2.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/35


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

( Úřední věstník Evropské unie L 343 ze dne 29. prosince 2015 )

1.

Strana 565, článek 2 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se až do data uvedení do provozu první fáze modernizace systému ZISZ a systému Surveillance 2 kódy a formáty uvedené v příloze A nepoužijí a příslušné kódy a formáty jsou uvedeny v přílohách 2 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (1).

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se až do data modernizace systému AEO kódy a formáty uvedené v příloze A nepoužijí a příslušné kódy a formáty jsou uvedeny v přílohách 6 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Odchylně od odstavce 2 tohoto článku jsou až do dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 formáty a kódy uvedené v příloze B pro členské státy nepovinné.

Až do dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 se na formáty a kódy potřebné pro prohlášení, oznámení a prokazování celního statusu vztahují požadavky týkající se údajů stanovené v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Členské státy až do příslušných dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu dle CKU a modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz, jak je uvedeno v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2014/255/EU (2), zajistí, aby kódy a formáty pro oznámení o předložení umožňovaly předložení zboží v souladu s článkem 139 kodexu.“

2.

Strana 565, poznámka pod čarou 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).“