10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1974

ze dne 8. července 2015,

kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 122 odst. 2 šestý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 122 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v souladu s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 (2) jsou členské státy povinny oznamovat nesrovnalosti.

(2)

Finanční zájmy Unie by měly být chráněny způsobem, který zůstává stejný bez ohledu na fond použitý k realizaci cílů, pro něž byl zřízen. Za tímto účelem svěřuje nařízení (EU) č. 1303/2013 a dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (3), (EU) č. 223/2014 (4) a (EU) č. 514/2014 (5) Komisi pravomoc, aby k podávání zpráv o nesrovnalostech přijala právní úpravu. Má-li být zajištěno, aby se na všechny fondy, jež se uvedenými nařízeními řídí, použila totožná právní úprava, je nezbytné, aby toto nařízení obsahovalo totožná ustanovení jako prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1975 (6), (EU) 2015/1976 (7) a (EU) 2015/1977 (8).

(3)

Má-li být zajištěna efektivní analýza a celkové řízení případů nesrovnalostí, musí členské státy předkládat Komisi relevantní informace o zjištěných nesrovnalostech pravidelně a v krátkých lhůtách. Za účelem ochrany finančních zájmů Unie je nezbytné stanovit jednotné podmínky, jimiž se bude předkládání těchto informací řídit, zejména podmínky týkající se jeho četnosti a formátu.

(4)

Má-li být zamezeno tomu, aby určitá nesrovnalost měla důsledky mimo území členského státu, jenž zprávu podává, měl by tento členský stát danou nesrovnalost Komisi oznámit neprodleně.

(5)

V zájmu plného využití výhod, jež plynou z využívání elektronických prostředků výměny informací, a současně v zájmu zachování bezpečnosti takovéto výměny by měly členské státy používat zvláštní systém pro řízení nesrovnalostí (IMS), který je provozován prostřednictvím platformy informačního systému pro boj proti podvodům, kterou zřídila Komise.

(6)

Členské státy a Komise by měly zajistit, aby předávání dat prostřednictvím systému pro řízení nesrovnalostí probíhalo zabezpečeným způsobem, který zajistí dostupnost, úplnost, pravost a důvěrnost informací.

(7)

V zájmu srovnatelnosti oznamovaných informací je nezbytné, aby zprávy o nesrovnalostech používaly jako jednotnou měnu euro. V případě členských států, jež euro jako svou měnu nepřijaly, je nutno určit směnný kurz, jenž bude používán k přepočtu příslušných částek na eura, a dále směnný kurz, jenž bude používán na přepočet výdajů nezachycených v účetnictví certifikačního orgánu.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů zřízeného podle čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(9)

Vzhledem k tomu, že v případě příslušných fondů již byly provedeny platby a že by mohlo dojít k nesrovnalostem, měla by být ustanovení tohoto nařízení použitelná okamžitě. Toto nařízení by tedy mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví četnost a formát zpráv o nesrovnalostech podle čl. 122 odst. 2 šestého pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 2

Četnost zpráv o nesrovnalostech

1.   Prvotní zprávu o nesrovnalostech podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 jsou členské státy povinny zaslat Komisi ve lhůtě dvou měsíců od konce každého čtvrtletí.

2.   Následnou zprávu podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 jsou členské státy povinny zaslat Komisi co nejdříve poté, co obdrží relevantní informace.

3.   Pokud určitá zjištěná či předpokládaná nesrovnalost může mít důsledky mimo území členského státu, je tento členský stát povinen podat Komisi neprodleně zprávu, v níž uvede i případné další dotčené členské státy.

Článek 3

Formát zpráv

Informace uvedené v článku 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 je nutno zasílat elektronicky za použití systému pro řízení nesrovnalostí, zřízeného Komisí.

Článek 4

Používání eura

1.   Částky, jež členské státy ve svých zprávách uvádějí, musejí znít na eura.

2.   Členské státy, jež euro nepřijmou jako svou měnu do dne, kdy je podávána zpráva podle čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970, jsou v souladu s článkem 133 nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo případně v souladu s článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 (9) povinny přepočítat částky uvedené v národní měně na eura. Není-li příslušný výdaj zachycen v účetnictví certifikačního orgánu, použije se poslední měsíční účetní směnný kurz, jejž elektronicky zveřejňuje Komise, platný ke dni předložení prvotní zprávy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1975 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1976 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1977 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví četnost a formát zpráv, jež se týkají nesrovnalostí ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 (viz strana 29 v tomto čísle Úředního věstníku).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259).