se obchoduje na regulovaných trzích nebo v rámci mnohostranného obchodního systému, ve smyslu ustanovení směrnice 2004/39/ES.

Nezahrnují účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle čl. 13 odst. 20.

C0010/R0120

Akcie nekotované na burze

Akcie představující kapitál akciových společností, např. představující vlastnictví společnosti, s nimiž se neobchoduje na regulovaných trzích nebo v rámci mnohostranného obchodního systému, ve smyslu ustanovení směrnice 2004/39/ES.

Nezahrnují účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle čl. 13 odst. 20.

C0010/R0130

Dluhopisy

Jedná se o celkovou výši státních dluhopisů, podnikových dluhopisů, strukturovaných dluhopisů a zajištěných cenných papírů.

C0010/R0140

Státní dluhopisy

Dluhopisy vydané orgány veřejné moci, ať už ústředními vládami, nadnárodními vládními institucemi, národními vládními institucemi nebo místními orgány, a dluhopisy, které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené Evropskou centrální bankou, ústředními vládami a centrálními bankami členských států denominované a financované v domácí měně této ústřední vlády a centrální banky, mezinárodními rozvojovými bankami uvedenými v čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo mezinárodními organizacemi uvedenými v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013, jestliže záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

C0010/R0150

Podnikové dluhopisy

Dluhopisy vydané společnostmi.

C0010/R0160

Strukturované dluhopisy

Hybridní cenné papíry, kombinující nástroj s pevným výnosem (návratnost ve formě pevně stanovených výplat) s řadou derivátových složek. Z této kategorie jsou vyloučeny cenné papíry s pevným výnosem, které vydávají svrchované vlády. Týkají se cenných papírů, které zahrnují jakékoli kategorie derivátů, včetně swapů úvěrového selhání (CDS), swapů s konstantní splatností (CMS) a opcí úvěrového selhání (CDOp). Aktiva v této kategorii nepodléhají oddělení

C0010/R0170

Zajištěné cenné papíry

Cenné papíry, jejichž hodnota a výplata jsou odvozeny od portfolia podkladových aktiv. Zahrnuje cenné papíry kryté aktivy (ABS), cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS), cenné papíry kryté hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti (CMBS), zajištěné dluhové závazky (CDO), zajištěné úvěrové závazky (CLO), zajištěné hypoteční závazky (CMO)

C0010/R0180

Subjekty kolektivního investování

Subjektem kolektivního investování se rozumějí subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) definované v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES nebo alternativní investiční fond (AIF) definovaný v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.

C0010/R0190

Deriváty

Finanční nástroj nebo jiná smlouva se všemi třemi následujícími vlastnostmi:

a)

Jeho hodnota se mění v závislosti na změně specifikované úrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, směnného kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (tzv. „podkladová proměnná“). Pokud tato proměnná nemá finanční charakter, nesmí být specifická pro některou ze smluvních stran.

b)

Nevyžaduje žádnou počáteční čistou investici nebo počáteční čistou investici nižší než jaká by byla požadována u ostatních typů smluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek.

c)

Bude vypořádán v budoucnosti.

Zde se uvádí hodnota derivátu podle směrnice Solventnost II ke dni podání zprávy, avšak pouze pokud je kladná (v případě negativní hodnoty viz C0010/R0790)

C0010/R0200

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty, které nelze použít k provedení plateb před konkrétním datem splatnosti a které nelze vyměnit za měnu nebo převoditelné vklady bez jakéhokoli významného omezení nebo penále.

C0010/R0210

Jiné investice

Další investice nezahrnuté do investic vykázaných výše.

C0010/R0220

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu (tříděná podle druhu pojištění 31 ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Úvěry a hypotéky

Jedná se o celkovou výši úvěrů a hypoték, tj. finanční aktiva vytvořená, když podniky půjčují finance buď se zajištěním, nebo bez něj, včetně optimalizace účtů (cash pooling).

C0010/R0240

Úvěry zajištěné pojistkami

Úvěry poskytnuté pojistníkům, zajištěné na pojistné smlouvy (podkladové technické rezervy).

C0010/R0250

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

Finanční aktiva vytvořená, když věřitelé půjčují finance dlužníkům – fyzickým osobám, buď se zajištěním, nebo bez něho, včetně optimalizace účtů.

C0010/R0260

Jiné úvěry a hypotéky

Finanční aktiva vytvořená, když věřitelé půjčují finance dlužníkům – jiným subjektům, nezařaditelná do položky R0240 nebo R0250, buď se zajištěním, nebo bez něj, včetně optimalizace účtů.

C0010/R0270

Částky vymahatelné ze zajištění od:

Jedná se o celkovou výši částek vymahatelných ze zajištění. Odpovídá výši podílu zajistitele na technických rezervách (včetně finitního zajištění a zvláštní účelové jednotky).

C0010/R0280

Neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu.

C0010/R0290

Neživotní pojištění kromě zdravotního pojištění

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na neživotní pojištění vyjma technických rezerv na zdravotní pojištění podobné neživotnímu.

C0010/R0300

Zdravotní pojištění podobné neživotnímu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na zdravotní pojištění podobné neživotnímu.

C0010/R0310

Životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

C0010/R0320

Zdravotní pojištění podobné životnímu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na zdravotní pojištění podobné životnímu.

C0010/R0330

Životní pojištění, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na životní pojištění, vyjma technických rezerv na techniky zdravotního pojištění podobného životnímu pojištění a technických rezerv na pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

C0010/R0340

Životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Částky vymahatelné ze zajištění v souvislosti s technickými rezervami na životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

C0010/R0350

Depozita při aktivním zajištění

Vklady týkající se přijatého zajištění.

C0010/R0360

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

Částky po splatnosti na platby pojistníků, pojistitelů a jiné spojené s pojištěním, které nejsou zahrnuty v přítocích peněžních prostředků do technických rezerv.

Zahrnuje pohledávky z přijatého zajištění.

C0010/R0370

Pohledávky ze zajištění

Částky po splatnosti splatné zajistiteli a spojené se zajištěním, které nejsou zahrnuty v částkách vymahatelných ze zajištění.

Mohou zahrnovat: částky po splatnosti z pohledávek vůči zajistitelům, které se týkají vypořádaných nároků pojistníků nebo oprávněných osob; pohledávky vůči zajistitelům v souvislosti s jinými než pojistnými událostmi nebo vypořádanými pojistnými plněními, například provize.

C0010/R0380

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

Zahrnuje pohledávky vůči zaměstnancům nebo různým obchodním partnerům (nesouvisející s pojištěním), včetně veřejných subjektů.

C0010/R0390

Vlastní akcie (držené přímo)

Jedná se o celkovou výši vlastních akcií držených přímo podnikem.

C0010/R0400

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

Hodnota částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejímuž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyla splacena.

C0010/R0410

Hotovost a peněžní ekvivalenty

Bankovky a mince v oběhu, které se běžně používají k provádění plateb, a vklady, které jsou na požádání směnitelné za oběživo v nominální hodnotě a které lze přímo použít pro platby šekem, směnkou, příkazem k platbě z žirového účtu, přímou debetní nebo kreditní operací nebo jiným prostředkem přímé platby, bez sankcí nebo omezení.

Bankovní účty nesmí být započítány, proto musí být v této položce evidovány pouze účty s kladným zůstatkem a bankovní kontokorentní úvěry jsou vykazovány v závazcích, kromě případů, kdy existuje zákonné právo na započítání a prokazatelný záměr provést vyrovnání.

C0010/R0420

Veškerá jiná aktiva neuvedená jinde

Jedná se o výši veškerých jiných aktiv, která nejsou zahrnuta v jiných rozvahových položkách.

C0010/R0500

Aktiva celkem

Jedná se o celkovou výši veškerých aktiv.

PASIVA

C0010/R0510

Technické rezervy – neživotní pojištění

Souhrn všech technických rezerv pro neživotní pojištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodných odpočtů od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku (dále též „MCR“).

C0010/R0520

Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního)

Jedná se o celkovou částku technických rezerv na neživotní pojištění (kromě zdravotního)

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0530

Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního pojištění) – technické rezervy vypočítané jako celek

Jedná se o celkovou výši technických rezerv vypočítaných jako celek (opakovatelné/zajistitelné portfolio) na neživotní pojištění (vyjma zdravotního).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0540

Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního pojištění) – nejlepší odhad

Jedná se o celkovou částku nejlepšího odhadu technických rezerv na neživotní pojištění (kromě zdravotního).

Nejlepší odhad se vykazuje včetně zajištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0550

Technické rezervy – neživotní pojištění (kromě zdravotního pojištění) – riziková přirážka

Jedná se o celkovou částku rizikové přirážky technických rezerv na neživotní pojištění (kromě zdravotního).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0560

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

Jedná se o celkovou částku technických rezerv na zdravotní pojištění (podobné neživotnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0570

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu) – technické rezervy vypočítané jako celek

Jedná se o celkovou výši technických rezerv vypočítaných jako celek (opakovatelné/zajistitelné portfolio) na zdravotní pojištění (podobné neživotnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0580

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu) – nejlepší odhad

Jedná se o celkovou částku nejlepšího odhadu technických rezerv pro zdravotní pojištění (podobné neživotnímu).

Nejlepší odhad se vykazuje včetně zajištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0590

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu) – riziková přirážka

Jedná se o celkovou částku rizikové přirážky technických rezerv pro zdravotní pojištění (podobné neživotnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0600

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

Souhrn všech technických rezerv pro životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0610

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

Jedná se o celkovou částku technických rezerv pro zdravotní pojištění (podobné životnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0620

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu) – technické rezervy vypočítané jako celek

Jedná se o celkovou výši technických rezerv vypočítaných jako celek (opakovatelné/zajistitelné portfolio) na zdravotní pojištění (podobné životnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0630

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu) – nejlepší odhad

Jedná se o celkovou částku nejlepšího odhadu technických rezerv pro zdravotní pojištění (podobné životnímu).

Nejlepší odhad se vykazuje včetně zajištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0640

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu) – riziková přirážka

Jedná se o celkovou částku rizikové přirážky technických rezerv na zdravotní pojištění (podobné životnímu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0650

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

Jedná se o celkovou částku technických rezerv na životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0660

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu) – technické rezervy vypočítané jako celek

Jedná se o celkovou výši technických rezerv vypočítaných jako celek (opakovatelné/zajistitelné portfolio) na životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0670

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu) – nejlepší odhad

Jedná se o celkovou výši nejlepšího odhadu technických rezerv na životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu).

Nejlepší odhad se vykazuje včetně zajištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0680

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu) – riziková přirážka

Jedná se o celkovou výši rizikové přirážky technických rezerv na životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu).

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0690

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Jedná se o celkovou výši technických rezerv na smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0700

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu – technické rezervy vypočítané jako celek

Jedná se o celkovou výši technických rezerv vypočítaných jako celek (opakovatelné/zajistitelné portfolio) na pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0710

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu – nejlepší odhad

Jedná se o celkovou výši nejlepšího odhadu technických rezerv na smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

Nejlepší odhad se vykazuje včetně zajištění.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0720

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu – riziková přirážka

Jedná se o celkovou výši rizikové přirážky technických rezerv na smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu.

Tato částka by měla zahrnovat oddělení od přechodného odpočtu od technických rezerv v souladu s přiměřenou metodikou použitou pro účely výpočtu minimálního kapitálového požadavku.

C0010/R0740

Podmíněné závazky

Podmíněný závazek se definuje jako:

a)

pravděpodobný závazek, který vzniká jako důsledek událostí v minulosti a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou podniku, nebo

b)

stávající závazek, který vzniká jako důsledek událostí v minulosti, i když:

i)

není pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch, nebo

ii)

výše závazku nemůže být s dostatečnou mírou spolehlivosti vyčíslena.

Částka podmíněného závazku vykázaná v účetní závěrce by se měla řídit kritérii stanovenými v článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Rezervy jiné než technické rezervy

Závazky nejistého načasování nebo výše, vyjma závazků vykázaných v položce „Závazky v důchodových dávkách“.

Rezervy jsou vykázány jako závazky (za předpokladu, že může být proveden jejich spolehlivý odhad), pokud představují závazky a je pravděpodobné, že k vyrovnání takových závazků bude potřebný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch.

C0010/R0760

Závazky v důchodových dávkách

Jedná se o celkové čisté závazky v souvislosti se zaměstnaneckým důchodovým systémem.

C0010/R0770

Vklady od zajistitelů

Částky (např. v hotovosti) obdržené od zajistitele nebo odečtené zajistitelem podle zajistné smlouvy.

C0010/R0780

Odložené daňové závazky

Odložené daňové závazky jsou částky daně z příjmu splatné v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů.

C0010/R0790

Deriváty

Finanční nástroj nebo jiná smlouva se všemi třemi následujícími vlastnostmi:

a)

Jeho hodnota se mění v závislosti na změně specifikované úrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, směnného kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (tzv. „podkladová proměnná“). Pokud tato proměnná nemá finanční charakter, nesmí být specifická pro některou ze smluvních stran.

b)

Nevyžaduje žádnou počáteční čistou investici nebo počáteční čistou investici nižší než jaká by byla požadována u ostatních typů smluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek.

c)

Bude vypořádán v budoucnosti.

Na tomto řádku se vykazují pouze derivátové závazky (tj. deriváty se zápornou hodnotou ke dni, kdy se podává zpráva). Derivátová aktiva se vykazují v rámci položky C0010/R0190.

Pojišťovny a zajišťovny, které nestanovují hodnotu derivátů ve svých místních obecně uznávaných účetních zásadách, nemusí hodnotu v účetní závěrce udávat.

C0010/R0800

Závazky vůči úvěrovým institucím

Dluhy, jako jsou hypotéky a půjčky, vůči úvěrovým institucím, s výjimkou dluhopisů držených úvěrovými institucemi (není v silách pojišťovny nebo zajišťovny určit všechny držitele dluhopisů, které vydává) a podřízených závazků. Zahrnují též bankovní kontokorentní úvěry.

C0010/R0810

Finanční závazky vyjma závazků vůči úvěrovým institucím

Finanční závazky, včetně dluhopisů vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou (ať už v držení úvěrové instituce, či nikoli), strukturované dluhopisy vydané samotnou pojišťovnou nebo zajišťovnou a hypotéky a půjčky splatné jiným subjektům, než jsou úvěrové instituce.

Nespadají sem podřízené závazky.

C0010/R0820

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

Částky po splatnosti splatné pojistníkům, pojistitelům a jiným subjektům spojeným s pojištěním, nikoli však technické rezervy.

Zahrnují částky po splatnosti splatné zprostředkovatelům pojištění/zajištění (např. provize, které má podnik vyplatit zprostředkovatelům, ale ještě tak neučinil).

Nezahrnují úvěry a hypotéky splatné jiným pojišťovnám, pokud souvisejí pouze s financováním a nejsou spojeny s pojištěním (takové úvěry a hypotéky jsou vykazovány jako finanční závazky).

Zahrnují přijaté závazky ze zajištění.

C0010/R0830

Závazky ze zajištění

Částky po splatnosti, splatné zajistitelům (zejména běžné účty), jiné než vklady spojené se zajištěním, které nejsou zahrnuty v částkách vymahatelných ze zajištění.

Zahrnují závazky vůči zajistitelům, které se týkají postoupeného pojistného.

C0010/R0840

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

Jedná se o celkovou výši závazků z obchodního styku, včetně částek splatných zaměstnancům, dodavatelům atd. a nesouvisejících s pojištěním, souběžných s pohledávkami (z obchodního styku, nikoli z pojištění) na straně aktiv; zahrnuje veřejné subjekty.

C0010/R0850

Podřízené závazky

Podřízené závazky jsou dluhy, které při likvidaci podniku přicházejí na řadu až po specifikovaných dluzích. Jedná se o celkovou výši podřízených závazků klasifikovaných jako primární kapitál a těch, které nejsou zahrnuty do primárního kapitálu.

C0010/R0860

Podřízené závazky mimo primární kapitál

Podřízené závazky jsou dluhy, které při likvidaci podniku přicházejí na řadu až po specifikovaných dluzích. Jiné dluhy mohou být podřízeny na ještě nižších úrovních. Zde se uvádějí pouze podřízené závazky, které nejsou klasifikovány v primárním kapitálu.

C0010/R0870

Podřízené závazky v primárním kapitálu

Podřízené závazky, které se řadí do primárního kapitálu.

C0010/R0880

Veškeré jiné závazky, neuvedené jinde

Jedná se o výši veškerých jiných závazků, které nejsou zahrnuty již v jiných rozvahových položkách.

C0010/R0900

Závazky celkem

Jedná se o celkovou souhrnnou částku všech závazků.

C0010/R1000

Přebytek aktiv nad závazky

Jedná se o celkovou výši přebytku aktiv podniku nad jeho závazky, oceněného v souladu s oceňovacím základem podle směrnice Solventnost II. Hodnota aktiv minus hodnota závazků.

S.05.01. – Pojistné, nároky na pojistná plnění a výdaje podle druhu pojištění

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Tato šablona se vykazuje z účetního hlediska, tj.: z hlediska místních obecně uznávaných účetních postupů (GAAP) nebo mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), pokud jsou přijaty jako místní obecně uznávané účetní postupy, avšak s použitím druhů pojištění podle směrnice Solventnost II. Pojišťovny nebo zajišťovny vycházejí při vykazování a oceňování ze stejného základu, jaký použily pro vypracování zveřejněné účetní závěrky, nové vykazování nebo znovuoceňování se nevyžaduje.

 

POLOŽKA

POKYNY

Závazky z neživotního pojištění a zajištění

C0010 až C0120/R0110

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přímé pojištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přímého pojištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0010 až C0120/R0120

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přijatého proporcionálního zajištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0130 až C0160/R0130

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přijatého neproporcionálního zajištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0010 až C0160/R0140

Předepsané pojistné – podíl zajistitelů

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky postoupené zajistitelům v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0010 až C0160/R0200

Předepsané pojistné – čistá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: čisté předepsané pojistné tvoří souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0010 až C0120/R0210

Získané pojistné – hrubá hodnota – přímé pojištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přímým pojištěním.

C0010 až C0120/R0220

Získané pojistné – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým proporcionálním zajištěním.

C0130 až C0160/R0230

Získané pojistné – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým neproporcionálním zajištěním.

C0010 až C0160/R0240

Získané pojistné – podíl zajistitelů

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: je souhrnem podílů zajistitelů na hrubém předepsaném pojistném po odečtení změny podílu zajistitelů v rezervě pro nezasloužené pojistné.

C0010 až C0160/R0300

Získané pojistné – čistá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0010 až C0120/R0310

Hrubé náklady na pojistná plnění – přímé pojištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy pro nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv z přímého pojištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0010 až C0120/R0320

Hrubé náklady na pojistná plnění – přijaté proporcionální zajištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přijatého proporcionálního zajištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0130 až C0160/R0330

Hrubé náklady na pojistná plnění – přijaté neproporcionální zajištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: vzniklými pojistnými plněními se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přijatého neproporcionálního zajištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0010 až C0160/R0340

Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů v souhrnu uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0010 až C0160/R0400

Náklady na pojistná plnění – čistá hodnota

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0010 až C0120/R0410

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přímé pojištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přímé pojištění.

C0010 až C0120/R0420

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté proporcionální zajištění.

C0130 až C0160/R0430

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté neproporcionální zajištění.

C0010 až C0160/R0440

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách související s částkami postoupenými zajistitelům.

C0010 až C0160/R0500

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čistá částka změn v ostatních technických rezervách představuje souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0010 až C0160/R0550

Vzniklé výdaje

Veškeré technické výdaje vzniklé pojišťovně nebo zajišťovně v průběhu vykazovaného období na akruální bázi.

C0200/R0110–R0550

Celkem

Celkem za jednotlivé položky u všech druhů pojištění.

C0200/R1200

Ostatní výdaje

Ostatní technické výdaje, které nejsou zahrnuty do výše uvedených výdajů a nejsou rozděleny podle druhu pojištění.

Neměly by sem být zahrnuty netechnické výdaje, jako jsou daně, úrokové výdaje, ztráty z prodejů atd.

C0200/R1300

Výdaje celkem

Souhrnná částka všech technických výdajů

Závazky z životního pojištění a zajištění

C0210 až C0280/R1410

Předepsané pojistné – hrubá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z hrubého pojištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

Patří sem jak přímé pojištění, tak zajištění.

C0210 až C0280/R1420

Předepsané pojistné – podíl zajistitelů

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky postoupené zajistitelům splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0210 až C0280/R1500

Předepsané pojistné – čistá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: čisté předepsané pojistné tvoří souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0210 až C0280/R1510

Získané pojistné – hrubá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým přímým pojištěním a zajištěním.

C0210 až C0280/R1520

Získané pojistné – podíl zajistitelů

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na hrubém předepsaném pojistném po odečtení změny podílu zajistitelů v rezervě pro nezasloužené pojistné.

C0210 až C0280/R1600

Získané pojistné – čistá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0210 až C0280/R1610

Hrubé náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistné smlouvy vyplývající z přímého pojištění a zajištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0210 až C0280/R1620

Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS: jedná se o podíl zajistitelů v souhrnu uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0210 až C0280/R1700

Náklady na pojistná plnění – čistá hodnota

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0210 až C0280/R1710

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté přímé pojištění a zajištění

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přímého pojištění a zajištění.

C0210 až C0280/R1720

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na změnách v ostatních technických rezervách.

C0210 až C0280/R1800

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čisté změny v ostatních technických rezervách, které se týkají souhrnu částek přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0210 až C0280/R1900

Vzniklé výdaje

Veškeré technické výdaje vzniklé pojišťovně nebo zajišťovně v průběhu vykazovaného období na akruální bázi.

C0300/R1410–R1900

Celkem

Celkem za jednotlivé položky u všech druhů životního pojištění.

C0300/R2500

Ostatní výdaje

Ostatní technické výdaje, které nejsou zahrnuty do výše uvedených výdajů a nejsou rozděleny podle druhu pojištění.

Neměly by sem být zahrnuty netechnické výdaje, jako jsou daně, úrokové výdaje, ztráty z prodejů atd.

C0300/R2600

Výdaje celkem

Souhrnná částka všech technických výdajů.

C0210 až C0280/R2700

Celková částka odbytného

Tato částka představuje celkovou částku odbytného vyplaceného v průběhu roku.

Tato částka se rovněž vykazuje v rámci nákladů na pojistná plnění (položka R1610).

S.05.02 – Pojistné, nároky na pojistná plnění a výdaje podle zemí

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Tato šablona se vykazuje z účetního hlediska, tj.: z hlediska místních obecně uznávaných účetních postupů (též „GAAP“) nebo mezinárodních standardů účetního výkaznictví (též „IFRS“), pokud jsou přijaty jako místní obecně uznávané účetní postupy.

Šablona se vyplňuje vždy od počátku roku k aktuálnímu datu. Pojišťovny nebo zajišťovny vycházejí při vykazování a oceňování ze stejného základu, jaký použily pro vypracování zveřejněné účetní závěrky, nové vykazování nebo znovuoceňování se nevyžaduje.

Pro účely klasifikace podle zemí se použijí tato kritéria:

Informace poskytované podle zemí se kromě domovské země vyplní pro pět zemí s nejvyšší částkou předepsaného hrubého pojistného, nebo dokud nebude dosaženo 90 % celkového hrubého pojistného:

u přímého pojištění v případě druhů pojištění „pojištění léčebných výloh“, „pojištění ochrany příjmu“, „pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“, „pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku“ a „pojištění úvěrů a záruk (kaucí)“ se vykazují informace podle země, kde se nachází riziko ve smyslu definice v čl. 13 bodě 13 směrnice 2009/138/ES;

u přímého pojištění se u všech ostatních druhů pojištění informace vykazují podle země, kde byla uzavřena smlouva;

u proporcionálního a neproporcionálního zajištění se informace vykazují podle země, v níž má sídlo postupující podnik.

Pro účely této šablony se „zemí, kde byla uzavřena smlouva“ rozumí:

a.

země, ve které je pojišťovna usazená (domovská země), pokud nebyla smlouva prodána prostřednictvím pobočky nebo v rámci volného pohybu služeb;

b.

země, ve které je umístěna pobočka (hostitelská země), pokud byla smlouva prodána prostřednictvím pobočky;

c.

země, ve které byl oznámen záměr vykonávat činnost v rámci volného pohybu služeb (hostitelská země), pokud byla smlouva prodána prostřednictvím volného pohybu služeb.

d.

Pokud je použito služeb zprostředkovatele pojištění nebo v jakékoli jiné situaci, uplatní se písm. a), b) nebo c) podle toho, kdo smlouvu prodal.

 

POLOŽKA

POKYNY

Závazky z neživotního pojištění a zajištění

C0020 až C0060/R0010

Pět předních zemí (podle výše hrubého předepsaného pojistného) – závazky z neživotního pojištění

Uveďte kód ISO 3166–1 alpha–2 země, pro kterou jsou vykazovány závazky z neživotního pojištění a zajištění.

C0080 až C0140/R0110

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přímé pojištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přímého pojištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0080 až C0140/R0120

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přijatého proporcionálního zajištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0080 až C0140/R0130

Předepsané pojistné – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z přijatého neproporcionálního zajištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0080 až C0140/R0140

Předepsané pojistné – podíl zajistitelů

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky postoupené zajistitelům v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0080 až C0140/R0200

Předepsané pojistné – čistá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: čisté předepsané pojistné tvoří souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0080 až C0140/R0210

Získané pojistné – hrubá hodnota – přímé pojištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přímým pojištěním.

C0080 až C0140/R0220

Získané pojistné – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým proporcionálním zajištěním.

C0080 až C0140/R0230

Získané pojistné – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým neproporcionálním zajištěním.

C0080 až C0140/R0240

Získané pojistné – podíl zajistitelů

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: je souhrnem podílů zajistitelů na hrubém předepsaném pojistném po odečtení změny podílu zajistitelů v rezervě pro nezasloužené pojistné.

C0080 až C0140/R0300

Získané pojistné – čistá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0080 až C0140/R0310

Hrubé náklady na pojistná plnění – přímé pojištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy pro nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv z přímého pojištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0080 až C0140/R0320

Hrubé náklady na pojistná plnění – přijaté proporcionální zajištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z přijatého proporcionálního zajištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0080 až C0140/R0330

Hrubé náklady na pojistná plnění – přijaté neproporcionální zajištění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z přijatého neproporcionálního zajištění.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0080 až C0140/R0340

Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů v souhrnu vyplacených pojistných plnění a změně rezervy pro nároky v průběhu účetního období.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0080 až C0140/R0400

Náklady na pojistná plnění – čistá hodnota

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka nezahrnuje náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0080 až C0140/R0410

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přímé pojištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přímé pojištění.

C0080 až C0140/R0420

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté proporcionální zajištění.

C0080 až C0140/R0430

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté neproporcionální zajištění.

C0080 až C0140/R0440

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách související s částkami postoupenými zajistitelům.

C0080 až C0140/R0500

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čistá částka změn v ostatních technických rezervách představuje souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0080 až C0140/R0550

Vzniklé výdaje

Veškeré technické výdaje vzniklé pojišťovně nebo zajišťovně v průběhu vykazovaného období na akruální bázi.

C0140/R1200

Ostatní výdaje

Ostatní technické výdaje, které nejsou zahrnuty do výše uvedených výdajů a nejsou rozděleny podle druhu pojištění.

Neměly by sem být zahrnuty netechnické výdaje, jako jsou daně, úrokové výdaje, ztráty z prodejů atd.

C0140/R1300

Výdaje celkem

Částka všech technických výdajů odpovídající zemím, na které se vztahuje tato šablona.

Závazky z životního pojištění a zajištění

C0160 až C0200/R1400

Pět předních zemí (podle výše hrubého předepsaného pojistného) – závazky ze životního pojištění

Uveďte kód ISO 3166–1 alpha–2 země, pro kterou jsou vykazovány závazky ze životního pojištění a zajištění.

C0220 až C0280/R1410

Předepsané pojistné – hrubá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv, které vyplývají z hrubého pojištění, bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0220 až C0280/R1420

Předepsané pojistné – podíl zajistitelů

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: hrubé předepsané pojistné tvoří všechny částky postoupené zajistitelům splatné v průběhu daného účetního období na základě pojistných smluv bez ohledu na to, zda se tyto částky zcela nebo zčásti týkají pozdějšího účetního období.

C0220 až C0280/R1500

Předepsané pojistné – čistá hodnota

Definice předepsaného pojistného při uplatňování směrnice 91/674/EHS v příslušných případech: čisté předepsané pojistné tvoří souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

C0220 až C0280/R1510

Získané pojistné – hrubá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné související s přijatým hrubým přímým pojištěním a zajištěním.

C0220 až C0280/R1520

Získané pojistné – podíl zajistitelů

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na hrubém předepsaném pojistném po odečtení změny podílu zajistitelů v rezervě pro nezasloužené pojistné.

C0220 až C0280/R1600

Získané pojistné – čistá hodnota

Definice získaného pojistného uvedeného ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: tvoří souhrn hrubého předepsaného pojistného po odečtení změny hrubé rezervy pro nezasloužené pojistné v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0220 až C0280/R1610

Hrubé náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přímého pojištění a zajištění.

Nepatří sem náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0220 až C0280/R1620

Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů v souhrnu uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období.

Nepatří sem náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0220 až C0280/R1700

Náklady na pojistná plnění – čistá hodnota

Náklady na pojistná plnění ve vykazovaném období dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: náklady na pojistná plnění se rozumí souhrn uhrazených nároků na pojistná plnění a změny rezervy na nároky na pojistná plnění v průběhu účetního období v souvislosti se souhrnem přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Nepatří sem náklady na správu nároků na pojistná plnění a pohyby rezerv na náklady na správu nároků na pojistná plnění.

C0220 až C0280/R1710

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přímého pojištění a zajištění.

C0220 až C0280/R1720

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na změnách v ostatních technických rezervách.

C0220 až C0280/R1800

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají souhrnu částek přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

C0220 až C0280/R1900

Vzniklé výdaje

Veškeré technické výdaje vzniklé pojišťovně nebo zajišťovně v průběhu vykazovaného období na akruální bázi.

C0280/R2500

Ostatní výdaje

Ostatní technické výdaje, které nejsou zahrnuty do výše uvedených výdajů a nejsou rozděleny podle druhu pojištění.

Neměly by sem být zahrnuty netechnické výdaje, jako jsou daně, úrokové výdaje, ztráty z prodejů atd.

C0280/R2600

Výdaje celkem

Částka všech technických výdajů odpovídající zemím, na které se vztahuje tato šablona.

S.12.01 – Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Pojišťovny a zajišťovny mohou pro výpočet technických rezerv použít vhodné aproximace v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Kromě toho je možné uplatnit článek 59 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 pro výpočet rizikové přirážky v průběhu rozpočtového roku.

Druhy pojištění pro životní závazky: Druhy pojištění uvedené v článku 80 směrnice 2009/138/ES, ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Rozčlenění odráží povahu rizik spojených se smlouvou (obsah), a nikoli právní formu smlouvy (forma). Pokud pojišťovací nebo zajišťovací smlouva pokrývá rizika různých druhů pojištění, pojišťovny a zajišťovny standardně, rozdělí ve vhodných případech závazky do příslušných druhů pojištění (článek 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35).

Druhy pojištění „Pojištění s plněním vázaným na index nebo hodnotu investičního fondu“, „Ostatní životní pojištění“ a „Zdravotní pojištění“ se rozdělí mezi „Smlouvy bez opcí a záruk“ a „Smlouvy s opcemi a zárukami“. Při rozdělení se zvažují tyto skutečnosti:

U „smluv bez opcí a záruk“ se uvádí částky související se smlouvami bez jakýchkoli finančních záruk nebo smluvních opcí, což znamená, že výpočet technických rezerv nezohledňuje částky finančních záruk nebo smluvních opcí.

V tomto sloupci se rovněž zveřejňují smlouvy s nehmotným smluvními opcemi nebo finančními zárukami, které nebyly zahrnuty do výpočtu technických rezerv.

U „smluv s opcemi nebo zárukami“ se uvádí smlouvy, které poskytují finanční záruky či smluvní opce, nebo obojí, pokud výpočet technických rezerv existenci těchto finančních záruk nebo smluvních opcí zohledňuje.

Informace se zveřejňují včetně zajištění, protože informace o vymahatelných částkách ze zajištění / zvláštní účelové jednotce a finitním zajištění se požadují na samostatných řádcích.

Informace zveřejňované mezi řádky R0010 a R0100 se uvádí po zohlednění koeficientu volatility, vyrovnávací úpravy a přechodných opatření na úrokovou míru, pokud jsou použita, nezahrnují však přechodná opatření na technické rezervy. Uvedení částky přechodného odpočtu technických rezerv se požaduje samostatně mezi řádky R0110 a R0130.

 

POLOŽKA

POKYNY

Technické rezervy vypočítané jako celek

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Technické rezervy vypočítané jako celek

Výše technických rezerv vypočítaná jako celek u každého druhu pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0150/R0010

Technické rezervy vypočítané jako celek – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka technických rezerv vypočtených jako celek pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0010

Technické rezervy vypočítané jako celek – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Celková částka technických rezerv vypočítaná jako celek pro zdravotní pojištění SLT Health.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami jako celkem

Částka vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě technických rezerv o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočítané jako celek pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0150/R0020

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami jako celkem – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě technických rezerv jako celku o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočtených pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0020

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami jako celkem – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

Celková suma vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě technických rezerv jako celku o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočtených pro zdravotní pojištění podobné životnímu.

 Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, hrubý nejlepší odhad

Částka hrubého nejlepšího odhadu (bez odpočtu zajištění, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění v souladu s čl. 77 odst. 2 směrnice 2009/138/ES) pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0150/R0030

Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, hrubý nejlepší odhad – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka hrubého nejlepšího odhadu (bez odpočtu zajištění, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění v souladu s čl. 77 odst. 2 směrnice 2009/138/ES) pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0030

Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, hrubý nejlepší odhad – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

Celková částka hrubého nejlepšího odhadu (bez odečtení zajištění, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění v souladu s čl. 77 odst. 2 směrnice 2009/138/ES) pro zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

Výše vymahatelných částek po úpravě o očekávané ztráty dané selháním zajistitele ve smyslu článku 81 směrnice 2009/138/ES, včetně postoupených zajištění uvnitř skupiny pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0150/R0080

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka vymahatelných částek po úpravě o očekávané ztráty dané selháním zajistitele ve smyslu článku 81 směrnice 2009/138/ES, včetně postoupených zajištění uvnitř skupiny pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0080

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

Celková částka vymahatelných částek po úpravě o očekávané ztráty dané selháním zajistitele ve smyslu článku 81 směrnice 2009/138/ES, včetně postoupených zajištění uvnitř skupiny pro zdravotní pojištění podobné životnímu.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Nejlepší odhad po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

Částka nejlepšího odhadu bez vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění podle druhu pojištění

C0150/R0090

Nejlepší odhad bez vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka nejlepšího odhadu bez vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0090

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

Celková částka nejlepšího odhadu po odpočtu vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění pro zdravotní pojištění podobné životnímu.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Riziková přirážka

Částka rizikové přirážky ve smyslu čl. 77 odst. 3 směrnice 2009/138/ES pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0150/R0100

Riziková přirážka – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka rizikové přirážky pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0100

Riziková přirážka – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Celková částka rizikové přirážky pro zdravotní pojištění podobné životním pojištění.

 Částka přechodných opatření na technické rezervy

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Technické rezervy vypočítané jako celek

Částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro technické rezervy vypočtené jako celek zvlášť u každého druhu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0150/R0110

Technické rezervy vypočtené jako celek – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro technické rezervy vypočtené jako celek pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0210/R0110

Technické rezervy vypočtené jako celek – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro technické rezervy vypočtené jako celek pro zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Nejlepší odhad

Částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro nejlepší odhad zvlášť u každého druhu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0150/R0120

Nejlepší odhad – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro nejlepší odhad pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0210/R0120

Nejlepší odhad – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Celková částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro nejlepší odhad pro zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Riziková přirážka

Částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro rizikovou přirážku zvlášť u každého druhu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0150/R0130

Riziková přirážka – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro rizikovou přirážku pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0210/R0130

Riziková přirážka – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Celková částka přechodného odpočtu technických rezerv vyčleněná pro rizikovou přirážku pro zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

 Technické rezervy – celkem

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Technické rezervy – celkem

Celková částka technických rezerv, za každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

C0150/R0200

Technické rezervy – celek – celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková částka technických rezerv pro životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

C0210/R0200

Technické rezervy – celek – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

Celková částka technických rezerv pro zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

S.17.01 – Technické rezervy neživotního pojištění

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Pojišťovny a zajišťovny mohou pro výpočet technických rezerv použít vhodné aproximace v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Navíc je možné uplatnit článek 59 nařízení v přenesené pravomoci 2015/35 pro výpočet rizikové přirážky v průběhu rozpočtového roku.

Druhy pojištění pro neživotní závazky: Druhy pojištění uvedené v článku 80 směrnice 2009/138/ES, ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, se týkají přímého pojištění / přijatého proporcionálního zajištění a přijatého neproporcionálního zajištění. Rozčlenění odráží povahu rizik spojených se smlouvou (obsah), a nikoli právní formu smlouvy (forma).

Přímé zdravotní pojištění, které není uplatňováno na obdobném technickém základě jako životní pojištění, se rozčlení do neživotních druhů pojištění 1 až 3 ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Přijaté proporcionální zajištění se posuzuje společně s přímým pojištěním ve sloupcích C0020 až C0130

Informace zveřejňované mezi řádky R0010 a R0280 se uvádí po zohlednění koeficientu volatility, vyrovnávací úpravy a přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry, pokud jsou použita, nezahrnují však přechodný odpočet technických rezerv. Uvedení částky přechodného odpočtu technických rezerv se požaduje samostatně v rozmezí řádků R0290 a R0310.

 

POLOŽKA

POKYNY

Technické rezervy vypočítané jako celek

C0020 až C0170/R0010

Technické rezervy vypočítané jako celek

Výše technických rezerv vypočítaná jako celek u každého druhu pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35, s ohledem na přímé a přijaté pojištění.

Tato částka se uvádí včetně vymahatelných částek za zajistné smlouvy / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění související s tímto pojištěním.

C0180/R0010

Technické rezervy vypočítané jako celek – neživotní závazky celkem

Celková částka technických rezerv vypočtená jako celek s ohledem na přímé a přijaté pojištění.

Tato částka se uvádí včetně vymahatelných částek za zajistné smlouvy / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění související s tímto pojištěním.

C0020 až C0170/R0050

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami jako celkem

Částka vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě technických rezerv o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočítané jako celek pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

C0180/R0050

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany související s technickými rezervami jako celkem

Celková částka, za všechny druhy pojištění, vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě technických rezerv o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočítané jako celek pro každý druh pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky – nejlepší odhad

C0020 až C0170/R0060

Nejlepší odhad rezervy na pojistné, hrubá hodnota – celkem

Částka nejlepšího odhadu pro rezervy na pojistné, včetně vymahatelných částek ze zajistných smluv, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění s ohledem na přímé a přijaté pojištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0060

Celkové neživotní závazky, nejlepší odhad rezervy na pojistné, hrubá hodnota – celkem

Celková částka nejlepšího odhadu pro rezervy na pojistné, včetně vymahatelných částek ze zajistných smluv, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění s ohledem na přímé a přijaté pojištění.

C0020 až C0170/R0140

Nejlepší odhad rezervy na pojistné, celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – přímé a přijaté zajištění

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0140

Celkové neživotní závazky, nejlepší odhad rezervy na pojistné, celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany.

Celková částka vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany týkající se nejlepšího odhadu rezervy na pojistné.

C0020 až C0170/R0150

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistné – přímá a přijatá zajištění

Částka čistého nejlepšího odhadu rezervy na pojistné pro každý druh pojištění.

C0180/R0150

Celkové neživotní závazky, čistý nejlepší odhad rezervy na pojistné

Celková částka čistého nejlepšího odhadu rezervy na pojistné.

C0020 až C0170/R0160

Nejlepší odhad zajistných událostí, hrubá hodnota – celkem

Částka nejlepšího odhadu pro zajistné události, včetně vymahatelných částek ze zajistných smluv, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění s ohledem na přímé a přijaté pojištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0160

Celkové neživotní závazky, nejlepší odhad zajistných událostí, hrubá hodnota – celkem

Celková částka nejlepšího odhadu pro zajistné události, včetně vymahatelných částek ze zajistných smluv, zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění.

C0020 až C0170/R0240

Nejlepší odhad zajistných událostí, celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – přímé a přijaté zajištění

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0240

Celkové neživotní závazky, nejlepší odhad zajistných událostí, celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany.

Celková částka vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany vypočtené jako celek pro každý druh pojištění týkající se nejlepšího odhadu zajistných událostí.

C0020 až C0170/R0250

Čistý nejlepší odhad zajistných událostí – přímá a přijatá zajištění

Částka čistého nejlepšího odhadu zajistných událostí s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0250

Celkové neživotní závazky, čistý nejlepší odhad zajistných událostí

Celková částka čistého nejlepšího odhadu zajistných událostí.

C0020 až C0170/R0260

Celkový nejlepší odhad, hrubá hodnota – přímé a přijaté zajištění

Částka celkového hrubého nejlepšího odhadu s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0260

Celkové neživotní závazky, celkový nejlepší odhad, hrubá hodnota

Celková částka hrubého nejlepšího odhadu (souhrn rezerv na pojistné a zajistných událostí).

C0020 až C0170/R0270

Celkový nejlepší odhad, čistá hodnota – přímé a přijaté zajištění

Částka celkového čistého nejlepšího odhadu s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0270

Celkové neživotní závazky, celkový nejlepší odhad, čistá hodnota

Celková částka čistého nejlepšího odhadu (souhrn rezerv na pojistné a zajistných událostí).

C0020 až C0170/R0280

Technické rezervy vypočtené jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky – riziková přirážka

Částka rizikové přirážky v souladu s požadavkem stanoveným ve směrnici 2009/138/ES (čl. 77 odst. 3). Riziková přirážka se vypočte pro celé portfolio (zajistných) pojistných závazků a následně se přidělí jednotlivým druhům pojištění, a to s ohledem na přímé pojištění a přijaté zajištění.

C0180/R0280

Celkové neživotní závazky, celková riziková přirážka

Celková částka rizikové přirážky v souladu s požadavkem stanoveným ve směrnici 2009/138/ES (čl. 77 odst. 3).

Částka přechodných opatření na technické rezervy

C0020 až C0170/R0290

Částka přechodných opatření na technické rezervy

Technické rezervy vypočítané jako celek

Částka přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro technické rezervy vypočítaná jako celek u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0180/R0290

Částka přechodných opatření na technické rezervy

Technické rezervy vypočítané jako celek

Celková částka, za všechny druhy pojištění, přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro technické rezervy vypočítaná jako celek u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0020 až C0170/R0300

Částka přechodných opatření na technické rezervy –

Nejlepší odhad

Částka přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro nejlepší odhad u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0180/R0300

Částka přechodných opatření na technické rezervy –

Nejlepší odhad

Celková částka, za všechny druhy pojištění, přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro nejlepší odhad u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0020 až C0170/R0310

Částka přechodných opatření na technické rezervy –

Riziková přirážka

Částka přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro rizikovou přirážku u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

C0180/R0310

Částka přechodných opatření na technické rezervy –

Riziková přirážka

Celková částka, za všechny druhy pojištění, přechodného odpočtu z technických rezerv vyčleněná pro rizikovou přirážku u každého druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35.

Tato hodnota se zveřejňuje jako záporná hodnota.

Technické rezervy – celkem

C0020 až C0170/R0320

Technické rezervy, celkem – přímé a přijaté zajištění

Celková částka hrubých technických rezerv, za každý druh pojištění, týkající se přímého a přijatého zajištění, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

C0180/R0320

Celkové neživotní závazky, technické rezervy – celkem

Celková částka hrubých technických rezerv týkající se přímého a přijatého zajištění, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

C0020 až C0170/R0330

Technické rezervy, celkem – vymahatelné částky ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – přímé a přijaté zajištění

Celková částka vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany s ohledem na přímé a přijaté zajištění pro každý druh pojištění.

C0180/R0330

Celkové neživotní závazky, vymahatelné částky ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – přímé a přijaté zajištění

Celková částka vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany s ohledem na přímé a přijaté zajištění.

C0020 až C0170/R0340

Technické rezervy, celkem – technické rezervy bez vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – přímé a přijaté zajištění

Celková částka čistých technických rezerv, za každý druh pojištění, týkající se přímého a přijatého zajištění, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

C0180/R0340

Celkové neživotní závazky, technické rezervy bez vymahatelných částek ze zajištění a zvláštních účelových jednotek – přímé a přijaté zajištění

Celková částka čistých technických rezerv týkající se přímého a přijatého zajištění, včetně technických rezerv vypočtených jako celek a po zohlednění přechodného odpočtu technických rezerv.

S.19.01. – Pohledávky z neživotního pojištění

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

Trojúhelníkové schéma vývoje pohledávek znázorňuje odhad pohledávek pojistného plnění pojistitele (vyplacená pojistná plnění a zajistné události podle zásady oceňování směrnice Solventnost II), a jak se tyto odhady v průběhu času vyvíjí.

Pojišťovny a zajišťovny mají zveřejňovat údaje na základě roku vzniku, nebo upisovacího roku v souladu s veškerými požadavky vnitrostátního orgánu dohledu. Pokud vnitrostátní orgán dohledu nestanovil, který ze standardů se má použít, mohou pojišťovny a zajišťovny zveřejňovat údaje na základě roku vzniku, nebo upisovacího roku podle toho, jak jsou řízeny jednotlivé druhy pojištění, jestliže použijí každý rok stejnou metodu.

V této šabloně se zveřejňuje celková částka pro neživotní pojištění, je však rozdělena podle upisovacího roku a roku vzniku, pokud pojišťovny a zajišťovny vychází z rozdílných základů.

Standardní rozsah trojúhelníkového schématu výplaty pojistných událostí je 10+1 rok, avšak požadavky na zveřejňování informací vychází z vývoje pohledávek (pokud je délka cyklu vyřizování nároků kratší než 10 let, pojišťovny a zajišťovny jsou povinné zveřejňovat informace v souladu s tímto interním kratším vývojem).

Historické údaje od počátku uplatňování směrnice Solventnost II se požadují pro vyplacená pojistná plnění (je tedy třeba zveřejnit úplný soubor údajů), nikoli však pro nejlepší odhad zajistných událostí. S ohledem na sestavování historických údajů pro vyplacená pojistná plnění se uplatní stejný přístup, jako u délky trojúhelníku v případě průběžného zveřejňování údajů (tedy kratší z variant 10+1 rok, nebo cyklus vyřizování nároků pojišťovny nebo zajišťovny).

 

POLOŽKA

POKYNY

Z0020

Rok vzniku nebo upisovací rok

Uveďte standard, který pojišťovna nebo zajišťovna používá pro zveřejňování vývoje nároků. Použije se jedna z těchto dvou možností:

 

1 – rok vzniku

 

2 – upisovací rok

C0010 až C0110/ R0100 až R0250

Hrubá vyplacená pojistná plnění (nekumulativní) – trojúhelník

Hrubá vyplacená pojistná plnění bez náhrad a regresů kromě výdajů, v trojúhelníkovém schématu znázorňujícím vývoj uskutečněného hrubého pojistného plnění: za každý rok vzniku události / upisovací rok od N–9 (a dřívější) a všechna dřívější vykazovací období až do – včetně – N (poslední rok oznámení) se zveřejňují uskutečněné platby pro každý rok vývoje (což je zpoždění mezi datem vzniku / upisovacím datem a datem platby).

Údaje se zveřejňují v absolutních částkách, nekumulativně a nediskontovaně.

C0170/ R0100 až R0260

Hrubá vyplacená pojistná plnění (nekumulativní) – v běžném roce

Celkový „běžný rok“ znázorňuje poslední úhlopříčka (veškeré údaje vztahující se k poslednímu roku oznámení z řádků R0160 až R0250.

Řádek R0260 představuje souhrn řádků R0160 až R0250

C0180/ R0100 až R0260

Hrubá vyplacená pojistná plnění – souhrn za roky (kumulativní)

Celkový souhrn za roky obsahuje souhrn všech údajů v řádcích (souhrn všech plateb vztahujících se k roku vzniku/ upisovacímu roku), včetně celkové částky.

C0200 až C0300/ R0100 až R0250

Hrubý nediskontovaný nejlepší odhad zajistných událostí – trojúhelník

Trojúhelník nediskontovaných nejlepších odhadů zajistných událostí, včetně zajištění pro každý rok vzniku / upisovací rok od N–9 (a dřívější) a všechna dřívější vykazovací období až do – včetně – N (poslední rok oznámení). Nejlepší odhad zajistných událostí se týká pojistných událostí, které nastaly před datem ocenění nebo k datu ocenění, bez ohledu na to, zda byly pohledávky vyplývající z těchto událostí už nahlášeny, či nikoli.

Údaje se zveřejňují v absolutních částkách, nekumulativně a nediskontovaně.

C0360/ R0100 až R0260

Hrubý nejlepší odhad zajistných událostí – konec roku (diskontované údaje)

Celkový „konec roku“ znázorňuje poslední úhlopříčka, avšak na diskontovaném základu (veškeré údaje vztahující se k poslednímu roku oznámení z řádků R0160 až R0250.

Řádek R0260 představuje souhrn řádků R0160 až R0250

S.22.01 – Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací pro jednotlivé subjekty.

Tato šablona se použije v případě, že pojišťovna nebo zajišťovna použije alespoň jednu dlouhodobou záruku nebo přechodné opatření.

Tato šablona odráží, jaký dopad na finanční situaci má, nepoužije-li se žádné přechodné opatření a veškeré dlouhodobé záruky nebo přechodná opatření mají nulovou hodnotu. Za tímto účelem je třeba postupovat po jednotlivých krocích a jednotlivě zohledňovat každé přechodné opatření a každou dlouhodobou záruku, aniž by se po jednotlivých krocích přepočítával dopad zbývajících opatření.

Dopad se vykazuje v kladných hodnotách v případě, že se částka vykazované položky zvýší, a v záporných hodnotách v případě, že se částka vykazované položky sníží (např. jestliže se částka solventnostního kapitálového požadavku nebo částka kapitálu zvýší, uvede se kladná hodnota).

 

POLOŽKA

POKYNY

C0010/R0010

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – technické rezervy

Celková částka technických rezerv, včetně dlouhodobých opatření a přechodných opatření

C0030/R0010

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – technické rezervy

Částka úpravy technických rezerv v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv a technickými rezervami s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0010

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – technické rezervy

Částka úpravy technických rezerv v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0010

Dopad nulového koeficientu volatility – technické rezervy

Částka úpravy technických rezerv v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi technickými rezervami s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

C0090/R0010

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – technické rezervy

Částka úpravy technických rezerv v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi technickými rezervami s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

C0010/R0020

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – primární kapitál

Celková částka primárního kapitálu vypočítaná s ohledem na technické rezervy včetně úprav v důsledku dlouhodobých záruk a přechodných opatření.

C0030/R0020

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodného odpočtu technických rezerv a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0020

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0020

Dopad nulového koeficientu volatility – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky.

C0090/R0020

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi primárním kapitálem s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

C0010/R0050

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Celková částka použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočtená s ohledem na technické rezervy včetně úprav v důsledku dlouhodobých záruk a přechodných opatření.

C0030/R0050

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodného odpočtu technických rezerv a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0050

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0050

Dopad nulového koeficientu volatility – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky.

C0090/R0050

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

C0010/R0090

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – solventnostní kapitálový požadavek

Celková částka solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná s ohledem na technické rezervy včetně úprav v důsledku dlouhodobých záruk a přechodných opatření

C0030/R0090

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodného odpočtu technických rezerv a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0090

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0090

Dopad nulového koeficientu volatility – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem při zohlednění technických rezerv bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi solventnostním kapitálovým požadavkem při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky.

C0090/R0090

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

C0010/R0100

Částka spojená s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Celková částka použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočtená s ohledem na technické rezervy včetně úprav v důsledku dlouhodobých záruk a přechodných opatření.

C0030/R0100

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodného odpočtu technických rezerv a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0100

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0100

Dopad nulového koeficientu volatility – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky.

C0090/R0100

Dopad stanovení nulové vyrovnávací úpravy – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jednáse o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočítaného s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

C0010/R0110

Částka spojená s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – minimální kapitálový požadavek

Celková částka minimálního kapitálového požadavku vypočtená s ohledem na technické rezervy včetně úprav v důsledku dlouhodobých záruk a přechodných opatření.

C0030/R0110

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodného odpočtu technických rezerv.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodného odpočtu technických rezerv a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0050/R0110

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.

C0070/R0110

Dopad stanovení nulového koeficientu volatility – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem při zohlednění technických rezerv bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a maximem mezi minimálním kapitálovým požadavkem při zohlednění technických rezerv s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné bezrizikové výnosové křivky.

C0090/R0110

Dopad stanovení nulové vyrovnávací úpravy – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez veškerých dalších přechodných opatření a maximem mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními, technickými rezervami bez přechodného odpočtu technických rezerv, technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.

S.23.01. Kapitál

Obecné poznámky:

Tento oddíl se týká každoročního zveřejňování informací za jednotlivé subjekty.

 

POLOŽKA

POKYNY

Primární kapitál před odečtením kapitálové účasti v jiném finančním odvětví ve smyslu článku 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

R0010/C0010

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií) – celkem

Jedná se o celkový kmenový akciový kapitál držený přímo i nepřímo (před odpočtem vlastních akcií). Jedná se o celkový kmenový akciový kapitál pojišťovny nebo zajišťovny, který splňuje kritéria pro položky tier 1 a tier 2. S kmenovým akciovým kapitálem, který nesplňuje veškerá kritéria, se nakládá jako s prioritním akciovým kapitálem a je také jako takový klasifikován bez ohledu na popis nebo označení.

R0010/C0020

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií) – neomezená položka tier 1

Jedná se o částku splaceného kmenového akciového kapitálu, který splňuje kritéria pro neomezené položky tier 1.

R0010/C0040

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií) – tier 2

Jedná se o částku kmenového akciového kapitálu, u kterého byla podána výzva ke splacení a který splňuje kritéria položky tier 2.

R0030/C0010

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – celkem

Jedná se o celkové emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem pojišťovny nebo zajišťovny, který splňuje veškerá kritéria pro položky tier 1 nebo tier 2.

R0030/C0020

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – neomezená položka tier 1

Jedná se o částku emisního ážia související s kmenovými akciemi, které splňuje kritéria pro neomezenou položku tier 1, protože souvisí s kmenovým akciovým kapitálem, se kterým se nakládá jako s neomezenou položkou tier 1.

R0030/C0040

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – tier 2

Jedná se o částku emisního ážia souvisejícího s kmenovými akciemi, která splňuje kritéria pro tier 2, protože souvisí s kmenovým akciovým kapitálem, se kterým se nakládá jako s tier 2.

R0040/C0010

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – celkem

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splňují veškerá kritéria pro položky tier 1 nebo tier 2.

R0040/C0020

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – neomezená kategorie tier 1

Jedná se o výši počátečních prostředků, příspěvků společníků nebo rovnocenné položky primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, které splňují kritéria pro neomezené položky tier 1.

R0040/C0040

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – položka tier 2

Jedná se o počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocennou položku primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, které splňují kritéria pro položku tier 2.

R0050/C0010

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – celkem

Jedná se o celkovou částku podřízených účtů vzájemných pojišťoven, která splňuje veškerá kritéria pro omezené položky tier 1, položky tier 2 nebo tier 3.

R0050/C0030

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – omezené položky tier 1

Jedná se o částku podřízených účtů vzájemných pojišťoven, které splňují kritéria pro omezené položky tier 1.

R0050/C0040

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – tier 2

Jedná se o částku podřízených účtů vzájemných pojišťoven, které splňují kritéria pro tier 2.

R0050/C0050

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – tier 3

Jedná se o částku podřízených účtů vzájemných pojišťoven, které splňují kritéria pro tier 3.

R0070/C0010

Disponibilní bonusový fond – celkem

Jedná se o celkovou částku disponibilních bonusových fondů, které spadají do působnosti čl. 91 odst. 2 směrnice 2009/138/ES.

R0070/C0020

Disponibilní bonusový fond – neomezená položka tier 1

Jedná se o disponibilní bonusové fondy, které spadají do působnosti čl. 91 odst. 2 směrnice 2009/138/ES a splňují kritéria pro neomezenou položku tier 1.

R0090/C0010

Prioritní akcie – celkem

Jedná se o celkovou částku prioritních akcií vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, které splňují veškerá kritéria pro omezené položky tier 1 a položky tier 2 či tier 3.

R0090/C0030

Prioritní akcie – omezená položka tier 1

Jedná se o částku prioritních akcií vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, které splňují kritéria pro omezené položky tier 1.

R0090/C0040

Prioritní akcie – tier 2

Jedná se o částku prioritních akcií vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, které splňují kritéria pro tier 2.

R0090/C0050

Prioritní akcie – tier 3

Jedná se o částku prioritních akcií vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, které splňují kritéria pro tier 3.

R0110/C0010

Emisní ážio související s prioritními akciemi – celkem

Jedná se o celkové emisní ážio související s prioritními akciemi vydanými pojišťovnou nebo zajišťovnou, které splňuje veškerá kritéria pro omezené položky tier 1 a položky tier 2 nebo tier 3.

R0110/C0030

Emisní ážio související s prioritními akciemi – omezená položka tier 1

Jedná se o částku emisního ážia souvisejícího s prioritními akciemi, které splňují kritéria pro omezené položky tier 1, protože souvisí s prioritními akciemi, se kterými se nakládá jako s omezenými položkami tier 1.

R0110/C0040

Emisní ážio související s prioritními akciemi – tier 2

Jedná se o částku emisního ážia souvisejícího s prioritními akciemi, která splňuje kritéria pro tier 2, protože souvisí s prioritními akciemi, se kterými se nakládá jako s tier 2.

R0110/C0050

Emisní ážio související s prioritními akciemi – tier 3

Jedná se o částku emisního ážia souvisejícího s prioritními akciemi, která splňuje kritéria pro tier 3, protože souvisí s prioritními akciemi, se kterými se nakládá jako s tier 3.

R0130/C0010

Rekonciliační rezerva – celkem

Celková rekonciliační rezerva představuje rezervy (např. nerozdělené zisky) očištěné o úpravy (např. účelově vázané fondy). Vyplývá zejména z rozdílu mezi účetním oceňováním a oceňováním podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0130/C0020

Rekonciliační rezerva – neomezená položka tier 1

Rekonciliační rezerva představuje rezervy (např. nerozdělené zisky) očištěné o úpravy (např. účelově vázané fondy). Vyplývá zejména z rozdílu mezi účetním oceňováním a oceňováním podle směrnice 2009/138/ES.

R0140/C0010

Podřízené závazky – celkem

Jedná se o celkovou částku podřízených závazků vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou.

R0140/C0030

Podřízené závazky – omezená položka tier 1

Jedná se o částku podřízených závazků vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, která splňuje kritéria pro omezené položky tier 1.

R0140/C0040

Podřízené závazky – tier 2

Jedná se o částku podřízených závazků vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, která splňuje kritéria pro tier 2.

R0140/C0050

Podřízené závazky – tier 3

Jedná se o částku podřízených závazků vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, která splňuje kritéria pro tier 3.

R0160/C0010

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek – celkem

Jedná se o celkovou částku čistých aktiv s odloženou daňovou povinností pojišťovny nebo zajišťovny.

R0160/C0050

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek – tier 3

Jedná se o částku čistých aktiv s odloženou daňovou povinností pojišťovny nebo zajišťovny, která splňuje kritéria pro klasifikaci tier 3.

R0180/C0010

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

Jedná se o celkové položky primárního kapitálu, které nebyly uvedeny výše a které byly schváleny orgánem dohledu.

R0180/C0020

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – neomezená položka tier 1

Jedná se o částku položek primárního kapitálu, které nebyly uvedeny výše a splňují kritéria pro neomezenou položku tier 1 a které byly schváleny orgánem dohledu.

R0180/C0030

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – omezená položka tier 1

Jedná se o částku položek primárního kapitálu, které nebyly uvedeny výše a splňují kritéria pro omezenou položku tier 1 a které byly schváleny orgánem dohledu.

R0180/C0040

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – položka tier 2

Jedná se o částku položek primárního kapitálu, které nebyly uvedeny výše a splňují kritéria pro tier 2 a které byly schváleny orgánem dohledu.

R0180/C0050

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – položka tier 3

Jedná se o částku položek primárního kapitálu, které nebyly uvedeny výše a splňují kritéria pro tier 3 a které byly schváleny orgánem dohledu.

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220/C0010

Kapitál z účetní závěrky, který není představován rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II – celkem

Jedná se o celkovou částku položek kapitálu z účetní závěrky, který není představován rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II.

Tyto položky kapitálu tvoří buď:

i)

položky, které jsou uvedeny na seznamu položek kapitálu, nesplňují však klasifikační kritéria nebo přechodná opatření, nebo

ii)

položky, které mají plnit úlohu kapitálu, avšak nejsou uvedeny na seznamu položek kapitálu a nebyly schváleny orgánem dohledu a nejsou uvedeny v rozvaze jako pasiva.

Podřízené závazky, které nejsou považovány za primární kapitál, se nevykazují zde, ale v rozvaze (šablona S.02.01) jako podřízené závazky, které nejsou považovány za primární kapitál.

Odpočty

R0230/C0010

Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích – celkem

Jedná se o celkové odpočty účastí ve finančních a úvěrových institucích v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

R0230/C0020

Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích – neomezené položky tier 1

Jedná se o částku odpočtů účastí ve finančních a úvěrových institucích odečtenou od neomezené položky tier 1 v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích – omezené položky tier 1

Jedná se o částku odpočtů účastí ve finančních a úvěrových institucích odečtenou od omezené položky tier 1 v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Odpočty účastí ve finančních a úvěrových institucích – tier 2

Jedná se o částku odpočtů účastí ve finančních a úvěrových institucích odečtenou od položky tier 2 v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290/C0010

Celkový primární kapitál po odpočtech

Jedná se o celkovou částku položek primárního kapitálu po odpočtech.

R0290/C0020

Celkový primární kapitál po odpočtech – neomezená položka tier 1

Jedná se o částku položek primárního kapitálu po odpočtech, které splňují kritéria pro neomezené položky tier 1.

R0290/C0030

Celkový primární kapitál po odpočtech – omezená položka tier 1

Jedná se o částku položek primárního kapitálu po úpravách, které splňují kritéria pro omezené položky tier 1.

R0290/C0040

Celkový primární kapitál po odpočtech – položka tier 2

Jedná se o částku položek primárního kapitálu po úpravách, které splňují kritéria pro tier 2.

R0290/C0050

Celkový primární kapitál po odpočtech – položka tier 3

Jedná se o částku položek primárního kapitálu po úpravách, které splňují kritéria pro tier 3.

Doplňkový kapitál

R0300/C0010

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení – celkem

Jedná se o celkovou částku vydaného kmenového akciového kapitálu, u kterého nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyl splacen, který je však splatný na požádání.

R0300/C0040

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení – položka tier 2

Jedná se o částku vydaného kmenového akciového kapitálu, u kterého nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyl splacen, který je však splatný na požádání a splňuje kritéria pro tier 2.

R0310/C0010

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení – celkem

Jedná se o celkovou částku počátečních prostředků, příspěvků společníků nebo rovnocenných položek primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, u kterých nebyla podána výzva ke splacení, nebo nebyly splaceny, které jsou však splatné na požádání.

R0310/C0040

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení – položka tier 2

Jedná se o částku počátečních prostředků, příspěvků společníků nebo rovnocenných položek primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti, u kterých nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyly splaceny, které jsou však splatné na požádání a splňují kritéria pro tier 2.

R0320/C0010

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení – celkem

Jedná se o celkovou částku prioritních akcií, u kterých nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyly splaceny, které jsou však splatné na požádání.

R0320/C0040

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení – položka tier 2

Jedná se o částku prioritních akcií, u kterých nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyly splaceny, které jsou však splatné na požádání a splňují kritéria pro tier 2.

R0320/C0050

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení – položka tier 3

Jedná se o částku prioritních akcií, u kterých nebyla podána výzva ke splacení nebo nebyly splaceny, které jsou však splatné na požádání a splňují kritéria pro tier 3.

R0330/C0010

Právně závazný závazek upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání – celkem

Jedná se o celkovou částku právně závazných závazků upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání.

R0330/C0040

Právně závazný závazek upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání – položka tier 2

Jedná se o částku právně závazných závazků upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání, které splňují kritéria pro tier 2.

R0330/C0050

Právně závazný závazek upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání – položka tier 3

Jedná se o částku právně závazných závazků upsat a vyplatit podřízené závazky na požádání, které splňují kritéria pro tier 3.

R0340/C0010

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES – celkem

Jedná se o celkovou částku akreditivů a záruk, které jsou v zájmu věřitelů pojišťovny svěřeny nezávislému správci a které vydaly úvěrové instituce podle směrnice 2006/48/ES.

R0340/C0040

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES – položka tier 2

Jedná se o částku akreditivů a záruk, které jsou v zájmu věřitelů pojišťovny svěřeny nezávislému správci a které vydaly úvěrové instituce podle směrnice 2006/48/ES, které splňují kritéria pro tier 2.

R0350/C0010

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES – celkem

Jedná se o celkovou částku akreditivů a záruk, které splňují kritéria pro tier 2 nebo tier 3, kromě těch, které jsou v zájmu věřitelů pojišťovny svěřeny nezávislému správci a které vydaly úvěrové instituce podle směrnice 2006/48/ES.

R0350/C0040

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES – položka t