12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2017

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 2 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úpravy stanovené tímto nařízením zohledňují podrobná kritéria, jež stanoví čl. 188 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

(2)

Aby bylo při výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku jednotně přistupováno k měnám vázaným na euro, měly by být stanoveny upravené faktory k zohlednění měnového rizika týkajícího se směnných kurzů jednak mezi eurem a měnami na něj vázanými, jednak mezi dvěma měnami vázanými na euro.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(4)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Upravené faktory měnového rizika v případě eura jakožto místní nebo zahraniční měny

Je-li místní nebo zahraniční měnou euro, nahrazuje se pro účely čl. 188 odst. 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 faktor 25 % faktorem:

a)

0,39 %, je-li druhou měnou dánská koruna (DKK);

b)

1,81 %, je-li druhou měnou lev (BGN);

c)

2,18 %, je-li druhou měnou západoafrický frank CFA (BCEAO) (XOF);

d)

1,96 %, je-li druhou měnou středoafrický frank CFA (BEAC) (XAF);

e)

2,00 %, je-li druhou měnou komorský frank (KMF).

Článek 2

Upravené faktory měnového rizika v případě místní nebo zahraniční měny vázané na euro

Pro účely čl. 188 odst. 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se faktor 25 % nahrazuje faktorem:

a)

2,24 %, jsou-li danými měnami DKK a BGN;

b)

2,62 %, jsou-li danými měnami DKK a XOF;

c)

2,40 %, jsou-li danými měnami DKK a XAF;

d)

2,44 %, jsou-li danými měnami DKK a KMF;

e)

4,06 %, jsou-li danými měnami BGN a XOF;

f)

3,85 %, jsou-li danými měnami BGN a XAF;

g)

3,89 %, jsou-li danými měnami BGN a KMF;

h)

4,23 %, jsou-li danými měnami XOF a XAF;

i)

4,27 %, jsou-li danými měnami XOF a KMF;

j)

4,04 %, jsou-li danými měnami XAF a KMF.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).