31.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/1224


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2451

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K tomu, aby byla podpořena jednotná úroveň transparentnosti a odpovědnosti orgánů dohledu a aby bylo zajištěno, že informace zveřejňované v souladu s čl. 31 odst. 2 směrnice 2009/138/ES budou snadno dostupné a porovnatelné, je nezbytné stanovit společná pravidla, jimiž se bude struktura a formát zveřejňování těchto informací řídit.

(2)

K tomu, aby byly zajištěny jednotné podmínky ke zveřejňování informací, které vyžaduje čl. 31 odst. 2 písm. c) a d) směrnice 2009/138/ES, by orgány dohledu měly používat zvláštní šablony.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(4)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zveřejňování informací o právních a správních předpisech a obecných doporučeních

Informace, které mají být zveřejňovány podle čl. 31 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES, prezentují orgány dohledu v tomto členění:

a)

právní předpisy Unie v oblasti pojišťovnictví, které jsou přímo použitelné na území domovského členského státu;

b)

znění vnitrostátních právních a správních předpisů a obecných doporučení v oblasti pojišťovnictví, kterými se v domovském členském státě právní předpisy Unie provádějí, které v tomto státě z právních předpisů Unie vycházejí nebo jsou v tomto státě jinak použitelné.

Článek 2

Zveřejňování informací o procesu kontroly orgánem dohledu

1.   Informace, které mají být zveřejňovány podle čl. 31 odst. 2 písm. b) směrnice 2009/138/ES, prezentují orgány dohledu v pořadí, v němž jsou vyjmenovány jejich úkoly v čl. 36 odst. 2 písm. a) až f) směrnice 2009/138/ES.

2.   V rámci zveřejňování těchto informací předkládají orgány dohledu obecný přehled o způsobu, jakým provedly přezkum a hodnocení upravené v článku 36 směrnice 2009/138/ES.

Článek 3

Zveřejňování informací o souhrnných statistických údajích

Informace požadované podle čl. 31 odst. 2 písm. c) směrnice 2009/138/ES, článku 316 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) a přílohy XXI uvedeného nařízení v přenesené pravomoci zveřejňují orgány dohledu za pomoci šablony stanovené v příloze I a za dodržení pokynů stanovených v příloze II.

Článek 4

Zveřejňování informací o provádění možností podle směrnice 2009/138/ES

Informace požadované podle čl. 31 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/138/ES zveřejňují orgány dohledu za pomoci šablony stanovené v příloze III.

Článek 5

Zveřejňování informací o cílech, funkcích a činnostech dohledu

Informace zveřejňované podle čl. 31 odst. 2 písm. e) směrnice 2009/138/ES prezentují orgány dohledu v tomto členění:

a)

cíle dohledu;

b)

hlavní funkce dohledu;

c)

hlavní oblasti, v nichž probíhají nebo jsou plánovány činnosti dohledu.

Článek 6

Struktura informací zveřejňovaných na internetových stránkách orgánu dohledu

Orgány dohledu, jež informace uvedené v čl. 31 odst. 2 směrnice 2009/138/ES zpřístupňují formou online, prezentují tyto informace v následujícím členění:

a)

„Právní a správní předpisy a obecná doporučení“, pokud jde o požadavek čl. 31 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES;

b)

„Proces kontroly orgánem dohledu“, pokud jde o požadavek čl. 31 odst. 2 písm. b) směrnice 2009/138/ES;

c)

„Souhrnné statistické údaje“, pokud jde o požadavek čl. 31 odst. 2 písm. c) směrnice 2009/138/ES;

d)

„Provádění možností podle směrnice 2009/138/ES“, pokud jde o požadavek čl. 31 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/138/ES;

e)

„Cíle, hlavní funkce a činnosti dohledu“, pokud jde o požadavek čl. 31 odst. 2 písm. e) směrnice 2009/138/ES.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

ŠABLONY PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

Zveřejnění souhrnných statistických údajů podle článku 3 se provádí pomocí níže uvedených tabulkových šablon A, B, C a D.

ŠABLONA A PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE POJIŠŤOVEN A ZAJIŠŤOVEN PODLÉHAJÍCÍCH DOHLEDU PODLE SMĚRNICE 2009/138/ES

Číslo buňky

Položka

31. 12. (x-4)

31. 12. (x-3)

31. 12. (x-2)

31. 12. (x-1)

 

 

Všechny pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovny poskytující životní pojištění

Pojišťovny poskytující neživotní pojištění

Pojišťovny působící jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění

Zajišťovny

Všechny pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovny poskytující životní pojištění

Pojišťovny poskytující neživotní pojištění

Pojišťovny působící jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění

Zajišťovny

Všechny pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovny poskytující životní pojištění

Pojišťovny poskytující neživotní pojištění

Pojišťovny působící jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění

Zajišťovny

Všechny pojišťovny a zajišťovny

Pojišťovny poskytující životní pojištění

Pojišťovny poskytující neživotní pojištění

Pojišťovny působící jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění

Zajišťovny

TYPY PODNIKŮ

AS1a

Počet pojišťoven a zajišťoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

Počet poboček podle ustanovení čl. 13 bodu 11 směrnice 2009/138/ES usazených v členském státě orgánu dohledu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

Počet poboček podle ustanovení čl. 162 odst. 3 směrnice 2009/138/ES usazených v členském státě orgánu dohledu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

Počet poboček pojišťoven a zajišťoven v Unii usazených v členském státě orgánu dohledu a vykonávajících příslušnou činnost v jednom nebo více jiných členských státech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

Počet pojišťoven usazených v členském státě orgánu dohledu a vykonávajících v rámci volného pohybu služeb svou činnost v jiných členských státech

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

AS4a

Počet pojišťoven, které jsou usazeny v jiných členských státech a které oznámily svůj záměr vykonávat v rámci volného pohybu služeb svou činnost v členském státě orgánu dohledu

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

AS4b

Počet pojišťoven, které jsou usazeny v jiných členských státech a které v rámci volného pohybu služeb fakticky vykonávají svou činnost v členském státě orgánu dohledu

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

 

 

 

 

nepoužije se

AS5

Počet pojišťoven a zajišťoven, které nespadají do působnosti směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

Počet zvláštních účelových jednotek povolených v souladu s článkem 211 směrnice 2009/138/ES, jež přebírají rizika od pojišťoven a zajišťoven

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS7

Počet pojišťoven a zajišťoven, které jsou předmětem reorganizačních opatření nebo likvidačního řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ ÚPRAV NEBO PŘECHODNÝCH OPATŘENÍ PODNIKY

AS8

Počet pojišťoven a zajišťoven a počet jejich portfolií, ve kterých se uplatňuje vyrovnávací úprava uvedená v článku 77b směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje koeficient volatility uvedený v článku 77d směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje přechodná časová struktura bezrizikových úrokových měr uvedená v článku 308c směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje přechodný odpočet z technických rezerv uvedený v článku 308d směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝŠE AKTIV, ZÁVAZKŮ A KAPITÁLU

AS12

Celkový objem aktiv pojišťoven a zajišťoven oceněných v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Odložené daňové pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Přebytek důchodových dávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držená pro vlastní potřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Úvěry a hypotéky (kromě úvěrů zajištěných pojistkami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Úvěry zajištěné pojistkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Částky vymahatelné ze zajištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Depozita při aktivním zajištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Pohledávky ze zajištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Vlastní akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Hotovost a peněžní ekvivalenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

Celkový objem závazků pojišťoven a zajišťoven oceněných v souladu s články 75 až 86 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Technické rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Jiné závazky, vyjma podřízených závazků, které netvoří součást kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

Podřízené závazky, které netvoří součást kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Celkový objem primárního kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

Z toho podřízené závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

Celkový objem doplňkového kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

Celková použitelná výše kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

Kapitál tier 1, nepodléhající omezením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

Kapitál tier 1, podléhající omezením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

Kapitál tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

Kapitál tier 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

Celková použitelná výše primárního kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

Kapitál tier 1, nepodléhající omezením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

Kapitál tier 1, podléhající omezením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

Kapitál tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATORNÍ KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY – STANDARDNÍ VZOREC

AS17

Celková výše minimálního kapitálového požadavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná podle standardního vzorce v členění podle rizikových modulů a podmodulů vyjádřených na úrovni jejich dosažitelné agregace jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku (1)

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19a

Tržní riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19aa

Úrokové riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ab

Akciové riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ac

Nemovitostní riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ad

Riziko kreditního rozpětí

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ae

Koncentrace tržních rizik

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19af

Měnové riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19b

Riziko selhání protistrany

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19c

Životní upisovací riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ca

Riziko úmrtnosti

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19cb

Riziko dlouhověkosti

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19cc

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19cd

Riziko storen

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ce

Riziko nákladů v životním pojištění

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19cf

Riziko revize

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19cg

Životní katastrofické riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19d

Zdravotní upisovací riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19da

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19db

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění NSLT Health

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19dc

Katastrofické riziko – zdravotní

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19e

Neživotní upisovací riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ea

Riziko pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19eb

Riziko storen v neživotním pojištění

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19ec

Neživotní katastrofické riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19f

Riziko nehmotných aktiv

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS19g

Operační riziko

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS20

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku k podmodulům rizika kreditního rozpětí a koncentrace tržních rizik a k modulu rizika selhání protistrany, u nichž byly v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 přezkoumány stupně úvěrové kvality týkající se větších nebo komplexnějších expozic, přičemž tato rizika se na úrovni jejich dosažitelné agregace vyjádří jako procentuální podíl na celkové výši příslušných podmodulů či modulu (pro které se solventnostní kapitálový požadavek k úvěrovému riziku vypočítá podle standardního vzorce) (1)

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS20a

Riziko kreditního rozpětí

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS20b

Koncentrace tržních rizik

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS20c

Riziko selhání protistrany

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

REGULATORNÍ KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY – INTERNÍ MODELY

AS21

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná pomocí schváleného částečného interního modelu na úrovni dosažitelné agregace vyjádřená jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS21a

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná pomocí schváleného částečného interního modelu, do jehož působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, na úrovni dosažitelné agregace vyjádřená jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku vypočítané pomocí schváleného částečného interního modelu

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS22a

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku schválený úplný interní model

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS22b

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku schválený částečný interní model

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS22c

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících schválený interní model, do jehož působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

REGULATORNÍ KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY – NAVÝŠENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ

AS23a

Počet navýšení kapitálového požadavku

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS23b

Průměrné navýšení kapitálového požadavku na jeden podnik

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

AS23c

Rozdělení navýšení kapitálového požadavku vyjádřené jako procentuální podíl na solventnostním kapitálovém požadavku, a to u všech pojišťoven a zajišťoven podléhajících dohledu podle směrnice 2009/138/ES

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

 

nepoužije se

ŠABLONA B PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE POJIŠŤOVACÍCH SKUPIN PODLÉHAJÍCÍCH DOHLEDU PODLE SMĚRNICE 2009/138/ES

Číslo buňky

Položka

31. 12. (x-4)

31. 12. (x-3)

31. 12. (x-2)

31. 12. (x-1)

TYPY SKUPIN

AG24

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, a to včetně:

 

 

 

 

AG24a

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících na vnitrostátní úrovni

 

 

 

 

AG24b

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v jiných členských státech

 

 

 

 

AG24c

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících ve třetích zemích:

 

 

 

 

AG24ca

z toho počet dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v rovnocenných třetích zemích

 

 

 

 

AG24cb

z toho počet dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v nerovnocenných třetích zemích

 

 

 

 

AG25

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, pokud poslední mateřská pojišťovna či zajišťovna nebo pojišťovací holdingová společnost se sídlem v Unii je dceřiným podnikem společnosti, která má své sídlo mimo Unii

 

 

 

 

AG26

Počet posledních mateřských pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťovacích holdingových společností či smíšených finančních holdingových společností podléhajících dohledu nad skupinami vykonávanému orgánem dohledu na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 216 směrnice 2009/138/ES, a to včetně:

 

 

 

 

AG26a

názvu takové pojišťovny/zajišťovny nebo holdingové společnosti

 

 

 

 

AG26b

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících na vnitrostátní úrovni

 

 

 

 

AG26c

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v jiných členských státech

 

 

 

 

AG26d

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících ve třetích zemích

 

 

 

 

AG26da

z toho počet jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v rovnocenných třetích zemích

 

 

 

 

AG26db

z toho počet jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v nerovnocenných třetích zemích

 

 

 

 

AG27

Počet posledních mateřských pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťovacích holdingových společností podléhajících dohledu nad skupinami vykonávanému orgánem dohledu na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 216 směrnice 2009/138/ES, pokud na vnitrostátní úrovni působí jiný přidružený poslední mateřský podnik ve smyslu článku 217 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

AG28

Počet přeshraničních pojišťovacích skupin, je-li jejich orgánem dohledu orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

ÚČETNÍ METODA A KAPITÁL SKUPINY

AG29

Počet pojišťovacích skupin, kterým bylo povoleno používat pro výpočet solventnosti na úrovni skupiny metodu 2 nebo kombinaci metod 1 a 2 v souladu s čl. 220 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

AG30

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

AG30a

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

AG30b

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného pomocí metody 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

AG30c

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného kombinací metod 1 a 2 podle článku 220 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

SKUPINOVÝ SOLVENTNOSTNÍ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK

AG31

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

AG31a

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

 

 

 

 

AG31b

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí metody 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

 

 

 

 

AG31c

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného kombinací metod 1 a 2 u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

 

 

 

 

SKUPINOVÉ INTERNÍ MODELY

AG32a

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet skupinových solventnostních kapitálových požadavků schválený úplný interní model

 

 

 

 

AG32aa

z toho schválení podle článku 230 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

AG32ab

z toho schválení podle článku 231 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

AG32b

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku schválený částečný interní model

 

 

 

 

AG32ba

z toho schválení podle článku 230 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

AG32bb

z toho schválení podle článku 231 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

ŠABLONA C PRO ZVEŘEJNĚNÍ KVANTITATIVNÍCH SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O ORGÁNU DOHLEDU

Číslo buňky

Položka

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

ZAMĚSTNANCI ORGÁNU DOHLEDU

B1b

Počet zaměstnanců na konci kalendářního roku

 

 

 

 

INSPEKCE NA MÍSTĚ

B2a

Celkový počet inspekcí na místě provedených jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

 

 

 

 

B2aa

z toho počet pravidelných inspekcí

 

 

 

 

B2ab

z toho počet jednorázových inspekcí

 

 

 

 

B2ac

z toho počet inspekcí na místě svěřených třetím stranám

 

 

 

 

B2ad

z toho počet inspekcí na místě v rámci dohledu nad skupinou, které byly provedeny za účasti dalších členů kolegia orgánů dohledu nad skupinou

 

 

 

 

B2ae

z toho celkový počet inspekcí provedených za účelem přezkumu a hodnocení toho, v jaké míře podniky spoléhají na hodnocení externích ratingových agentur

 

 

 

 

B2b

Celkový počet člověkodnů, které zabraly inspekce na místě jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

 

 

 

 

B3

Počet formálních přezkumů průběžného souladu úplných nebo částečných interních modelů s příslušnými požadavky provedených jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

 

 

 

 

B3a

z toho počet přezkumů provedených za účelem přezkumu a hodnocení toho, v jaké míře podniky spoléhají na hodnocení externích ratingových agentur

 

 

 

 

INTERNÍ MODELY

B4a

Počet částečných a úplných interních modelů předložených ke schválení na úrovni jednotlivých podniků

 

 

 

 

B4aa

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, předložených ke schválení na úrovni jednotlivých podniků

 

 

 

 

B4b

Počet úspěšných žádostí o schválení částečných a úplných interních modelů na úrovni jednotlivých podniků

 

 

 

 

B4ba

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, na úrovni jednotlivých podniků

 

 

 

 

B4c

Počet částečných a úplných interních modelů předložených ke schválení na úrovni skupiny

 

 

 

 

B4ca

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, předložených ke schválení na úrovni skupiny

 

 

 

 

B4d

Počet úspěšných žádostí o schválení částečných a úplných interních modelů na úrovni skupiny

 

 

 

 

B4da

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, na úrovni skupiny

 

 

 

 

OPATŘENÍ A PRAVOMOCI V OBLASTI DOHLEDU

B5a

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 110 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B5b

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 117 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B5c

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 119 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B5ca

z toho počet nápravných opatření přijatých v návaznosti na zjištění odchylky rizikového profilu pojišťoven či zajišťoven v poměru k jejich úvěrovému riziku

 

 

 

 

B5d

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 137 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B5e

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 138 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B5f

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 139 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B6

Počet odebraných povolení

 

 

 

 

B7

Počet povolení udělených pojišťovnám či zajišťovnám

 

 

 

 

B9

Počet žádostí o použití vyrovnávací úpravy podle článku 77b směrnice 2009/138/ES předložených orgánům dohledu

 

 

 

 

B9a

z toho počet úspěšných žádostí o použití vyrovnávací úpravy podle článku 77b směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B10

Počet žádostí o uplatnění koeficientu volatility podle článku 77d směrnice 2009/138/ES předložených orgánům dohledu

 

 

 

 

B10a

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění koeficientu volatility podle článku 77d směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B11a

Počet prodloužení lhůty povolených v souladu s čl. 138 odst. 4 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B11b

Průměrná doba trvání prodloužení lhůty povolených v souladu s čl. 138 odst. 4 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B12

Počet povolení udělených v souladu s článkem 304 směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B13

Počet žádostí o uplatnění přechodné časové struktury bezrizikových úrokových měr podle článku 308c směrnice 2009/138/ES předložených orgánu dohledu

 

 

 

 

B13a

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění přechodné časové struktury bezrizikových úrokových měr podle článku 308c směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B13b

Počet rozhodnutí, jimiž bylo povolení tohoto přechodného opatření zrušeno podle článku 308e směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

B14

Počet žádostí o uplatnění přechodného odpočtu technických rezerv podle článku 308d směrnice 2009/138/ES předložených orgánu dohledu

 

 

 

 

B14a

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění přechodného odpočtu technických rezerv podle článku 308d směrnice 2009/138/ES

 

 

 

 

KOLEGIA ORGÁNŮ DOHLEDU

B15a

Počet schůzí kolegia orgánů dohledu, jichž se orgán dohledu zúčastnil jako jeden z členů

 

 

 

 

B15b

Počet schůzí kolegia orgánů dohledu, kterým orgán dohledu předsedal jako orgán dohledu nad skupinou

 

 

 

 

SCHVÁLENÍ KAPITÁLU

B16a

Počet žádostí o schválení doplňkového kapitálu předložených orgánu dohledu

 

 

 

 

B16aa

z toho počet úspěšných žádostí o schválení doplňkového kapitálu

 

 

 

 

B17

Počet žádostí o schválení posouzení a zařazení položek kapitálu, na které se nevztahují seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, předložených orgánu dohledu

 

 

 

 

B17a

z toho počet úspěšných žádostí o schválení posouzení a zařazení položek kapitálu, na které se nevztahují seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

 

 

 

 

VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ

B18a

Počet analýz vzájemného hodnocení zorganizovaných a provedených v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1094/2010 Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), na nichž se orgán dohledu podílel

 

 

 

 

ŠABLONA D PRO ZVEŘEJNĚNÍ KVALITATIVNÍCH SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O ORGÁNU DOHLEDU

Informace se zveřejňují podle níže uvedených záhlaví. Zveřejnění obsahuje pro každé záhlaví údaje za poslední čtyři roky.

B1a– Struktura orgánu dohledu

B8a– Kritéria použitá pro uplatnění navýšení kapitálových požadavků

B8b– Kritéria použitá pro výpočet navýšení kapitálových požadavků

B8c– Kritéria použitá pro zrušení navýšení kapitálových požadavků

B16b– Základní charakteristiky schválených položek doplňkového kapitálu

B17b– Základní charakteristiky schválených položek kapitálu, na které se nevztahují příslušné seznamy v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

B17c– Metoda použitá za účelem posouzení a zařazení schválených položek kapitálu, na které se nevztahují příslušné seznamy v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

B18b– Rozsah analýz vzájemného hodnocení zorganizovaných a provedených v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1094/2010 Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), na nichž se orgán dohledu podílel


(1)  Údaje o solventnostním kapitálovém požadavku v členění podle rizikových modulů a podmodulů nezahrnují informace o podnicích s účelově vázanými fondy nebo portfolii s vyrovnávací úpravou, neboť vzhledem k povaze výpočtu jsou pro tyto podniky údaje o solventnostním kapitálovém požadavku dostupné pouze na úrovni subjektu.


PŘÍLOHA II

POKYNY PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

Zveřejnění souhrnných statistických údajů podle článku 3 se provádí v souladu s pokyny a definicemi položek stanovenými v této příloze.

Počet zveřejňovaných předchozích let

Podle čl. 316 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se zveřejňují údaje týkající se čtyř předchozích kalendářních let. Před rokem 2020, kdy budou k dispozici údaje pro méně než čtyři roky, se zveřejňují údaje týkající všech dostupných předchozích let. Vždy, když se provede zveřejnění, aktualizují se kalendářní roky, jichž se zveřejnění týkají. V tabulkových šablonách A až C představuje „x“ v prvním řádku šablony běžný rok v době, kdy je provedeno zveřejnění.

Lhůty pro zveřejnění a skončení účetního období

Načasování skončení účetního období pojišťoven a zajišťoven může ovlivnit rok, ve kterém orgány dohledu údaje zveřejní. Poslední odstavec části A přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 stanoví, že zveřejnění údajů týkajících se podniků a skupin, které podléhají dohledu, se vztahuje na účetní období, které skončilo v kalendářním roce před rokem zveřejnění. Pokud účetní období pojišťoven nebo zajišťoven končí po 31. prosinci, dojde k agregaci a zveřejnění těchto údajů orgány dohledu v roce následujícím po roce, ve kterém účetní období skončilo. V roce 2017, tedy prvním roce zveřejnění, které se vztahuje na kalendářní rok končící v roce 2016, by v těch členských státech, v nichž pojišťovnám nebo zajišťovnám končí účetní období po 31. prosinci, údaje týkající se podniků a skupin podléhajících dohledu zveřejněné v roce 2017 nezahrnovaly údaje od všech pojišťoven a zajišťoven, na něž se vztahuje směrnice 2009/138/ES. Všechna následující zveřejnění však zahrnou údaje od všech pojišťoven a zajišťoven.

Číslování buněk

Čísla buněk odpovídají pořadí a číslování v příloze XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, což zahrnuje nejprve informace požadované podle části A přílohy XXI týkající se pojišťoven a zajišťoven (buňky AS), po kterých následují informace požadované podle části A přílohy XXI týkající se pojišťovacích skupin (buňky AG), a nakonec informace požadované podle části B přílohy XXI týkající se orgánů dohledu (buňky B).

Definice položek

Definice položek upřesňují konkrétní údaje, které mají být zveřejněny, nebo zdroj těchto údajů. Všechny odkazy na čísla buněk se vztahují na jiné buňky v šablonách tohoto nařízení. Všechny odkazy na kódy šablon nebo položky šablon v definicích položek se vztahují na šablony nebo položky šablon se stejnými odkazy na kódy, jak jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2450 (1). Není-li definice položky uvedena, jsou údaje, které mají být zveřejněny, považovány za jasné.

Konkrétní pokyny pro šablonu A

Podle části A přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se údaje týkající se pojišťoven a zajišťoven, které podléhají dohledu, poskytují samostatně pro 1) všechny pojišťovny a zajišťovny, 2) pojišťovny poskytující životní pojištění, 3) pojišťovny poskytující neživotní pojištění, 4) pojišťovny působící jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění, a 5) zajišťovny, není-li buňka označena výrazem „nepoužije se“.

Sloupec v šabloně A, který zahrnuje informace o „všech pojišťovnách a zajišťovnách“, je zvýrazněn světle zeleně, aby se vyznačilo, že tyto buňky představují souhrn informací poskytovaných v bílých buňkách ohledně různých kategorií podniků popsaných v odstavci výše, kde jsou tyto informace uvedeny samostatně.

Konkrétní pokyny pro šablony C a D

Šablony C a D se týkají zveřejnění údajů o orgánu dohledu na základě části B přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, přičemž šablona C se vztahuje na kvantitativní údaje a šablona D se vztahuje na údaje kvalitativní. V šabloně D se informace týkající se předchozích let poskytují pod každým jednotlivým záhlavím, jako např. „Struktura orgánu dohledu“. Pokud se informace nezmění po více než jeden kalendářní rok, orgán dohledu uvede počet kalendářních let, pro něž informace platí. V ostatních ohledech mohou o konkrétním formátu a struktuře, které jsou vhodné z hlediska povahy a objemu informací, jež mají být poskytovány pod každým záhlavím v šabloně D, rozhodnout členské státy.

I.   DEFINICE POLOŽEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE POJIŠŤOVEN A ZAJIŠŤOVEN PODLÉHAJÍCÍCH DOHLEDU PODLE SMĚRNICE 2009/138/ES

POLOŽKA

ČÍSLO BUŇKY

DEFINICE

Počet pojišťoven a zajišťoven

AS1a

Počet pojišťoven poskytujících přímé životní či neživotní pojištění nebo zajišťoven, které získaly povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES a spadají do působnosti směrnice 2009/138/ES

Počet poboček podle ustanovení čl. 13 bodu 11 směrnice 2009/138/ES usazených v členském státě orgánu dohledu

AS1b

Počet poboček pojišťoven nebo zajišťoven se sídlem v jiném členském státě

Počet poboček podle ustanovení čl. 162 odst. 3 směrnice 2009/138/ES usazených v členském státě orgánu dohledu

AS1c

Počet poboček patřících pojišťovnám nebo zajišťovnám se sídlem mimo EHP

Počet poboček pojišťoven a zajišťoven v Unii usazených v členském státě orgánu dohledu a vykonávajících příslušnou činnost v jednom nebo více jiných členských státech

AS2

 

Počet pojišťoven usazených v členském státě orgánu dohledu a vykonávajících v rámci volného pohybu služeb svou činnost v jiných členských státech

AS3

Informace orgánu dohledu v domovském členském státě o pojišťovnách, které v rámci volného pohybu služeb fakticky vykonávají svou činnost v jiných členských státech, na základě šablony S.04.01.01

Počet pojišťoven, které jsou usazeny v jiných členských státech a které oznámily svůj záměr vykonávat v rámci volného pohybu služeb svou činnost v členském státě orgánu dohledu

AS4a

Informace orgánu dohledu v hostitelském členském státě o pojišťovnách, které oznámily svůj záměr vykonávat v rámci volného pohybu služeb svou činnost v jeho členském státě

Počet pojišťoven, které jsou usazeny v jiných členských státech a které v rámci volného pohybu služeb fakticky vykonávají svou činnost v členském státě orgánu dohledu

AS4b

Informace orgánu dohledu v hostitelském členském státě o pojišťovnách, které v rámci volného pohybu služeb fakticky vykonávají svou činnost v tomto členském státě. Tento číselný údaj je založen na výměně informací mezi orgány dohledu domovského a hostitelského členského státu

Počet pojišťoven a zajišťoven, které nespadají do působnosti směrnice 2009/138/ES

AS5

Počet pojišťoven a zajišťoven, které nespadají do působnosti směrnice 2009/138/ES v souladu s jejími články 4 až 12

Počet zvláštních účelových jednotek povolených v souladu s článkem 211 směrnice 2009/138/ES, jež přebírají rizika od pojišťoven a zajišťoven

AS6

 

Počet pojišťoven a zajišťoven, které jsou předmětem reorganizačních opatření nebo likvidačního řízení

AS7

Počet pojišťoven a zajišťoven včetně poboček v třetích zemích, které jsou předmětem reorganizačních opatření nebo likvidačního řízení. Reorganizačními opatřeními se rozumí opatření podle hlavy IV kapitoly II směrnice 2009/138/ES. Likvidačním řízením se rozumí postupy podle hlavy IV kapitoly III směrnice 2009/138/ES

Počet pojišťoven a zajišťoven a počet jejich portfolií, ve kterých se uplatňuje vyrovnávací úprava uvedená v článku 77b směrnice 2009/138/ES

AS8

 

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje koeficient volatility uvedený v článku 77d směrnice 2009/138/ES

AS9

 

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje přechodná časová struktura bezrizikových úrokových měr uvedená v článku 308c směrnice 2009/138/ES

AS10

 

Počet pojišťoven a zajišťoven, ve kterých se uplatňuje přechodný odpočet z technických rezerv uvedený v článku 308d směrnice 2009/138/ES

AS11

 

Celkový objem aktiv pojišťoven a zajišťoven oceněných v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES

AS12

Položka C0010/R0500 šablony S.02.01.01

Nehmotná aktiva

AS12a

Položka C0010/R0030 šablony S.02.01.01

Odložené daňové pohledávky

AS12b

Položka C0010/R0040 šablony S.02.01.01

Přebytek důchodových dávek

AS12c

Položka C0010/R0050 šablony S.02.01.01

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držená pro vlastní potřebu

AS12d

Položka C0010/R0060 šablony S.02.01.01

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index)

AS12e

Položka C0010/R0070 šablony S.02.01.01

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu nebo na index

AS12f

Položka C0010/R0220 šablony S.02.01.01

Úvěry a hypotéky (kromě úvěrů zajištěných pojistkami)

AS12g

Součet položek C0010/R0250 a C0010/R0260 šablony S.02.01.01

Úvěry zajištěné pojistkami

AS12h

Položka C0010/R0240 šablony S.02.01.01

Částky vymahatelné ze zajištění

AS12i

Položka C0010/R0270 šablony S.02.01.01

Depozita při aktivním zajištění

AS12j

Položka C0010/R0350 šablony S.02.01.01

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

AS12k

Položka C0010/R0360 šablony S.02.01.01

Pohledávky ze zajištění

AS12l

Položka C0010/R0370 šablony S.02.01.01

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

AS12m

Položka C0010/R0380 šablony S.02.01.01

Vlastní akcie

AS12n

Položka C0010/R0390 šablony S.02.01.01

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

AS12o

Položka C0010/R0400 šablony S.02.01.01

Hotovost a peněžní ekvivalenty

AS12p

Položka C0010/R0410 šablony S.02.01.01

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

AS12q

Položka C0010/R0420 šablony S.02.01.01

Celkový objem závazků pojišťoven a zajišťoven oceněných v souladu s články 75 až 86 směrnice 2009/138/ES

AS13

Položka C0010/R0900 šablony S.02.01.01

Technické rezervy

AS13a

Součet položek C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 a C0010/R0690 šablony S.02.01.01

Jiné závazky, vyjma podřízených závazků, které netvoří součást kapitálu

AS13b

Součet položek C0010/R0740 až C0010/R0840, C0010/R0870 a C0010/R0880 šablony S.02.01.1

Podřízené závazky, které netvoří součást kapitálu

AS13c

Položka C0010/R0860 šablony S.02.01.01

Celkový objem primárního kapitálu

AS14a

Položka C0010/R0290 šablony S.23.01.01

Z toho podřízené závazky

AS14aa

Položka C0010/R0140 šablony S.23.01.01

Celkový objem doplňkového kapitálu

AS14b

Položka C0010/R0400 šablony S.23.01.01

Celková použitelná výše kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku

AS15

Položka C0010/R0540 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 1, nepodléhající omezením

AS15a

Položka C0020/R0540 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 1, podléhající omezením

AS15b

Položka C0030/R0540 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 2

AS15c

Položka C0040/R0540 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 3

AS15d

Položka C0050/R0540 šablony S.23.01.01

Celková použitelná výše primárního kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku

AS16

Položka C0010/R0550 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 1, nepodléhající omezením

AS16a

Položka C0020/R0550 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 1, podléhající omezením

AS16b

Položka C0030/R0550 šablony S.23.01.01

Kapitál tier 2

AS16c

Položka C0040/R0550 šablony S.23.01.01

Celková výše minimálního kapitálového požadavku

AS17

Položka C0070/R0400 šablony S.28.01.01 nebo S.28.02.01

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku

AS18

Položka C0100/R0220 šablony S.25.01.01, S.25.02.01 nebo S.25.03.01

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná podle standardního vzorce v členění podle rizikových modulů a podmodulů vyjádřených na úrovni jejich dosažitelné agregace jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku

AS19

Tato buňka by měla obsahovat výši solventnostního kapitálového požadavku vypočítanou podle standardního vzorce. Jedná se o položku C0100/R0220 šablony S.25.01.01 dělenou buňkou AS18 (vyjádřenou v procentech).

Buňky AS19a až AS19f by měly obsahovat částky solventnostního kapitálového požadavku v členění podle rizikových modulů a podmodulů na úrovni dosažitelné agregace.

Pro podniky s účelově vázanými fondy nebo portfolii s vyrovnávací úpravou jsou vzhledem k povaze výpočtu údaje o solventnostním kapitálovém požadavku dostupné pouze na úrovni subjektu, a nikoli v členění podle rizikových modulů a podmodulů. Existují-li tedy ve členském státě účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou, měly by údaje v členění podle rizikových modulů a podmodulů v buňkách AS19a až AS19f zahrnovat pouze ty podniky, které nemají účelově vázané fondy ani portfolia s vyrovnávací úpravou.

Tržní riziko

AS19a

Položka C0030/R0010 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Úrokové riziko

AS19aa

Položka C0060/R0100 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Akciové riziko

AS19ab

Položka C0060/R0200 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Nemovitostní riziko

AS19ac

Položka C0060/R0300 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko kreditního rozpětí

AS19ad

Položka C0060/R0400 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Koncentrace tržních rizik

AS19ae

Položka C0060/R0500 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Měnové riziko

AS19af

Položka C0060/R0600 šablony S.26.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko selhání protistrany

AS19b

Položka C0030/R0020 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Životní upisovací riziko

AS19c

Položka C0030/R0030 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko úmrtnosti

AS19ca

Položka C0060/R0100 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko dlouhověkosti

AS19cb

Položka C0060/R0200 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

AS19cc

Položka C0060/R0300 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko storen

AS19cd

Položka C0060/R0400 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko nákladů v životním pojištění

AS19ce

Položka C0060/R0500 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko revize

AS19cf

Položka C0060/R0600 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Životní katastrofické riziko

AS19cg

Položka C0060/R0700 šablony S.26.03.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Zdravotní upisovací riziko

AS19d

Položka C0030/R0040 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

AS19da

Položka C0060/R0800 šablony S.26.04.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění NSLT Health

AS19db

Položka C0230/R1400 šablony S.26.04.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Katastrofické riziko – zdravotní

AS19dc

Položka C0250/R1540 šablony S.26.04.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Neživotní upisovací riziko

AS19e

Položka C0030/R0050 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění

AS19ea

Položka C0100/R0300 šablony S.26.05.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko storen v neživotním pojištění

AS19eb

Položka C0150/R0400 šablony S.26.05.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Neživotní katastrofické riziko

AS19ec

Položka C0160/R0500 šablony S.26.05.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Riziko nehmotných aktiv

AS19f

Položka C0030/R0070 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Operační riziko

AS19g

Položka C0100/R0130 šablony S.25.01.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku k podmodulům rizika kreditního rozpětí a koncentrace tržních rizik a k modulu rizika selhání protistrany, u nichž byly v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 přezkoumány stupně úvěrové kvality týkající se větších nebo komplexnějších expozic, přičemž tato rizika se na úrovni jejich dosažitelné agregace vyjádří jako procentuální podíl na celkové výši příslušných podmodulů či modulu (pro které se solventnostní kapitálový požadavek k úvěrovému riziku vypočítá podle standardního vzorce)

AS20

Celková výše těchto tří modulů a podmodulů rizik pro ty pojišťovny a zajišťovny, které používají standardní vzorec a provedly nejméně jeden přezkum, dělená celkovou výší těchto tří modulů a podmodulů rizik pro všechny pojišťovny a zajišťovny.

Pro podniky s účelově vázanými fondy nebo portfolii s vyrovnávací úpravou jsou vzhledem k povaze výpočtu údaje o solventnostním kapitálovém požadavku dostupné pouze na úrovni subjektu, a nikoli v členění podle rizikových modulů a podmodulů. Existují-li tedy ve členském státě účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou, měly by údaje v členění podle rizikových modulů a podmodulů v buňkách AS20 a AS20a až c zahrnovat pouze ty podniky, které nemají účelově vázané fondy ani portfolia s vyrovnávací úpravou.

Jelikož pojišťovny a zajišťovny neoznamují ve vzorových tabulkách (šablonách kvantitativní zprávy) údaje o přezkoumání stupně úvěrové kvality, měly by orgány dohledu v šabloně A dle tohoto nařízení upřesnit rozsah informací poskytovaných v buňkách AS20 a AS20a až c, včetně úrovně dosažitelné agregace

Riziko kreditního rozpětí

AS20a

Celková výše rizika kreditního rozpětí pro ty pojišťovny a zajišťovny, které používají standardní vzorec a provedly nejméně jeden přezkum, dělená celkovou výší podmodulu rizika kreditního rozpětí pro všechny pojišťovny a zajišťovny.

Koncentrace tržních rizik

AS20b

Celková koncentrace tržních rizik pro ty pojišťovny a zajišťovny, které používají standardní vzorec a provedly nejméně jeden přezkum, dělená celkovou výší podmodulu koncentrace tržních rizik pro všechny pojišťovny a zajišťovny

Riziko selhání protistrany

AS20c

Celková výše rizika selhání protistrany pro ty pojišťovny a zajišťovny, které používají standardní vzorec a provedly nejméně jeden přezkum, dělená celkovou výší podmodulu koncentrace tržních rizik pro všechny pojišťovny a zajišťovny

Celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná pomocí schváleného částečného interního modelu v členění podle rizikových modulů a podmodulů vyjádřených na úrovni jejich dosažitelné agregace jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku

AS21

Položka C0100/R0220 šablony S.25.02.01 dělená buňkou AS18 (vyjádřená v procentech)

Z toho celková výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná pomocí schváleného částečného interního modelu, do jehož působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, v členění podle rizikových modulů a podmodulů vyjádřených na úrovni jejich dosažitelné agregace jako procentuální podíl na celkové výši solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí částečného interního modelu

AS21a

Položka C0100/R0220 šablony S.25.02.01 pro pojišťovny a zajišťovny, které používají schválený částečný interní model, do jehož působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika i rizika selhání protistrany, dělená buňkou AS21 (vyjádřená v procentech)

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku schválený úplný interní model

AS22a

 

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku schválený částečný interní model

AS22b

 

Počet pojišťoven a zajišťoven používajících schválený interní model, do jehož působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany

AS22c

 

Počet navýšení kapitálového požadavku

AS23a

 

Průměrné navýšení kapitálového požadavku na jeden podnik

AS23b

Suma položek C0100/R0210 v šablonách S.25.01.01, S.25.02.01 a S.25.03.01 pro všechny pojišťovny a zajišťovny, které položku oznamují, dělená buňkou AS23a

Rozdělení navýšení kapitálového požadavku vyjádřené jako procentuální podíl na solventnostním kapitálovém požadavku, a to u všech pojišťoven a zajišťoven podléhajících dohledu podle směrnice 2009/138/ES

AS23c

Suma položek C0100/R0210 v šablonách S.25.01.01, S.25.02.01 a S.25.03.01 pro všechny pojišťovny a zajišťovny, které položku oznamují, dělená buňkou AS18

II.   DEFINICE POLOŽEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE SKUPIN PODLÉHAJÍCÍCH DOHLEDU PODLE SMĚRNICE 2009/138/ES

POLOŽKA

ČÍSLO BUŇKY

DEFINICE

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, a to včetně:

AG24

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, včetně pojišťovacích skupin na vnitrostátní úrovni

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících na vnitrostátní úrovni

AG24a

Počet vykazovaných řádků v šabloně S.32.01.04, ve kterých „Země“ je země orgánu dohledu

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v jiných členských státech

AG24b

Počet vykazovaných řádků v šabloně S.32.01.04, ve kterých „Země“ je jiný členský stát než země orgánu dohledu

počtu dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících ve třetích zemích:

AG24c

Počet vykazovaných řádků v šabloně S.32.01.04, ve kterých „Země“ je třetí země

z toho počet dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v rovnocenných třetích zemích

AG24ca

Počet vykazovaných řádků v šabloně S.32.01.04, ve kterých „Země“ je rovnocenná třetí země

z toho počet dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v nerovnocenných třetích zemích

AG24cb

Počet vykazovaných řádků v šabloně S.32.01.04, ve kterých „Země“ je nerovnocenná třetí země

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, pokud poslední mateřská pojišťovna či zajišťovna nebo pojišťovací holdingová společnost se sídlem v Unii je dceřiným podnikem společnosti, která má své sídlo mimo Unii

AG25

 

Počet posledních mateřských pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťovacích holdingových společností či smíšených finančních holdingových společností podléhajících dohledu nad skupinami vykonávanému orgánem dohledu na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 216 směrnice 2009/138/ES, a to včetně:

AG26

Buňky AG26a až AG26db by měly být vyplněny pro každou takovou pojišťovnu či zajišťovnu a holdingovou společnost samostatně

názvu takové pojišťovny/zajišťovny nebo holdingové společnosti

AG26a

 

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících na vnitrostátní úrovni

AG26b

 

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v jiných členských státech

AG26c

 

počtu jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících ve třetích zemích

AG26d

 

z toho počet jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v rovnocenných třetích zemích

AG26da

To zahrnuje třetí země, které jsou částečně nebo dočasně rovnocenné

z toho počet jejích dceřiných pojišťoven a zajišťoven působících v nerovnocenných třetích zemích

AG26db

 

Počet posledních mateřských pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťovacích holdingových společností podléhajících dohledu nad skupinami vykonávanému orgánem dohledu na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 216 směrnice 2009/138/ES, pokud na vnitrostátní úrovni působí jiný přidružený poslední mateřský podnik ve smyslu článku 217 směrnice 2009/138/ES

AG27

 

Počet přeshraničních pojišťovacích skupin, je-li jejich orgánem dohledu orgán dohledu nad skupinou

AG28

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, s výjimkou pojišťovacích skupin na vnitrostátní úrovni

Počet pojišťovacích skupin, kterým bylo povoleno používat pro výpočet solventnosti na úrovni skupiny metodu 2 nebo kombinaci metod 1 a 2 v souladu s čl. 220 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

AG29

Počet pojišťovacích skupin, které v položce C0010/R0130 šablony S.01.02.04 odpověděly „metoda 2“ nebo „kombinace metod“

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

AG30

Jedná se o součet buněk AG30a, AG30b a AG30c

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

AG30a

Položka C0010/R0660 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají použitelný kapitál pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného pomocí metody 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

AG30b

Položka C0010/R0660 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají použitelný kapitál pomocí metody 2 podle čl. 233 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

Celkový objem použitelného kapitálu skupiny vypočítaného kombinací metod 1 a 2 podle článku 220 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

AG30c

Položka C0010/R0660 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají použitelný kapitál pomocí kombinace metod 1 a 2 podle čl. 220 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou

AG31

Jedná se o součet buněk AG31a, AG31b a AG31c

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

AG31a

Položka C0010/R0680 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí metody 1 podle čl. 230 odst. 1 směrnice 2009/138/ES

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí metody 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

AG31b

Položka C0010/R0680 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí metody 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES

Celkový objem skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného kombinací metod 1 a 2 u pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou pro účely skupinového solventnostního kapitálového požadavku

AG31c

Položka C0010/R0680 šablony S.23.01.04 pro pojišťovací skupiny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí kombinace metod 1 a 2

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet skupinových solventnostních kapitálových požadavků schválený úplný interní model

AG32a

 

z toho schválení podle článku 230 směrnice 2009/138/ES

AG32aa

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících schválený úplný interní model pouze pro výpočet skupinových solventnostních kapitálových požadavků

z toho schválení podle článku 231 směrnice 2009/138/ES

AG32ab

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku i solventnostního kapitálového požadavku pojišťoven a zajišťoven ve skupině úplný interní model schválený orgánem dohledu

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku schválený částečný interní model

AG32b

 

z toho schválení podle článku 230 směrnice 2009/138/ES

AG32ba

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících schválený částečný interní model pouze pro výpočet skupinových solventnostních kapitálových požadavků

z toho schválení podle článku 231 směrnice 2009/138/ES

AG32bb

Počet pojišťovacích skupin, jejichž orgánem dohledu je orgán dohledu nad skupinou, používajících pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku i solventnostního kapitálového požadavku pojišťoven a zajišťoven ve skupině částečný interní model schválený orgánem dohledu

III.   DEFINICE POLOŽEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O ORGÁNU DOHLEDU

POLOŽKA

ČÍSLO BUŇKY

DEFINICE

Struktura orgánu dohledu

B1a

Organizační systém nebo schéma, které zobrazuje alespoň hlavní divize, útvary nebo oddělení v rámci orgánu dohledu

Počet zaměstnanců na konci kalendářního roku

B1b

Počet zaměstnanců, kteří dle stavu na konci kalendářního roku pracují v orgánu dohledu i) přímo v oblasti obezřetnostního dohledu nad pojišťovnictvím a kteří ii) výše uvedeným zajišťují podporu na vedlejších pozicích (např. informační technologie), v obou případech vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky. Počet zaměstnanců se vypočítá při vynaložení nejvyššího úsilí

Celkový počet inspekcí na místě provedených jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

B2a

Termín „inspekce na místě“ označuje organizované posouzení nebo formální hodnocení v oblasti obezřetnostní úpravy pojišťovnictví provedené v místě pojišťovny či zajišťovny podléhající dohledu nebo poskytovatelů služeb, pomocí kterých pojišťovna či zajišťovna podléhající dohledu externě zajistila funkce, na jehož základě je vydán dokument, který je pojišťovně či zajišťovně oznámen.

Za inspekce na místě nejsou považovány například níže uvedené postupy, přestože mohou tvořit součást podrobného přezkumu pojišťovny či zajišťovny orgánem dohledu:

a)

návštěvy nebo jednání v rámci dohledu v prostorách orgánu dohledu nebo pojišťovny či zajišťovny, na jejichž základě není vydán dokument, který je pojišťovně či zajišťovně oznámen;

b)

přípravné schůzky nebo prezentace pořádané pojišťovnami a zajišťovnami pro orgán dohledu;

c)

návštěvy v rámci dohledu za účelem hlubšího porozumění určitým konkrétním otázkám, které lze považovat za zjišťování skutečností.

z toho počet pravidelných inspekcí

B2aa

Pravidelná inspekce je plánovaná inspekce na místě vyplývající z plánu dohledu

z toho počet jednorázových inspekcí

B2ab

Jednorázová inspekce je inspekce na místě, která nutně neplyne z rámcového procesu posouzení rizik nebo nebyla původně definována v plánu dohledu. Potřeba jednorázových inspekcí však obvykle vzniká, musí-li být plán dohledu upraven tak, aby odrážel omezení orgánů dohledu nebo jiné nové priority. Může k ní například vzniknout podnět, když se orgán dohledu dozví o situaci, která vyžaduje, aby na místě byla provedena další šetření.

z toho počet inspekcí na místě svěřených třetím stranám

B2ac

 

z toho počet inspekcí na místě v rámci dohledu nad skupinou, které byly provedeny za účasti dalších členů kolegia orgánů dohledu nad skupinou

B2ad

 

z toho celkový počet inspekcí provedených za účelem přezkumu a hodnocení toho, v jaké míře podniky spoléhají na hodnocení externích ratingových agentur

B2ae

 

Celkový počet člověkodnů, které zabraly inspekce na místě jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

B2b

 

Počet formálních přezkumů průběžného souladu úplných nebo částečných interních modelů s příslušnými požadavky provedených jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na úrovni skupin

B3

 

z toho počet přezkumů provedených za účelem přezkumu a hodnocení toho, v jaké míře podniky spoléhají na hodnocení externích ratingových agentur

B3a

 

Počet částečných a úplných interních modelů předložených ke schválení na úrovni jednotlivých podniků

B4a

 

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, předložených ke schválení na úrovni jednotlivých podniků

B4aa

 

Počet úspěšných žádostí o schválení částečných a úplných interních modelů na úrovni jednotlivých podniků

B4b

 

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, na úrovni jednotlivých podniků

B4ba

 

Počet částečných a úplných interních modelů předložených ke schválení na úrovni skupiny

B4c

 

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, předložených ke schválení na úrovni skupiny

B4ca

 

Počet úspěšných žádostí o schválení částečných a úplných interních modelů na úrovni skupiny

B4d

 

z toho počet částečných a úplných interních modelů, do jejichž působnosti patří úvěrové riziko v rámci tržního rizika a rizika selhání protistrany, na úrovni skupiny

B4da

 

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 110 směrnice 2009/138/ES

B5a

Počet případů, ve kterých orgán dohledu požadoval, aby při výpočtu modulů životních, neživotních a zdravotních upisovacích rizik pojišťovna či zajišťovna nahradila podskupinu parametrů použitých k výpočtu podle standardního vzorce parametry specifickými pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu z důvodu významné odchylky mezi rizikovým profilem pojišťovny či zajišťovny a podkladovými předpoklady standardního vzorce

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 117 směrnice 2009/138/ES

B5b

Počet případů, ve kterých orgán dohledu požadoval, aby se pojišťovna či zajišťovna vrátila k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce z důvodu nedodržení standardů pro interní modely

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 119 směrnice 2009/138/ES

B5c

Počet případů, ve kterých orgán dohledu požadoval, aby k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku nebo jeho rizikových modulů pojišťovna či zajišťovna použila interní model z důvodu významné odchylky mezi rizikovým profilem pojišťovny či zajišťovny a podkladovými předpoklady standardního vzorce

z toho počet nápravných opatření přijatých v návaznosti na zjištění odchylky rizikového profilu pojišťoven či zajišťoven, pokud jde o jejich úvěrové riziko

B5ca

Počet případů, ve kterých orgán dohledu požadoval, aby k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku nebo jeho rizikových modulů pojišťovna či zajišťovna použila interní model, protože se rizikový profil pojišťovny či zajišťovny významně odchyloval, pokud jde o její úvěrové riziko

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 137 směrnice 2009/138/ES

B5d

Počet případů, ve kterých orgán dohledu zakázal volné nakládání s aktivy pojišťovny či zajišťovny, která nedodržovala pravidla pro technické rezervy

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 138 směrnice 2009/138/ES

B5e

Počet případů, ve kterých orgán dohledu omezil nebo zakázal volné nakládání s aktivy pojišťovny či zajišťovny, která nedodržovala solventnostní kapitálový požadavek

Počet přijatých nápravných opatření ve smyslu definovaném v článku 139 směrnice 2009/138/ES

B5f

Počet případů, ve kterých orgán dohledu omezil nebo zakázal volné nakládání s aktivy pojišťovny či zajišťovny, když pojišťovna či zajišťovna nedodržovala minimální kapitálový požadavek

Počet odebraných povolení

B6

Odebráním se rozumí úplné odnětí povolení podniku k výkonu činnosti; o odebrání povolení se nejedná například při odnětí povolení pouze pro určité odvětví činnosti nebo zajištění, pokud má pojišťovna nebo zajišťovna i nadále povolení pro jiná odvětví činností nebo činnosti

Počet povolení udělených pojišťovnám či zajišťovnám

B7

Počet nových povolení v daném kalendářním roce. Novými povoleními se rozumí povolení pro nové pojišťovny nebo zajišťovny; o nové povolení se nejedná například při rozšíření povolení (tj. na jiná odvětví činnosti) pro pojišťovny a zajišťovny, které již povolení mají

Kritéria použitá pro navýšení kapitálových požadavků

B8a

 

Kritéria použitá pro výpočet navýšení kapitálových požadavků

B8b

 

Kritéria použitá pro zrušení navýšení kapitálových požadavků

B8c

 

Počet žádostí o použití vyrovnávací úpravy podle článku 77b směrnice 2009/138/ES předložených orgánům dohledu

B9

 

z toho počet úspěšných žádostí o použití vyrovnávací úpravy podle článku 77b směrnice 2009/138/ES

B9a

 

Počet žádostí o uplatnění koeficientu volatility podle článku 77d směrnice 2009/138/ES předložených orgánům dohledu

B10

Tato položka se uplatňuje pouze tehdy, pokud si členských stát zvolil, že bude pro uplatnění koeficientu volatility vyžadovat předchozí schválení

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění koeficientu volatility podle článku 77d směrnice 2009/138/ES

B10a

Tato položka se uplatňuje pouze tehdy, pokud si členských stát zvolil, že bude pro uplatnění koeficientu volatility vyžadovat předchozí schválení

Počet prodloužení lhůty povolených v souladu s čl. 138 odst. 4 směrnice 2009/138/ES

B11a

Počet povolených prodloužení lhůty, aby se zajistilo splnění solventnostního kapitálového požadavku v případě výjimečných nepříznivých situací

Průměrná doba trvání prodloužení lhůty povolených v souladu s čl. 138 odst. 4 směrnice 2009/138/ES

B11b

Součet všech dob trvání prodloužení povolených v souladu s čl. 138 odst. 4 směrnice 2009/138/ES dělený buňkou B11a

Počet povolení udělených v souladu s článkem 304 směrnice 2009/138/ES

B12

Počet udělených povolení k použití podmodulu akciového rizika založeného na trvání pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Počet žádostí o uplatnění přechodné časové struktury bezrizikových úrokových měr podle článku 308c směrnice 2009/138/ES předložených orgánu dohledu

B13

 

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění přechodné časové struktury bezrizikových úrokových měr podle článku 308c směrnice Rady 2009/138/ES

B13a

 

Počet rozhodnutí, jimiž bylo povolení tohoto přechodného opatření zrušeno podle článku 308e směrnice 2009/138/ES

B13b

 

Počet žádostí o uplatnění přechodného odpočtu technických rezerv podle článku 308d směrnice 2009/138/ES předložených orgánu dohledu

B14

 

z toho počet úspěšných žádostí o uplatnění přechodného odpočtu technických rezerv podle článku 308d směrnice 2009/138/ES

B14a

 

Počet schůzí kolegia orgánů dohledu, jichž se orgán dohledu zúčastnil jako jeden z členů

B15a

Počet schůzí zorganizovaných v souladu s čl. 248 odst. 1 písm. e) a čl. 249 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, jichž se orgán dohledu zúčastnil jako jeden z členů, nikoli však jako orgán dohledu nad skupinou. To zahrnuje fyzické schůze i schůze konané jinými prostředky, jako např. telefonické konference. Zahrnuje to také schůze, jichž se v souladu s čl. 248 odst. 3 třetím pododstavcem směrnice 2009/138/ES účastní omezený počet orgánů dohledu, jako jsou schůze specializovaných týmů, ale nikoli dvoustranná jednání mezi dvěma orgány dohledu, které jsou členy kolegia orgánů dohledu. Tato položka nezahrnuje ani schůze skupin pro krizové řízení, neboť jejich zřízení není založeno na směrnici 2009/138/ES

Počet schůzí kolegia orgánů dohledu, kterým orgán dohledu předsedal jako orgán dohledu nad skupinou

B15b

Počet schůzí kolegia orgánů dohledu zorganizovaných v souladu s čl. 248 odst. 1 písm. e) a čl. 249 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, kterým orgán dohledu předsedal jako orgán dohledu nad skupinou. To zahrnuje fyzické schůze i schůze konané jinými prostředky, jako např. telefonické konference. Zahrnuje to také schůze, jichž se v souladu s čl. 248 odst. 3 třetím pododstavcem směrnice 2009/138/ES účastní omezený počet orgánů dohledu, jako jsou schůze specializovaných týmů, ale nikoli dvoustranná jednání mezi dvěma orgány dohledu, které jsou členy kolegia orgánů dohledu. Tato položka nezahrnuje ani schůze skupin pro krizové řízení, neboť jejich zřízení není založeno na směrnici 2009/138/ES

Počet žádostí o schválení doplňkového kapitálu předložených orgánu dohledu

B16a

 

z toho počet úspěšných žádostí o schválení doplňkového kapitálu

B16aa

 

Základní charakteristiky schválených položek doplňkového kapitálu

B16b

 

Počet žádostí o schválení posouzení a zařazení položek kapitálu, na které se nevztahují seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, předložených orgánu dohledu

B17a

 

z toho počet úspěšných žádostí o schválení posouzení a zařazení položek kapitálu, na které se nevztahují seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

B17aa

 

Základní charakteristiky schválených položek kapitálu, na které se nevztahují seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

B17b

 

Metoda použitá za účelem posouzení a zařazení schválených položek kapitálu, na které se nevztahují příslušné seznamy uvedené v článcích 69, 72, 74, 76 a 78 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

B17c

 

Počet analýz vzájemného hodnocení zorganizovaných a provedených v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1094/2010 Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), na nichž se orgán dohledu podílel

B18a

 

Rozsah analýz vzájemného hodnocení zorganizovaných a provedených v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1094/2010 Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), na nichž se orgán dohledu podílel

B18b

 


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA III

ŠABLONA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O PROVÁDĚNÍ MOŽNOSTÍ

Za účelem zveřejnění informací uvedených v článku 4 je nutno vyplnit následující šablonu. Není-li uvedeno jinak, je všechny odkazy nutno chápat jako odkazy na směrnici 2009/138/ES.

ŠABLONA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O PROVÁDĚNÍ MOŽNOSTÍ PODLE ČL. 31 ODST. 2 PÍSM. D) SMĚRNICE 2009/138/ES

Článek směrnice 2009/138/ES

Název článku

Popis možnosti

Využití možnosti ANO / NE

Použitý vnitrostátní právní nástroj P / S (1)

Odkaz na ustanovení vnitrostátního práva

Znění vnitrostátních právních předpisů či odkaz na ně

Případné cizojazyčné znění vnitrostátních právních předpisů či odkaz na ně

Čl. 13 bod 27

Definice

Pokud jde o definici velkých rizik, jde o možnost, aby byla kategorie rizik zařazených do odvětví neživotního pojištění 3, 8, 9, 10, 13 a 16 v části A přílohy I doplněna o rizika pojišťovaná profesními sdruženími, společnými podniky nebo dočasnými seskupeními

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 2 třetí pododstavec

Rozsah povolení

Možnost vydat povolení pro dvě nebo více odvětví přímého pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 3 první pododstavec

Rozsah povolení

Možnost vydat povolení v oblasti neživotního pojištění pro skupiny odvětví uvedených v části B přílohy I

 

 

 

 

 

Čl. 17 odst. 2

Právní forma pojišťovny nebo zajišťovny

Možnost založit podniky ve veřejnoprávní formě za předpokladu, že tyto podniky budou mít za cíl provádět pojišťovací a zajišťovací operace za rovnocenných podmínek, za kterých vykonávají činnost soukromoprávní podniky

 

 

 

 

 

Čl. 21 odst. 1 druhý pododstavec

Pojistné a zajistné podmínky a sazby pojistného a zajistného

Možnost, aby v oblasti životního pojištění bylo za účelem ověření souladu se zásadami pojistné matematiky vyžadováno, aby byly pravidelně oznamovány technické podklady používané pro výpočet sazeb pojistného a zajistného a technických rezerv

 

 

 

 

 

Čl. 21 odst. 3

Pojistné a zajistné podmínky a sazby pojistného a zajistného

Možnost ověřovat lidské a materiální zdroje pojišťoven, které žádají o povolení pro činnost asistenčních služeb nebo kterým bylo toto povolení již vydáno

 

 

 

 

 

Čl. 21 odst. 4

Pojistné a zajistné podmínky a sazby pojistného a zajistného

Možnost požadovat schválení zakladatelské smlouvy a stanov nebo jakýchkoli jiných dokumentů, které jsou nezbytné pro běžný dohled

 

 

 

 

 

Čl. 51 odst. 2 třetí pododstavec

Zpráva o solventnosti a finanční situaci: obsah

Možnost osvobodit pojišťovny nebo zajišťovny po přechodné období od požadavku samostatně zveřejňovat navýšení kapitálového požadavku nebo dopad specifických parametrů, jejichž používání orgán dohledu od pojišťoven a zajišťoven požaduje

 

 

 

 

 

Čl. 57 odst. 1

Nabývání účastí

Jestliže členské státy v souladu se směrnicí 2004/109/ES uplatňují pro účely oznamování nabývání účastí orgánům dohledu prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny, jde o možnost, aby uvedenou prahovou hodnotu uplatňovaly i nadále namísto prahové hodnoty 30 %

 

 

 

 

 

Čl. 57 odst. 2

Nabývání účastí

Jestliže členské státy v souladu se směrnicí 2004/109/ES uplatňují pro účely oznamování zcizování účastí orgánům dohledu prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny, jde o možnost, aby uvedenou prahovou hodnotu uplatňovaly i nadále namísto prahové hodnoty 30 %

 

 

 

 

 

Čl. 73 odst. 2

Výkon činnosti v životním a neživotním pojištění

Možnost povolit:

i)

životním pojišťovnám, aby získaly povolení pro činnosti neživotního pojištění v oblasti rizik úrazu a nemoci,

ii)

neživotním pojišťovnám, kterým bylo vydáno povolení výhradně pro rizika úrazu a nemoci, aby získaly povolení k provozování činnosti životního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 73 odst. 3 věta první

Výkon činnosti v životním a neživotním pojištění

Možnost stanovit, že pojišťovny uvedené v čl. 73 odst. 2 musí dodržovat účetní pravidla pro životní pojišťovny pro veškeré své činnosti

 

 

 

 

 

Čl. 73 odst. 3 věta druhá

Výkon činnosti v životním a neživotním pojištění

Možnost povolit, aby se během likvidačního řízení použila na činnosti v oblasti úrazu a nemoci, jež pojišťovny provozují podle čl. 73 odst. 2, pravidla pro činnosti životního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 73 odst. 5 druhý pododstavec

Výkon činnosti v životním a neživotním pojištění

Možnost uložit pojišťovnám, aby v určené lhůtě ukončily souběžné provozování činností životního a neživotního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 77d odst. 1

Koeficient volatility u příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr

Možnost požadovat předchozí schválení orgánu dohledu k tomu, aby pojišťovny a zajišťovny mohly uplatnit koeficient volatility u časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu podle čl. 77 odst. 2

 

 

 

 

 

Čl. 148 odst. 2

Oznámení domovským členským státem

Možnost požadovat, aby neživotní pojišťovny, které v rámci volného pohybu služeb kryjí rizika odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel, předložily určené údaje

 

 

 

 

 

Čl. 150 odst. 3

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Možnost hostitelského členského státu vyžadovat, aby se při poskytování pojistných služeb dodržovala pravidla o krytí zvýšených rizik, pokud se tato pravidla vztahují na neživotní pojišťovny

 

 

 

 

 

Čl. 152 odst. 4

Zástupce

Možnost dát souhlas se jmenováním škodního zástupce jmenovaného podle článku 4 směrnice 2000/26/ES jakožto zástupce podle čl. 152 odst. 1

 

 

 

 

 

Čl. 163 odst. 3

Obchodní plán pobočky

Pokud jde o životní pojištění, jde o možnost po pojišťovnách vyžadovat pravidelné oznamování technických podkladů používaných pro výpočty sazeb pojistného a technických rezerv

 

 

 

 

 

Čl. 169 odst. 2

Oddělení činností životního a neživotního pojištění

Možnost stanovit, že pobočky vykonávající souběžně činnosti životního i neživotního pojištění v tom smějí pokračovat, pokud je každá činnost spravována odděleně

 

 

 

 

 

Čl. 169 odst. 3 druhý pododstavec

Oddělení činností životního a neživotního pojištění

Možnost týkající se poboček, jež ke dnům uvedeným v čl. 73 odst. 5 prvním pododstavci vykonávaly na území členského státu výhradně činnost životního pojištění a jejichž sídlo mimo společenství však vykonává souběžně činnosti životního i neživotního pojištění a přeje si vykonávat v tomto členském státě činnost neživotního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 179 odst. 4 druhý pododstavec

Související povinnosti

Možnost požadovat prohlášení pojišťovny o tom, že je pojistná smlouva v souladu se zvláštními předpisy týkajícími se povinného neživotního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 181 odst. 1 druhý pododstavec

Neživotní pojištění

Možnost požadovat nesoustavné oznamování pojistných podmínek a jiných dokladů pro účely ověření dodržování vnitrostátních předpisů, které se týkají pojistných smluv

 

 

 

 

 

Čl. 181 odst. 2 první pododstavec

Neživotní pojištění

Možnost požadovat, aby pojišťovny sdělily orgánu dohledu všeobecné a zvláštní podmínky povinného pojištění dříve, než je začnou používat

 

 

 

 

 

Čl. 182 druhý pododstavec

Životní pojištění

Možnost vyžadovat za účelem ověření souladu se zásadami pojistné matematiky, aby byly pravidelně sdělovány technické podklady používané pro výpočet sazeb pojistného a technických rezerv

 

 

 

 

 

Čl. 184 odst. 2 druhý pododstavec

Dodatečné informace v případě neživotního pojištění nabízeného v rámci práva usazování nebo volného pohybu služeb

Možnost požadovat, aby v pojistné smlouvě nebo jiném dokladu prokazujícím krytí bylo uvedeno jméno a adresa zástupce neživotní pojišťovny

 

 

 

 

 

Čl. 185 odst. 7

Informace pro pojistníky

Možnost požadovat další informace, jež zajišťují, aby pojistníci pochopili základní prvky závazku z životního pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 186 odst. 2

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Možnost neuplatnit ve zvláštních případech lhůtu pro odstoupení pojistníka od smlouvy

 

 

 

 

 

Článek 189

Účast v systémech záruk členských států

Možnost požadovat, aby se neživotní pojišťovny účastnily systémů záruk v hostitelském členském státě

 

 

 

 

 

Čl. 197 první pododstavec

Činnosti podobné asistenčním službám pro turisty

Možnost upravit poskytování asistenčních služeb osobám, které se dostanou do nesnází za jiných okolností, než jaké jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2

 

 

 

 

 

Čl. 198 odst. 2 písm. c)

Oblast působnosti tohoto oddílu

Možnost, aby se na činnost pojištění právní ochrany provozovanou pojistitelem asistenčních služeb za určitých okolností nepoužily požadavky na pojištění právní ochrany

 

 

 

 

 

Článek 199

Samostatné smlouvy

Možnost vyžadovat, aby byla v příslušné smlouvě výslovně specifikována výše pojistného z titulu pojištění právní ochrany

 

 

 

 

 

Čl. 200 odst. 1 první pododstavec

Vyřizování nároků

Možnost, aby si pojišťovny zvolily ze tří způsobů vyřizování nároků

 

 

 

 

 

Čl. 200 odst. 3 druhý pododstavec

Vyřizování nároků

Možnost rozšířit zákaz současného výkonu téže či podobné činnosti v pojišťovně, na niž existují vazby, i na členy správního, řídícího nebo kontrolního orgánu pojišťovny právní ochrany

 

 

 

 

 

Čl. 202 odst. 1

Výjimky ze svobodného výběru advokáta

Možnost stanovit u pojištění právní ochrany za určitých podmínek výjimku ze svobodného výběru advokáta

 

 

 

 

 

Čl. 206 odst. 1

Zdravotní pojištění jako alternativa k povinnému sociálnímu zabezpečení

Možnost požadovat, a) aby smlouvy o zdravotním pojištění vyhovovaly zvláštním právním předpisům na ochranu obecného zájmu v odvětví pojištění nemoci a b) aby všeobecné a zvláštní podmínky pojištění nemoci byly sděleny orgánům dohledu

 

 

 

 

 

Čl. 206 odst. 2 první pododstavec

Zdravotní pojištění jako alternativa k povinnému sociálnímu zabezpečení

Možnost požadovat, aby alternativní systém zdravotního pojištění byl při splnění specifických podmínek provozován na technickém základě podobném technickému základu životního pojištění

 

 

 

 

 

Článek 207

Povinné pojištění pro případ pracovních úrazů

Možnost požadovat, aby pojišťovny, které nabízejí povinné pojištění pro případ pracovních úrazů, plnily zvláštní vnitrostátní předpisy hostitelského členského státu

 

 

 

 

 

Čl. 216 odst. 1 první pododstavec

Poslední mateřský podnik na vnitrostátní úrovni

Možnost povolit orgánům dohledu, aby rozhodly, že do dohledu nad skupinou zahrnou poslední mateřský podnik na vnitrostátní úrovni

 

 

 

 

 

Čl. 225 druhý pododstavec

Přidružené pojišťovny a zajišťovny

Možnost požadovat, aby byl při výpočtu skupinové solventnosti zohledněn solventnostní kapitálový požadavek a použitelný kapitál přidruženého podniku se sídlem v jiném členském státě, které odpovídají požadavkům v tomto jiném členském státě

 

 

 

 

 

Čl. 227 odst. 1 druhý pododstavec

Přidružené pojišťovny a zajišťovny ze třetích zemí

Možnost požadovat, aby byl u přidruženého podniku se sídlem v třetí zemi, jejíž solventnostní režim je rovnocenný, zohledněn solventnostní kapitálový požadavek a použitelný kapitál, které odpovídají požadavkům v této třetí zemi

 

 

 

 

 

Čl. 275 odst. 1

Nakládání s pohledávkami z pojištění

Možnost zvolit ze dvou způsobů anebo jejich kombinaci k zajištění toho, aby pohledávky z pojištění byly nadřazeny všem ostatním pohledávkám uplatňovaným vůči pojišťovně

 

 

 

 

 

Čl. 275 odst. 2

Nakládání s pohledávkami z pojištění

Možnost stanovit, že výdaje nebo jejich část, které vznikly v souvislosti s likvidačním řízením, mají přednost před pohledávkami z pojištění

 

 

 

 

 

Čl. 276 odst. 2 druhý pododstavec

Zvláštní evidence

Možnost požadovat, aby pojišťovna pojišťující život a rizika úrazu a nemoci vedla jednu evidenci

 

 

 

 

 

Článek 277

Převedení práv věřitele na garanční systém

Možnost stanovit, že jsou-li práva věřitelů z pojištění převedena na garanční systém členského státu, pak se na pohledávky těchto věřitelů vyplývající z tohoto systému nepoužije čl. 275 odst. 1

 

 

 

 

 

Čl. 279 odst. 2 druhý pododstavec

Odnětí povolení

Možnost stanovit, že výkon činností v průběhu likvidačního řízení podléhá souhlasu a dohledu orgánu dohledu domovského členského státu

 

 

 

 

 

Čl. 304 odst. 1

Podmodul akciového rizika založený na trvání

Možnost za určitých podmínek životním pojišťovnám povolit, aby použily podmodul akciového rizika založený na trvání

 

 

 

 

 

Čl. 305 odst. 1

Výjimky a zrušení omezujících opatření

Možnost osvobodit neživotní pojišťovny s určitým maximálním výnosem z pojistného, které k 31. lednu 1975 nevyhověly solventnostním požadavkům, od povinnosti zřídit minimální garanční fond

 

 

 

 

 

Čl. 308b odst. 15

Přechodná opatření

Možnost, aby byly do 31. prosince 2019 nadále uplatňovány právní a správní předpisy, které byly přijaty za účelem dosažení souladu s články 1 až 19, 27 až 30, 32 až 35 a 37 až 67 směrnice 2002/83/ES

 

 

 

 

 

Čl. 308b odst. 16

Přechodná opatření

Možnost, aby poslední mateřská pojišťovna nebo zajišťovna požádala do 31. března 2022 o schválení skupinového interního modelu uplatnitelného na část skupiny

 

 

 

 

 


(1)  Znění právních (P) či správních (S) předpisů.