12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2016

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit, aby v souladu s článkem 172 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) měřil akciový index tržní cenu diverzifikovaného portfolia akcií, které je reprezentativní z hlediska povahy akcií obvykle držených pojišťovnami a zajišťovnami, měl by být tento index složen z několika stávajících akciových indexů relevantních trhů. K tomu, aby byly hodnoty těchto akciových indexů srovnatelné, by měla být hodnota jednotlivých indexů k počátku odpovídajícího časového období uvedeného v čl. 106 odst. 2 směrnice 2009/138/ES stanovena na 100 procentních bodů.

(2)

Hodnota akciového indexu během dne kolísá. Je proto nutné vyjasnit, která hodnota se za daný den použije. Vzhledem k tomu, že akciové burzy nejsou pro obchodování otevřeny každý den, je nutno též specifikovat, za které dny mají být hodnoty akciového indexu počítány. Z tohoto důvodu by měl být vymezeny pojmy „poslední hodnota“ a „pracovní den“.

(3)

Akciový index by měl splňovat požadavky článku 172 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„poslední hodnotou“ se rozumí poslední hodnota akciového indexu za referenční den zveřejněná poskytovatelem tohoto akciového indexu;

2)

„pracovním dnem“ se rozumí každý den s výjimkou soboty a neděle.

Článek 2

Výpočet akciového indexu

1.   Hodnota akciového indexu uvedeného v čl. 106 odst. 2 směrnice 2009/138/ES je počítána za každý pracovní den.

Hodnota akciového indexu za určitý pracovní den odpovídá součtu příspěvků všech akciových indexů uvedených v příloze za tento pracovní den.

U jednotlivých akciových indexů uvedených v příloze se jejich příspěvek za určitý pracovní den vypočte jako součin jejich normalizované hodnoty za tento pracovní den a jejich příslušných vah uvedených v příloze.

2.   U jednotlivých akciových indexů uvedených v příloze se jejich normalizovaná hodnota za určitý pracovní den vypočte jako jejich poslední hodnota v tento pracovní den vydělená jejich poslední hodnotou v první den 36měsíčního období zakončeného pracovním dnem, za nějž je počítána hodnota akciového indexu podle čl. 172 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Není-li k dispozici poslední hodnota akciového indexu za konkrétní den, použije se jeho nejaktuálnější poslední hodnota za den před tímto konkrétním dnem.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

Akciové indexy a váhy

Akciové indexy (cenové indexy)

Váhy

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

Index FTSE All-Share

0,14

Index FTSE MIB

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

Index OMX Stockholm 30

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08