12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2014

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 249 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aniž jsou dotčeny další formy spolupráce a výměny informací, jež může mezi orgány dohledu probíhat na dvoustranné i mnohostranné bázi, mají z hlediska zjednodušení efektivní výměny informací mezi orgány dohledu, která vede ke sbližování jejich stanovisek v kolegiu, zvláštní význam postupy a šablony, neboť kolegium orgánů dohledu by mělo být hlavní platformou, na níž probíhá výměna informací mezi orgány dohledu nad určitou skupinou.

(2)

Tyto postupy a šablony jsou určeny orgánům dohledu v kolegiu, které v rámci dohody o koordinaci rozhodují o informacích, jež jsou zapotřebí k výkonu činností kolegia orgánů dohledu, a o podmínkách výměny těchto informací podle článku 357 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

(3)

Z hlediska účelnosti a efektivity dohledu je nezbytné, aby výměna informací a spolupráce mezi orgány dohledu zohledňovala povahu, rozsah a členitost skupiny, dostupnost a druh informací, jakož i nejaktuálnější a relevantní údaje.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výměna informací mezi orgány dohledu v kolegiu

Orgány dohledu v kolegiu provádějí vzájemnou systematickou výměnu informací alespoň jednou ročně a v náležitých případech ad hoc.

Článek 2

Lhůty pro výměnu informací

1.   Na lhůtách, v nichž musí veškerá výměna informací, ať již systematická či ad hoc, probíhat, se dohodnou orgány dohledu v kolegiu.

2.   Odchylky oproti sjednaným lhůtám musí být sdělovány dotyčným orgánům dohledu předem a spolu s náležitým odůvodněním.

Článek 3

Prostředky výměny informací

Orgány dohledu v kolegiu se pro účely výměny informací dohodnou na zabezpečeném elektronickém formátu, jakož i na datovém formátu, v němž mají být tyto informace vyměňovány.

Článek 4

Měna

Nerozhodnou-li orgány dohledu v kolegiu v rámci dohody o koordinaci uzavřené v souladu s čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/ES jinak, musí tyto orgány v rámci výměny informací v kolegiu uvádět částky ve stejné měně, v níž byly dané informace předloženy.

Článek 5

Jazyk

Nerozhodnou-li orgány dohledu v kolegiu v rámci dohody o koordinaci uzavřené v souladu s čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/ES jinak, musí být informace, které si tyto orgány vyměňují, uvedeny v jazyce, který je pro kolegium nejšířeji srozumitelný.

Článek 6

Přehled informací vyměňovaných v kolegiu orgánů dohledu

Orgán dohledu nad skupinou předkládá ostatním orgánům dohledu v kolegiu přehled informací, které mají být vyměňovány podle článku 357 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, přičemž používá šablonu uvedenou v příloze I tohoto nařízení.

Článek 7

Předkládání hlavních závěrů vyvozených z procesu kontroly orgánem dohledu

1.   Ostatní orgány dohledu v kolegiu předkládají orgánu dohledu nad skupinou podle čl. 357 odst. 2 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 hlavní závěry vyvozené z procesu kontroly prováděného na úrovni jednotlivé pojišťovny nebo zajišťovny, přičemž používají šablonu uvedenou v příloze II tohoto nařízení.

2.   Orgán dohledu nad skupinou předkládá ostatním orgánům dohledu v kolegiu podle čl. 357 odst. 3 písm. a) bodu iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 hlavní závěry vyvozené z procesu kontroly prováděného na úrovni skupiny, přičemž používá šablonu uvedenou v příloze II tohoto nařízení.

Článek 8

Spolupráce a výměna informací mezi orgány dohledu mimo kolegium

1.   Pokud orgán dohledu v kolegiu postupuje informace, které jsou relevantní pro dohled nad skupinou, na dvoustranné či mnohostranné bázi některým dalším orgánům dohledu v kolegiu, pak předloží tyto informace v přiměřené lhůtě rovněž orgánu dohledu nad skupinou. Orgán dohledu nad skupinou zajistí, aby nejpozději na příští schůzi kolegia byly tyto informace postoupeny všem ostatním dotčeným orgánům dohledu v kolegiu.

2.   Pokud orgán dohledu v kolegiu získá od třetí strany informace, které jsou relevantní pro dohled nad skupinou, a pokud tyto informace postoupí některým dalším orgánům dohledu v kolegiu, pak v maximálním možném rozsahu a za dodržení omezení plynoucích z důvěrnosti údajů, která stanoví tato třetí strana nebo zákon, předloží tyto informace v přiměřené lhůtě rovněž orgánu dohledu nad skupinou. Orgán dohledu nad skupinou zajistí, aby nejpozději na příští schůzi kolegia byly tyto informace postoupeny všem ostatním dotčeným orgánům dohledu v kolegiu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

Přehled informací vyměňovaných v kolegiu orgánů dohledu

Druh informací

Název podniku

Zpráva o solventnosti a finanční situaci

Pravidelná zpráva o dohledu

Šablony kvantitativní zprávy

Hlavní závěry vyvozené z procesu kontroly orgánem dohledu

Další vybrané údaje

Podnik držící účast

Údaj

 

 

 

 

 

Četnost

 

 

 

 

 

Termín

 

 

 

 

 

Dceřiný podnik

Údaj

 

 

 

 

 

Četnost

 

 

 

 

 

Termín

 

 

 

 

 

Jiný přidružený podnik

Údaj

 

 

 

 

 

Četnost

 

 

 

 

 

Termín

 

 

 

 

 

Tento přehled musí specifikovat jednak údaje, jež mají být vyměňovány, spolu s relevantními částmi popisných zpráv, relevantními šablonami kvantitativní zprávy, hlavními závěry vyvozenými z procesu kontroly orgánem dohledu a dalšími vybranými údaji, jednak termíny a četnost, na nichž se kolegium orgánů dohledu dohodne.


PŘÍLOHA II

Předkládání hlavních závěrů vyvozených z procesu kontroly orgánem dohledu

Název jednotlivého podniku či skupiny

 

Výsledek posouzení rizik a relevantní plánované činnosti v rámci dohledu

Popis

 

Zjištění z kontrol/inspekcí na místě a z kontrolních činností na dálku

Popis

 

Relevantní opatření dohledu

Popis

 

V hlavních závěrech vyvozených z procesu kontroly orgánem dohledu musí být uveden výsledek posouzení rizik, relevantní plánované činnosti v rámci dohledu, zjištění z kontrol na místě, inspekcí na místě a kontrolních činností na dálku, jakož i relevantní opatření dohledu, na nichž se kolegium orgánů dohledu dohodne.