6.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 142/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/870

ze dne 5. června 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné provést určitá usnesení přijatá na šestnáctém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se konala ve dnech 3. až 14. března 2013 (dále jen „úmluva“), měla by být změněna některá ustanovení a další ustanovení by měla být doplněna do nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (2).

(2)

Zejména by měla být podle usnesení konference CITES č. 16.8 doplněna konkrétní ustanovení na zjednodušení nekomerčního přeshraničního pohybu hudebních nástrojů.

(3)

Ze zkušeností získaných při provádění nařízení (ES) č. 865/2006 ve spojení s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 792/2012 (3) vyplývá, že některá ustanovení uvedeného nařízení by měla být změněna, aby bylo zajištěno jednotné a účinné provádění uvedeného nařízení v celé Unii. Jedná se zejména o první dovoz do Unie u loveckých trofejí exemplářů některých druhů nebo populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, u nichž existují obavy ohledně udržitelnosti obchodu s loveckými trofejemi nebo náznaky rozsáhlého nedovoleného obchodu. V takových případech jsou nezbytné přísnější kontroly dovozu do Unie a neměla by být uplatňována odchylka stanovená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru. Zkušenosti z uplatňování nařízení (ES) č. 865/2006 rovněž ukazují, že je nezbytné vyjasnit, že dovozní povolení by neměly členské státy vydat v případech, kdy ani na vyžádání neobdrží uspokojivé informace od země vývozu nebo zpětného vývozu, pokud jde o zákonnost exemplářů, které mají být do EU dovezeny.

(4)

Na šestnáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy byly aktualizovány standardní názvoslovné příručky. Tyto příručky se používají při uvádění vědeckých názvů druhů v povoleních a potvrzeních. Uvedené změny je třeba zohlednit v příloze VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

(5)

Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Jelikož toto nařízení by se mělo používat ve spojení s nařízením (EU) č. 792/2012, je důležité, aby se obě nařízení začala používat od stejného dne.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

(8)

Nařízení Komise (EU) 2015/56 (4) bylo přijato, aniž by byla Radě předložena předloha ke kontrole. Aby toto opomenutí napravila, zrušuje Komise nařízení (EU) 2015/56 a nahrazuje jej tímto nařízením, jehož předloha byla ke kontrole Evropskému parlamentu a Radě předložena. Akty přijaté v rámci nařízení (EU) 2015/56 jsou i nadále v platnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

‚datem získání‘ se rozumí datum, k němuž byl příslušný exemplář odebrán z přírody, narodil se v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo v případě, že takové datum není známo, nejstarší prokazatelné datum, k němuž nějaká osoba daný exemplář získala do vlastnictví;“

.

b)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

‚putovní výstavou‘ se rozumí soubor vzorků, cirkus, zvěřinec, výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava využité k veřejnému vystavování pro komerční účely;“

.

2)

V čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Žádosti o dovozní a vývozní povolení, o potvrzení o zpětném vývozu, o potvrzení uvedená v čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97, o potvrzení o osobním vlastnictví, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o hudebním nástroji a o potvrzení o putovní výstavě, jakož i oznámení o dovozu, listy pokračování a štítky však mohou být vyplněny ručně, inkoustem a hůlkovým písmem, pokud je to provedeno čitelně.“

3)

V článku 7 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi budou přijata pouze tehdy, pokud příslušný orgán dotyčné třetí země poskytne v případě vyžádání uspokojivé informace o tom, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů.“

4)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Zásilky exemplářů

Aniž jsou dotčeny články 31, 38, 44b, 44i a 44p, vydává se pro každou zásilku exemplářů zasílaných společně jako součást jednoho nákladu samostatné dovozní povolení, oznámení o dovozu, vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.“

5)

Článek 10 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Platnost dovozních a vývozních povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků a potvrzení o hudebním nástroji“

.

b)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Doba platnosti potvrzení o putovní výstavě vydaného v souladu s článkem 30, potvrzení o osobním vlastnictví vydaného v souladu s článkem 37 a potvrzení o hudebním nástroji vydaného v souladu s článkem 44h nepřesáhne tři roky.“

c)

Odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.   Potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví nebo potvrzení o hudebním nástroji přestanou být platná, pokud je exemplář prodán, dojde-li k jeho ztrátě, zničení nebo odcizení, nebo je-li vlastnictví exempláře jiným způsobem převedeno, nebo v případě živého exempláře, jestliže uhyne, unikne nebo je-li vypuštěn do volné přírody.

6.   Držitel bez zbytečného odkladu vrátí vydávajícímu výkonnému orgánu originál a veškeré kopie dovozního povolení, vývozního povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků nebo potvrzení o hudebním nástroji, jejichž doba platnosti uplynula, jež nebyla použita nebo jsou neplatná.“

6)

Článek 11 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

jestliže exempláře v nich uvedené byly ztraceny, zničeny nebo odcizeny;“

.

b)

V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

jestliže exempláře v nich uvedené byly ztraceny, zničeny nebo odcizeny;“

.

7)

V článku 14 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Potvrzení o původu exemplářů druhů uvedených v příloze C nařízení (ES) č. 338/97 však lze použít k dovozu exemplářů do Unie až do dvanácti měsíců od jejich vydání a potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví a potvrzení o hudebním nástroji mohou být použita k dovozu exemplářů do Unie a pro účely žádosti o příslušná potvrzení v souladu s články 30, 37 a 44h tohoto nařízení až do tří let od jejich vydání.“

8)

Za článek 44g se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA VIIIb

POTVRZENÍ O HUDEBNÍM NÁSTROJI

Článek 44h

Vydávání

1.   Členské státy mohou vydat potvrzení o hudebním nástroji pro nekomerční přesun hudebních nástrojů přes hranice mimo jiné za účelem osobního využití, vystoupení, produkce (nahrávek), vysílání, výuky, vystavování nebo soutěže, pokud tyto nástroje splňují všechny tyto požadavky:

a)

pocházejí z jiných druhů vyjmenovaných v přílohách A, B nebo C nařízení (ES) č. 338/97, než jsou exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, které byly získány po zařazení tohoto druhu do příloh k úmluvě;

b)

exemplář použitý při výrobě hudebního nástroje byl získán zákonným způsobem;

c)

hudební nástroj byl vhodným způsobem identifikován.

2.   K potvrzení se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 44m.

Článek 44i

Použití

Potvrzení může být použito jedním z těchto způsobů:

a)

jako dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

b)

jako vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 44j

Vydávající orgán

1.   Orgánem vydávajícím potvrzení o hudebním nástroji je výkonný orgán státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště.

2.   Potvrzení o hudebním nástroji obsahuje v kolonce 23 nebo v příslušné příloze potvrzení tento text:

‚Platné pro více přesunů přes hranice. Originál si ponechá jeho držitel.

Hudební nástroj, na který se vztahuje toto potvrzení, jež umožňuje vykonat vícenásobné přesuny přes hranice, je určen pro nekomerční využití mimo jiné k účelům osobního využití, vystoupení, produkce (nahrávek), vysílání, výuky, vystavování nebo soutěže. Hudební nástroj, na který se vztahuje toto potvrzení, nesmí být během pobytu mimo území státu, v němž bylo potvrzení vydáno, prodán ani nesmí být jeho vlastnictví převedeno.

Toto potvrzení musí být vráceno výkonnému orgánu státu, který jej vydal, před uplynutím jeho doby platnosti.

Toto potvrzení není platné, pokud ho nedoprovází list pokračování, který musí být orazítkován a podepsán celním úředníkem při každém přechodu hranic.‘

Článek 44k

Požadavky na exempláře

Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení o hudebním nástroji, musí být splněny tyto požadavky:

a)

hudební nástroj musí být evidován vydávajícím výkonným orgánem;

b)

před vypršením platnosti potvrzení se hudební nástroj musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován;

c)

exemplář nesmí být prodán ani nesmí být jeho vlastnictví převedeno během pobytu mimo stát obvyklého bydliště žadatele, s výjimkou případů podléhajících podmínkám stanoveným v článku 44n;

d)

hudební nástroj musí být vhodným způsobem identifikován.

Článek 44l

Žádosti

1.   Žadatel o potvrzení o hudebním nástroji poskytne informace v souladu s články 44h a 44k a případně vyplní kolonky 1, 4 a 7 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 4 a 7 až 22 originálu a veškerých kopií.

Členské státy mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.   Náležitě vyplněný formulář žádosti se předloží výkonnému orgánu členského státu obvyklého bydliště žadatele spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Neuvedení informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.   Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 44m

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

Pokud je exemplář, na který se vztahuje potvrzení o hudebním nástroji vydané v souladu s článkem 44j, dovážen do Unie, vyvážen nebo zpětně vyvážen z Unie, odevzdá držitel potvrzení originál tohoto potvrzení a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření na celním úřadě určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 44n

Prodej exemplářů, na něž se vztahuje potvrzení

Pokud si držitel potvrzení o hudebním nástroji vydaném v souladu s článkem 44j tohoto nařízení přeje exemplář prodat, nejdříve odevzdá potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu, a pokud exemplář náleží k druhům zařazeným do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, požádá příslušný orgán o potvrzení podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 44o

Náhradní potvrzení

Potvrzení o hudebním nástroji, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 23 obsahuje jedno z následujících prohlášení:

‚Toto potvrzení je věrnou kopií originálu‘ nebo ‚Toto potvrzení zrušuje a nahrazuje originál s číslem xxxx, který byl vydán dne xx/xx/xxxx‘.

Článek 44p

Dovoz hudebních nástrojů do Unie s potvrzeními vydanými třetími zeměmi

Při dovozu hudebního nástroje do Unie se nevyžaduje předložení vývozního dokladu ani dovozního povolení, pokud se na něj vztahuje potvrzení o hudebním nástroji vydané třetí zemí za podobných podmínek, které jsou uvedeny v článcích 44h a 44j. Při zpětném vývozu tohoto hudebního nástroje se nevyžaduje předložení potvrzení o zpětném vývozu.“

9)

Článek 56 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely písmene a) se kontrolované podmínky vztahují k nepřírodnímu prostředí, které je intenzivně usměrňováno lidskými zásahy, což může zahrnovat mimo jiné obdělávání půdy, hnojení, kontrolu plevele, zavlažování nebo zahradnické postupy, jako je pěstování v květináčích, záhonech a ochrana před vlivy počasí. Taxony produkující orlí dřevo (též ‚agarwood‘), které jsou pěstovány ze semen, řízků, vzdušným hřížením, z odnoží, kalusových tkání nebo z jiných rostlinných tkání, spor nebo jiných rozmnožovacích částí rostlin ‚za kontrolovaných podmínek‘, se rozumí vysazené stromy, včetně jiného nepřírodního prostředí, které je usměrňováno lidskými zásahy za účelem produkce rostlin nebo jejich částí a odvozenin.“

b)

Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Taxony produkující orlí dřevo vypěstované ve výsadbách, jako jsou:

a)

zahrady (soukromá anebo komunitní zahrada);

b)

státní, soukromé nebo komunitní produkční plantáže buď monokulturních, nebo smíšených druhů,

jsou považovány za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.“

10)

Článek 57 se mění takto:

a)

Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 3 se na první dovoz loveckých trofejí, které jsou exempláře druhů nebo populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 a v příloze XIII tohoto nařízení, do Unie vztahuje článek 4 nařízení (ES) č. 338/97.“

b)

V odstavci 5 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

exempláře orlího dřeva (‚agarwood‘) (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) – až do 1 kg dřevní štěpky, 24 ml oleje a dvou sad korálků nebo růženců (či dvou náhrdelníků nebo náramků) na jednu osobu.“

11)

Článek 58 se mění takto:

a)

V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ustanovení předchozího pododstavce se nepoužijí pro zpětný vývoz rohu nosorožce nebo slonoviny v exemplářích osobního nebo rodinného charakteru; u těchto exemplářů musí být celním orgánům předloženo potvrzení o zpětném vývozu.“

b)

Odstavce 3a a 4 se nahrazují tímto:

„3a.   V případě, že osoba, jež nemá obvyklé bydliště v Unii, zpětně vyváží exempláře osobního nebo rodinného charakteru získané mimo zemi svého obvyklého bydliště, včetně osobních loveckých trofejí, které jsou exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, musí celním orgánům předložit potvrzení o zpětném vývozu. Tentýž požadavek platí i pro zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru v případě rohu nosorožce nebo slonoviny, které pocházejí z populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97.

4.   Odchylně od odstavců 2 a 3 se u vývozu nebo zpětného vývozu položek uvedených v čl. 57 odst. 5 písm. a) až g) nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu.“

12)

Článek 58a se mění takto:

a)

V odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1.   Obchodní činnosti pro exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, které jsou do Unie dovezeny v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, může výkonný orgán členského státu povolit pouze za těchto podmínek:“

.

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Jsou zakázány obchodní činnosti u exemplářů druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, které byly do Unie dovezeny v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, nebo u exemplářů druhů uvedených v příloze I úmluvy nebo v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 a dovezených do Unie jako exempláře osobního a rodinného charakteru.“

13)

V čl. 66 odst. 6 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Do prvotní nádoby nesmí být přimíchán kaviár z různých druhů řádu Acipenseriformes, s výjimkou lisovaného kaviáru (tedy kaviáru složeného z neoplozených vajíček (jiker) jednoho nebo více druhů jeseterovitých, který zůstává po zpracování a přípravě kaviáru vyšší kvality).“

14)

V článku 72 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy mohou nadále vydávat dovozní a vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví ve formě stanovené v přílohách I, III a IV, oznámení o dovozu ve formě stanovené v příloze II a potvrzení EU ve formě stanovené v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 do jednoho roku od vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/57 (*) v platnost.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (Úř. věst. L 10, 16.1.2015, s. 19).“"

15)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 5. února 2015.

Nařízení (EU) 2015/56 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2015/56 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 10, 16.1.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

Příloha VIII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

ŽIVOČICHOVÉ

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pro všechny savce – s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (s prioritou názvů domácích druhů): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výjimkou níže uvedených druhů]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pro Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [pro Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pro Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‚tucuxi‘ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero‘ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pro Sotalia fluviatilisSotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [pro Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [pro Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [pro Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pro Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [pro Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pro Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pro Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pro Physeter macrocephalusPlatanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [pro Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pro Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pro Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pro Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [pro Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pro Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoeOvis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pro názvy řádů a čeledí ptáků]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [pro všechny ptačí druhy s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek a pro Lophura imperialis, na jehož exempláře by se mělo pohlížet jako na exempláře L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (available on the CITES website) [společně s DICKINSON 2003 pro všechny ptačí druhy – s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pro Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pro Psittacula intermediaTrichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pro Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pro Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pro Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pro Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pro Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ‚Guarouba‘ or ‚Perriche jaune‘: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pro Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [pro Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pro Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pro Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [pro Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [pro Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pro Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pro Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pro Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [pro Calumma vatosoaCalumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [pro Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pro Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [pro Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pro Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pro Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pro Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pro Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pro Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal of Herpetology, 55(2): 123-141. [pro Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [pro Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [pro Cordylus spp.]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pro Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pro Tupinambis spp.]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [pro Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [pro Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pro Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pro Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pro Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pro Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatku; pro Testudines u názvů druhů a čeledí – s výjimkou zachování těchto názvů: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [pro Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pro Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [pro Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [pro Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [pro Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [pro Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pro Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [pro Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pro Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pro Phelsuma spp., avšak se zachováním druhu Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pro Morelia clastolepis, Morelia nautaMorelia tracyae a povýšení Morelia kinghorni na úroveň druhu]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pro Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [pro Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [pro Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pro Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [pro Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pro Iguanidae kromě uznání Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroenseP. wigginsi jako platných druhů]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [pro Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [pro Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pro Python breitensteiniPython brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pro Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [pro Bradypodion, Brookesia, Calumma, ChamaeleoFurcifer – s výjimkou druhu Bradypodion změněného na KinyongiaNadzikambia, a s výjimkou uznání Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusiC. marojezense jako platných druhů]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pro Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pro Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pro Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [pro Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pro Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pro Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pro Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pro Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pro Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pro Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – kromě zachování rodů Acrantophis, Sanzinia, CalabariaLichanura a uznání Epicrates maurusTropidophis xanthogaster jako platných druhů]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pro Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pro Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [pro Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [pro Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pro Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pro Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KORENY, L., KOPECNA, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [pro Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pro Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pro vymezení čeledí v rámci ještěrů (Sauria)]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pro Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [pro Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pro Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pro Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [pro Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pro Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pro Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [pro Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pro Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [pro Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [pro Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [pro Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [pro Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [pro Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pro Chamaeleo balebicornutusChamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [pro Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [pro Trioceros spp.]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [pro správný způsob psaní Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pro Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pro Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pro Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pro Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pro Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [pro Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pro řádová jména Testudines, Crocodylia a Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pro Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [pro Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrixNaja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pro Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) verze 5.5 z prosince 2011

v kombinaci s BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [pro všechny druhy obojživelníků]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9. ledna 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGIISARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [pro všechny druhy žraloků a ryb, kromě rodu Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [pro Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pro Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pro Hippocampus spp.]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pro Hippocampus spp.]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [pro Hippocampus spp.]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [pro Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pro Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pro Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [pro štíry rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pro Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 k 7. dubnu 2006 [pro Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pro Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pro motýly rodu Ornithoptera, TrogonopteraTroides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pro Hirudo medicinalisHirudo verbana]

i)    ANTHOZOAHYDROZOA

Taxonomický přehled všech druhů korálů uvedených na seznamu CITES, na základě informací sestavených UNEP-WCMC v roce 2012.

ROSTLINY

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotisk s opravami 1998) (pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách úmluvy, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The Plant-Book, pokud nejsou nahrazena standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran, jak se na ně odkazuje v níže uvedených odstavcích.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cyclamen (Primulaceae) a GalanthusSternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999 compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jako příručka při odkazování na názvy druhů Dionaea, NepenthesSarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka při odkazování na názvy druhů AloePachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jako příručka při odkazování na názvy druhů Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) jako příručka při odkazování na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, PleioneSophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, DraculaEncyclia (Volume 2, 1997) a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, MiltonioidesMiltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, VandaVandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, ComparettiaMasdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka při odkazování na názvy druhů sukulentních pryšců/euforbií.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka při odkazování na názvy druhů Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa jako příručka při odkazování na názvy druhů Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako příručka při odkazování na názvy druhů Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorů: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako příručka při odkazování na názvy druhů Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 a jeho aktualizace) publikováno UNEP — WCMC lze použít jako neoficiální přehled vědeckých názvů, který přijala konference smluvních stran pro druhy živočichů zahrnutých do příloh nařízení (ES) č. 338/97, a jako neoficiální přehled informací obsažených ve standardních příručkách, které byly přijaty pro názvosloví CITES.“

2)

Příloha IX se mění takto:

a)

V příloze IX bodu 1 se položka „Q Cirkusy a putovní výstavy“ nahrazuje slovy „Q Putovní výstavy (soubor vzorků, cirkus, zvěřinec, výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava využité k veřejnému vystavování pro komerční účely)“.

b)

V příloze IX bodě 2 se doplňuje nový řádek, který zní:

„X

 

Exempláře odebrané z mořského prostředí, jež nespadá do jurisdikce žádného státu“

.

3)

V příloze X se položka „Lophophurus impejanus“ nahrazuje položkou „Lophophorus impejanus“.

4)

Doplňuje se nová příloha XIII, která zní:

„PŘÍLOHA XIII

DRUHY A POPULACE UVEDENÉ V ČL. 57 ODST. 3a

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus“

.