30.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/71


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1949

ze dne 29. října 2015,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

V návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2015 ve věci T-276/12, Y. Chyzh a další v. Rada (2), již neexistují důvody ponechávat čtyři subjekty na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.

(3)

Měly by být aktualizovány informace týkající se určitých osob a subjektů uvedených na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rozsudek Tribunálu (první senát) ze dne 6. října 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh v. Rada, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).


PŘÍLOHA

I.

Ze seznamu obsaženého v části B (subjekty) přílohy I nařízení (ES) č. 765/2006 se vyjímají tyto subjekty:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Údaje o následujících osobách uvedené v části A přílohy I nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

angl. přepis z běloruštiny

angl. přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresa:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17“ управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Major, velitel operační jednotky trestní kolonie IK-17 ve Šklově. Vyvíjel na politické vězně nátlak tím, že jim odmítal právo na korespondenci a návštěvy, vydával příkazy k přísnějšímu trestnímu režimu a prohledávání a vyhrožováním vynucoval přiznání. V letech 2011 až 2012 nesl přímou odpovědnost za porušování lidských práv politických vězňů a opozičních aktivistů používáním nadměrné síly vůči nim. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

DN: 1960

MN: Leonovo, district of Borisov, region of Minsk

OP: 4020160A013PB7

Adresa:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

Od 30.6.2014 ministryně pro informace, bývalá první náměstkyně ministra pro informace. Od roku 2003 hraje významnou úlohu při prosazování státní propagandy, jež vyvolává, podporuje a ospravedlňuje zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti, a při potlačování svobody sdělovacích prostředků. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresa:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Plukovník, zástupce vedoucího útvaru pro bojový výcvik jednotek ministerstva vnitra, bývalý velitel zvláštní brigády vnitřní stráže v minském předměstí Uručje. Velel své jednotce během tvrdého zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku a během níž došlo k nadměrnému použití síly. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

DN: 30.8.1967

Číslo cestovního pasu: SP0013023

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

Belarus

Náměstkyně ministra spravedlnosti, do jejíž působnosti patří dohled a kontrola nad službami v oblasti advokacie, dříve pověřená právní podporou orgánů, které připravují návrhy zákonných a podzákonných předpisů.

Byla odpovědná za úlohu a činnost ministerstva spravedlnosti a soudní moci Běloruska, které jsou hlavními nástroji represí vůči obyvatelstvu, a to prostřednictvím přípravy právních předpisů, které mají represivní charakter vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Ve funkci zástupce vrchního velitele KGB, v rámci níž byl pověřen personálními záležitostmi a organizací práce, byl odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici. V květnu 2012 přeřazen k záložním ozbrojeným jednotkám.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresa:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Zástupce prokurátora pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku. Zabýval se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče a Vladimira Homičenka. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

DN: 29.4.1965

Adresa:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Generál, ředitel minské policie. Od jmenování minským policejním ředitelem dne 21. října 2011 byl jako velitel odpovědný za represe vůči přibližně dvanácti pokojným demonstrantům v Minsku, kteří byli později odsouzeni za porušování zákona o hromadných akcích. Několik let velel policejním zásahům proti pouličním protestům opozice.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

DN: 1964

Bývalý první náměstek ministra spravedlnosti (do prosince 2014), pověřený justičními, civilními a notářskými službami. Jeho funkce zahrnuje dohled a kontrolu nad službami v oblasti advokacie. Sehrál rozhodující úlohu při téměř systematickém vykazování obhájců politických vězňů.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Bývalá zástupkyně předsedy soudu pro obvod Kastrišnickij v Minsku zodpovědná za trestní věci a bývalá soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku. Zabývala se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu a Vladimira Homičenka. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Zástupce vrchního velitele KGB, bývalý vrchní velitel KGB v Brestské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Mohilevské oblasti a v Bělorusku.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresa:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Předsedkyně obvodního soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku, bývalá zástupkyně předsedy obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku, bývalá soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případy odpůrců Alexandra Otroščenkova (odsouzen ke čtyřletému trestu odnětí svobody s ostrahou), Alexandra Molčanova (tři roky), Dmitrije Novika (tři a půl roku odnětí svobody s ostrahou). Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

DN: 29.9.1955, Senno, Vitebsk region

Adresa:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Od 28. prosince 2010 je ředitelem státní rozhlasové a televizní společnosti. Sám sebe označuje za autoritativního demokrata, byl odpovědný za prosazování státní propagandy v televizi, a rovněž propagandy, jež podporovala a ospravedlňovala zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti po volbách v prosinci roku 2010. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

DN: 22.3.1964

MN: Oshmiany, Hrodna region

Adresa:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Od října 2006 hlavní prokurátor Vitebské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci 2010. V této souvislosti je odpovědný i za procesy se Sjargejem Kavalenkem a Andrejem Haidukowem.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

DN: 20.9.1954

MN: Chashniki district, Vitebsk region

OP: 3200954E045PB4

Adresa:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Předseda celního výboru Hrodenské oblasti (od 22. dubna 2011), bývalý první náměstek ředitele KGB (2005 až 2007), bývalý zástupce předsedy státního celního výboru (2007–2011).

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici, zejména v letech 2006 a 2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

DN: říjen 1964

OP: 3271064M000PB3

Bývalý zástupce hlavního velitele KGB (2010–červenec 2013), odpovědný za oblast cizích zpravodajských služeb. Je spoluodpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

DN: 15.12.1952, Borisov

Adresa:

ul. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Rektor soukromého „Právního institutu Běloruska“. Jako bývalý ministr spravedlnosti je odpovědný za to, že jeho úřad vypracoval předpisy represivní povahy ve vztahu k občanské společnosti a demokratické opozici. Znemožňoval a omezoval registraci nevládních organizací a politických stran. Pasivně přihlížel bezpráví, jehož se bezpečnostní služby dopouštěly na obyvatelstvu.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО Геннадий Анатольевич

Adresa:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Zástupce ředitele ústavu národní bezpečnosti (škola KGB) a bývalý vrchní velitel KGB ve Vitebské oblasti.

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Vitebské oblasti.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresa:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Bývalá soudkyně a zástupkyně předsedy obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. Zabývala se případem bývalých kandidátů na prezidenta Nikolaje Statkeviče a Dmitrije Usse, jakož i politických a občanských aktivistů Andreje Poznjaka, Aleksandra Klaskovského, Aleksandra Kvetkeviče, Arťoma Gribkova a Dmitrije Bulanova. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Z titulu své dřívější funkce náměstka ministra vnitra a vedoucího útvaru předběžného vyšetřování byl odpovědný za násilné potlačování protestů a porušování lidských práv v průběhu vyšetřování v souvislosti s volbami konanými v prosinci 2010. V únoru 2012 odešel do zálohy. V současné době generálem v záložních ozbrojených jednotkách.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

DN: 26.11.1961

MN: Buchani, Vitebsk district

Adresa:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Číslo cestovního pasu: MP0515811

První zástupce vedoucího hlavního justičního odboru městského úřadu v Minsku. Bývalý zástupce předsedy soudu obvodu Centralnyj v Minsku, bývalý soudce soudu obvodu Centralnyj v Minsku. Dne 6. srpna 2006 odsoudil aktivisty z občanské iniciativy „Partnerství“ k trestům odnětí svobody za monitorování prezidentských voleb v roce 2006. Nikolaj Astrejko byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 roky, Timofej Drančuk na 1 rok a Alexander Šalajko a Enira Bronickaja na 6 měsíců. V letech 2007, 2010, 2011 a 2012 odsoudil k několikadenním trestům odnětí svobody několik aktivistů; konkrétně dne 20. prosince 2010 odsoudil Andreie Luhina, Serheye Krauchanka a Stanislaua Fedoraua k 10 dnům odnětí svobody a Volhu Chernykhovou k 12 dnům odnětí svobody. Dne 21. prosince 2010 odsoudil Mykalaie Dzemidenku k 15 dnům odnětí svobody. Dne 20. prosince 2011 odsoudil dva aktivisty, kteří se účastnili akce k výročí událostí z 19. prosince 2010, Vasila Parfenkova k 15 dnům a Siarheye Pavela ke 12 dnům odnětí svobody.

Dne 6. září 2012 odsoudil Aliakseye Tsepleho k 5 dnům odnětí svobody za údajné kladení odporu policistovi při distribuci opozičních novin v centru Minsku.

Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

DN: 1968

Adresa:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Velitel oblastního oddělení policie v Minsku (od března či dubna 2015), bývalý velitel oblastního oddělení policie ve Vitebsku, policejní generál (od roku 2013). Bývalý zástupce ředitele minské policie a velitel minského zásahového operačního týmu (OMON). Velel jednotkám, které potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010, a osobně se podílel na brutálních činech, za což v únoru 2011 obdržel ocenění a děkovný dopis od prezidenta Lukašenka. V roce 2011 rovněž velel jednotkám, které zakročily proti několika dalším protestním akcím politických aktivistů a pokojným vystoupením občanů v Minsku.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Prokurátorka v Minsku zabývající se v roce 2011 zamítnutím odvolání proti rozsudku vynesenému nad aktivisty hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

Belarus

Poradce ministra spravedlnosti. Jako poradce ministra spravedlnosti byl odpovědný za úlohu a činnost ministerstva spravedlnosti a soudní moci Běloruska při přípravě právních předpisů majících represivní funkci vůči občanské společnosti a demokratické opozici, dohled nad činností soudců a prokurátorů, odmítání či odpírání možnosti registrace nevládním organizacím a politickým stranám, přijímání rozhodnutí proti právním zástupcům, kteří hájí politické vězně, a za záměrné přehlížení nezákonných činů vykonávaných příslušníky bezpečnostních služeb vůči obyvatelstvu.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

DN: 17.7.1977

Aktuální pas: MP3260350

Velící důstojník odboru zbrojního a technického zásobování služby motorizovaných hlídek.

V únoru roku 2011 obdržel cenu a dostalo se mu písemného uznání od prezidenta Lukašenka za aktivní účast a vykonávání rozkazů při potlačování demonstrací, které se konaly dne 19. prosince 2010.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Adresa:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Velitel trestní kolonie IK-2 v Bobrujsku, odpovědný za nelidské zacházení s politickými vězni A. Sannikovem a A. Bjaljackým v trestní kolonii IK-2 v Bobrujsku. Opoziční aktivisté byli v trestní kolonii pod jeho dohledem mučeni, byl jim odpírán přístup k právníkům a byli umísťováni do samovazby. Kakunin vyvíjel na A. Bjaljackého a A. Sannikova nátlak, aby je přinutil podepsat žádost o udělení milosti.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Vrchní velitel KGB pro Minskou oblast a město Minsk a bývalý zástupce vrchního velitele KGB pro město Minsk. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Minsku.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

DN: 3.1.1954

MN: Akulintsi, Mohilev region

OP: 3030154A124PB9

Adresa:

220114, Filimonova str., 55/2, Minsk, Belarus

Má těsné vazby na prezidenta Lukašenka, s nímž úzce spolupracoval v 80., a zejména 90. letech minulého století. Místopředseda národního olympijského výboru (předsedou je Alexandr Lukašenko). Předseda svazu házené, znovuzvolen v roce 2014. Bývalý předseda dolní komory parlamentu. Byl jedním z hlavních aktérů podvodných prezidentských voleb v roce 2006.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Předseda vyšetřovací komise obvodu Oktjabrskij v Minsku, bývalý prokurátor v případě bývalých prezidentských kandidátů Vladimira Nekljajeva a Vitalije Rymaševského, členů Nekljajevova volebního týmu Andreje Dmitrijeva, Aleksandra Feduty a Sergeje Voznjaka a místopředsedkyně hnutí Mladá fronta Anastasie Položankové. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

Belarus

Odborný poradce při oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace, politické strany a nevládní organizace. Od roku 2001 aktivně podporoval represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici tím, že se osobně zamítnul registrace nevládních organizací a politických stran, což v mnoha případech vedlo k jejich zrušení.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyo-novich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresa:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Bývalý předseda oblastní volební komise Brestské oblasti pro prezidentské volby konané v roce 2010. Předseda oblastní volební komise Brestské oblasti pro místní volby konané v březnu 2014. Předseda prorežimní regionální odborové organizace. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 a za falšování výsledků místních voleb v březnu 2014 v Brestské oblasti.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Předseda obvodního soudu pro obvod Sovětskij v Minsku, bývalý soudce městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného Alesem Bjaljackým. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresa:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Generálmajor, jmenován velitelem výcvikového střediska KGB, bývalý vrchní velitel KGB v Hrodenské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici v Hrodenské oblasti.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

DN: 1949

MN: Pekalin, Smolevichi district, Minsk region

Adresa:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Vedoucí katedry vědeckého výzkumu státní univerzity kultury a umění (od září 2014). Bývalý zástupce ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta, jež je jedním z hlavních zdrojů státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

DN: 25.7.1959

MN: Ali-Bairamly, Azerbaijan

OP: 3250759A066PB3

Adresa:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Poradce odboru pro boj proti organizované trestné činnosti, terorismu a drogám a pro spolupráci v oblasti bezpečnosti a nových výzev a hrozeb v rámci výkonného výboru SNS. Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Ve funkci ministra vnitra velel jednotkám ministerstva vnitra, které surově potlačily pokojnou demonstraci dne 19. prosince 2010, a svoji odpovědnost dával okázale najevo. V lednu 2012 přeřazen k záložním ozbrojeným jednotkám.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Generálmajor, bývalý velitel výcvikového střediska KGB, bývalý vrchní velitel KGB v Minské oblasti a ve městě Minsk, byl poslán do zálohy. Jako osoba odpovědná za přípravu a výcvik pracovníků KGB byl odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici. Z titulu svých předchozích funkcí byl odpovědný za tutéž represivní činnost KGB v Minsku a v Minské oblasti.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

DN: 31.8.1947,

MN: Minsk

Adresa:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Člen výboru prorežimního Svazu spisovatelů. Odpovědný za organizování a realizaci šíření zkreslených informací prostřednictvím státem kontrolovaných sdělovacích prostředků. Jako bývalý náměstek ministra pro informace hrál významnou úlohu při prosazování státní propagandy, jež vyvolávala, podporovala a ospravedlňovala zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost byly pomocí zkreslených a nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

DN: 18.1.1951

Nevinyany, Minsk region (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

OP: 3180151H004PB2

Adresa:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Tajemník ústřední volební komise Běloruska.

Od roku 2000 byl jednou z hlavních postav, které se podílely na falšování výsledků podvodných voleb a referend, zejména v letech 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 a 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

DN: 14.5.1947

Adresa:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Předseda prorežimního běloruského Svazu novinářů. Šéfredaktor listu „Republika“, listu rady ministrů. V této pozici je jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších členů mašinérie státní propagandy v tištěných médiích. Podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresa:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 14.7.2011, Struy, Vitali, 10 denních základních jednotek (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski, Paval, 10 denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10 denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13 denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12 denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12 denní odnětí svobody.

Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku. Dne 24. července 2012, kdy již byl zařazen na seznam, na němž jsou uvedeny osoby podléhající sankcím, uložil pokutu za výtržnictví opozičnímu aktivistovi Andrejovi Molčanovi, který byl předtím surově zbit dvěma policisty.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

DN: 27.1.1944, Karabani, Minsk region

Aktivně se podílel na oslabování demokracie v Bělorusku. Ve funkci předsedy státního kontrolního výboru (zastával ji do 28. prosince 2010) byl jedním z hlavních aktérů, kteří se podíleli na případu Alese Bjaljackého, jednoho z nejvýznamnějších obránců lidských práv, předsedy běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Ales Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Adresa:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Velitel trestní kolonie IK-9 ve městě Horki, odpovědný za nelidské zacházení s Dmitrijem Daškevičem, včetně mučení a upírání přístupu k právním zástupcům. Lopatko zastával významnou funkci v trestní kolonii, v níž byl Daškevič držen a v níž byl na politické vězně včetně Daškeviče vykonáván psychologický nátlak, spočívající mimo jiné v odpírání spánku a v izolaci.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigo-rievich

ЛУКАШЭНКА Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

DN: 30.8.1954

MN: Kopys, Vitebsk district

Adresa:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Prezident Běloruské republiky.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Biктap Аляксандр-авiч

ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович

DN: 28.11.1975

Adresa:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Asistent/poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti. V květnu roku 2013 byl svým otcem jmenován spoludozorcem bělorusko-ruské komise pro vývoz uhličitanu draselného. Jako jeden z jeho nejbližších spolupracovníků hrál klíčovou úlohu z hlediska represivních opatření zaváděných proti demokratické opozici a občanské společnosti. Jako klíčový člen bezpečnostní rady státu byl odpovědný za koordinaci represivních opatření proti demokratické opozici a občanské společnosti, zejména v souvislosti s násilným potlačením demonstrace dne 19. prosince 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

DN: 12.8.1971

OP: 3120871A074PB7

Velitel zvláštního pluku ministerstva vnitra v Minské oblasti.

Velel jednotkám, které potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010, za což v únoru roku 2011 obdržel ocenění a děkovný dopis od prezidenta Lukašenka. V červnu roku 2011 rovněž velel jednotkám, které zakročily proti pokojným protestům občanů v Minsku. Dne 7. května 2014 obdržel pluk pod jeho velením vlajku se zvláštním uznáním od ministerstva vnitra.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

DN: 5.8.1958,

Hrodna region

OP: 3050858A060PB5

Adresa:

Ministry of Foreign Affairs

ул. Ленина, 19, Минск 220030

Ministr zahraničních věcí, bývalý vedoucí úřadu prezidenta.

V době, kdy vykonával funkci vedoucího úřadu prezidenta, byl považován za druhou nejmocnější postavu režimu a jako takový byl odpovědný za organizaci podvodných voleb v letech 2008 a 2010 a za následné potlačení pokojných demonstrací.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ Валерий Анатольевич

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Velitel správy KGB pro vojenskou kontrarozvědku. Odpovědný za represivní činnost KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

DN: 18.10.1954

MN: Kosuta, Minsk region

Adresa:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Předseda ústavního soudu a bývalý generální prokurátor, který se aktivně podílel na represích namířených proti občanské společnosti a demokratické opozici. Ve své předchozí funkci byl jednou z hlavních osob, které se podílely na represích proti demokratické opozici a občanské společnosti v letech 2004 až 2008. Od svého jmenování do funkce předsedy ústavního soudu v roce 2008 loajálně prováděl represivní politiku režimu a schvaloval represivní právní předpisy navzdory jejich protiústavnosti.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresa:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Prokurátor Hrodenské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresa:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 10. ledna 2011 odsoudila aktivistu Mladé fronty Yuliana Misiukeviche k 12 dnům odnětí svobody, k 9 dnům odnětí svobody odsoudila dne 21. ledna 2011 politického aktivistu Usevalada Shasharina a dne 31. ledna 2011 občanského aktivistu Tsimafeie Atranschankaua.

Za účast na akcích na podporu politických vězňů dále odsoudila dne 27. prosince 2010 obránce lidských práv Mikhaila Matskeviche k 10 dnům odnětí svobody a dne 20. ledna 2011 občanského aktivistu Valera Siadoua k 12 dnům odnětí svobody. V roce 2011 se rovněž přímo podílela na soudních represích vůči občanským aktivistům. Dne 4. července 2011 odsoudila Antona Glinistého a dne 7. července 2011 Andreie Ignatchyka, oba k 10 dnům odnětí svobody. V roce 2012 se také přímo podílela na soudních represích vůči politickým aktivistům.

Dne 22. února 2012 odsoudila k 10 dnům odnětí svobody prominentního politického aktivistu Pavla Vinogradova, jemuž dne 10. dubna 2012 rovněž nařídila dvouletý preventivní policejní dohled. Dne 23. března 2012 odsoudila politické aktivisty z hnutí „Revoluce prostřednictvím sociálních sítí“ Mikhase Kostku a Anastasii Shuleiku k 5 dnům odnětí svobody.

Anastasii Shuleiku odsoudila dne 21. dubna 2012 znovu k trestu 10 dnů odnětí svobody.

Ve dnech 24., 25. a 26. května 2012 odsoudila aktivisty Mladé fronty Uladzimira Yaromenaka a Zmitsera Kremenetského k 10 dnům a Ramana Vasilieva k 12 dnům odnětí svobody.

Dne 22. června 2012 odsoudila k 15 dnům odnětí svobody pracovníka rozhlasové stanice Euroradio. Dne 18. července 2012 odsoudila aktivistku Katsiarinu Halitskajovou k 10 dnům odnětí svobody. Ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 znovu odsoudila aktivisty Mladé fronty Uladzimira Yaromenaka a Ramana Vasilieva k 15 dnům odnětí svobody. Dne 7. května 2013 odsoudila aktivistu Aliaksandra Yarasheviche ke 12 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly. Dne 6. srpna 2014 odsoudila aktivistu Olega Korola k 10 dnům administrativního zadržení, aniž by mu poskytla možnost promluvit u soudu; místo toho uvedla: „Vím, že přiznáváte vinu.“

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

DN: 7.2.1956

MN: Smolensk (Rusko)

Nepodnikl žádné kroky v zájmu vyšetření případů neobjasněného zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý ministr vnitra a rovněž bývalý velitel bezpečnostní služby prezidenta. Jako ministr vnitra byl až do svého odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů dne 6. dubna 2009 odpovědný za potlačování pokojných demonstrací.

Od úřadu prezidenta získal rezidenci ve čtvrti Drozdy v Minsku, v níž žijí nomenklaturní kádry. V říjnu 2014 mu prezident Lukašenko udělil Řád „Za zásluhy“ III. stupně.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

DN: 5.3.1962

MN: Slutsk (Minsk Region)

Adresa:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

OP: 3050362A050PB2

Cestovní pas: MP2272582

Vedoucí bezpečnostní služby holdingové společnosti Triple ovládané Jurijem Čižem, bývalý velitel jednotky pro zvláštní účely spadající pod ministerstvo vnitra. Jako velitel vnitřních jednotek pro potlačování výtržností byl přímo odpovědný za násilné potlačení pokojných demonstrací, zejména v letech 2004 a 2008, na němž se přímo podílel.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

OP: 3130564A041PB9

Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý první náměstek ministra vnitra (do prosince 2012) byl odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci 2010. Plukovník v záložních ozbrojených jednotkách.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

DN: 1.10.1963

MN: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russia)

Bývalý ministr pro informace (z úřadu odešel v červnu 2014), bývalý zástupce vedoucího kanceláře prezidenta, bývalý vedoucí generálního ředitelství pro ideologii při úřadu prezidenta, bývalý ředitel analytického a informačního střediska úřadu prezidenta.

Byl jedním z hlavních tvůrců a šiřitelů státní propagandy a ideologické podpory režimu. I po jmenování ministrem zůstal hlasitým propagandistou a příznivcem kroků, jimiž se režim obrací proti demokratické opozici a občanské společnosti.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

DN: 1.7.1951

MN: Votnia, Mohilev region

OP: 3010751M102PB0

Bývalý poradce prezidenta Lukašenka (od 18. května 2015), bývalý první zástupce vedoucího úřadu prezidenta, bývalý ministr školství.

Byl odpovědný za uzavření univerzity evropských humanitních studií, nařídil represe proti studentům hlásícím se k opozici a organizoval studenty s cílem přinutit je hlasovat ve volbách pro režim. Aktivně se podílel na pořádání podvodných voleb v letech 2008, 2010 a 2012 a na následném násilném potlačení pokojných demonstrací v letech 2008 a 2010. Jedná se o osobu velmi blízkou prezidentovi Lukašenkovi. Je předsedou sdružení Bílá Rus, hlavní ideologické a politické organizace režimu.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

DN: 4.5.1955

MN: Minsk

Adresa:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Poslanec dolní komory parlamentu, místopředseda Stálého výboru pro národní bezpečnost, zástupce velitele výboru pro národní bezpečnost. Bývalý velitel správy KGB pro bezpečnost hospodářství.

Byl odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ Валерий Иосифович

DN: 1977

Adresa:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

V lednu 2012 byl Sajkovskij jmenován zástupcem vedoucího útvaru vyšetřovací komise s působností v Minsku. Jako prokurátor pro obvod Pjervomajskij v Minsku se zabýval se případem Alese Bjaljackého, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je předsedou běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Obžaloba, kterou prokurátor v průběhu soudního řízení přednesl, byla jednoznačně a bezprostředně politicky motivovaná a v jasném rozporu s trestním řádem. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresa:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

Vedoucí pobočky prorežimních odborů v Hrodnu. Bývalý předseda oblastní volební komise Hrodenské oblasti pro prezidentské volby v roce 2010 a místní volby v březnu 2014. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 a za falšování výsledků místních voleb v březnu 2014 v Hrodenské oblasti.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresa:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Člen bezpečnostní rady, předseda vyšetřovací komise, bývalý zástupce předsedy vyšetřovací komise, bývalý prokurátor Homelské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci 2010.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ Рита Петровна

Adresa:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Předsedkyně obvodního soudu pro obvod Zavodskoj (od roku 2014), bývalá zástupkyně předsedy obvodního soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku, bývalá soudkyně obvodního soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Alese Sobala, maksima Hrishela a Kastantsina Chufistaua k 10 dnům odnětí svobody a Siarheie Kardymona k 15 dnům odnětí svobody. Dne 7. července 2011 odsoudila aktivistu Artura Zauharodného ke 13 dnům odnětí svobody. Dne 12. října 2012 odsoudila aktivisty Aleha Korbana a Uladzimira Siarheeua k 5 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ Вадим Игоревич

Adresa:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Kapitán, velitel operační jednotky trestní kolonie IK-17 ve Šklově. Vyvíjel na politické vězně nátlak tím, že jim odmítal právo na korespondenci, a vyhrožováním vynucoval přiznání. Přímo odpovědný za porušování lidských práv politických vězňů a opozičních aktivistů krutým, nelidským či ponižujícím zacházením či tresty. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

DN: 26.5.1958

MN: Hrodna region

Adresa:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Vedoucí správního odboru úřadu prezidenta. Odpovědný za neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý tajemník bezpečnostní rady. Šejman je nadále zvláštním asistentem/poradcem prezidenta.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ Юрий Валерьевич

Adresa:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Soudce a zástupce předsedy soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Ve dnech 20. a 27. prosince 2010 odsoudil k 10 dnům odnětí svobody tyto občanské aktivisty: Illyu Vasilieviche, Nadzeyu Chayukhovou, Tatsianu Radzetskayu, Siarheie Kanapatskiho a Volhu Damarada. Dne 20. prosince 2011 odsoudil aktivistu Siarheie Kanapatskeho za připomínku represí ze dne 19. prosince 2010. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕв Сергей Михайлович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Velitel útvaru KGB pro kontrarozvědku a bývalý zástupce velitele správy KGB pro kontrarozvědku. Odpovědný za represivní činnost KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ Владислав Александрович

Adresa:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова, 16

Soudce obvodního soudu pro obvod Železnodorožnyj ve Vitebsku. V průběhu odvolacího řízení odsoudil několik demonstrantů, ačkoliv nebyli soudem prvního stupně shledáni vinnými. Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti, včetně politického aktivisty Shiarheie Kavalenky.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

DN: 15.4.1952

MN: Slonim, Hrodna region

Adresa:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Poslanec dolní komory parlamentu, zástupce předsedy stálého výboru pro právo, bývalý prokurátor Mohilevské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО Игорь Петрович

DN: 14.1.1963

MN: Stolica, Vitebsk region

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

První zástupce vrchního velitele KGB, bývalý vrchní velitel KGB Mohilevské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Mohilevské oblasti a v Bělorusku.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

DN: 4.3.1962

MN: Borisov, Minsk region

OP: 3040362B062PB7

Číslo cestovního pasu: MP2249974 (vydán dne 30.3.2007)

Adresa:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Místoguvernér Minské oblasti (od ledna 2015), bývalý předseda výboru pro zdravotnictví města Minsk a bývalý primář minské úrazové nemocnice. Neprotestoval proti únosu prezidentského kandidáta Něklajeva, který byl do jeho nemocnice převezen poté, co byl 19. prosince 2010 surově zbit, a tím, že věc neoznámil policii, napomohl neznámým pachatelům. Za své jednání byl povýšen. Jako předseda výboru pro zdravotnictví města Minsk byl odpovědný za dohled nad používáním zdravotnických zařízení při potlačování lidských práv.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

DN: 16.8.1972

MN: Hrodna

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

Belarus

Ministr spravedlnosti, člen ústřední volební komise a bývalý vedoucí oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace a politické strany. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů, k němuž docházelo při volbách, a to od roku 2007. V rámci svých funkcí na ministerstvu spravedlnosti a dohledu nad justicí, který vykonával, se aktivně zapojil do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici tím, že odmítl zaregistrovat nevládní organizace a politické strany, což v mnoha případech vedlo k jejich zrušení.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Zástupce ředitele komunikačního a informačního protiteroristického střediska a bývalý zástupce vrchního velitele KGB pro personální otázky a organizaci práce. Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ Александр Олегович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Velitel správy KGB pro ochranu ústavního pořádku a boj proti terorismu.

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresa:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Podplukovník, bývalý pracovník vojenské kontrarozvědky KGB (v současné době vedoucí tiskové služby běloruského vyšetřovacího výboru). Po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku, vynucoval ve věznici KGB v Minsku z opozičních aktivistů přiznání falšováním důkazů a vyhrožováním. Byl přímo odpovědný za kruté, nelidské a ponižující zacházení či tresty a za odmítnutí práva na spravedlivý proces. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresa:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Zástupce velitele trestní kolonie IK-2 v Bobrujsku, odpovědný za nelidské a kruté zacházení s politickými vězni A. Sannikovem a A. Bjaljackým v trestní kolonii IK-2 v Bobrujsku. Opoziční aktivisté byli v trestní kolonii pod jeho dohledem mučeni, byl jim odpírán přístup k právnímu zastoupení a byli umísťováni do samovazby. Trutko vyvíjel na A. Bjaljackého a A. Sannikova nátlak, aby je přinutil podepsat žádost o udělení milosti.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ Иван Станиславович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Zástupce vrchního velitele KGB pro hospodářskou trestnou činnost a boj proti korupci.

Odpovědný za represivní činnost KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ Игорь Геронинович

Adresa:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

Belarus

Náměstek ministra spravedlnosti, do jehož působnosti patří právní podpora orgánů, které připravují zákonné a podzákonné předpisy týkající se hospodářských otázek, a registrace právních subjektů.

Odpovědný za úlohu a činnost běloruského ministerstva spravedlnosti a soudní moci, které jsou hlavními nástroji represí vůči obyvatelstvu, a to prostřednictvím autoritativního šíření státní propagandy v oblasti justice, podněcující k represím vůči demokratické opozici a občanské společnosti a tyto represe ospravedlňující, a prostřednictvím odmítání či odpírání registrace nevládním organizacím a politickým stranám.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

DN: 1971,

Penza (Russia)

Zástupce předsedy bezpečnostní rady Běloruské republiky (od roku 2014).

Bývalý vedoucí bezpečnostní služby prezidenta.

Několik pracovníků jeho odboru se s jeho vědomím zúčastnilo výslechů politických aktivistů po demonstracích dne 19. prosince 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК Валерий Павлович

DN: 19.6.1964,

Brest region

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Vrchní velitel KGB, bývalý předseda vyšetřovacího výboru, bývalý ředitel operačního a analytického střediska při úřadu prezidenta, odpovědný za telekomunikace, včetně monitorování, filtrování, kontrolování komunikačních kanálů, např. internetu, a za zásahy do nich. Jakožto vrchní velitel KGB je odpovědný za represivní činy KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Bývalý první zástupce vrchního velitele KGB odpovědný za kontrarozvědku. Ode dne 1. dubna 2013 je v důchodu a byl poslán do zálohy.

Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici. Dal podnět k zahájení vyšetřování případu politického vězně Alese Bjaljackého, jednoho z nejvýznamnějších obránců lidských práv, předsedy běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Ales Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.