12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2013

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 4 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možno v rámci standardního vzorce solventnostního kapitálového požadavku vypočítat modul zdravotního upisovacího rizika, měly by být ve spojitosti se specifickými vnitrostátními legislativními opatřeními, která povolují sdílet mezi pojišťovnami a zajišťovnami pojistné plnění v souvislosti se zdravotním rizikem, stanoveny standardní (směrodatné) odchylky pro riziko pojistného a riziko technických rezerv.

(2)

Tyto standardní odchylky by měly být stanoveny pouze ve spojitosti se Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění), jenž stanoví povinné základní zdravotní pojištění (basisverzekering) v Nizozemsku (dále jen „systém vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku“). Podle průzkumu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění je systém vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku jediným systémem tohoto druhu v Unii, který splňuje kritéria čl. 109a odst. 4 a 5 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Standardní odchylky stanovené v tomto nařízení byly určeny se zohledněním výpočtů, jež provedla De Nederlandsche Bank.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní odchylky

V případě pojištění léčebných výloh a proporcionálního zajištění, které je začleněno do systému vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku, použijí pojišťovny a zajišťovny při výpočtu modulu zdravotního upisovacího rizika tyto standardní odchylky:

a)

2,7 % v případě rizika pojistného ve zdravotním pojištění NSLT Health;

b)

5 % v případě rizika technických rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).