10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1971

ze dne 8. července 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se ruší nařízení Komise (ES) č. 1848/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 50 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem tohoto nařízení je určit nesrovnalosti, o nichž by členské státy měly podávat Komisi zprávy. Aby Komise mohla plnit své úkoly týkající se ochrany finančních zájmů Unie, a aby zejména mohla provádět analýzu rizik, je zapotřebí rovněž stanovit, které údaje jí mají být poskytnuty.

(2)

Finanční zájmy Unie by měly být chráněny způsobem, který zůstává stejný bez ohledu na fond použitý k realizaci cílů, pro něž byl zřízen. Za tímto účelem svěřuje nařízení (EU) č. 1306/2013 a dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2), (EU) č. 223/2014 (3) a (EU) č. 514/2014 (4) Komisi pravomoc, aby k podávání zpráv o nesrovnalostech přijala právní úpravu. Má-li být zajištěno, aby se na všechny fondy, jež se uvedenými nařízeními řídí, použila totožná právní úprava, je nezbytné, aby toto nařízení obsahovalo totožná ustanovení jako nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 (5), (EU) 2015/1972 (6) a (EU) 2015/1973 (7).

(3)

Má-li se umožnit, aby se v jednotlivých členských státech uplatňovaly požadavky na podávání zpráv ohledně všech fondů konzistentně, je zapotřebí definovat pojem „podezření z podvodu“, a to s ohledem na definici podvodu obsaženou v Úmluvě, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (8), a pojem „prvotní zjištění ve správním nebo soudním řízení“. Pro účely Evropského zemědělského záručního fondu by se „hospodářským subjektem“ měla rozumět jakákoli fyzická či právnická osoba nebo ostatní subjekty, které jsou příjemci finančních prostředků z fondu, nebo které mají platit účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 43 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí.

(4)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014 stanoví prahovou hodnotu pro podávání zpráv, do jejíž výše není zapotřebí podávat zprávy o nesrovnalostech Komisi, a případy, o kterých nemusí být podávány zprávy. Je zapotřebí uplatňovat stejnou prahovou hodnotu pro podávání zpráv o nesrovnalostech a stejné výjimky z této povinnosti podle nařízení (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 514/2014, aby se zjednodušila a sladila jednotlivá ustanovení a aby se nalezla rovnováha mezi administrativní zátěží kladenou na členské státy a společným zájmem na poskytování přesných údajů používaných k analýze pro účely boje Unie proti podvodům.

(5)

Má-li být zajištěno jednotné podávání zpráv, je nezbytné nejprve stanovit kritéria pro určení toho, v jakých případech mají být nesrovnalosti prvotně nahlášeny a jaké údaje mají být v těchto prvotních zprávách uvedeny.

(6)

Aby byly údaje poskytnuté Komisi přesné, je nezbytné podávat zprávy o následných krocích. Členské státy by proto měly poskytovat Komisi aktuální informace o jakémkoli významném vývoji ve správních a soudních řízeních nebo o všech řízeních, které se týkají každé prvotní zprávy.

(7)

Komise a členské státy by na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) měly ve vztahu k informacím poskytovaným podle tohoto nařízení zabránit jakémukoli neoprávněnému zveřejnění osobních údajů či přístupu k nim. Dále by toto nařízení mělo specifikovat účely, pro které Komise a členské státy mohou tyto údaje zpracovávat.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (11), které stanovilo pravidla použitelná v programovacím období 2007-2013 podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (12) by mělo být zrušeno. Mělo by se však nadále použít na podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně finanční pomoci poskytnuté na základě nařízení (ES) č. 1290/2005.

(9)

Vzhledem k tomu, že v případě příslušných fondů již byly provedeny platby a že by mohlo dojít k nesrovnalostem, měla by se ustanovení tohoto nařízení použít okamžitě. Toto nařízení by tedy mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení určuje nesrovnalosti, o nichž mají být podávány zprávy, a vymezuje, které údaje mají členské státy poskytnout Komisi.

Článek 2

Definice

Použijí se definice uvedené v nařízeních (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1303/2013. Pro účely tohoto nařízení se navíc rozumí:

a)

„podezřením z podvodu“ nesrovnalost, jež zavdává podnět k zahájení správního nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni, které má určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, jež byla vypracována na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii;

b)

„prvotním zjištěním ve správním nebo soudním řízení“ první písemné posouzení příslušného správního nebo soudního orgánu, ve kterém se na základě konkrétních skutečností dospívá k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím dotčena možnost, že takový závěr může být podle průběhu správního nebo soudního řízení následně revidován či stažen.

Článek 3

Prvotní zprávy

1.   Členské státy podávají Komisi zprávy o nesrovnalostech, které:

a)

mají dopad na částku příspěvku z fondů přesahující 10 000 EUR;

b)

byly předmětem prvotního zjištění ve správním nebo soudním řízení.

2.   Členské státy poskytují v prvotní zprávě tyto informace:

a)

fond, režim podpory, opatření a dotčená operace a případně název a číslo společného identifikačního kódu (kód CCI) operačního programu, dotčená společná organizace trhu, odvětví a příslušné produkty a rozpočtová položka;

b)

totožnost dotčených zúčastněných fyzických či právnických osob, obou kategorií těchto osob nebo jakéhokoli jiného subjektu, které měly na dopuštění se nesrovnalosti podíl, popis jejich podílu na nesrovnalosti, s výjimkou případů, kdy nejsou tyto informace vzhledem k povaze dané nesrovnalosti pro účely potírání nesrovnalostí důležité;

c)

region nebo oblast, kde byla operace provedena, vymezené prostřednictvím vhodných informací (např. na úrovni NUTS);

d)

ustanovení, které bylo porušeno nebo která byla porušena;

e)

datum a zdroj první informace, která vedla k podezření, že došlo k nesrovnalosti;

f)

praktiky použité při vzniku nesrovnalosti;

g)

případně, zda tyto praktiky vzbuzují podezření z podvodu;

h)

způsob, jakým byla nesrovnalost odhalena;

i)

případně členské státy a třetí země, jichž se záležitost týká;

j)

období, během něhož k nesrovnalosti došlo, nebo datum, kdy k nesrovnalosti došlo;

k)

datum prvotního správního nebo soudního zjištění nesrovnalosti;

l)

celková výše výdajů vyjádřená jako příspěvek Unie, národní příspěvek a příspěvek ze soukromých zdrojů;

m)

výše částky, která byla nesrovnalostí dotčena, vyjádřená jako příspěvek Unie i národní příspěvek;

n)

v případě podezření z podvodu a v případech, kdy příspěvek z veřejných zdrojů nebyl vyplacen příjemci, výši částky, která by byla neoprávněně vyplacena, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, vyjádřené jako příspěvek Unie i národní příspěvek;

o)

povaha neoprávněných výdajů;

p)

případné pozastavení plateb a možnost získání příspěvku zpět.

3.   Odchylně od odstavce 1 nepodávají členské státy Komisi zprávy o nesrovnalostech týkajících se:

a)

případů, kdy nesrovnalost spočívá pouze v úplném nebo částečném neprovedení určité operace uvedené ve spolufinancovaném operačním programu nebo platby v rámci režimů přímých podpor, a to z důvodu úpadku příjemce;

b)

případů, na něž příjemce upozornil řídicí orgán, platební agenturu nebo jiný příslušný orgán dobrovolně a dříve, než je některý z těchto orgánů odhalil, ať již před vyplacením příspěvku z veřejných zdrojů nebo po jeho vyplacení;

c)

případů, které řídicí orgán, platební agentura nebo jiný příslušný orgán odhalil a napravil dříve, než byly příslušné výdaje zahrnuty do výkazu výdajů předkládaných Komisi.

Ve všech ostatních případech, zejména před úpadkem nebo existuje-li podezření z podvodu, se zjištěné nesrovnalosti a související preventivní a nápravná opatření oznámí Komisi.

4.   Vyžadují-li vnitrostátní ustanovení důvěrnost šetření, sdělí se informace až poté, co jejich sdělení schválí příslušný soud nebo jiný subjekt v souladu s vnitrostátními předpisy.

Článek 4

Podávání zpráv o následných krocích

1.   Pokud některé z informací uvedených v čl. 3 odst. 2, zejména ty, které se týkají praktik použitých při spáchání nesrovnalosti a způsobu, jakým byla nesrovnalost odhalena, nejsou dostupné nebo musí být opraveny, členské státy poskytnou chybějící nebo správné informace v následných zprávách o nesrovnalostech určených Komisi.

2.   Členské státy Komisi průběžně informují o zahájení a ukončení řízení nebo o upuštění od takového, resp. takových, řízení, o uložení správních opatření, správních sankcí nebo trestních sankcí v souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi, jakož i o výsledcích tohoto řízení nebo těchto řízení. Členské státy dále v souvislosti s nesrovnalostmi, kvůli nimž byly uloženy sankce, uvedou:

a)

zda jsou sankce správní nebo trestní povahy;

b)

zda sankce vyplývají z porušení práva Unie nebo vnitrostátního práva a podrobnosti sankcí;

c)

zda byl zjištěn podvod.

3.   Členský stát na písemnou žádost Komise poskytne informace týkající se konkrétní nesrovnalosti nebo skupiny nesrovnalostí.

Článek 5

Použití a zpracování informací

1.   Komise může jakékoli informace poskytnuté členskými státy v souladu s tímto nařízením použít k provedení analýzy rizik s využitím podpory informačních technologií a může na základě získaných informací vypracovávat zprávy a vyvíjet systémy sloužící k účinnějšímu určování rizik.

2.   Na informace poskytnuté na základě tohoto nařízení se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jako by byly chráněny vnitrostátními právními předpisy členského státu, který je poskytl, a to odpovídajícími použitelnými ustanoveními orgánů Unie. Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že tyto informace zůstanou důvěrné.

3.   Informace podle odstavce 2 nesmí být zejména odhaleny jiným osobám než osobám z orgánů členských států nebo Unie, jejichž povinnosti vyžadují, aby k nim měly přístup, pokud s tím členský stát, který informace poskytl, výslovně nesouhlasil.

4.   Informace podle odstavce 2 se nesmí používat pro žádné jiné účely, než je ochrana finančních zájmů Unie, pokud s tím orgány, které je poskytly, výslovně nesouhlasily.

Článek 6

Zrušení a přechodná ustanovení

Nařízení (ES) č. 1848/2006 se zrušuje.

Jeho ustanovení se však použijí i nadále na podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně pomoci poskytnuté na základě nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1972 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1973 ze dne 8. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).