18.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2379

ze dne 16. prosince 2015,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a od prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, od nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2016 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2016 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na čl. 20 písm. n), čl. 144 písm. g) a čl. 187 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 (3), (ES) č. 969/2006 (4), (ES) č. 1067/2008 (5) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 (6) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro ječmen v rámci kvóty 09.4126, pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 a pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 (7) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 (8) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 a pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 (9) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o licence pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a vydávání těchto licencí v rámci dostupné kvóty.

(4)

S ohledem na svátky v roce 2016 je třeba na určitá období stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání, s cílem umožnit dodržení daných objemů kvót.

(5)

Ustanovení čl. 7d odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (10) stanoví, že vývozní licence pro cukr a isoglukosu mimo rámec kvót se vydávají od pátku následujícího po týdnu, ve kterém byly podány žádosti o tyto licence, a to za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření.

(6)

S ohledem na svátky v roce 2016 a na důsledky, jež mají pro vydávání Úředního věstníku Evropské unie, bude období mezi podáním žádostí o licence a dnem vydání těchto licencí příliš krátké pro zajištění řádné správy trhu. Je proto třeba toto období prodloužit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obiloviny

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 lze žádosti o dovozní licence pro ječmen v rámci kvóty 09.4126 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 16. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 se na rok 2016 dovozní licence pro ječmen vydané v rámci kvóty 09.4126, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (11).

3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 lze žádosti o dovozní licence pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 16. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

4.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 se na rok 2016 dovozní licence pro kukuřici vydané v rámci kvóty 09.4131, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

5.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2008 lze žádosti o dovozní licence pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 16. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

6.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2008 se na rok 2016 dovozní licence pro pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, vydané v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

7.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 lze žádosti o dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 16. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

8.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 se na rok 2016 dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny vydané v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 2

Rýže

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1964/2006 lze žádosti o dovozní licence pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 9. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 lze žádosti o dovozní licence pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079 na rok 2016 podávat od pondělí 4. ledna 2016 do pátku 9. prosince 2016 13:00 hodin bruselského času.

Článek 3

Olivový olej

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 lze žádosti o dovozní licence pro olivový olej pocházející z Tuniska podávat do úterý 13. prosince 2016.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1918/2006 se dovozní licence pro olivový olej pocházející z Tuniska, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze II tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 4

Cukr a isoglukosa mimo rámec kvót

Odchylně od čl. 7d odst. 1 nařízení (ES) č. 951/2006 se vývozní licence pro cukr a isoglukosu mimo rámec kvót, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze III tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze, a to s přihlédnutím k případným zvláštním opatřením podle čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho platnost vyprší dne 10. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění) (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA I

Období pro podání žádostí o dovozní licence pro obiloviny

Dny vydávání licencí

Od pátku 18. března 13 hodin do pátku 25. března 2016 13 hodin bruselského času

První pracovní den od pondělí 4. dubna 2016

Od pátku 21. října 13 hodin do pátku 28. října 2016 13 hodin bruselského času

První pracovní den od pondělí 7. listopadu 2016


PŘÍLOHA II

Období pro podání žádostí o dovozní licence pro olivový olej

Dny vydávání licencí

Pondělí 21. nebo úterý 22. března 2016

První pracovní den od pátku 1. dubna 2016

Pondělí 2. nebo úterý 3. května 2016

První pracovní den od pátku 13. května 2016

Pondělí 9. nebo úterý 10. května 2016

První pracovní den od středy 18. května 2016

Pondělí 18. nebo úterý 19. července 2016

První pracovní den od středy 27. července 2016

Pondělí 8. nebo úterý 9. srpna 2016

První pracovní den od středy 17. srpna 2016

Pondělí 24. nebo úterý 25. října 2016

První pracovní den od čtvrtka 3. listopadu 2016


PŘÍLOHA III

Období pro podání žádostí o vývozní licence pro cukr a isoglukosu mimo rámec kvót

Dny vydávání licencí

Od pondělí 24. do pátku 28. října 2016

První pracovní den od úterý 8. listopadu 2016

Od pondělí 19. do pátku 23. prosince 2016

První pracovní den od pátku 6. ledna 2017