8.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1094

ze dne 5. května 2015,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem pro úspory energie a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni účinnosti.

(2)

Energie spotřebovaná profesionálními chladicími boxy představuje významný podíl celkové poptávky po elektřině v Unii a profesionální chladicí boxy s obdobnou funkčností vykazují velké rozdíly, co se týče energetické účinnosti. Prostor pro snížení jejich spotřeby energie je významný. Na profesionální chladicí boxy by se tedy měly vztahovat požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích.

(3)

Pokud jde o energetickou účinnost profesionálních chladicích boxů, měly by být stanoveny harmonizované předpisy pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a normalizované informace o výrobku, a to s cílem vytvořit pobídky pro výrobce ke zvyšování energetické účinnosti uvedených výrobků, povzbudit koncové uživatele k nákupu energeticky účinných výrobků a přispět k fungování vnitřního trhu.

(4)

Předpokládá se, že kombinovaný účinek tohoto nařízení a nařízení Komise (EU) 2015/1095 (2) povede k úspoře energie přibližně ve výši 1,8 TWh do roku 2020 a 4,1 TWh do roku 2030, což odpovídá přibližně 0,7 a 1,4 Mt ekvivalentu CO2, ve srovnání se situací, kdy by nebyla přijata žádná opatření.

(5)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření založených na nejmodernějších metodách měření včetně, pokud jsou k dispozici, harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (3).

(6)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah štítků pro profesionální chladicí boxy.

(7)

Toto nařízení by mělo dále stanovit požadavky na informační list a technickou dokumentaci profesionálních chladicích boxů.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje profesionálních chladicích boxů na dálku, ve všech reklamách a ve všech druzích propagačních materiálů technického charakteru.

(9)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku u profesionálních chladicích boxů.

2.   Toto nařízení se vztahuje na elektrické profesionální chladicí boxy napájené ze sítě včetně těch, které se prodávají pro chlazení potravin a krmiv.

3.   Toto nařízení se nepoužije na tyto produkty:

a)

profesionální chladicí boxy, které primárně využívají jiné zdroje energie než elektřinu;

b)

profesionální chladicí boxy se samostatnou kondenzační jednotkou;

c)

otevřené boxy, u kterých je otevřenost základní podmínkou pro jejich primární funkci;

d)

boxy speciálně konstruované pro uchovávání potravin, přičemž existence jednoho prostoru o užitném objemu odpovídajícím méně než 20 % celkového užitného objemu boxu a speciálně určeného pro uchovávání potravin sama o sobě nestačí k vynětí z působnosti tohoto nařízení;

e)

boxy speciálně konstruované pouze pro účely kontrolovaného rozmrazování zmrazených potravin, přičemž existence jednoho prostoru speciálně určeného pro kontrolované rozmrazování zmrazených potravin sama o sobě nestačí k vynětí z působnosti tohoto nařízení;

f)

saladety;

g)

obslužné pulty a jiné podobné druhy boxů primárně určené k vystavování a prodeji potravin a mimoto také k jejich chlazení a uchovávání;

h)

boxy, které nevyužívají kompresní chladicí cyklus;

i)

profesionální chladicí boxy vyrobené jednorázově na zakázku podle individuální specifikace zákazníka, které nejsou rovnocenné jiným profesionálním chladicím boxům popsaným v definici č. 9 v příloze I;

j)

chladničky/mrazničky;

k)

boxy bez cirkulace vzduchu;

l)

vestavěné boxy;

m)

zásuvné a průchozí boxy;

n)

mrazicí pulty.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„profesionálním chladicím boxem“ se rozumí izolovaný chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory přístupnými jedněmi nebo několika dveřmi či zásuvkami, který je schopen trvale udržovat teplotu potravin ve stanoveném rozmezí provozních teplot chlazení nebo mrazení pomocí kompresního cyklu a je určen k uchovávání potravin pro komerční účely, přičemž tyto potraviny nejsou vystavovány zákazníkům ani jim nejsou přístupné;

b)

„potravinami“ se rozumí potraviny, složky potravin, nápoje včetně vína a další produkty primárně určené ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

c)

„vestavěným boxem“ se rozumí nepřenosný izolovaný chladicí spotřebič určený k montáži do boxu, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, který vyžaduje nábytkovou úpravu;

d)

„zásuvným boxem“ se rozumí profesionální chladicí box s jedním jediným prostorem, který umožňuje zasunutí pojízdných regálů s výrobky;

e)

„průchozím boxem“ se rozumí profesionální chladicí box přístupný z obou stran;

f)

„boxem bez cirkulace vzduchu“ se rozumí profesionální chladicí box bez vnitřní nucené cirkulace vzduchu speciálně konstruovaný k uchovávání potravin citlivých na teplotu nebo k zamezení vysušování potravin uchovávaných v neutěsněném prostoru, přičemž jeden prostor, kde nedochází k cirkulaci vzduchu, nestačí k označení boxu za box bez cirkulace vzduchu;

g)

„otevřeným boxem“ se rozumí profesionální chladicí box, jehož chladicí prostor je přístupný zvenku, aniž by bylo nutné otevřít dveře nebo zásuvku, přičemž existence jednoho prostoru o užitném objemu odpovídajícím méně než 20 % celkového užitného objemu profesionálního chladicího boxu, byť je tento prostor přístupný zvenku, aniž by bylo nutné otevřít dveře nebo zásuvku, sama o sobě nestačí k označení výrobku za otevřený box;

h)

„saladetou“ se rozumí profesionální chladicí box s jedněmi nebo několika dveřmi či zásuvkami ve svislé rovině, jenž má na povrchu drážky, do nichž lze zasunout skladovací zásobníky určené k dočasnému uchovávání potravin, ke kterým je třeba mít snadný přístup, jako jsou například přísady na pizzu nebo do salátu apod.;

i)

„kombinovaným boxem“ se rozumí profesionální chladicí box se dvěma nebo více prostory s různými teplotami pro chlazení a uchovávání potravin;

j)

„chladničkou/mrazničkou“ se rozumí typ kombinovaného boxu s nejméně jedním prostorem určeným výhradně ke chlazení a jedním prostorem určeným výhradně k mrazení;

k)

„mrazicím pultem“ se rozumí mraznička na potraviny, jejíž prostor nebo prostory jsou přístupné z horní strany spotřebiče nebo která má jak prostory typu s horním otevíráním, tak prostory skříňového typu, avšak hrubý objem prostoru (prostorů) typu s horním otevíráním přesahuje 75 % celkového hrubého objemu spotřebiče.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů a harmonogram

1.   Od 1. července 2016 dodavatelé uvádějící profesionální chladicí boxy na trh nebo do provozu zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:

a)

pro každý profesionální chladicí box je k dispozici tištěný štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

b)

pro každý model profesionálního chladicího boxu je obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

c)

je k dispozici informační list stanovený v příloze IV;

d)

pro každý model profesionálního chladicího boxu je obchodníkům k dispozici elektronický informační list stanovený v příloze IV;

e)

orgánům členských států je na vyžádání poskytnuta technická dokumentace stanovená v příloze V;

f)

každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem profesionálního chladicího boxu a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahuje odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu;

g)

každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu profesionálního chladicího boxu a který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahuje odkaz na třídu energetické účinnosti dotyčného modelu.

2.   Štítky podle přílohy III budou dodávány k profesionálním chladicím boxům uváděným na trh podle následujícího harmonogramu:

od 1. července 2016: štítek 1 nebo štítek 2,

od 1. července 2019: štítek 2.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci nabízející profesionální chladicí boxy zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:

a)

v místě prodeje je každý profesionální chladicí box zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 umístěným na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče;

b)

profesionální chladicí boxy nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jsou uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavatelem v souladu s přílohou VI, s výjimkou nabízení prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy VII;

c)

každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem profesionálního chladicího boxu a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahuje odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu;

d)

každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu profesionálního chladicího boxu a který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahuje odkaz na třídu energetické účinnosti dotyčného modelu.

Článek 5

Měření a výpočty

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měření a výpočtů založených na uznávaných nejmodernějších metodách, jak je stanoveno v příloze IX.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie a objemů postupem stanoveným v příloze X.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost. Během přezkumu se posoudí zejména:

a)

veškeré významné změny v podílech jednotlivých typů spotřebičů na trhu;

b)

přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze X;

c)

posouzení toho, zda je vhodné zavést metodu pro určení standardní roční spotřeby energie u chladniček/mrazniček;

d)

posouzení toho, zda je vhodné zavést revidovanou metodu pro určení standardní roční spotřeby energie u pultových boxů.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů (viz strana 19 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).


PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro přílohy II až X

Pro účely příloh II až X se použijí tyto definice:

1)

„užitným objemem“ se rozumí objem prostoru pro potraviny v mezích zátěže;

2)

„provozní teplotou chlazení“ se rozumí, že teplota potravin uchovávaných v boxu je trvale udržována v rozmezí – 1 °C až 5 °C;

3)

„provozní teplotou mrazení“ se rozumí, že teplota potravin uchovávaných v boxu je trvale udržována pod – 15 °C, jež je považována za nejvyšší teplotu nejteplejší zkušební sady;

4)

„víceúčelovým boxem“ se rozumí, že profesionální chladicí box nebo oddělený prostor tohoto chladicího boxu lze nastavit na různé teploty pro chlazené a mražené potraviny;

5)

„svislým boxem“ se rozumí profesionální chladicí box o celkové výšce nejméně 1 050 mm s jedněmi nebo několika předními dveřmi či zásuvkami vedoucími do téhož prostoru;

6)

„pultovým boxem“ se rozumí profesionální chladicí box o celkové výšce menší než 1 050 mm s jedněmi nebo několika předními dveřmi či zásuvkami vedoucími do téhož prostoru;

7)

„boxem s nízkou zátěží“, rovněž nazývaným „poloprofesionální box“, se rozumí profesionální chladicí box schopný trvale udržovat provozní teplotu chlazení nebo mrazení ve všech svých prostorech pouze za okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 3, které jsou uvedeny v tabulce 3 přílohy IX; pokud je box schopen udržovat teplotu za okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 4, nepovažuje se za box s nízkou zátěží;

8)

„boxem s vysokou zátěží“ se rozumí profesionální chladicí box schopný trvale udržovat provozní teplotu chlazení nebo mrazení ve všech svých prostorech za okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 5, které jsou uvedeny v tabulce 3 přílohy IX;

9)

„rovnocenným profesionálním chladicím boxem“ se rozumí model profesionálního chladicího boxu uvedený na trh se stejným užitným objemem, stejnými technickými parametry, účinností i výkonem a stejnými typy a objemy prostorů jako jiný model profesionálního chladicího boxu uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem.


PŘÍLOHA II

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti profesionálního chladicího boxu se určí podle jeho indexu energetické účinnosti (EEI), jak stanoví tabulka 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti profesionálních chladicích boxů

Třída energetické účinnosti

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI se vypočítá podle přílohy VIII.


PŘÍLOHA III

Štítky

1.   Štítek 1 – Profesionální chladicí boxy ve třídách energetické účinnosti A až G

Image

Na štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II; hrot šipky obsahující třídu energetické účinnosti se umístí ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

roční spotřeba elektrické energie v kWh vyjádřená jako konečná spotřeba energie za rok, vypočítaná v souladu s přílohou IX a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

V.

součet užitného objemu všech chladicích prostor fungujících při provozní teplotě chlazení, vyjádřený v litrech; pokud nejsou žádné prostory fungující při provozní teplotě chlazení přítomny, dodavatel uvede místo hodnoty „– L“;

VI.

součet užitného objemu všech mrazicích prostor fungujících při provozní teplotě mrazení, vyjádřený v litrech; pokud nejsou žádné prostory fungující při provozní teplotě mrazení přítomny, dodavatel uvede místo hodnoty „– L“;

VII.

klimatická třída (3, 4 nebo 5) spolu s příslušnou teplotou suchého teploměru (ve °C) a relativní vlhkostí (v %) podle tabulky 3 v příloze IX.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ (1), může zde odchylně být uvedena i kopie ekoznačky.

2.   Štítek 2 – Profesionální chladicí boxy ve třídách energetické účinnosti A+++ až G

Image

Tento energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“, může zde odchylně být uvedena i kopie ekoznačky.

3.   Provedení energetického štítku profesionálních chladicích boxů musí odpovídat níže uvedenému obrázku:

Image

kde:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 110 mm široký a 220 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, je poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí štítku je bílé.

c)

Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá; například 00-70-X-00 označuje 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí odpovídat těmto specifikacím (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00;

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00;

Piktogram podle vyobrazení (logo EU + energetický štítek): 92 mm široký × 17 mm vysoký;

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka 92,5 mm;

Image

Stupnice A–G

Šipka

:

výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00,

 

druhá třída: 70-00-X-00,

 

třetí třída: 30-00-X-00,

 

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

 

pátá třída: 00-30-X-00,

 

šestá třída: 00-70-X-00,

 

poslední třída: 00-X-X-00.

Text

:

Calibri tučně 19 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri tučně 13 bodů, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku;

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka

:

26 mm široká × 14 mm vysoká, 100 % černá;

Text

:

Calibri tučně 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri tučně 18 bodů, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku;

Image

Energie

Text

:

Calibri normální 11 bodů, verzálky, 100 % černá;

Image

Roční spotřeba energie

Ohraničení

:

2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri tučně 32 bodů, 100 % černá;

Druhý řádek

:

Calibri normální 14 bodů, 100 % černá;

Image

Součet užitných objemů všech prostorů fungujících při provozní teplotě chlazení

Ohraničení

:

2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri tučně 25 bodů, 100 % černá; Calibri normální 17 bodů, 100 % černá;

Image

Klimatická třída spolu s příslušnou teplotou suchého teploměru a relativní vlhkostí

Ohraničení

:

2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri tučně 25 bodů, 100 % černá;

Druhý řádek

:

Calibri normální 14 bodů, 100 % černá;

Image

Součet užitných objemů všech prostorů fungujících při provozní teplotě mrazení

Ohraničení

:

2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm;

Hodnota

:

Calibri tučně 25 bodů, 100 % černá; Calibri normální 17 bodů, 100 % černá;

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 90 × 15 mm

Image

Číslo nařízení

Text

:

Calibri tučně 11 bodů.


(1)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA IV

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu profesionálního chladicího boxu musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c)

typ modelu v souladu s definicemi obsaženými v příloze I;

d)

třída energetické účinnosti a index energetické účinnosti modelu, stanovené v souladu s přílohou II;

e)

v případě, že byla modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f)

spotřeba energie boxu za 24 hodin (E24h) a roční spotřeba energie v kWh, vypočítaná v souladu s přílohou IX a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

g)

užitný objem každého prostoru;

h)

klimatická třída podle tabulky 3 v příloze IX;

i)

u boxů s nízkou zátěží tato věta: „Tento spotřebič je určen k použití při okolních teplotách nepřesahujících 25 °C, a proto není vhodný do profesionálních kuchyní s vysokou teplotou.“;

j)

u boxů s vysokou zátěží tato věta: „Tento spotřebič je určen k použití při okolních teplotách nepřesahujících 40 °C.“

2.

Jeden informační list se může vztahovat na více modelů profesionálních chladicích boxů dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku, přičemž v takovém případě je třeba uvést i informace stanovené v bodě 1 a neuvedené na štítku.


PŘÍLOHA V

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečný popis modelu profesionálního chladicího boxu, aby mohl být jednoznačně identifikován;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

výsledky měření a výpočtů technických parametrů uvedených v příloze IX.

2.

Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu profesionálního chladicího boxu získány výpočtem na základě modelu rovnocenného profesionálního chladicího boxu, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech a o zkouškách provedených dodavateli za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. Technické informace musí obsahovat také seznam všech dalších rovnocenných modelů profesionálních chladicích boxů, u nichž byly informace získány na stejném základě.

3.

Informace obsažené v této technické dokumentaci mohou být sloučeny s technickou dokumentací poskytovanou v souladu s opatřeními podle směrnice 2009/125/ES.


PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případě, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé vystavený výrobek uvidí, s výjimkou internetu

1.

Jestliže nelze očekávat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, s výjimkou internetu, jsou informace uvedeny v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti modelu v souladu s přílohou II;

b)

roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou IX;

c)

užitný objem každého prostoru;

d)

klimatická třída podle přílohy IX.

2.

V případě, že jsou poskytnuty další informace z informačního listu výrobku, jsou uvedeny v podobě a pořadí podle přílohy IV.

3.

Velikost a typ písma, kterým jsou informace uvedené v této příloze vytištěny nebo zobrazeny, musí zaručovat čitelnost textu.


PŘÍLOHA VII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupě na splátky prostřednictvím internetu

1.

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

„zobrazovacím mechanismem“ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

„vnořeným zobrazením“ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

„dotykovým displejem“ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu „slate“ nebo chytrého telefonu;

d)

„alternativním textem“ se rozumí text poskytnutý jako alternativa obrázku, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna obrázek vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2.

Příslušný energetický štítek zpřístupněný dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) se zobrazí na zobrazovacím mechanismu v blízkosti ceny výrobku v souladu se lhůtami uvedenými v čl. 3 odst. 2. Velikost tohoto štítku je taková, aby byl jasně viditelný a čitelný, a je přiměřená vzhledem k velikosti uvedené v příloze III bodě 3. Štítek může být zobrazen pomocí vnořeného zobrazení; v takovém případě obrázek použitý pro přístup k němu splňuje specifikace uvedené v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3.

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

udává třídu energetické účinnosti výrobku v bílé barvě a stejnou velikostí písma, která byla užita pro uvedení ceny, a

c)

je v jednom z těchto dvou provedení:

Image

4.

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy se zobrazí na zobrazovacím mechanismu v blízkosti ceny výrobku;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevřením obrázku gestem na dotykové obrazovce;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových obrazovkách se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykové obrazovce;

f)

zobrazení štítku se zavře pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu zavření zobrazení;

g)

alternativní text k obrázku, který se zobrazí v případě, že se nepodaří zobrazit štítek, uvádí třídu energetické účinnosti výrobku ve stejné velikosti písma, jaká byla užita pro zobrazení ceny.

5.

Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí příslušný informační list výrobku zpřístupněný dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku lze zobrazit pomocí vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a čitelně uvádět text „Informační list výrobku“. Při použití vnořeného zobrazení se informační list zobrazí po prvním kliknutí pomocí myši či ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykové obrazovce.


PŘÍLOHA VIII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti pro profesionální chladicí boxy

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) určitého modelu profesionálního chladicího boxu se roční spotřeba energie daného chladicího boxu porovná s jeho standardní roční spotřebou energie.

EEI se vypočítá takto:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

kde:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

roční spotřeba energie boxu v kWh/rok

E24h

=

spotřeba energie boxu za 24 hodin

af

=

korekční faktor, který se použije pouze pro boxy s nízkou zátěží, v souladu s přílohou IX bodem 2

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

standardní roční spotřeba energie boxu v kWh/rok

Vn

=

užitný objem spotřebiče, který se rovná součtu užitného objemu všech prostorů boxu, vyjádřený v litrech.

Hodnoty koeficientů M a N jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2

Hodnoty koeficientů M a N

Kategorie

Hodnota pro M

Hodnota pro N

Svislý chladicí

1,643

609

Svislý mrazicí

4,928

1 472

Pultový chladicí

2,555

1 790

Pultový mrazicí

5,840

2 380


PŘÍLOHA IX

Měření a výpočet

1.

Pro účely shody a ověřování shody s požadavky tohoto nařízení se k měřením a výpočtům použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje měřicích metod. Tyto metody musí splňovat technické definice, podmínky, rovnice a parametry stanovené v této příloze.

2.

K určení hodnot roční spotřeby energie a indexu energetické účinnosti u profesionálních chladicích boxů se měření provádí za těchto podmínek:

Teplota zkušebních sad je v rozmezí – 1 °C až 5 °C u chladicích boxů a nižší než – 15 °C u mrazicích boxů.

Okolní podmínky musí odpovídat klimatické třídě 4, jak je uvedeno v tabulce 3, s výjimkou boxů s nízkou zátěží, které se zkoušejí za okolních podmínek odpovídajících klimatické třídě 3. Výsledky zkoušek zjištěné u boxů s nízkou zátěží se následně upraví pomocí vyrovnávacího koeficientu 1,2 u boxů s nízkou zátěží při provozní teplotě chlazení a 1,1 u boxů s nízkou zátěží při provozní teplotě mrazení.

Profesionální chladicí boxy se zkoušejí:

při provozní teplotě chlazení v případě kombinovaného boxu nejméně s jedním prostorem určeným výhradně ke chlazení,

při provozní teplotě chlazení v případě profesionálního chladicího boxu, který má pouze jeden prostor určený výhradně ke chlazení,

při provozní teplotě mrazení ve všech ostatních případech.

3.

Okolní podmínky klimatických tříd 3, 4 a 5 jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3

Okolní podmínky klimatických tříd 3, 4 a 5

Zkušební místnost klimatické třídy

Teplota suchého teploměru, °C

Relativní vlhkost, %

Rosný bod, °C

Množství vodní páry v suchém vzduchu, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


PŘÍLOHA X

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Pro účely posouzení souladu s požadavky stanovenými v článcích 3 a 4 použijí orgány členských států následující ověřovací postup:

1.

Orgány členského státu provedou u každého modelu zkoušku jednoho výrobku.

2.

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, pokud jsou splněny následující požadavky:

a)

naměřený objem není nižší než jmenovitá hodnota o více než 3 %;

b)

naměřená hodnota spotřeby energie není větší než jmenovitá hodnota (E24h) o více než 10 %.

3.

Nepodaří-li se dosáhnout výsledku uvedeného v bodě 2, orgány členských států si pro zkoušení náhodně vyberou další tři výrobky téhož modelu. Alternativně mohou vybrané tři další kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které jsou uvedeny v technické dokumentaci jako ekvivalentní výrobek.

4.

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, pokud jsou splněny následující požadavky:

a)

průměrný objem naměřený u tří výrobků není nižší než jmenovitá hodnota o více než 3 %;

b)

průměrná hodnota spotřeby energie naměřená u tří výrobků není vyšší než jmenovitá hodnota (E24h) o více než 10 %.

5.

Nepodaří-li se dosáhnout výsledků uvedených v bodě 4, daný model i všechny ostatní modely rovnocenných profesionálních chladicích boxů se považují za nevyhovující tomuto nařízení. Orgány členských států poskytnou výsledky zkoušek i další relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od přijetí rozhodnutí o tom, že daný model nevyhovuje požadavkům.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtu stanovené v přílohách VIII a IX.

Přípustné odchylky při ověřování stanovené v této příloze se použijí pouze k ověření parametrů naměřených orgány členského státu, představují přípustné odchylky výsledků měření při ověřovacích zkouškách a nesmějí být dodavatelem jakkoli použity pro stanovení nebo interpretaci hodnot v technické dokumentaci způsobem, kterým by bylo dosaženo lepší klasifikace označování nebo byla deklarována lepší výkonnost výrobku.