12.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/101


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2324

ze dne 11. prosince 2015,

kterým se mění příloha I nařízení Rady 1342/2008, pokud jde o vymezení skupin lovných zařízení v některých zeměpisných oblastech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky je zamezit nehospodárným výmětům. Pro rybolov některých druhů žijících při dně, na něž se v současnosti vztahuje režim intenzity rybolovu podle nařízení (ES) č. 1342/2008, bude postupně od roku 2016 a nejpozději do roku 2019 zaváděna povinnost vykládky.

(2)

Nařízení (ES) č. 1342/2008 stanoví, že se intenzita rybolovu přiděluje skupinám intenzity vymezeným podle skupiny lovného zařízení a oblasti, jak je stanoveno v příloze I uvedeného nařízení.

(3)

Vzhledem k zavádění povinnosti vykládky je třeba, aby byl stávající režim intenzity rybolovu pružnější, a rybáři tak mohli používat selektivnější zařízení s většími oky. V této souvislosti se zdálo nutné přezkoumat, zda stávající struktura skupin podle intenzity je i nadále nákladově efektivní, pokud jde o zátěž z hlediska řízení v poměru k potřebám zachování.

(4)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTVHR) byl proto požádán, aby posoudil možnost sloučit skupiny lovných zařízení TR1 a TR2, jež vymezovaly skupiny intenzity. Výbor VTVHR dospěl k závěru (2), že sloučením skupin lovných zařízení TR1 a TR2 hrozí tresce obecné vyšší úmrtnost způsobená rybolovem a že by takové sloučení, pokud by se použilo pouze v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu, vedlo k nesrovnalostem vzhledem k ostatním oblastem řízení. Výbor rovněž dospěl k závěru, že by nově sloučená skupina byla různorodější z hlediska ulovených biologických populací než oddělené skupiny TR1 a TR2 a že zvýšení nákladové efektivity je nepravděpodobné vzhledem k dalším opatřením, jež by se musela přijmout, aby se zohlednil možný nárůst úmrtnosti tresky způsobené rybolovem. Výbor VTVHR však také dospěl k závěru, že by rybáři mohli díky takovému spojení lovit selektivněji.

(5)

V roce 2011 hodnotil výbor VTVHR nařízení (ES) č. 1342/2008 (3) a zjistil, že úmrtnost tresky obecné v Severním moři způsobená rybolovem byla v roce 2010 o pouhá 3 procenta nižší než v roce 2008. VTHVR z toho vyvodil, že řízením intenzity populace tresky obecné v Severním moři se nepodařilo omezit snižování počtu tresky.

(6)

Intenzita přidělená skupinám lovných zařízení TR1 a TR2 byla od zavedení současného režimu intenzity rybolovu v roce 2008 výrazně snížena. Rozsah jakéhokoliv možného negativního dopadu sloučení na úmrtnost tresky způsobenou rybolovem je proto mnohem nižší, než by byl býval v minulosti.

(7)

Sloučením by se výrazně snížily náklady na řízení. Snížením počtu skupin lovných zařízení by se snížily správní náklady vnitrostátních orgánů i rybářů zejména proto, že řada rybářů používá několik lovných zařízení, spadají tedy do několika různých skupin lovných zařízení a když se těmto rybářům přiděluje intenzita rybolovu, je třeba provádět složité výpočty. Navíc provádění nedávno zavedené povinnosti vykládat všechny úlovky zaměstná značné množství zaměstnanců ve správě členských států. Komise se také domnívá, že v případě zvýšení úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem by další ochranná opatření nutně nemusela být příčinou vysokých správních nákladů.

(8)

Podle doporučení výboru ICES (4) se stav populace tresky obecné v Severním moři v podoblasti ICES IV, divizích ICES VIId a v západní části divize ICES IIIa (Skagerrak) z hlediska ochrany výrazně zlepšil.

(9)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze vyvodit závěr, že rychlejší zavedení povinnosti vykládky u tresky obecné by ke snížení úmrtnosti tresek způsobené neúmyslnými úlovky přispělo více, než pokud by se zachoval stávající závazný systém řízení intenzity populace tresky.

(10)

Z toho důvodu není vhodné zachovávat rozdělení skupin lovných zařízení TR1 a TR2 v těchto oblastech: Skagerrak, část oblasti ICES IIIa, která leží mimo Skagerrak a Kattegat, oblast ICES IV a vody ES v oblasti ICES IIa a oblast ICES VIId. Vzhledem ke špatnému stavu populace tresky obecné v oblasti Kattegatu, v oblastech ICES VIIa a VIa a ve vodách ES v oblasti ICES Vb by se slučování skupin lovných zařízení nemělo na tyto oblasti vztahovat.

(11)

Komise bude pečlivě sledovat, jaký dopad na úmrtnost tresky obecné způsobené rybolovem bude mít sloučení skupin lovných zařízení TR1 a TR2, aby mohla strukturu lovných zařízení odpovídajícím způsobem přizpůsobit, pokud by se úmrtnost tresky obecné způsobená rybolovem kvůli výmětům zvýšila.

(12)

S cílem umožnit Komisi i členským státům sledovat vývoj situace, aniž by se zvýšily správní náklady, je vhodné neměnit stávající systém podávání zpráv.

(13)

Nařízení (ES) č. 1342/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (ES) č. 1342/2008 se doplňuje tento bod:

„3.

Odchylně od bodu 1 se pro řízení intenzity rybolovu v oblasti uvedené v bodě 2 písm. b) považují skupiny lovných zařízení TR2 a TR1 za jedinou skupinu lovných zařízení s velikostí ok nejméně 70 mm. Členské státy budou nadále podávat zprávy o intenzitě odděleně pro skupiny lovných zařízení TR1 a TR2, jak je uvedeno v článcích 33 a 34 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (5).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  Zpráva ze 49. plenárního zasedání Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (PLEN-15-02).

(3)  Hodnocení víceletého plánu pro tresku obecnou v Irském moři, v Kattegatu, Severním moři a ve vodách západně od Skotska (STECF-11-7).

(4)  Doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří ICES týkající se rybolovných práv, odlovu a intenzity v ekoregionech Severního moře v širším smyslu a Keltského moře: 6.3.4 Treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní části Lamanšského průlivu, Skagerrak).