12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2015

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posuzování externích úvěrových hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 44 odst. 4a čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dodatečné hodnocení externích úvěrových hodnocení z hlediska jejich vhodnosti, které je uvedeno v čl. 44 odst. 4a směrnice 2009/138/ES, by mělo představovat rozhodující a důležitou činnost v rámci systému řízení rizik, neboť zmírňuje rizika spojená s výpočtem technických rezerv a solventnostního kapitálového požadavku.

(2)

Vzhledem k tomu, že je dodatečné hodnocení součástí systému řízení rizik, měly by být procesní aspekty tohoto hodnocení promítnuty do koncepce řízení rizik pojišťoven a zajišťoven, která je uvedena v čl. 41 odst. 3 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Při začleňování těchto procesních aspektů dodatečného hodnocení do koncepce řízení rizik by měly pojišťovny a zajišťovny přihlédnout k povaze, rozsahu a komplexnosti své činnosti a měly by výsledky tohoto dodatečného hodnocení i způsob, jakým je prováděno, zdokumentovat.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Koncepce řízení rizik

Pro účely posouzení vhodnosti externích úvěrových hodnocení používaných k výpočtu technických rezerv a solventnostního kapitálového požadavku, které je prováděno formou dodatečného hodnocení podle čl. 44 odst. 4a směrnice 2009/138/ES, jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zapracovat do své koncepce řízení rizik:

a)

rozsah a četnost dodatečného hodnocení;

b)

způsob, jakým je dodatečné hodnocení prováděno, včetně předpokladů, z nichž toto hodnocení vychází;

c)

četnost pravidelného přezkumu dodatečného hodnocení a podmínky, za nichž je dodatečné hodnocení nutno přezkoumat ad hoc.

Článek 2

Úkoly v rámci funkce řízení rizik

Pojišťovny a zajišťovny jsou povinny zajistit, aby funkce řízení rizik měla ve své působnosti dodatečné hodnocení v souladu s koncepcí řízení rizik uvedenou v článku 1 a aby výsledky tohoto dodatečného hodnocení náležitě zohledňovala při výpočtu technických rezerv a solventnostního kapitálového požadavku.

Článek 3

Informace používané k dodatečnému hodnocení

Při provádění dodatečného hodnocení jsou pojišťovny a zajišťovny povinny používat informace získané ze spolehlivých a aktuálních zdrojů.

Článek 4

Přezkum dodatečného hodnocení

1.   Dodatečné hodnocení přezkoumávají pojišťovny a zajišťovny v souladu s čl. 41 odst. 3 směrnice 2009/138/ES alespoň jednou ročně.

2.   Pojišťovny a zajišťovny přezkoumávají dodatečné hodnocení rovněž ad hoc, je-li splněna některá z podmínek podle čl. 1 písm. c) nebo neplatí-li již předpoklady, z nichž toto hodnocení vychází.

Článek 5

Dokumentace

Pojišťovny a zajišťovny dokumentují:

a)

způsob, jakým je dodatečné hodnocení prováděno, a výsledky tohoto hodnocení;

b)

rozsah, v němž jsou výsledky dodatečného hodnocení vzaty v úvahu při výpočtu technických rezerv a solventnostního kapitálového požadavku.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).