13.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1828

ze dne 12. října 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 (2) provádí většinu opatření stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Dne 12. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1836 (3), kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP. Rozhodnutí (SZBP) 2015/1836 stanoví kritéria, podle nichž jsou osoby, subjekty a orgány zařazovány do seznamů v přílohách I a II uvedeného rozhodnutí. Důvody pro zařazování do seznamů jsou uvedeny v bodech odůvodnění rozhodnutí (SZBP) 2015/1836 a 2013/255/SZBP.

(3)

Opatření týkající se zmrazení aktiv spadají do působnosti Smlouvy, a k jejich provádění je tedy nezbytné opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

V článku 15 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a.   Seznam v příloze II rovněž zahrnuje fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, o kterých Rada v souladu s čl. 28 odst. 2 rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP (4) rozhodla, že spadají do některé z těchto kategorií:

a)

přední podnikatelé působící v Sýrii;

b)

členové rodin Asadů a Machlúfů;

c)

ministři syrské vlády, kteří byli u moci po květnu 2011;

d)

příslušníci syrských ozbrojených sil v hodnosti ‚plukovníka‘ nebo v odpovídající hodnosti či v hodnosti vyšší, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

e)

příslušníci syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

f)

členové milic spolupracujících s režimem;

g)

osoby, subjekty, jednotky, agentury, orgány nebo instituce činné v oblasti šíření chemických zbraní;

a fyzické nebo právnické osoby a subjekty s nimi spojené, na které se článek 21 tohoto nařízení nevztahuje.

1b.   Osoby, subjekty a orgány spadající do některé z kategorií uvedených v odstavci 1a se nezařadí na seznam osob, subjektů a orgánů uvedený v příloze II nebo se na tomto seznamu neponechají, je-li k dispozici dostatek informací o tom, že nejsou či již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení.

(4)  Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).“"

2)

V článku 32 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rada sdělí dotčené osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí o jejich zařazení na seznam podle odstavce 1 tohoto článku, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit. Zejména jsou-li osoba, subjekt či orgán zařazeny na seznam v příloze II na základě skutečnosti, že spadají do některé z kategorií osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 15 odst. 1a, může tato osoba, subjekt či orgán předložit důkazy nebo připomínky, proč takové určení považuje za neodůvodněné, ačkoli do zmíněné kategorie patří.“

3)

Název přílohy II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 14, čl. 15 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1a.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 12. října 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1836 ze dne 12. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (viz strana 75 v tomto čísle Úředního věstníku).