14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2030

ze dne 13. listopadu 2015,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Unie zavádí závazky stanovené ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách schválené rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2) a v Aarhuském protokolu z roku 1998 o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „protokol“) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „CLRTAP“), který byl schválen rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

Rozhodnutí 2009/2 (4), které výkonný orgán CLRTAP přijal na svém 27. zasedání, jež se konalo ve dnech od 14. do 18. prosince 2009, určilo chlorované parafiny s krátkými řetězci (dále jen „SCCP“) za perzistentní organické znečišťující látky. Jako takové byly přidány do protokolu pro účely odstraňování kromě dvou výjimek: použití jako zpomalovače hoření v pryžích dopravníkových pásů v těžebním průmyslu nebo v těsnících materiálech pro přehrady. Podle rozhodnutí 2009/2 musí smluvní strany protokolu ukončit tato dvě použití, jakmile jsou k dispozici vhodné alternativy. Rozhodnutí 2009/2 bylo v právních předpisech Unie provedeno nařízením Komise (EU) č. 519/2012 (5), které zařadilo SCCP do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.

(3)

Položka pro SCCP v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004 stanovuje výjimky pro výrobu, uvádění na trh a používání SCCP v dopravníkových pásech v těžebním průmyslu a v těsnících materiálech pro přehrady. Pro tuto položku, aby bylo dosaženo souladu s rozhodnutím 2009/2, musí Komise výjimky přezkoumat, jakmile budou k dispozici nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích, s cílem postupně ukončit zbývající použití SCCP. Takový přezkum jednak stanoví rozhodnutí 2009/2 a zároveň je v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 850/2004.

(4)

V souladu s rozhodnutím 2009/2 a položkou týkající se SCCP v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004 by se přezkum výjimek měl zaměřit na existenci vhodných alternativ pro dvě zbývající použití. Jakmile budou takové alternativy zjištěny, měly by být tyto výjimky z položky odstraněny.

(5)

V roce 2010 předložilo Nizozemsko dokumentaci o SCCP nazvanou „Hodnocení možných omezení týkajících se chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem“ (dále jen „dokumentace“) (6). Dokumentace uvádí řadu alternativ, které by mohly být v dopravníkových pásech v těžebním průmyslu a v těsnících materiálech pro přehrady použity namísto SCCP. Dokumentace bere do úvahy výsledky veřejné konzultace, která proběhla v době, kdy ji Nizozemsko připravovalo.

(6)

Z nejrůznějších zjištěných alternativ jsou nejznámější chlorované parafiny se středně dlouhým a dlouhým řetězcem („MCCP“ a „LCCP“), přičemž převážná většina uživatelů jako alternativu zřejmě zvolila MCCP. Jak MCCP, tak i LCCP vykazují podobné funkční vlastnosti jako SCCP. Mezi další dostupné alternativy patří látky jako organofosfátové zpomalovače hoření a fosfátová změkčovadla, anorganické zpomalovače hoření a některé další.

(7)

V rámci této veřejné konzultace některé evropské společnosti tvrdily, že přechod na alternativy nemusí být nutně bezproblémový a že změna složení by mohla trvat značně dlouhou dobu. Avšak příklady ukazují, že existují evropské společnosti, které začaly alternativy používat bez větších obtíží. Zejména co se týče dvou použití, která jsou uvedena jako výjimky v nařízení (ES) č. 850/2004, jeden z hlavních výrobců dopravníkových pásů uvedl, že přechod na MCCP probíhal bezproblémově a vyžádal si pouze nízké náklady. V době přípravy zmíněné konzultace pracovaly na alternativách dvě další společnosti.

(8)

V roce 2013 Komise konzultovala příslušné zúčastněné strany z těžebního průmyslu. Z konzultace vyplynulo, že průmysl dopravníkové pásy obsahující SCCP již pro účely těžby nepoužívá.

(9)

Pokud jde o těsnící materiály pro přehrady obsahující SCCP, zřejmě se v Unii nevyrábí, neuvádí na trh ani se nepoužívají. Již v roce 2008 příslušné zúčastněné strany sdělily Evropské agentuře pro chemické látky (7), že se SCCP v Evropě zřejmě nepoužívají nebo že se od používání těsnících materiálů (včetně těsnících materiálů pro přehrady) upouští.

(10)

V červnu 2012 prohlásil jediný známý subjekt, který byl registrovaným výrobcem SCCP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8), že výrobu této látky zastavil a nehodlá ji obnovit.

(11)

Pro používání SCCP v dopravníkových pásech v těžebním průmyslu a v těsnících materiálech pro přehrady existují vhodné alternativy. V důsledku toho musí Komise, na základě rozhodnutí 2009/2 a ustanovení o přezkoumání v položce týkající se SCCP v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004, tyto dva způsoby používání zrušit. Ačkoli průmysl od těchto dvou použití zřejmě dobrovolně upouští, výjimky stanovené v položce by měly být vymazány, aby se zajistil plný soulad s hlavním cílem mezinárodní dohody, kterým je odstranit používání perzistentních organických znečišťujících látek.

(12)

Je také nutné upřesnit, že pokud jde o SCCP, zákaz uvedený v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/2004 se netýká dopravníkových pásů v těžebním průmyslu a těsnících materiálů pro přehrady, které již byly používány před nebo ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Dále je nutné upřesnit, že je dovoleno uvést na trh a používat výrobky obsahující SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních, neboť takové množství SCCP je přípustné jako nečistota ve výrobku vyrobeném s MCCP.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí Rady 67/548/EHS (9),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 519/2012 ze dne 19. června 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 159, 20.6.2012, s. 1).

(6)  „Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs)“ (Hodnocení možných omezení týkajících se chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)) vypracované Národním ústavem pro veřejné zdraví a životní prostředí (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM), Nizozemsko, RPA, červenec 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).


PŘÍLOHA

V části B přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 se položka týkající se chlorovaných alkanů, C10-13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP) nahrazuje tímto:

„chlorované alkany, C10-13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo přípravků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

2.

Je povoleno používat:

a)

dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před nebo ke dni 4. prosince 2015, a

b)

výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly ke dni 10. července 2012.

3.

Na výrobky uvedené výše v bodě 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.“