8.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1801

ze dne 7. října 2015

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2014 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) č. 1262/2012 (2),

nařízením Rady (EU) č. 1180/2013 (3),

nařízením Rady (EU) č. 24/2014 (4) a

nařízením Rady (EU) č. 43/2014 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2015 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) č. 1221/2014 (6),

nařízením Rady (EU) č. 1367/2014 (7),

nařízením Rady (EU) 2015/104 (8) a

nařízením Rady (EU) 2015/106 (9).

(3)

V čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se stanoví, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2014. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2015, případně na roky následující.

(6)

Španělsko v roce 2012 přečerpalo svou kvótu na populaci humra severského v oblastech IX a X, vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/93411). Výsledný odpočet za tento nadměrný rybolov ve výši 75,45 tuny byl uplatnitelný v roce 2013 a na žádost Španělska byl rozložen do tří let počínaje rokem 2013. Zbývající roční odpočet uplatnitelný na španělskou kvótu pro populaci NEP/93411 činí 19 tun v roce 2015, čímž nejsou dotčeny případné další úpravy kvóty.

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 871/2014 (10) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1360/2014 (11) byly pro některé země a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2014. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2014, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovení odpočtů od kvót na rok 2015, případně na roky následující.

(8)

Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž jsou dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty na rok 2015 podle nařízení Komise (EU) č. 165/2011 (12) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (13).

(9)

Jelikož kvóty jsou vyjádřeny v tunách nebo kusech, nebyla brána v úvahu množství menší než jedna tuna nebo celý kus,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) č. 1221/2014, (EU) č. 1367/2014, (EU) 2015/104 a (EU) 2015/106 na rok 2015 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené nařízením (EU) č. 165/2011 a prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1180/2013 ze dne 19. listopadu 2013, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (Úř. věst. L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 24/2014 ze dne 10. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 9, 14.1.2014, s. 4).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 ze dne 10. listopadu 2014, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1180/2013 a (EU) č. 43/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16.)

(7)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2015/106 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 19, 24.1.2015, s. 8).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 871/2014 ze dne 11. srpna 2014 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2014 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 239, 12.8.2014, s. 14).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1360/2014 ze dne 18. prosince 2014 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2014 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 871/2014, pokud jde o odpočty, které mají být provedeny v příštích letech (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 106).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 165/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010 (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 11).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 62).


PŘÍLOHA

ODPOČTY Z KVÓT PRO NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2014

Povolené vykládky v roce 2014 (celkové upravené množství v tunách) (1)

Celkové úlovky v roce 2014 (v tunách)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám (v %)

Přečerpání v poměru k povoleným vykládkám (v tunách)

Násobící koeficient (2)

Dodatečný násobící koeficient (3)  (4)

Zbývající odpočet z roku 2014 (5)

Zbývá k odpočtu (6)

Odpočty, které se mají provést v roce 2015 (v tunách)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Platýs evropský

VIIh, VIIj a VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rejnokovití

Vody Unie oblasti VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rejnokovití

Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Treska obecná

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03 A.

Sleď obecný

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Sleď obecný

IV, VIId a vody Unie oblasti IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03 A.

Kreveta severní

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Smaček (rodu Ammodytes)

Vody Unie oblasti řízení 2 smačků rodu Ammodytes

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí IIa a IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Marlín modrý

Atlantský oceán

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Hlubinné druhy žraloků

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII, VIII a IX

0

0

3,039

Nepoužije se

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII a IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí I a II

/

0

22,685

Nepoužije se

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6 A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

/

0

3,075

Nepoužije se

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Humr severský

IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí I a II

/

0

26,744

Nepoužije se

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Treska tmavá

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Růžicha šedá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rejnokovití

Vody Unie oblastí VIII a IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Marlín bělavý

Atlantský oceán

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rejnokovití

Vody Unie oblasti VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rejnokovití

Vody Unie oblastí IIa a IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Platýs evropský

VIIh, VIIj a VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Jazyk obecný

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rejnokovití

Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Platýs černý

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

Nepoužije se

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Sleď obecný

Subdivize 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3 A/BCD

Štikozubec obecný

IIIa; vody Unie subdivizí 22–32

/

0

1,655

Nepoužije se

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Okouníci rodu Sebastes

Vody Norska oblastí I a II

/

0

2,798

Nepoužije se

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Treska jednoskvrnná

Vody Norska oblastí I a II

/

0

26,816

Nepoužije se

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí I a II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rejnokovití

Vody Unie oblastí VIII a IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Treska obecná

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Ostroun obecný

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

0

1,027

Nepoužije se

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Platýs černý

Vody Grónska oblastí V a XIV

189,000

0

0

Nepoužije se

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6 A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makrela obecná

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Treska Esmarkova

IIIa; vody Unie oblastí IIa a IV

/

0

14,000

Nepoužije se

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Platýs evropský

VIId a VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rejnokovití

Vody Unie oblasti VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Treska modravá

Vody Norska oblastí II a IV

0

0

22,204

Nepoužije se

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání vykládky, která se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2012, 2013 a 2014. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství, která nemohla být odečtena v roce 2014 podle nařízení (EU) č. 871/2014 kvůli žádné nebo nedostačující kvótě.

(6)  Zbývající množství, která souvisejí s nadměrným rybolovem v letech předcházejících vstupu nařízení (ES) č. 1224/2009 v platnost a která nelze odečíst od jiné populace.

(7)  Na žádost Španělska byl odpočet uplatnitelný v roce 2013 rozložen do tří let.

(8)  Po žádosti Spojeného království o převod podle nařízení (ES) č. 847/96 a příslušného následného prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1170 (Úř. věst. L 189, 17.7.2015, s. 2) již toto množství není k dispozici.