18.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2381

ze dne 17. prosince 2015,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1059/2003 představuje právní rámec pro regionální klasifikaci, která umožňuje sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik v Unii.

(2)

V čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1059/2003 se stanoví, že při změně klasifikace NUTS předloží dotyčný členský stát Komisi časové řady nového regionálního rozdělení nahrazující již předané údaje. Seznam časových řad a jejich trvání stanovuje Komise, přičemž zohledňuje skutečnost, zda mohou být vůbec předloženy. Tyto časové řady se předkládají do dvou let od provedení změn klasifikace NUTS.

(3)

Klasifikace NUTS byla změněna nařízením Komise (EU) č. 1319/2013 (2) s účinkem od 1. ledna 2015 a nařízením Komise (EU) č. 868/2014 (3) s účinkem od 1. ledna 2016.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy předají Komisi časové řady nového regionálního rozdělení v souladu se seznamem uvedeným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Rok požadovaný pro zahájení podle statistické oblasti

Oblast

Úroveň NUTS 2

Úroveň NUTS 3

Zemědělství – zemědělské účty

2007 (1)

 

Zemědělství – populace zvířat

2010

 

Zemědělství – produkce plodin

2007

 

Zemědělství – produkce mléka

2010

 

Zemědělství – struktura zemědělských podniků

2010

2010 (1)

Demografie – počet obyvatel, živě narozené děti, úmrtí

1990 (2)

1990 (2)

Trh práce – zaměstnanost, nezaměstnanost

2010

2010 (1)

Životní prostředí – zařízení pro zpracování odpadů

2010

 

Zdraví – příčiny úmrtí

1994 (3)

 

Zdraví – infrastruktura

1993 (1)

 

Zdraví – pacienti

2000 (1)

 

Informační společnost

2010 (1)

 

Regionální hospodářské účty – účty domácností

2000

 

Regionální hospodářské účty – regionální účty

2000

2000

Věda a technika – výdaje na VaV a zaměstnanci VaV

2011

 

Cestovní ruch

2012

 


(1)  Předání není povinné.

(2)  Předání není povinné pro referenční roky 1990 až 2012.

(3)  Předání není povinné pro referenční roky 1994 až 2010.