25.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2171

ze dne 24. listopadu 2015,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) uzavřela Rada Dohodu o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) (3). Dohoda by se měla vztahovat na všechny veřejné zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2014/25/EU je, aby zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Finanční limity stanovené uvedenou směrnicí pro veřejné zakázky, na které se vztahuje i dohoda, by proto měly být sjednoceny tak, aby odpovídaly přepočtu limitů stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů.

(3)

Z důvodu soudržnosti je vhodné sjednotit také finanční limity uvedené ve směrnici 2014/25/EU, na něž se uvedená dohoda nevztahuje. Směrnice 2014/25/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Vzhledem k tomu, že výpočet upravených finančních limitů musí být proveden na základě průměrné hodnoty eura za určité období končící 31. srpna a upravené finanční limity musí být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie na začátku listopadu, při přijetí tohoto nařízení by se měl použít postup pro naléhavé případy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 15 směrnice 2014/25/EU se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „414 000 EUR“ nahrazuje částkou „418 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „5 186 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 225 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Jedná se o vícestrannou dohodu v rámci Světové obchodní organizace. Jejím cílem je, aby si strany dohody vzájemně otevřely trhy veřejných zakázek.