24.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1910

ze dne 21. října 2015,

kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro guazatin byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR pro guazatin podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku guazatin byla zrušena. Na úrovni Unie nebyly nahlášeny žádné přípustné odchylky pro dovoz ani nebyly k dispozici MLR stanovené Codexem. Jelikož nejsou k dispozici informace o specifické správné zemědělské praxi, jež by bylo možné použít při posouzení rizika pro spotřebitele, dospěl úřad k závěru, že hodnota 0,05 mg/kg poskytuje evropským spotřebitelům dostatečnou úroveň ochrany. Je proto vhodné stanovit MLR na specifické mezi stanovitelnosti. Je rovněž vhodné změnit definici rezidua.

(3)

Kromě toho Belgie uvedla, že stávající MLR pro guazatin v grapefruitech a pomerančích mohou vzbuzovat obavy, pokud jde o ochranu spotřebitele. Zejména nelze vyloučit akutní riziko pro spotřebitele, a to ani důkladnějším posouzením rizika, které zohledňuje faktor zpracování pro citrusové plody. Evropská komise a členské státy zastoupené ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva považovaly za vhodné přijmout v rámci řízení rizik rozhodnutí o snížení MLR na úroveň, u které je prokázána bezpečnost pro evropské spotřebitele.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití guazatinu k ošetření citrusových plodů. V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu. Úřad žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž se zaměřil především na rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (3). Toto stanovisko bylo předáno Komisi a členským státům a zpřístupněno veřejnosti. Ve svém stanovisku dospěl úřad k závěru, že nedoporučuje stanovit navrhované MLR, jelikož dostupné údaje nebyly dostatečné k tomu, aby bylo možné vyloučit rizika pro evropské spotřebitele.

(5)

Žadatel požádal o správní přezkum odůvodněného stanoviska úřadu podle článku 13 nařízení (ES) č. 396/2005. Tento přezkum dospěl k závěru, že úřad se ve svém posouzení nedopustil žádných podstatných chyb ani nesprávností.

(6)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům relevantním pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Aby se umožnilo běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(9)

Přechodná opatření stanovená tímto nařízením by měla zohlednit obavy týkající se ochrany spotřebitele v souvislosti se stávajícími MLR pro guazatin v grapefruitech a pomerančích.

(10)

Předtím než se upravené MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(11)

Nové MLR byly prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultovány s obchodními partnery Unie, jejichž připomínky byly zohledněny.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o guazatin, na všechny produkty vyprodukované v souladu s právními předpisy před dnem 13. května 2016 kromě grapefruitů a pomerančů se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 ve znění platném předtím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se však ode dne 13. května 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(5):3239. [20 s.].

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits. EFSA Journal 2014; 12(8):3818. [29 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze III se zrušuje sloupec pro guazatin.

2)

V příloze V se doplňuje nový sloupec pro guazatin, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Guazatin (guazatin acetát, suma složek)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,05  (1)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská/lokvát

 

0130990

Ostatní

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý/bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský/kaki churma/persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový/jambolan

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský/kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

0,05  (1)

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého/kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka

 

0220990

Ostatní

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské/pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

 

0251030

Čekanka štěrbák/endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá/rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

0254000

d)

potočnice lékařská/řeřicha potoční

 

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín/bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

 

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá/rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

 

0300000

LUŠTĚNINY

0,05  (1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé/vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,05  (1)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný/kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

OBILOVINY

0,05  (1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská/yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský/baldrián

 

0633020

Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný/svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (1)

0810010

Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,05  (1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind/indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

0,05  (1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (1)

0840020

Zázvor

0,05  (1)

0840030

Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma

0,05  (1)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (1)

0850000

Pupeny

0,05  (1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,05  (1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

0,05  (1)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuková tkáň

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuková tkáň

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuková tkáň

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuková tkáň

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuková tkáň

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní

 

1020000

Mléko

0,02  (1)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

0,05  (1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05  (1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,05  (1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,05  (1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,05  (1)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

Guazatin (guazatin acetát, suma složek)

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen“