12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2012

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro rozhodování o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 37 odst. 8 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/138/ES stanoví možnost, aby orgány dohledu uložily pojišťovně nebo zajišťovně navýšení kapitálového požadavku. Je nezbytné stanovit postupy, jimiž bude o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku rozhodováno.

(2)

Aby byla pojišťovna nebo zajišťovna s to předložit informace a odůvodnění, které mohou potřebu navýšení kapitálového požadavku zmírnit či zpochybnit předtím, než bude o jeho uložení rozhodnuto, měl by orgán dohledu dát této pojišťovně či zajišťovně možnost uvést důvody, proč by toto navýšení kapitálového požadavku ukládáno být nemělo.

(3)

Zásadní význam z hlediska účinnosti navýšení kapitálového požadavku jakožto opatření dohledu má spolupráce pojišťovny nebo zajišťovny s orgánem dohledu. Aby mohl orgán dohledu opřít navýšení kapitálového požadavku o přesné a aktuální informace, měla by pojišťovna nebo zajišťovna na jeho žádost toto navýšení vypočítat.

(4)

Aby pojišťovna nebo zajišťovna byla s to odstranit nedostatky, v jejichž důsledku jí bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo, je nezbytné specifikovat obsah rozhodnutí, kterým se jí toto navýšení ukládá.

(5)

Orgán dohledu a pojišťovna nebo zajišťovna by neměly věnovat pozornost pouze každoročnímu přezkumu navýšení kapitálového požadavku, nýbrž měly by aktivně sledovat okolnosti, v jejichž důsledku bylo toto navýšení uloženo, tak aby byly s to přijmout vhodná opatření. Za tímto účelem by tedy pojišťovna nebo zajišťovna měla orgánu dohledu předkládat zprávu o odstraňování nedostatků, v jejichž důsledku jí bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo. Dále je nezbytné stanovit postup, jímž budou rozhodnutí navýšit kapitálový požadavek přezkoumávána v případě, že se významně změní okolnosti, v jejichž důsledku bylo toto navýšení uloženo.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(7)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznámení před uložením navýšení kapitálového požadavku

1.   Orgán dohledu oznámí dotčené pojišťovně či zajišťovně svůj záměr uložit jí navýšení kapitálového požadavku spolu s příslušnými důvody.

2.   Orgán dohledu stanoví lhůtu, v níž musí pojišťovna či zajišťovna na oznámení podle odstavce 1 odpovědět. Před přijetím rozhodnutí zváží orgán dohledu všechny informace, jež tato pojišťovna či zajišťovna předloží.

Článek 2

Výpočet navýšení kapitálového požadavku

Na žádost orgánu dohledu je pojišťovna nebo zajišťovna povinna provést výpočet navýšení kapitálového požadavku v souladu se specifikacemi, jež orgán dohledu stanoví.

Článek 3

Poskytování informací

1.   Orgán dohledu může pojišťovnu nebo zajišťovnu požádat, aby mu informace nezbytné k přijetí rozhodnutí uložit navýšení kapitálového požadavku poskytla ve lhůtě, kterou tento orgán stanoví.

2.   Při stanovování lhůty podle odstavce 1 je orgán dohledu povinen věnovat zvláštní pozornost pravděpodobnosti a závažnosti případného nepříznivého dopadu na pojistníky a oprávněné osoby.

3.   Není-li pojišťovna či zajišťovna s to dodržet lhůtu podle odstavce 1, je povinna to orgánu dohledu neprodleně oznámit.

Článek 4

Rozhodnutí uložit navýšení kapitálového požadavku

1.   Své rozhodnutí uložit navýšení kapitálového požadavku oznámí orgán dohledu pojišťovně či zajišťovně písemně.

2.   Rozhodnutí orgánu dohledu musí být dostatečně podrobné, aby pojišťovně či zajišťovně umožňovalo porozumět tomu, jaká opatření musí přijmout nebo jaké nedostatky má odstranit, aby bylo navýšení kapitálového požadavku opět zrušeno.

3.   Rozhodnutí podle odstavce 2 musí uvádět:

a)

důvody, proč bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo;

b)

metodiku výpočtu navýšení kapitálového požadavku a objem tohoto navýšení;

c)

datum, od něhož se navýšení kapitálového požadavku použije;

d)

v náležitých případech lhůtu, v níž je pojišťovna nebo zajišťovna povinna odstranit nedostatky, v jejichž důsledku jí bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo;

e)

v náležitých případech obsah a četnost předkládání zpráv v souladu s článkem 5.

Článek 5

Zpráva

V případech podle čl. 37 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2009/138/ES a na žádost orgánu dohledu je pojišťovna nebo zajišťovna povinna tento orgán vyrozumět o tom, jak si vede při odstraňování nedostatků, v jejichž důsledku jí bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo, a o relevantních opatřeních, která přijala.

Článek 6

Přezkum navýšení kapitálového požadavku

1.   Změní-li se významně okolnosti, v jejichž důsledku bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo, je orgán dohledu povinen toto navýšení přezkoumat.

2.   Na základě tohoto přezkumu orgán dohledu uložené navýšení kapitálového požadavku zachová, změní, nebo zruší.

Článek 7

Zachování, změna nebo zrušení navýšení kapitálového požadavku

Při zvažování, zda navýšení kapitálového požadavku zachovat, změnit, nebo zrušit, je orgán dohledu povinen zohlednit:

a)

informace, jež pojišťovna nebo zajišťovna předložila během ukládání a výpočtu navýšení kapitálového požadavku;

b)

informace, jež orgán dohledu získal v procesu kontroly orgánem dohledu a při následné činnosti v rámci dohledu;

c)

informace podané ve zprávě na žádost orgánu dohledu v souladu s článkem 5;

d)

další relevantní informace, které naznačují významnou změnu v okolnostech, v jejichž důsledku bylo navýšení kapitálového požadavku uloženo.

Článek 8

Rozhodnutí změnit nebo zrušit navýšení kapitálového požadavku

1.   Své rozhodnutí změnit nebo zrušit navýšení kapitálového požadavku, jakož i datum, kdy toto rozhodnutí nabývá účinku, orgán dohledu neprodleně písemně oznámí pojišťovně nebo zajišťovně.

2.   Rozhodne-li orgán dohledu změnit navýšení kapitálového požadavku, přijme nové rozhodnutí v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).