12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1986

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (1), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (2), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a zejména na čl. 32 odst. 1, čl. 52 odst. 2 a článek 64 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (4), a zejména na čl. 33 odst. 1 a 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (5), a zejména na čl. 51 odst. 1 a 2, čl. 75 odst. 3 a čl. 79 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (6), a zejména na čl. 71 odst. 1 a 2, čl. 92 odst. 3 a čl. 96 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnic 89/665/EHS a 2014/24/EU musí být veřejné zakázky na dodávky, stavební práce a služby uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(2)

Podle směrnic 92/13/EHS a 2014/25/EU musí být zakázky na stavební práce, dodávky a služby v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(3)

Podle směrnice 2009/81/ES musí být některé zakázky na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto zveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedené směrnici.

(4)

Podle směrnic 89/665/EHS, 92/13/EHS a 2014/23/EU musí být koncese na stavební práce a služby uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení určená k tomuto uveřejnění by měla obsahovat informace stanovené v uvedených směrnicích.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 (7) stanoví standardní formuláře, o nichž hovoří směrnice 2004/17/ES, 2004/18/ES, 2009/81/ES, 89/665/EHS a 92/13/EHS.

(6)

Za účelem dosažení souladu se směrnicemi 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU a k zajištění plné účinnosti směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS je nezbytné pozměnit standardní formuláře obsažené v přílohách prováděcího nařízení (EU) č. 842/2011 a přidat nové standardní formuláře. Vzhledem k počtu a rozsahu nutných změn by prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 mělo být nahrazeno.

(7)

Pokud však některý členský stát provede směrnici 2014/23/EU, 2014/24/EU či 2014/25/EU nebo změny směrnice 89/665/EHS či 92/13/EHS před uplynutím lhůty dne 18. dubna 2016, měli by veřejní zadavatelé a zadavatelé z tohoto státu následně používat pouze standardní formuláře stanovené tímto prováděcím nařízením, neboť pouze tyto formuláře jsou koncipovány tak, aby zajistily soulad s právními požadavky těchto nových či změněných směrnic.

(8)

Směrnice 2009/81/ES nebyla změněna; beze změny tedy zůstaly rovněž standardní formuláře, o nichž uvedená směrnice hovoří. Tyto formuláře by tedy měly být i nadále používány, dokud nebude zrušeno prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

K uveřejňování oznámení podle článků 48, 49, 50, 72, 75 a 79 směrnice 2014/24/EU v Úředním věstníku Evropské unie jsou veřejní zadavatelé povinni používat standardní formuláře stanovené v přílohách I, II, III, VIII až XI, XVII a XVIII tohoto nařízení.

Článek 2

K uveřejňování oznámení podle článků 67 až 70 a článků 89, 92 a 96 směrnice 2014/25/EU v Úředním věstníku Evropské unie jsou zadavatelé povinni používat standardní formuláře stanovené v přílohách IV až XI, XVII a XIX tohoto nařízení.

Článek 3

K uveřejňování oznámení podle článků 30, 52 a čl. 60 odst. 4 druhé odrážky směrnice 2009/81/ES v Úředním věstníku Evropské unie jsou veřejní zadavatelé a zadavatelé povinni používat standardní formuláře stanovené v přílohách XIII až XVI tohoto nařízení.

Článek 4

K uveřejňování oznámení podle článků 31, 32 a 43 směrnice 2014/23/EU v Úředním věstníku Evropské unie jsou veřejní zadavatelé a zadavatelé povinni používat standardní formuláře stanovené v přílohách XI, XVI, XX, XXI a XXII tohoto nařízení.

Článek 5

Ke zveřejňování oznámení podle čl. 2d odst. 4 druhé odrážky směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS v Úředním věstníku Evropské unie jsou veřejní zadavatelé a zadavatelé povinni používat standardní formulář stanovený v příloze XII tohoto nařízení.

Článek 6

Tyto formuláře jsou veřejní zadavatelé a zadavatelé povinni postoupit elektronickými prostředky Úřadu pro publikace Evropské unie, a to buď prostřednictvím on-line aplikace eNotices, nebo prostřednictvím systému TED eSender.

Článek 7

Tímto se stanoví dále vyjmenované standardní formuláře:

Seznam standardních formulářů

Standardní formulář 1

:

„Předběžná oznámení“: Příloha I

Standardní formulář 2

:

„Oznámení o zahájení zadávacího řízení“: Příloha II

Standardní formulář 3

:

„Oznámení o výsledku zadávacího řízení“: Příloha III

Standardní formulář 4

:

„Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby“: Příloha IV

Standardní formulář 5

:

„Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“: Příloha V

Standardní formulář 6

:

„Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby“: Příloha VI

Standardní formulář 7

:

„Systém kvalifikace – veřejné služby“: Příloha VII

Standardní formulář 8

:

„Oznámení na profilu kupujícího“: Příloha VIII

Standardní formulář 12

:

„Oznámení o zahájení soutěže o návrh“: Příloha IX

Standardní formulář 13

:

„Oznámení o výsledcích soutěže o návrh“: Příloha X

Standardní formulář 14

:

„Oprava“: Příloha XI

Standardní formulář 15

:

„Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante“: Příloha XII

Standardní formulář 16

:

„Oznámení předběžných informací – obrana a bezpečnost“: Příloha XIII

Standardní formulář 17

:

„Oznámení o zakázce – obrana a bezpečnost“: Příloha XIV

Standardní formulář 18

:

„Oznámení o zadání zakázky – obrana a bezpečnost“: Příloha XV

Standardní formulář 19

:

„Oznámení o subdodávce – obrana a bezpečnost“: Příloha XVI

Standardní formulář 20

:

„Oznámení o změně“: Příloha XVII

Standardní formulář 21

:

„Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“: Příloha XVIII

Standardní formulář 22

:

„Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby“: Příloha XIX

Standardní formulář 23

:

„Sociální a jiné zvláštní služby – koncese“: Příloha XX

Standardní formulář 24

:

„Oznámení o zahájení koncesního řízení“: Příloha XXI

Standardní formulář 25

:

„Oznámení o výsledku koncesního řízení“: Příloha XXII

Článek 8

Prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 se zrušuje s účinkem ke dni 18. dubna 2016.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3 se použije ode dne 18. dubna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005 (Úř. věst. L 222, 27.8.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA V

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VII

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VIII

Image

Image


PŘÍLOHA IX

Image

Image

Image


PŘÍLOHA X

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XI

Image

Image


PŘÍLOHA XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XVII

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XXI

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image