11.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 96/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/576

ze dne 10. dubna 2015,

kterým se po dvousté dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 31. března 2015 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl vyjmout jednu fyzickou osobu ze svého seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 7. dubna 2015 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN schválil zařazení jedné fyzické osoby do svého seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

V oddílu „Fyzické osoby“ se doplňuje tento záznam:

„Maulana Fazlullah (také znám jako: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Datum narození: 1974. Místo narození: vesnice Kuza Bandai, Svát, provincie Chajbar Paštúnchwá, Pákistán. Adresa: oblast u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Další informace: velitel organizace Tahrík-e Tálibán-e Pákistán (TTP) od 7.11.2013. Datum, od kdy se na příslušné účty vztahují rezoluce Rady bezpečnosti OSN podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.4.2015.“

2)

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tato položka:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (také znám jako: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Datum narození: 15.1.1968. Místo narození: Muharraq, Bahrajn. Státní příslušnost: Bahrajn. Další informace: (a) V Bahrajnu usazený poskytovatel finančních prostředků a pomocník Al-Kajdy. (b) V ledna 2008 odsouzen Bahrajnským vrchním trestním soudem za financování terorismu, absolvování teroristického výcviku, napomáhání jiným osobám v cestování za účelem získání teroristického výcviku v zahraničí a za členství v teroristické organizaci. Propuštěn po rozsudku soudu a výkonu trestu. (c) Usazený v Bahrajnu (květen 2008).“