29.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1940

ze dne 28. října 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

(2)

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „komise CONTAM“) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) přijala stanovisko o námelových alkaloidech v potravinách a krmivech (3). Komise CONTAM stanovila skupinovou akutní referenční dávku ve výši 1 μg/kg tělesné hmotnosti (TH) a skupinový tolerovatelný denní příjem ve výši 0,6 μg/kg TH.

(3)

Přítomnost námelových alkaloidů v obilných zrnech do určité míry souvisí s přítomností námelových sklerocií v nich. Tento vztah není absolutní, jelikož námelové alkaloidy se mohou také nacházet v prachu z námelových sklerocií usazeném na obilných zrnech. Proto je důležité nejprve stanovit maximální limity námelových sklerocií a současně shromáždit další údaje týkající se přítomnosti námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin. Je však potvrzené, že dodržení maximálních limitů pro námelové sklerocie nemusí nutně zaručovat bezpečnost potravin z hlediska přítomnosti námelových alkaloidů. Proto mohou příslušné orgány v souladu s čl. 14 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) přijmout vhodná opatření k omezení uvádění dané potraviny na trh nebo k jejímu stažení z trhu, pokud se zjistí, že daná potravina není i přesto, že byl dodržen maximální limit pro námelové sklerocie, bezpečná z důvodu úrovně námelových alkaloidů.

(4)

Je nezbytné stanovit, v jaké fázi uvádění na trh by měly platit maximální limity pro námelové sklerocie, neboť čištěním a tříděním lze přítomnost námelových sklerocií snížit. Je vhodné uplatňovat maximální limity pro námelové sklerocie na povrchu obilných zrn ve stejných fázích uvádění na trh jako v případě ostatních mykotoxinů.

(5)

Zkušenosti s uplatňováním nařízení (ES) č. 1881/2006 ukazují, že je vhodné objasnit pojem „prvotní zpracování“, zvláště pokud jde o integrované systémy výroby a zpracování a rovněž odírání.

(6)

Je důležité shromažďovat údaje o přítomnosti námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin za účelem stanovení vztahu mezi přítomností námelových alkaloidů a přítomností námelových sklerocií. Zjištění týkající se námelových alkaloidů by měla být oznámena do 30. září 2016, aby bylo možné stanovit přiměřené a dosažitelné maximální limity námelových alkaloidů, a tím zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(7)

Ačkoli je důležité i nadále používat preventivní opatření pro zamezení a snížení kontaminace ochratoxinem A, není nutné každoročně předkládat zprávu o zjištěních, o výsledcích šetření a o pokroku dosaženém při uplatňování preventivních opatření. Je vhodné aktualizovat ustanovení o monitorování a předkládání zpráv uvedená v článku 9 nařízení (ES) č. 1881/2006.

(8)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

1.   Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.

2.   Členské státy předávají Komisi souhrn zjištění týkajících se aflatoxinů získaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (5), přičemž jednotlivé údaje o výskytu předávají členské státy úřadu EFSA.

3.   Členské státy a profesní organizace zúčastněných stran každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 and B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.

4.   Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby monitorovaly přítomnost námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Členským státům a profesním organizacím zúčastněných stran se důrazně doporučuje, aby úřadu EFSA oznámily svá zjištění týkající se námelových alkaloidů do 30. září 2016. Tato zjištění musí obsahovat údaje o výskytu a konkrétní informace o vztahu mezi přítomností námelových sklerocií a úrovní jednotlivých námelových alkaloidů.

Komise dá tato zjištění k dispozici členským státům.

5.   Úřadu EFSA se mohou oznamovat rovněž údaje shromážděné členskými státy a profesními organizacemi zúčastněných stran, jež se týkají výskytu jiných kontaminujících látek než těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4.

6.   Údaje o výskytu se úřadu EFSA předávají v jím stanoveném formátu pro předávání údajů v souladu s požadavky uvedenými v jeho pokynech o standardním popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv (6) a v souladu s dalšími konkrétními požadavky úřadu EFSA na podávání zpráv pro určité kontaminující látky. Údaje o výskytu od profesních organizací zúčastněných stran lze úřadu EFSA v případě potřeby předat ve zjednodušeném formátu pro předávání údajů, stanoveném úřadem EFSA.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm“"

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012; 10(7):2798. [158 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V oddíle 2 se doplňuje nová položka 2.9, která zní:

„2.9

Námelové sklerocie a námelové alkaloidy

 

2.9.1

Námelové sklerocie

 

2.9.1.1

Nezpracované obiloviny (18) kromě kukuřice a rýže

0,5 g/kg (1)

2.9.2

Námelové alkaloidy (2)

 

2.9.2.1

Nezpracované obiloviny (18) kromě kukuřice a rýže

 (3)

2.9.2.2

Výrobky z mletých obilovin kromě výrobků z mleté kukuřice a rýže

 (3)

2.9.2.3

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie a těstoviny

 (3)

2.9.2.4

Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

 (3)

2)

Poznámka pod čarou 18 se nahrazuje tímto:

„(18)

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování.

‚Prvotním zpracováním‘ se rozumí jakékoliv fyzikální či tepelné ošetření zrna nebo jeho povrchu, jiné než sušení. Čištění, včetně odírání, třídění a sušení se nepovažují za ‚prvotní zpracování‘, pokud celé zrno zůstane po čištění a třídění neporušené.

Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním a/nebo drhnutím.

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání, musí obiloviny před zahájením odírání projít první fází čištění. Po odírání, které se provádí v kombinaci s odsáváním prachu, následuje třídění podle barev před mletím.

Integrovanými systémy výroby a zpracování se rozumí systémy, jimiž se všechny zdrojové šarže obilovin čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení. V případě těchto integrovaných systémů výroby a zpracování se maximální limit vztahuje na nezpracované obiloviny po čištění a třídění, avšak před prvotním zpracováním.

Provozovatelé potravinářských podniků musí prostřednictvím svých postupů založených na zásadách HACCP zajistit, aby byl v tomto kritickém kontrolním bodě zaveden a prováděn účinný postup monitorování.“


(1)  Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analýza se provádí mikroskopickým vyšetřením.

(2)  Suma 12 námelových alkaloidů: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokryptin/ergokryptinin; ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Před 1. červencem 2017 je pro tyto příslušné kategorie potravin třeba zvážit přiměřené a dosažitelné maximální limity, kterými se zajistí vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.“