28.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/504

ze dne 11. března 2015,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 22 odst. 4, čl. 24 odst. 4, čl. 25 odst. 2, 3 a 6, čl. 27 odst. 1, čl. 33 odst. 2, čl. 34 odst. 3, čl. 35 odst. 4, čl. 45 odst. 2, čl. 46 odst. 3 a čl. 53 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Toto nařízení stanoví podrobné administrativní požadavky týkající se šablon pro dokumentaci a pro informační dokument; šablony pro certifikát o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla; šablon pro prohlášení o shodě; vzorů pro povinný štítek výrobce a vzorů pro značku EU schválení typu; šablon pro certifikát EU schválení typu a šablony pro seznam použitelných požadavků či aktů přiložených k certifikátu EU schválení typu; systému číslování certifikátů EU schválení typu; šablony pro list s výsledky zkoušek přiložený k certifikátu EU schválení typu; obecných požadavků na formát zkušebních protokolů; seznamu částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů; všech aspektů souvisejících s postupem schvalování pro uvádění částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu a rovněž šablony pro certifikát pro uvádění částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu; systému číslování certifikátů pro uvádění částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu.

(2)

Na rozdíl od směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES (2) stanoví nařízení (EU) č. 167/2013 úplný soubor požadavků nutných k žádosti o EU schválení typu úplného vozidla pro všechny kategorie zemědělských a lesnických vozidel. Měly by být stanoveny administrativní šablony, které budou používány při postupech EU schvalování typu.

(3)

Od té doby, co byly ve směrnici 2003/37/ES stanoveny šablony používané při postupech schvalování typu, byly ve vozidlech zavedeny nové technologie. Šablony používané při postupech EU schvalování typu by proto měly být upraveny.

(4)

Pro uvedení toho, jaký postup výrobce zvolil při žádosti o schválení typu, by měla být zavedena nová šablona pro „dokumentační list“.

(5)

Aby byl samostatným provozovatelům zajištěn přiměřený přístup k informacím o opravách vozidla, včetně informací týkajících se palubních diagnostických systémů a jejich vzájemné komunikace s jinými systémy vozidla, musí výrobci poskytnout k těmto informacím nediskriminační přístup a doložit schvalovacím orgánům splnění tohoto požadavku. Je třeba stanovit šablonu příslušného certifikátu výrobce, který prokazuje toto splnění požadavků.

(6)

K dispozici by měly být tři šablony prohlášení o shodě, a sice pro postupy schválení typu pro úplná, dokončená a neúplná vozidla.

(7)

Aby se prokázalo, že traktory, které mají schválení typu s namontovaným strojním zařízením, a vozidla kategorií R a S budou poskytovat uspokojivou úroveň bezpečnosti, měla by být část dokumentace zahrnující technickou dokumentaci pro strojní zařízení podle přílohy VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (3) obsažena v informačním dokumentu. Kromě toho by mělo být k prohlášení o shodě daného vozidla připojeno ES prohlášení o shodě namontovaného strojního zařízení.

(8)

Aby byl zjednodušen nejběžnější certifikát EU schválení typu, je třeba vypracovat novou šablonu výhradně pro EU schválení typu celého vozidla u typu úplného vozidla, zatímco pro ostatní kombinace typů vozidel by měla být zavedena odlišná šablona certifikátu EU schválení typu celého vozidla.

(9)

Měla být stanovena jednotná šablona pro certifikát EU schválení typu použitelná pro každý typ systému, aby se sjednotily a zjednodušily šablony stanovené dříve ve směrnicích Unie pro každý typ systému zvlášť. Ze stejných důvodů by měla být stanovena další jednotná šablona pro konstrukční části a samostatné technické celky.

(10)

Systém číslování certifikátů EU schválení typu stanovený ve směrnici 2003/37/ES by měl být upraven, aby odrážel novou strukturu aktů, jež obsahují požadavky na schválení typu, na jejichž základě se prohlašuje shoda.

(11)

Aby byly harmonizovány nejdůležitější informace vyplývající ze zkoušek souladu s technickými požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 167/2013 a v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného nařízení, měl by být stanoven minimální soubor obecných požadavků týkajících se formátu zkušebních protokolů.

(12)

Za týmž účelem by technické zkušebny měly používat šablony zkušebních protokolů stanovené v odpovídajících mezinárodních předpisech nebo normách EN/ISO jako vodítko při vypracovávání zkušebních protokolů o technických požadavcích, jak je stanoveno v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení (EU) č. 167/2013, jež jsou založeny na požadavcích stanovených v mezinárodních předpisech nebo normách EN/ISO.

(13)

Aby se omezila zátěž pro výrobce, předložení zkušebních protokolů určitých konstrukčních částí a samostatných technických celků vydaných podle směrnice 2003/37/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (4), směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009 (6) nebo podle mezinárodních předpisů uvedených v kapitole XIII nařízení (EU) č. 167/2013 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení by se mělo přijímat, když se žádá o schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013, pod podmínkou, že se od provedení zkoušky nezměnily ani zásadní požadavky, ani požadavky týkající se zkušebních postupů.

(14)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí opatření uvedená v článku 68 nařízení (EU) č. 167/2013 za účelem stanovení jednotných podmínek pro provádění administrativních požadavků na schvalování nových zemědělských a lesnických vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků konstruovaných a vyrobených pro tato vozidla a pro uvádění částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost, na trh nebo do provozu.

Článek 2

Šablona pro informační dokument a dokumentaci

Výrobci žádající o EU schválení typu předloží informační dokument a dokumentaci podle čl. 22 odst. 1 a čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 167/2013 na základě šablony stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Šablona pro certifikát výrobce o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Výrobci, na něž se vztahuje čl. 53 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 a kteří žádají o EU schválení typu, předloží schvalovacímu orgánu certifikát o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla v souladu s čl. 53 odst. 8 uvedeného nařízení na základě šablony stanovené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Šablony pro prohlášení o shodě

Výrobci vydají prohlášení o shodě podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonami stanovenými v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

Výrobci vydají povinný štítek a značku EU schválení typu podle čl. 34 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se vzory stanovenými v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Šablony pro certifikát EU schválení typu

Schvalovací orgány vydají certifikát EU schválení typu podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonami stanovenými v příloze V tohoto nařízení.

Článek 7

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

Certifikáty EU schválení typu se číslují v souladu s přílohou VI.

Článek 8

Šablona pro list s výsledky zkoušek

Schvalovací orgány vydají list s výsledky zkoušek podle čl. 25 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonou stanovenou v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 9

Formát zkušebních protokolů

1.   Formát zkušebních protokolů podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 musí být v souladu s obecnými požadavky stanovenými v příloze VIII tohoto nařízení.

2.   Stávající zkušební protokoly pro konstrukční části a samostatné technické celky vydané podle směrnice 2003/37/ES, směrnice 2007/46/ES, směrnice 97/68/ES, nařízení (EU) č. 595/2009 nebo podle mezinárodních předpisů uvedených v kapitole XIII nařízení (EU) č. 167/2013 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení se přijmou pro účely schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 za předpokladu, že ani hmotněprávní požadavky, ani požadavky týkající se zkušebních postupů se od provedení zkoušky nezměnily. Zkušební protokoly, které splňují tyto podmínky, jsou uvedeny v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, podle čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013 je stanoven v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 11

Šablona pro certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

Schvalovací orgány vydají certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, na trh a do provozu podle čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013 v souladu se šablonou stanovenou v příloze X tohoto nařízení.

Článek 12

Systém číslování certifikátů pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

Certifikáty pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování systémů, které jsou zásadní pro bezpečnost vozidla nebo pro jeho vliv na životní prostředí, na trh a do provozu se číslují v souladu s přílohou XI.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).


SEZNAM PŘÍLOH

Číslo přílohy

Název přílohy

Strana

I

Šablona pro informační dokument a dokumentaci

7

II

Šablona pro certifikát výrobce o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla

132

III

Šablony pro prohlášení o shodě

135

IV

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

155

V

Šablony pro certifikát EU schválení typu

161

VI

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

180

VII

Šablona pro list s výsledky zkoušek

184

VIII

Formát zkušebních protokolů

188

IX

Seznam částí nebo zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

193

X

Šablona pro certifikát pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

194

XI

Systém číslování certifikátů pro uvedení částí a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh a do provozu

197


PŘÍLOHA I

Šablona pro informační dokument a dokumentaci

Seznam dodatků

Číslo dodatku

Název dodatku

Strana

1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže motoru/rodiny motorů

64

2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) hladiny vnějšího hluku

75

3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu motoru/rodiny motorů jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

78

4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu informačního systému řidiče (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

89

5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

90

6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) elektromagnetické kompatibility

92

7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

93

8

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu montáže zpětného zrcátka jako systému (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

94

9

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže pásového podvozku

96

10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu elektromagnetické kompatibility elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto samostatného technického celku

100

11

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu přídavných závaží jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

101

12

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení na ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

102

13

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu pneumatiky jakožto konstrukční části

103

14

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu mechanického spojovacího zařízení jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

104

15

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) brzdění

106

16

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) vystavení řidiče hladině hluku

113

17

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) kotevních úchytů bezpečnostních pásů

114

18

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) ochrany proti nebezpečným látkám

117

19

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) jakožto samostatného technického celku

118

20

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) jakožto samostatného technického celku

121

21

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu sedadla řidiče jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

123

22

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu bezpečnostního pásu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

125

23

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochrany proti pronikajícím předmětům (OPS) jakožto samostatného technického celku

127

24

Prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti

128

ČÁST A

DOKUMENTACE

1.   Obecné požadavky

1.1.   Při podávání žádosti o EU schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku předkládá žadatel v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 167/2013 dokumentaci, která obsahuje:

a)

soupis obsahu;

b)

informace o postupu schválení typu zvoleném podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013, k čemuž slouží šablona stanovená v bodě 2 (dokumentační list);

c)

informační dokument uvedený v části B této přílohy;

d)

veškeré relevantní údaje, výkresy, fotografie a další informace požadované v informačním dokumentu;

e)

certifikát výrobce dokládající schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla podle čl. 53 odst. 8 nařízení (EU) č. 167/2013 stanovený v příloze II tohoto nařízení;

f)

v případě traktorů, které mají schválení typu s namontovaným strojním zařízením, a vozidel kategorií R a S dokument vymezující obsah ES prohlášení o shodě v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, který nemusí nutně obsahovat výrobní číslo a podpis;

na žádost schvalovacího orgánu poskytne výrobce navíc jakoukoli relevantní dokumentaci obsaženou v technické dokumentaci strojního zařízení stanovené v příloze VII uvedené směrnice, zejména:

použité normy a jiné technické specifikace, které uvádějí nejdůležitější požadavky na zdraví a bezpečnost obsažené v těchto normách,

jakýkoli technický protokol s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt zvolený výrobcem či jeho zplnomocněným zástupcem;

g)

veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schvalování;

h)

prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti podle čl. 17 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 167/2013 a bodu 4.3.2 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 (1) podle vzoru stanoveného v dodatku 24 této přílohy;

i)

v případě vozidel vybavených elektrickým(i)/elektronickým(i) zařízením(i), které (která) omezuje (omezují) výkonnost jeho pohonu, údaje a doklady prokazující, že úpravou nebo odpojením zařízení nebo jeho kabeláže se nezvýší výkonnost.

1.2.   Žádosti podávané na papíře se podávají ve třech vyhotoveních. Výkresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku a dostatečném detailu a předloženy na listech formátu A4 nebo větších, složených na formát A4. Případné fotografie musí být dostatečně podrobné.

1.3.   Musí být uvedeny informace týkající se výkonnosti komplexních elektronických řídících systémů vozidel uvedených v dodatku 2 k příloze XXIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 (2).

2.   Šablona dokumentačního listu

Informace

o postupu schválení typu zvoleném v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013

Dokumentační list –

Toto prohlášení, řádně vyplněné, musí být součástí dokumentace.

Podepsaný/podepsaná: [ … (celé jméno a funkce)]

Název společnosti a adresa výrobce (4): …

Název a adresa případného zástupce výrobce (4): …

tímto žádá o postup schválení typu:

a)

postupné schválení typu (1)

b)

jednorázové schválení typu (1)

c)

kombinované schválení typu (1)

Je-li zvolen postup a) nebo c), deklaruje se splnění požadavků podle postupu b) pro všechny systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

Zvoleno vícestupňové schválení typu podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) č. 167/2013: ano/ne (1)

Informace o vozidle(ch), které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká EU schválení typu celého vozidla:

1.1   Značka (obchodní název výrobce) (4): …

1.2.   Typ (2): …

1.2.1.   Varianta (varianty) (2): …

1.2.2.   Verze (2): …

1.2.3   (Případně) komerční název: …

1.2.4.   Číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů) (4): …

1.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

Žádá o schválení typu:

a)

úplného typu vozidla (1)

b)

dokončeného typu vozidla (1)

c)

neúplného typu vozidla (1)

d)

typu vozidla s úplnými a neúplnými variantami (1)

e)

typu vozidla s dokončenými a neúplnými variantami (1)

Informace, které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká schválení typu systému/konstrukční části/samostatného technického celku (1):

2.1.   Značka (značky) (komerční název (názvy) výrobce): …

2.2.   Typ (5): …

2.2.1.   Komerční název (názvy) (je-li znám): …

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace):… (1):

2.8.   Zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení (1)

2.8.1.   Přehled systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podrobených zkoušení se simulací a/nebo vlastnímu zkoušení podle čl. 27 odst. 4 a článku 60 nařízení (EU) č. 167/2013:

Přehledová tabulka – zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení

Odkaz na akt v přenesené pravomoci

Příloha č.

Požadavek

Omezení/poznámky

 

 

 

 

2.8.2.   Podrobná zpráva o potvrzení zkoušení se simulací a/nebo vlastního zkoušení je připojena: ano/ne (1)

Místo: …

Datum: …

Podpis: …

Jméno a funkce ve společnosti: …

Vysvětlivky týkající se dokumentačního listu

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v dokumentačním listu uvedeny):

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnající se 40 km/h nebo nižší.

(4)

V případě vícestupňového schválení typu uveďte tento údaj pro každý stupeň.

(5)

V případě motorů uveďte informace týkající se typu motoru nebo typu rodiny motorů, podle situace.

ČÁST B

INFORMAČNÍ DOKUMENT

1.   OBECNÉ POŽADAVKY

1.1.   Informační dokument musí mít referenční číslo poskytnuté žadatelem.

1.2.   Změní-li se údaje v informačním dokumentu pro schválení typu vozidla, předloží výrobce schvalovacímu orgánu revidované stránky a zřetelně na nich vyznačí povahu změny (změn) a datum nového vydání.

2.   SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDEL

2.1.   Všechny informační dokumenty musí obsahovat:

tabulku v bodě 2.2 pro určení verzí a variant vozidla, jehož typ má být schválen;

seznam položek relevantních pro (pod)kategorii a technické vlastnosti vozidla, z nějž byl vyjmut obsah, při dodržení systému číslování úplného seznamu podle bodu 5.

2.2.   Tabulka znázorňující kombinace položek uvedených v bodě 5 v rámci verzí a variant typu vozidla.

Tabulka variant a verzí

Číslo položky

Vše

Verze 1

Verze 2

Verze 3

Verze n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Pro každou variantu daného typu musí být sestavena samostatná tabulka.

2.2.2.   Položky, jejichž kombinace nejsou v rámci varianty omezeny, se uvedou ve sloupci „Vše“.

2.2.3.   Výše uvedené údaje mohou být poskytnuty v jiném formátu nebo sloučeny s informacemi poskytnutými podle bodu 5.

2.3   Označení typu, varianty a verze

2.3.1.   Výrobce každému typu vozidla, variantě a verzi přidělí alfanumerický kód složený z písmen v latince a/nebo arabských číslic, který se rovněž uvede v prohlášení o shodě (viz příloha III) dotčeného vozidla.

Použití závorek a spojovníků je povoleno, pokud nenahrazují písmeno nebo číslici.

2.3.2.   Celý kód se označuje jako: Typ-Varianta-Verze, neboli „TVV“.

2.3.3.   TVV jasně a nezaměnitelně označuje jedinečnou kombinaci technických vlastností ve vztahu ke kritériím vymezeným v části B této přílohy.

2.3.4.   Tentýž výrobce může použít tentýž kód k vymezení typu vozidla v případě, kdy vozidlo spadá do dvou či více kategorií.

2.3.5.   Tentýž výrobce nesmí použít tentýž kód k vymezení typu vozidla pro více než jedno schválení typu v rámci téže kategorie vozidel.

2.3.6.   Počet znaků v TVV

2.3.6.1.

Počet znaků nesmí být vyšší než:

a)

15 pro kód typu vozidla;

b)

25 pro kód jedné varianty;

c)

35 pro kód jedné verze.

2.3.6.2.

Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmí být delší než 75 znaků.

2.3.6.3.

Pokud se použije celý kód TVV, ponechávají se mezi typem, variantou a verzí mezery.

Příklad takového TVV: 159AF[… mezera]0054[… mezera]977K(BE).

3.   SCHVÁLENÍ TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

3.1.   Pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jak jsou uvedeny v tabulce 1-1, vyplní výrobce příslušný dodatek této přílohy.

Kromě příloh uvedených v tabulce 1-1 musí systémy, konstrukční části a samostatné technické celky splňovat požadavky týkající se:

a)

postupů udělování schválení typu (příloha III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014);

b)

shodnosti výroby (příloha IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014);

c)

přístupu k informacím o opravách a údržbě (příloha V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014)

Tabulka 1-1

Seznamy systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které mohou podléhat EU schválení typu

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Dodatek

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (3)

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

1

Systém: montáž motoru/rodiny motorů

II

 

2

Systém: hladina vnějšího hluku

III

 

3

Konstrukční část/samostatný technický celek: motor/rodina motorů

I

 

SEZNAM II – Požadavky na funkční bezpečnost vozidla

Dodatek

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

4

Systém: informace pro řidiče

X

 

5

Systém: montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

XII

 

6

Systém: elektromagnetická kompatibilita

XV

 

12

Systém: montáž zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

XVI

 

9

Systém: montáž zpětných zrcátek

IX

 

8

Systém: montáž pásového podvozku

XXXIII

 

10

Samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

XV

 

11

Konstrukční část/samostatný technický celek: přídavná závaží

XXIII

 

12

Konstrukční část/samostatný technický celek: zařízení na ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu

XXVI

 

13

Konstrukční část: pneumatika

XXX

 

14

Konstrukční část/samostatný technický celek: mechanické spojovací zařízení

XXXIV

 

SEZNAM III – Požadavky na brzdění vozidla

Dodatek

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (4)

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

15

Systém: brzdění

II

 

SEZNAM IV – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu

Dodatek

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

17

Systém: vystavení řidiče hladině hluku

XIII

 

18

Systém: kotevní úchyty bezpečnostních pásů

XVIII

 

19

Systém: ochrana proti nebezpečným látkám

XXIX

 

20

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21

Samostatný technický celek: ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)

XI

 

22

Konstrukční část/samostatný technický celek: sedadlo řidiče

XIV

 

23

Konstrukční část/samostatný technický celek: bezpečnostní pásy

XIX

 

24

Samostatný technický celek: ochrana proti pronikajícím předmětům (OPS)

XX

 

4.   ČÍSLA SCHVÁLENÍ TYPU NEBO ČÍSLA ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDMĚTŮ SCHVÁLENÍ

4.1.   Výrobce uvede informace požadované v tabulce 1-2 se zřetelem na předměty schválení pro vozidlo stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013. Pro každý předmět musí být předložena všechna příslušná schválení a zkušební protokoly, jsou-li k dispozici. Není zde nutné udávat informace o systémech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích, jsou-li tyto informace uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení.

Tabulka 1-2

Číslo schválení typu a číslo zkušebního protokolu

Číslo položky a předmět

Číslo schválení typu nebo zkušebního protokolu (7)

Datum vydání schválení typu nebo jeho rozšíření nebo zkušebního protokolu

Členský stát nebo smluvní strana (5) vydávající schválení typu (6) nebo technická zkušebna vydávající zkušební protokol (7)

Odkaz na regulační akt a jeho poslední změnu

Varianta (varianty)/verze

např.: „36 ROPS (traktory s pásy)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …

Funkce ve společnosti: …

Datum: …

4.2.   Pro předměty uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu se směrnicí 97/68/ES, nařízením (ES) č. 595/2009 nebo předpisy EHK OSN uvedenými v článku 49 nařízení (EU) č. 167/2013 (schválení EHK OSN), nebo jsou založeny na úplných zkušebních protokolech vypracovaných na základě normalizovaných kodexů OECD jako alternativa ke zkušebním protokolům vypracovaným podle uvedeného nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného nařízení, musí výrobce poskytnout informace požadované v bodě 5 pouze tehdy, pokud již nejsou uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení typu a/nebo zkušebním protokolu. Informace uvedené v prohlášení o shodě (příloha III tohoto nařízení) se uvedou v každém případě.

5.   POLOŽKY INFORMAČNÍHO DOKUMENTU

A.   OBECNÉ INFORMACE

1.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOZIDEL

1.1.   Značka (obchodní název výrobce) (18):

1.2.   Typ (17):

1.2.1   Varianta (varianty) (17): …

1.2.2   Verze (17): …

1.2.3.   (Případně) komerční název: …

1.2.4.   Číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů) (3) (18): …

1.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2):

1.4.   Název společnosti a adresa výrobce (18):

1.4.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

1.4.2.   Název a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

1.5.   Povinný štítek (povinné štítky) výrobce

1.5.1.   Umístění povinného štítku výrobce (18): …

1.5.2.   Způsob připevnění (18): …

1.5.3.   Fotografie a/nebo výkresy povinného štítku (úplný příklad s rozměry) (18): …

1.6.   Identifikační číslo vozidla

1.6.1.   Umístění identifikačního čísla vozidla na podvozku: …

1.6.2.   Fotografie a/nebo výkresy umístění identifikačního čísla vozidla (úplný příklad s rozměry): …

1.6.1.1.   Identifikační číslo typu vozidla začíná na: …

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Značka (značky) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.   Název a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

2.5.   Další obecné informace pro motory

2.5.1.   Schválení typu: typ motoru/rodiny motorů (4): …

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace):

2.5.3.   Komerční popis základního motoru a (popřípadě) rodiny motorů: …

2.5.4.   Dodatečné značky pro motory

2.5.4.1.   Umístění, kódování a způsob upevnění identifikačního čísla motoru: …

2.5.4.2.   Fotografie a/nebo výkresy umístění identifikačního čísla motoru (úplný příklad s rozměry): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.   Fotografie vozidla nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.   Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

3.3.   U vozidel kategorie T a C:

3.3.1.   Počet náprav a kol: …

3.3.2.   Počet a umístění náprav s koly v dvojité montáži (23): …

3.3.3.   Počet a umístění řízených náprav (23): …

3.3.4.   Počet a umístění hnacích náprav (23): …

3.3.5.   Počet a umístění brzděných náprav (23): …

3.4.   U vozidel kategorie C

3.4.1.   Konfigurace pásového podvozku: soustava pásů vepředu/soustava pásů vzadu/soustava pásů vepředu a vzadu/průběžný pás na každé straně vozidla (4)

3.4.2.   Počet a umístění poháněných pásů (22): …

3.4.3.   Počet a umístění brzděných pásů (22): …

3.4.4.   Řízení u vozidel kategorie C

3.4.4.1.   Řízení změnou rychlosti mezi pásem na levé straně a pásem na pravé straně: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.2.   Řízení otáčením dvou protilehlých nebo všech čtyř pásů: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.3.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.4.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy a změnou směru kol na nápravě s koly: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.5.   Průměrný tlak při styku se zemí, P: … MPa

3.5.   Podvozek

3.5.1.   Celkový výkres podvozku: …

3.5.2.   U vozidel kategorií T a C typ podvozku: páteřový/s centrální trubicí/s žebřinovým rámem/kloubový/šasi s podélníky/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.5.3.   U vozidel kategorií R a S typ podvozku: s ojí/s nevýkyvnou ojí/s nápravami uprostřed/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.6.   Materiál karoserie: …

3.7.   Umístění a uspořádání motoru: …

3.8.   Umístění volantu: vlevo/vpravo/ve středu (4): …

3.9.   Vozidlo je vybaveno pro pravostranný/levostranný (4) provoz a pro provoz v zemích používajících na rychloměru metrické/metrické a imperiální jednotky (4):

3.10.   Vozidla kategorie T nebo C vybavená pro lesnická použití: ano/ne (4)

3.11.   Vozidla kategorie T nebo C vybavená pro ochranu proti nebezpečným látkám: ano/ne (4)

3.12.   U vozidel kategorií R a S typ brzdění: nebrzděné/brzděné nájezdově/brzděné průběžně/brzděné poloprůběžně/brzděné hydraulicky/brzděné pneumaticky (4)

4.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY

(v kg a mm) (případně uveďte odkazy na výkresy)

4.1   Rozpětí hmotnosti vozidla (celkově)

4.1.1.   Hmotnost v nenaloženém stavu

4.1.1.1.   Nenaložená hmotnost (hmotnosti) v provozním stavu (13):

4.1.1.1.1.

Maximálně: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Minimálně: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

4.1.1.1.4.

V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.   Maximální hmotnost (hmotnosti) podle výrobce

4.1.2.1.   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) naloženého vozidla (13): … kg

4.1.2.1.1   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) na nápravu: náprava 1 … kg náprava 2 … kg náprava … kg

4.1.2.1.2.   V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.1.3.   Mezní hodnoty rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy (uveďte minimální mezní hodnoty v procentech na přední nápravu a na zadní nápravu): … %

4.1.2.2.   Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky)

Kombinace pneumatik č.

Náprava č.

Rozměr pneumatiky včetně indexu únosnosti a symbolu kategorie rychlosti

Jmenovitý valivý obvod (1) [mm]

Rozměr ráfku

Hloubka zálisu

Zatížení na jednu pneumatiku [kg]

Maximální přípustná hmotnost na nápravu [kg] (8)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (8)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (8)  (9)

Tlak v pneumatikách [kPa] (10)

Použití na vozovce

Použití mimo vozovku

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Hmotnost (hmotnosti) a pásový podvozek

Soustava pásů č.

Rozměry pásů

Průměrný tlak při styku se zemí [kPa]

Maximální zatížení na pásové kolo [kg] (11)

Maximální přípustná hmotnost na pás [kg] (11)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (11)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (11)  (12)

Délka [mm]

Šířka [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Užitečné (užitečná) zatížení (13): … kg

4.1.3.   Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro vozidla kategorie T nebo C pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S (v případě vozidel kategorií R a S uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení v zadním bodě spojení):

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

S ojí

S nevýkyvnou ojí

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktoru (vozidla kategorie T nebo C) a taženého vozidla (vozidla kategorie R nebo S) pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S:

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

S ojí

S nevýkyvnou ojí

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (bez ohledu na pneumatiky a zadní spojovací zařízení):

4.1.5.1.   vozidla kategorie T a C: … kg

4.1.5.2.   vozidla kategorie R a S: … kg

4.1.5.3.   Maximální hmotnost soupravy při maximální nebrzděné hmotnosti: … kg

4.2.   Rozpětí rozměrů vozidla (celkově)

4.2.1.   Pro nedokončená vozidla

4.2.1.1.   Délka (31)

4.2.1.1.1.   Maximální přípustná délka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.1.2.   Minimální přípustná délka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.2.   Šířka (32)

4.2.1.2.1.   Maximální přípustná šířka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.2.2.   Minimální přípustná šířka dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.3.   Výška (v provozním stavu) (33): … mm

4.2.1.4.   Přední převis (34): … mm

4.2.1.4.1.   U vozidel kategorií T a C: přední nájezdový úhel: … stupňů

4.2.1.5.   U vozidel kategorií T a C: zadní převis (35): … mm

4.2.1.5.1.   U vozidel kategorií T a C: zadní nájezdový úhel: … stupňů

4.2.1.5.2.   Minimální a maximální přípustný převis bodu spojení (35) (46): … mm

4.2.1.6.   U vozidel kategorií T a C: světlá výška (36)

4.2.1.6.1.   Mezi nápravami: … mm

4.2.1.6.2.   Pod přední nápravou (předními nápravami): … mm

4.2.1.6.3.   Pod zadní nápravou (zadními nápravami): … mm

4.2.1.7.   Krajní přípustné polohy těžiště dokončeného vozidla: … mm

4.2.1.7.1.   U vozidel kategorií T a C krajní přípustné polohy těžiště karoserie a/nebo vnitřní výbavy a/nebo zařízení vozidla a/nebo užitečného zatížení: … mm

4.2.2.   Pro úplná/dokončená (4) vozidla

4.2.2.1.   Celkové rozměry vozidla včetně mechanického spojovacího zařízení:

4.2.2.1.1.   Délka pro silniční užití (31)

4.2.2.1.1.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.1.1.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.1.2.   Šířka pro silniční užití (32)

4.2.2.1.2.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.1.2.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.1.3.   Výška pro silniční užití (33) (47)

4.2.2.1.3.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.1.3.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.2.   Přední převis (34) (48)

4.2.2.2.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.2.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.3.   Zadní převis (35)

4.2.2.3.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.3.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.4.   Světlá výška (36)

4.2.2.4.1.   Maximálně: … mm

4.2.2.4.2.   Minimálně: … mm

4.2.2.5.   Rozvor (37): … mm

4.2.2.6.   Vzdálenost (vzdálenosti) mezi sousedními nápravami 1–2: … mm 2–3: … mm, 3–4: … mm atd.

4.2.2.7.   Pro vozidla kategorií R a S s nevýkyvnou ojí a s nápravami uprostřed:

4.2.2.7.1.

Vzdálenost mezi bodem spojení a první nápravou: … mm

4.2.2.7.2.

Vzdálenost mezi bodem spojení a poslední nápravou: … mm

4.2.2.8.   Maximální a minimální rozchod každé nápravy (měřeno mezi rovinami souměrnosti běžně montovaných pneumatik v jednoduché nebo dvojité montáži nebo pneumatik v trojité montáži) (uvede výrobce) (38):

4.2.2.8.1.

Maximálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava … mm

4.2.2.8.2.

Minimálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava … mm

4.2.2.9.   Poloha těžiště vozidla v podélném, příčném a svislém směru:

4.2.2.9.1.   Pro vozidla kategorie T2, T4.1, T4.3 a vozidla kategorie C2, C4.1, C4.3 výška těžiště měřená ve vztahu k vozovce s použitím pneumatik běžně montovaných na vozidlo: … mm

4.2.2.9.1.1.   Pro vozidla kategorie T2 a C2 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem pro každou nápravu: náprava 1 … náprava 2 … náprava …

4.2.2.9.1.2.   Pro vozidla kategorie T4.1 a C4.1 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem všech náprav: …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.   Maximální rychlost vozidla

5.1.1.   Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.   Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

5.1.2.2.   Naměřená maximální rychlost vozidla směrem dozadu (41): … km/h

5.2.   Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maximální točivý moment motoru: … Nm, při … min– 1 ve standardním nastavení (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Druh paliva (9): …

5.6.   Skutečná odvalená dráha hnacích kol odpovídající jedné úplné otáčce kola: …

B.   INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

6.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU (4)

6.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4)

6.2.   Vrtání (12) … mm

6.3.   Zdvih (12): … mm

6.4.   Počet … a uspořádání (26) … Válců

6.5.   Objem motoru: … cm3

6.6.   Jmenovité otáčky: …

6.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

6.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

6.9.   Popis spalovacího systému: …

6.10.   Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

6.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

6.12.   Chladicí systém

6.12.1.   Kapalina

6.12.1.1.   Druh kapaliny: …

6.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

6.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

6.12.1.2.2.   Převodový poměr (převodové poměry) (v příslušných případech): …

6.12.2.   Vzduch

6.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

6.12.2.1.1.   Vlastnosti dmychadla. …

6.12.2.1.2.   Převodový poměr (převodové poměry) (v příslušných případech): …

6.13.   Teplota přípustná podle výrobce

6.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

6.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod:…

6.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

6.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

6.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

6.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

6.14.   Přeplňování

6.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

6.14.2.   Model: …

6.14.3.   Typ: …

6.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

6.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

6.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

6.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a 100 % zatížení: … kPa

6.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

6.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

6.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

6.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

6.17.2.1.1.   Model: …

6.17.2.1.2.   Typ …

6.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

6.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

6.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

6.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

6.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

6.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

6.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

6.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

6.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

6.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

6.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

6.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Model: …

6.17.2.1.15.2.   Typ …

6.17.2.1.15.3.   Umístění: …

6.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

6.17.2.1.17.   EGR: ano/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

6.17.2.1.18.   Filtr částic: ano/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

6.17.2.1.18.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

6.17.2.1.18.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.18.4.   Metoda nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

6.17.2.1.18.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

6.17.2.1.19.   Jiné systémy: ano/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Popis a činnost: …

6.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

6.18.1.   Podávací čerpadlo

6.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.   Systém vstřikování

6.18.2.1.   Čerpadlo

6.18.2.1.1.   Model (modely): …

6.18.2.1.2.   Typ (typy): …

6.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment), nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

6.18.2.2.   Předvstřik:

6.18.2.2.1.   Křivka předvstřiku (7): …

6.18.2.2.2.   Časování (7): …

6.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

6.18.2.3.1.   Délka: … mm

6.18.2.3.2.   Vnitřní průměr: … mm

6.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.4.   Regulátor

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

6.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

6.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7): …

6.18.2.5.   Systém pro studený start

6.18.2.5.1.   Model (modely): …

6.18.2.5.2.   Typ (typy): …

6.18.2.5.3.   Popis: …

6.19.   Palivo pro benzinové motory

6.19.1.   Karburátor: …

6.19.1.1.   Model (modely): …

6.19.1.2.   Typ (typy): …

6.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

6.19.2.1   Model (modely): …

6.19.2.2.   Typ (typy): …

6.19.3.   Přímý vstřik: …

6.19.3.1   Model (modely): …

6.19.4.2.   Typ (typy): …

6.20.   Časování ventilů

6.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje: …

6.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

6.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

6.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

6.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

6.21.   Konfigurace kanálů

6.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

6.22.   Zážehový systém

6.22.1.   Zapalovací cívka

6.22.1.1.   Model (modely): …

6.22.1.2.   Typ (typy): …

6.22.1.3.   Počet: …

6.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

6.22.2.1.   Model (modely): …

6.22.2.2.   Typ (typy): …

6.22.3.   Magneto: …

6.22.3.1.   Model (modely): …

6.22.3.2.   Typ (typy): …

6.22.4.   Časování zážehu: …

6.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

6.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

7.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI RODINY MOTORŮ

7.1.   Společné parametry (56)

7.1.1   Spalovací cyklus: …

7.1.2   Chladicí médium: …

7.1.3   Způsob nasávání vzduchu: …

7.1.4   Typ a konstrukce spalovacího prostoru: …

7.1.5   Konfigurace ventilů a kanálů – rozměr a počet: …

7.1.6   Palivový systém: …

7.1.7   Systémy řízení motoru (prokázání identity podle čísla (čísel) výkresů)

7.1.7.1.   Systém chlazení přeplňovacího vzduchu: …

7.1.7.2.   Recirkulace výfukových plynů (3): …

7.1.7.3.   Vstřikování vody/emulze (4) (3): …

7.1.7.4.   Přípusť vzduchu (3): …

7.1.8   Systém následného zpracování výfukových plynů (3): …

7.2.   Seznam údajů o rodině motorů

7.2.1.   Název rodiny motorů: …

7.2.2.   Specifikace motorů v této rodině:

 

Základní motor

Motory v rodině motorů

Typ motoru

 

 

 

 

 

Počet válců

 

 

 

 

 

Jmenovité otáčky (min– 1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při jmenovitém netto výkonu

 

 

 

 

 

Jmenovitý netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním výkonu (min– 1)

 

 

 

 

 

Maximální netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním točivém momentu (min– 1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu

 

 

 

 

 

Maximální točivý moment (Nm)

 

 

 

 

 

Dolní volnoběžné otáčky (min– 1)

 

 

 

 

 

Zdvihový objem (v % zdvihového objemu základního motoru)

100

 

 

 

 

8.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI TYPU MOTORU V RODINĚ MOTORŮ

8.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4): …

8.2.   Vrtání (12): … mm

8.3.   Zdvih (12): … mm

8.4.   Počet … a uspořádání (26) … Válců

8.5.   Objem motoru: … cm3

8.6.   Jmenovité otáčky: …

8.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

8.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

8.9.   Popis spalovacího systému: …

8.10.   Výkresy spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

8.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

8.12.   Chladicí systém

8.12.1.   Kapalina

8.12.1.1.   Druh kapaliny: …

8.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

8.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

8.12.1.2.2.   Převodový poměr (převodové poměry) (v příslušných případech): …

8.12.2.   Vzduch

8.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Vlastnosti dmychadla. …

8.12.1.2.1.2.   Převodový poměr (převodové poměry) (v příslušných případech): …

8.13.   Teplota přípustná podle výrobce

8.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

8.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod: …

8.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

8.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

8.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

8.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

8.14.   Přeplňování

8.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

8.14.2.   Model: …

8.14.3.   Typ: …

8.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

8.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

8.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

8.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a 100 % zatížení: … kPa

8.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

8.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

8.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

8.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

8.17.2.1.1.   Model: …

8.17.2.1.2.   Typ …

8.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

8.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

8.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

8.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

8.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

8.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

8.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

8.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

8.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

8.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

8.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

8.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Model: …

8.17.2.1.15.2.   Typ …

8.17.2.1.15.3.   Umístění: …

8.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

8.17.2.1.16.   EGR: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

8.17.2.1.17.   Filtr částic: ano/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

8.17.2.1.17.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

8.17.2.1.17.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.17.4.   Metoda nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

8.17.2.1.17.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

8.17.2.1.18.   Jiné systémy: ano/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Popis a činnost: …

8.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

8.18.1.   Podávací čerpadlo

8.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.   Systém vstřikování

8.18.2.1.   Čerpadlo

8.18.2.1.1.   Model (modely): …

8.18.2.1.2.   Typ (typy): …

8.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment), nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

8.18.2.2.   Předvstřik:

8.18.2.2.1.

Křivka předvstřiku (7): …

8.18.2.2.2.

Časování (7): …

8.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

8.18.2.3.1.

Délka: … mm

8.18.2.3.2.

Vnitřní průměr: … mm

8.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

8.18.2.4.1.   Model (modely): …

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.4.   Regulátor

8.18.2.4.1.   Model (modely): …

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

8.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

8.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7): …

8.18.2.5.   Systém pro studený start

8.18.2.5.1.   Model (modely): …

8.18.2.5.2.   Typ (typy): …

8.18.2.5.3.   Popis: …

8.19.   Palivo pro benzinové motory

8.19.1.   Karburátor:. …

8.19.1.1.   Model (modely): …

8.19.1.2.   Typ (typy): …

8.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

8.19.2.1   Model (modely): …

8.19.2.2.   Typ (typy): …

8.19.3.   Přímý vstřik: …

8.19.3.1   Model (modely): …

8.19.4.2.   Typ (typy): …

8.20.   Časování ventilů

8.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje:

8.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

8.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

8.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

8.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

8.21.   Konfigurace kanálů

8.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

8.22.   Zážehový systém

8.22.1.   Zapalovací cívka

8.22.1.1.   Model (modely): …

8.22.1.2.   Typ (typy): …

8.22.1.3.   Počet: …

8.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

8.22.2.1.   Model (modely): …

8.22.2.2.   Typ (typy): …

8.22.3.   Magneto: …

8.22.3.1.   Model (modely): …

8.22.3.2.   Typ (typy): …

8.22.4.   Časování zážehu: …

8.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

8.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

9.   ZÁSOBNÍK(Y) ENERGIE

9.1.   Popis: baterie/kondenzátor/setrvačník/generátor (4)

9.2.   Identifikační číslo: …

9.3.   Druh elektrochemického článku: …

9.4.   Uložená energie

9.4.1.   U baterie napětí: … a kapacita: … Ah za 2 h

9.4.2.   U kondenzátoru: J, …,

9.4.3.   U setrvačníku/generátoru (4): J, …

9.4.3.1.   Moment setrvačnosti setrvačníku: …

9.4.3.1.1.   Přídavný moment setrvačnosti při nezařazeném převodu: …

9.5.   Nabíječ: palubní/externí/bez nabíječe (4)

10.   HLADINA VNĚJŠÍHO HLUKU

10.1.   Hladina vnějšího hluku deklarovaná výrobcem

10.1.1.   Za jízdy: … dB(A)

10.1.2   U stojícího vozidla: … dB(A)

10.1.3.   Při otáčkách motoru: … min– 1

10.2.   Stručný popis a schematický výkres výfukového systému (včetně systému sání vzduchu, zařízení k regulaci hluku a výfukových emisí): …

10.3.   Systém sání vzduchu

10.3.1.   Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy a/nebo fotografie) (10): …

10.3.2.   Vzduchový filtr

10.3.2.1.   Fotografie a/nebo výkresy: …

10.3.2.2.   Model: …

10.3.2.3.   Typ: …

10.3.3.   Tlumič sání

10.3.3.1.   Fotografie a/nebo výkresy: …

10.3.3.2.   Model: …

10.3.3.3.   Typ: …

10.4.   Výfukový systém

10.4.1.   Popis a/nebo výkres výfukového potrubí motoru (10): …

10.4.2.   Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást systému motoru: …

10.4.3.   Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

10.4.4.   Typ a označení výfukového zařízení (výfukových zařízení) k omezení hluku: …

10.4.4.1.   Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne (4) …

10.4.5.   Objem výfukového systému: … dm3

10.4.6.   Umístění výustky výfuku: …

10.4.7.   Dodatečná opatření k omezení hluku v motorovém prostoru a na motoru, jsou-li relevantní pro vnější hluk (pokud existují): …

10.5.   Podrobnosti o všech zařízeních mimo motor, která jsou určena k omezení hluku (nejsou-li uvedena v jiných bodech): …

11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ (13)

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (řízení rychlostních stupňů, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodové ústrojí

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) pro řazení rychlostních stupňů a jeho (jejich) řízení: …

11.2.2.   Diagram a/nebo výkres převodového ústrojí: …

11.2.3.   Druh převodu: mechanický/hydraulický/elektrický/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.2.3.1   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

11.3.   Spojka (pokud existuje)

11.3.1.   Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému: …

11.3.2.   Typ spojky: …

11.3.3.   Maximální změna točivého momentu: …

11.4.   Převodovka (pokud existuje)

11.4.1.   Typ (24): …

11.4.2.   Umístění vzhledem k motoru: …

11.4.3.   Způsob řazení: …

11.4.4.   Přídavná převodovka: ano/ne (4)

11.5.   Převodové poměry

Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncový převod (koncové převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru/rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Maximum pro PMP (13)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum pro PMP (13)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

11.6.   Uzávěrka diferenciálu

11.6.1.   Uzávěrka diferenciálu: ano/ne/volitelná (4)

B.   INFORMACE O FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

12.   REGULÁTORY VÝSTUPNÍHO VÝKONU POHONU A/NEBO POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

12.1.   Počet regulátorů otáček: …

12.2.   Jmenovitý bod odřazení č. 1: …

12.2.1.   Otáčky motoru/elektromotoru/poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži: … min– 1

12.2.2.   Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min– 1

12.3.   Jmenovitý bod odřazení č. 2: …

12.3.1   Otáčky motoru/elektromotoru/poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži (4): … min– 1

12.3.2.   Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min– 1

12.4.   Deklarovaný účel regulátoru (regulátorů): omezení maximální konstrukční rychlosti/omezení maximálního výkonu/ochrana před přetočením motoru (4): …

12.5.   Nastavitelné omezovače rychlosti splňují požadavky pro vozidla kategorií N2 a N3 uvedené v bodech 1 a 2, části II bodu 13.2, části III bodech 21.2 a 21.3, příloze 5 bodě 1 a příloze 6 předpisu EHK OSN č. 89 (Úř. věst. L 158, 19.6.2007, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.   ŘÍZENÍ

13.1.   Schéma řízené nápravy (řízených náprav) znázorňující geometrii řízení: …

13.2.   Kategorie řízení: manuální/s posilovačem/servořízení/diferenciálové (4)

13.3.   Převod a ovládání řízení

13.3.1.   Konfigurace převodu řízení (popřípadě specifikujte pro přední a zadní kola): …

13.3.2.   Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; popřípadě specifikujte zvlášť pro přední a zadní kola): …

13.3.2.1.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

13.3.3.   Způsob posílení (pokud existuje): …

13.3.3.1.   Způsob a schéma činnosti, model (modely) a typ (typy): …

13.3.4.   Schéma úplného mechanismu řízení s udáním umístění různých zařízení na vozidle, která ovlivňují jeho chování při řízení: …

13.3.5.   Schéma(ta) ovládacího prvku (ovládacích prvků) řízení: …

13.3.6.   Rozsah a způsob seřízení ovládacího prvku (ovládacích prvků) řízení: …

13.3.7.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

13.4.   Maximální úhel rejdu kol

13.4.1.   Doprava: … stupňů

Počet otáček volantu: …

13.4.2.   Doleva: … stupňů

Počet otáček volantu: …

13.5.   Minimální kruh otáčení (bez brzdění) (42)

13.5.1   Doprava: … mm

13.5.2   Doleva: … mm

13.5.3.   Způsob posílení (je-li užito): …

13.5.3.1.   Způsob a schéma činnosti, model (modely) a typ (typy): …

13.6.   Řízení u rychlých vozidel (rychlostní index „b“) kategorie T

13.6.1.   Jsou splněny požadavky podle oddílů 2, 5 a 6 a příloh 4 a 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.6.2.   Jsou splněny požadavky na ovládací sílu řízení podle oddílu 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) pro vozidla kategorie N2 a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.6.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Zemědělské traktory – Požadavky na řízení) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

13.7.   Komplexní elektronické řídící systémy, které ovlivňují funkci řízení

13.7.1.   Komplexní elektronické řídící systémy, které ovlivňují funkci řízení, splňují požadavky podle přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79 (Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

14.   RYCHLOMĚR, POČITADLO UJETÝCH KILOMETRŮ, OTÁČKOMĚR A POČITADLO PROVOZNÍCH HODIN MOTORU

14.1.   Rychloměr

14.1.1.   Fotografie a/nebo výkresy úplného systému: …

14.1.2.   Zobrazený rozsah rychlosti vozidla: …

14.1.3.   Tolerance měřícího mechanismu rychloměru: …

14.1.4.   Technická konstanta rychloměru: …

14.1.5.   Způsob fungování a popis pohonného mechanismu: …

14.1.6.   Celkový převodový poměr pohonného mechanismu: …

14.1.7.   Konstrukce stupnice přístroje nebo jiného druhu displeje: …

14.1.8.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

14.2.   Počitadlo ujetých kilometrů

14.2.1.   Tolerance měřícího mechanismu počitadla ujetých kilometrů: …

14.2.2.   Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

14.3.   Otáčkoměr

14.3.1.   Tolerance měřícího mechanismu otáčkoměru: …

14.3.2.   Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

14.4.   Počitadlo provozních hodin motoru

14.4.1.   Tolerance měřícího mechanismu počitadla provozních hodin motoru: …

14.4.2.   Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

15.   POLE VÝHLEDU

15.1.   Výkres (výkresy) a/nebo fotografie ukazující umístění konstrukčních částí v úhlu 180° pole výhledu směrem dopředu: …

15.2.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-1:2013(Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 1: Pole výhledu směrem dopředu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

15.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

16.   STÍRAČE A OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO SKLA A ODMRAZOVÁNÍ A ODMLŽOVÁNÍ

16.1.   Stírače čelního skla

16.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-1:2013 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 1: Pole výhledu směrem dopředu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

16.1.2.   Jako alternativu k položce 16.1.1 lze uvést podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) a počet a frekvenci stírání: …

16.2.   Ostřikovač čelního skla

16.2.1.   Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

16.2.2.   Objem nádrže: … l

16.3.   Odmrazování a odmlžování

16.3.1.   Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

16.3.2.   Maximální elektrický příkon: … kW

17.   ZASKLENÍ

17.1.   Jsou splněny následující požadavky podle předpisu EHK OSN č. 43 (Úř. věst. L 42, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: …

17.2.   Jako alternativu k položce 17.1 lze uvést tyto informace:

17.2.1.   Údaje pro rychlou identifikaci vztažného bodu očí řidiče (59): …

17.2.2.   pro zasklení jiné než čelní skla výkresy ve formátu nepřesahujícím A4 nebo na tento formát složenými zobrazujícími:

maximální plochu,

nejmenší úhel mezi dvěma přiléhajícími stranami tabule skla, a

případně maximální výšku segmentu.

17.2.3.   Čelní sklo (skla)

17.2.3.1.   Užitý materiál (užité materiály): …

17.2.3.2.   Způsob montáže: …

17.2.3.3.   Úhel (úhly) sklonu: … stupňů

17.2.3.4.   Příslušenství čelního skla a poloha, ve které jsou montována, spolu se stručným popisem jakýchkoli souvisejících elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

17.2.3.5.   Výkres v měřítku 1:10 spolu se schématy čelních skel a jejich umístění na traktoru, dostatečně podrobnými a zobrazujícími:

17.2.3.5.1.

polohu čelního skla vzhledem ke vztažnému bodu očí řidiče (59);

17.2.3.5.2.

úhel sklonu čelního skla;

17.2.3.5.3.

polohu a rozměr zóny, v níž se ověřují optické vlastnosti, a popřípadě plochy podrobené různému tvrzení;

17.2.3.5.4.

rozvinutou plochu čelního skla;

17.2.3.5.5.

maximální výšku segmentu čelního skla; a

17.2.3.5.6.

poloměr zakřivení čelního skla (pouze pro účely zatřídění čelních skel do skupin).

17.2.3.6.   U celků s dvojitým zasklením výkresy ve formátu A4 nebo na tento formát složené zobrazující kromě informací uvedených v položce 17.2.2:

typ každé jednotlivé skleněné tabule,

druh spojení skel (organické, sklo na sklo nebo sklo na kov),

jmenovitou tloušťku mezery mezi oběma skleněnými tabulemi.

17.2.4.   Okno (okna)

17.2.4.1.   Umístění: …

17.2.4.2.   Užitý materiál (užité materiály): …

17.2.4.3.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu spouštění oken (jsou-li užity): …

17.2.5.   Zasklení střešního poklopu

17.2.5.1.   Umístění: …

17.2.5.2.   Použité materiály: …

17.2.5.3.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu ovládání střešního okna (jsou-li užity): …

17.2.6.   Ostatní zasklené plochy

17.2.6.1.   Umístění:…

17.2.6.2.   Použité materiály: …

17.2.6.3.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí mechanismu ovládání jiných skleněných tabulí (jsou-li užity): …

18.   ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

18.1.   Počet a třída (třídy) zrcátek: …

18.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 46 (Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 211) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.3.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 81 (Úř. věst. L 185, 13.7.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.4.   Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka znázorňující umístění zrcátka vzhledem ke konstrukci vozidla: …

18.5.   Podrobnosti způsobu připevnění včetně té části konstrukce vozidla, ke které je připevněno: …

18.6.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí seřizovacího mechanismu: …

18.7   Technický popis systému odmrazování a odmlžování zrcátek: …

18.8.   Volitelné vybavení, které může ovlivnit výhled dozadu:…

18.9.   Pole výhledu pro zpětné zrcátko (zpětná zrcátka) třídy II

18.9.1.   Je v souladu s bodem 5.1 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: ano/ne (4).

18.9.2.   Alternativně k položce 18.9.1 je v souladu s požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4).

19.   ZAŘÍZENÍ PRO NEPŘÍMÝ VÝHLED JINÁ NEŽ ZRCÁTKA (VOLITELNÉ)

19.1.   Typ a vlastnosti (např. úplný popis zařízení): …

19.2.   V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné (4)), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu monitoru (4): …

19.3.   Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení, včetně návodu k montáži: …

19.4.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

20.   INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

20.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) přílohy B na ovladače obsluhy související s virtuálními terminály a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

21.   MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

21.1.   Seznam všech zařízení (s uvedením počtu, modelu (modelů), typu, značky (značek) schválení typu konstrukční části, maximální intenzity dálkového světlometu, barvy, odpovídající kontrolky); seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení; kromě toho může být v seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“; …

21.2.   Výkres montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jako celku s vyznačením umístění jednotlivých zařízení na vozidle. …

21.3.   Výkresy s rozměry vnějšku vozidla s údaji o umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, počet a barva světel: …

21.4.   Pro každý světlomet/svítilnu a odrážeč uveďte tyto informace:

21.4.1.   Výkres znázorňující velikost svítící plochy: …

21.4.2.   Použitý způsob vymezení přivrácené plochy: …

21.4.3.   Vztažná osa a vztažný střed: …

21.4.4.   Způsob fungování zakrývatelných světlometů: …

21.5.   Popis/výkres a typ korektoru sklonu světlometů (např. automatický, stupňový ručně ovládaný, plynule ručně seřiditelný) (4): …

21.5.1.   Ovládací zařízení: …

21.5.2.   Referenční značky: …

21.5.3.   Značky pro stav naložení: …

21.6.   U vozidel kategorie R a S popis přípojky pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

21.7.   Stručný popis elektrických a/nebo elektronických konstrukčních částí použitých v systému osvětlení a systému pro světelnou signalizaci: …

22.   OCHRANA CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE, VČETNĚ VNITŘNÍ VÝBAVY A JINÝCH ZPŮSOBŮ OCHRANY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

22.1.   Karoserie

22.1.1.   Použité materiály a způsoby konstrukce: …

22.2.   Rychlost hoření materiálu, z něhož je zhotovena kabina

22.2.1.   Rychlost hoření nepřesahuje maximální rychlost hoření 150 mm/min v souladu s požadavky podle normy ISO 3795:1989 (Silniční vozidla a traktory a stroje pro použití v zemědělství a lesnictví –Stanovení hořlavosti vnitřních materiálů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4).

22.3.   Ochrana cestujících před stykem s vnitřními částmi vozidla

22.3.1.   Fotografie, výkresy a/nebo schéma vnitřní výbavy znázorňující části prostoru pro cestující a použité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek), uspořádání ovladačů, sedadel a zadní části sedadel, opěrek hlavy, střechu a střešní poklop, dveře a spouštěče oken a další nespecifikovanou výbavu: …

22.3.2.   U vozidel vybavených volantem a lavicí nebo sklápěcími sedadly v jedné nebo několika řadách splňuje okolí zadních sedadel pro cestující, jsou-li namontována, požadavky přílohy XVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 (14): ano/ne (4)

22.4.   Opěrka (opěrky) hlavy

22.4.1.   Jsou namontovány: ano/ne (4)

22.4.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 25 (Úř. věst. L 215, 14.8.2010, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

22.4.3.   Typ: integrované/snímatelné/samostatné (4)

22.4.4.   Podrobný popis opěrky hlavy, zejména s uvedením vlastností materiálu vycpávky a případně s uvedením umístění a specifikací podpěr a úchytů u typu sedadla, pro které se požaduje schválení typu: …

22.4.5.   U „samostatné“ opěrky hlavy:

22.4.5.1.   Podrobný popis části konstrukce, na niž se opěrka hlavy připevňuje:

22.4.5.2.   Rozměrové výkresy relevantních částí konstrukce a opěrky hlavy: …

22.5.   Opěrky nohou

22.5.1.   Fotografie a/nebo výkresy pracovního prostoru znázorňující skutečný počet, umístění a rozměry opěrek nohou: …

22.6.   Jiná opatření na ochranu proti povětrnostním vlivům

22.6.1.   Popis (včetně fotografií a výkresů): …

22.6.2.   Vnitřní a vnější rozměry: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.   VNĚJŠEK VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

23.1.   Celkové uspořádání (výkres nebo fotografie, v případě potřeby doplněné údaji o rozměrech a/nebo textem), znázorňující polohu přiložených řezů a pohledů, veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické z hlediska vnějších výčnělků, a v relevantních případech polohu nárazníků, podlahové čáry, dveřních a okenních sloupků, mřížky pro vstup vzduchu, masky chladiče, stěračů čelního skla, kanálků na odvod dešťové vody, madel, kluzných kolejnic, klapek, dveřních závěsů a zámků, háků, ok, navijáků, ozdobných okrajů, odznaků, emblémů a výklenků a veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické, pokud jde o riziko nebo vážnost zranění osoby, na kterou v případě srážky narazí vnější povrch vozidla nebo která se po vnějším povrchu smýká, (např. světel): …

23.2.   Musí být předložen podrobný popis vozidla, včetně fotografií a/nebo výkresů, s ohledem na konstrukci, rozměry, významné vztažné čáry a hlavní materiály přední části vozidla (vnitřní a vnější), včetně podrobností o všech namontovaných aktivních ochranných systémech pro chodce: …

23.3.   Výkres podlahové čáry: …

24.   ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

24.1.   Seznam, který popisuje všechny navržené kombinace odpovídajících elektrických nebo elektronických systémů vozidla či elektrických/elektronických montážních podskupin, tvarů karoserie (60), změny materiálu karoserie, obecná provedení kabeláže, varianty motoru, levostranné a pravostranné řízení a různé rozvory: …

24.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 14982:1998 (Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.4.   Jako alternativu k položce 24.2 nebo položce 24.3 lze uvést tyto informace:

24.4.1.   Popis a výkresy nebo fotografie tvaru a materiálu částí karoserie, které tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

24.4.2.   Výkresy nebo fotografie polohy kovových konstrukčních částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, vzduchový filtr, mechanismus řízení atd.): …

24.4.3.   Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

24.4.4.   Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování o jejich jmenovitém odporu na metr: …

25.   ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ (ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ) ZAŘÍZENÍ

25.1.   Schválení typu konstrukční části pro zvukové výstražné zařízení bylo uděleno podle požadavků na vozidla kategorie N v předpisu EHK OSN č. 28 (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 33) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

25.2.   Přehledný popis použitého (použitých) zařízení: …

25.3.   Výkres(y) znázorňující umístění zvukového výstražného (zvukových výstražných) zařízení ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

25.4.   Podrobnosti o způsobu montáže včetně části konstrukce vozidla, ke které je (jsou) zvukové výstražné (zvuková výstražná) zařízení připevněno(a): …

25.5.   Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

25.5.1.   Napětí: střídavé/stejnosměrné (4)

25.5.2.   Jmenovité napětí nebo tlak: …

25.6.   Výkres montážního úchytu: …

26.   SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

26.1.   Systém vytápění byl zkoušen v souladu s oddílem 8 normy ISO 14269-2:1997 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství a lesnictví – Prostor pro obsluhu – Část 2: Zkušební metoda a výkonnost vytápění, větrání a klimatizace) a zkušební protokoly jsou zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.2.   Klimatizace byla zkoušena v souladu s oddílem 9 normy ISO 14269-2:1997 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství a lesnictví – Prostor pro obsluhu – Část 2: Zkušební metoda a výkonnost vytápění, větrání a klimatizace) a zkušební protokoly jsou zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.3.   Alternativně k položkám 26.1 až 26.2 jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 122 (Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 231) na vozidla kategorie N a příslušná dokumentace zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

26.4.   Systém vytápění

26.4.1.   Celkový výkres systému vytápění s umístěním na vozidle (a uspořádáním zařízení k omezení hluku (včetně polohy bodů pro výměnu tepla)): …

26.4.2.   Celkový výkres výměníku tepla použitého v systémech využívajících teplo výfukových plynů nebo dílů, kde dochází k výměně tepla (v případě vytápění pomocí tepla ze vzduchu použitého k chlazení motoru): …

26.4.3.   Výkres řezu výměníkem tepla nebo díly, kde dochází k výměně tepla, s uvedením tloušťky stěn, použitých materiálů a vlastností jejich povrchu: …

26.4.4.   Specifikace týkající se způsobu výroby a technické údaje týkající se jiných velkých konstrukčních částí systému vytápění, např. ventilátoru: …

26.5.   Klimatizace

26.5.1.   Stručný popis a schematický výkres klimatizace a jejího ovládacího systému: …

26.5.2.   Plyn používaný jako chladivo v klimatizačním systému: …

27.   ZAŘÍZENÍ BRÁNÍCÍ NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ

27.1.   U vozidel kategorií T a C

27.1.1.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 62 (Úř. věst. L 89, 27.3.2013, s. 37) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

27.1.2.   Jsou splněny příslušné požadavky předepsané pro vozidla kategorie N2 v bodech 2, 5, kromě bodu 5.6, 6.2 a 6.3 předpisu EHK OSN č. 18 (Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 29) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

27.1.3.   Jako alternativu k položce 27.1.1 nebo položce 27.1.2 lze uvést tyto informace:

27.1.3.1.   Podrobný popis vozidla, včetně fotografií nebo výkresů, ochranného (ochranných) zařízení a součástí vozidla souvisejících s jeho montáží: …

27.1.3.2.   Seznam hlavních konstrukčních částí, ze kterých se skládá (skládají) ochranné (ochranná) zařízení: …

27.2.   U vozidel kategorií R a S

27.2.1.   Podrobný popis vozidla, včetně fotografií nebo výkresů, ochranného (ochranných) zařízení a součástí vozidla souvisejících s jeho montáží: …

27.2.1.1.   Seznam hlavních konstrukčních částí, ze kterých se skládá (skládají) ochranné (ochranná) zařízení: …

28.   MÍSTO PRO REGISTRAČNÍ ZNAČKU (ZNAČKY)

28.1.   Umístění registrační značky (uveďte případné varianty; případně lze přiložit i výkresy): …

28.1.1.   Výška nad vozovkou, horní okraj: vepředu: … mm,

vzadu: … mm

28.1.2.   Výška nad vozovkou, spodní okraj: vepředu: … mm,

vzadu: … mm

28.1.3.   Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: vepředu: … mm,

vzadu: … mm

28.1.4.   Rozměry (délka x šířka): vepředu: …mm × … mm

vzadu: × … mm × … mm

28.1.5.   Sklon roviny ke svislici: vepředu: … stupňů,

vzadu: … stupňů.

28.1.6.   Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: vepředu: … stupňů,

vzadu: … stupňů.

29.   PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ

29.1.   Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů s rozměry) přídavných závaží a způsobu, jak jsou namontována na traktoru: …

29.1.   Počet sad přídavných závaží: …

29.1.1.   Počet prvků v každé sadě: sada 1: …

sada 2: …

sada …

29.2.   Hmotnost prvků v každé sadě: sada 1: … kg

sada 2: … kg

sada: …kg

29.2.1.   Celková hmotnost každé sady: sada 1: … kg

sada 2: … kg

sada: … kg

29.3.   Celková hmotnost přídavných závaží: … kg

29.3.1.   Rozložení těchto hmotností na nápravy: … kg

29.4.   Materiál(y) a způsob výroby: …

30.   BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ

30.1.   Stručný popis zapojení součástí silového obvodu a výkresy/fotografie znázorňující umístění součástí silového obvodu: …

30.2.   Schéma všech elektrických funkcí silového obvodu: …

30.3.   Pracovní napětí (V): …

30.4.   Popis ochrany před úrazy elektrickým proudem: …

30.5.   Pojistka a/nebo jistič: ano/ne/volitelně (4)

30.5.1.   Schéma funkčního rozsahu: …

30.6.   Konfigurace svazku silových vodičů: …

30.7.   Generátor

30.7.1.   Typ: …

30.7.2.   Jmenovitý výkon: … VA

30.8.   Plně elektrická vozidla

30.8.1.   U plně elektrických vozidel kategorií T2, T3, C2 nebo C3 jsou splněny požadavky přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/ pokud je to proveditelné (4) (v případě možnosti „pokud je to proveditelné“ upřesněte: …)

30.9.   Izolátor baterie

30.9.1.   Odpojení baterie prostřednictvím: elektronického systému/klíčku zapalování/společným zařízením/spínačem/jinak (4) (pokud jinak, upřesněte: …)

31.   PALIVOVÁ NÁDRŽ (PALIVOVÉ NÁDRŽE)

31.1.   Výkres a technický popis nádrže (nádrží) se spoji a potrubím pro systém odvzdušnění a odvětrání, uzávěry, ventily a upevnění: …

31.2.   Výkres jasně znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: …

31.3.   Výkres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým zařízením: …

31.4.   Hlavní palivová nádrž (nádrže)

31.4.1.   Maximální objem: …

31.4.2.   Použité materiály: …

31.4.3.   Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení (4) …

31.4.4.   Opatření pro odvádění náboje (pokud existuje): …

31.5.   Záložní palivová nádrž (nádrže)

31.5.1.   Maximální objem: …

31.5.2.   Použité materiály: …

31.5.3.   Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení (4) …

31.5.4.   Opatření pro odvádění náboje (pokud existuje): …

32.   BOČNÍ A ZADNÍ OCHRANA

32.1.   Boční ochrana

32.1.1.   Je namontována: ano/ne/neúplná (4)

32.1.2.   Výkres částí vozidla, které se vztahují k boční ochraně, tj. výkres vozidla a/nebo podvozku s umístěním a montáží nápravy (náprav), výkres montáže a/nebo uchycení zařízení pro boční ochranu. Není-li boční ochrana zajištěna zvláštním zařízením (zařízeními) pro boční ochranu, musí výkres zřetelně doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: …

32.1.3.   Výkres podlahové čáry boční části vozidla:

32.1.4.   Výkresy potřebných řezů vnějším povrchem pro měření výšky (H) výčnělků z vnějšího povrchu v souladu s dodatkem 1 přílohy XXVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: …

32.1.5.   V případě jednoho nebo více zvláštních zařízení pro boční ochranu úplný popis a/nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo jeho/jejich číslo (čísla) schválení typu jakožto konstrukční části: …

32.1.5.1.   Použité materiály: …

32.1.5.2.   Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty: …

32.1.6.   Jsou splněny požadavky podle bodů 2 a 3 a částí I, II a III předpisu EHK OSN č. 73 (Úř. věst. L 122, 8.5.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

32.2.   Ochrana proti podjetí zezadu

32.2.1.   Je namontována: ano/ne/neúplná (4)

32.2.2.   Výkresy částí vozidla, které se vztahují k ochraně proti podjetí zezadu, tj. výkres vozidla a/nebo podvozku s umístěním a montáží nejzadnější nápravy, výkres montáže a/nebo úchytů ochrany proti podjetí zezadu. Není-li ochrana proti podjetí zezadu zvláštním zařízením, musí výkres zřetelně doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: …

32.2.3.   Výkres podlahové čáry zadní části vozidla: …

32.2.4.   V případě zvláštního zařízení úplný popis nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo číslo schválení typu v případě jeho schválení jako typ samostatného technického celku: …

32.2.4.1.   Použité materiály: …

32.2.4.2.   Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty:…

33.   LOŽNÁ PLOŠINA (LOŽNÉ PLOŠINY)

33.1.   Rozměry ložné plošiny (ložných plošin)

33.1.1.   Délka ložné plošiny (ložných plošin): … mm

33.1.2.   Šířka ložné plošiny (ložných plošin): … mm

33.1.3.   Výška ložné plošiny (ložných plošin) nad vozovkou (47): … mm

33.2.   Bezpečná nosnost ložné plošiny (ložných plošin) deklarovaná výrobcem: … kg

33.2.1.   Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

33.3.   U vozidel kategorií T a C odnímatelná plošina (odnímatelné plošiny): ano/ne/volitelné (4)

33.3.1.   Popis zařízení pro připevnění na vozidle: …

33.4.   Stabilita plošiny

33.4.1.   Poloha těžiště plošiny (plošin) v podélném, příčném a svislém směru: …

33.4.2.   U vozidel s více ložnými plošinami poloha těžiště vozidla s naloženou plošinou (naloženými plošinami) bez řidiče v podélném, příčném a svislém směru: …

34.   PŘEDNÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (VOZIDLA KATEGORIÍ T A C)

34.1.   Výkres s rozměry předního tažného zařízení a zajišťovacího zařízení: …

34.2.   U vozidel s maximální technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2 000 kg jsou splněny požadavky nařízení Komise (EU) č. 1005/2010 (Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 36) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

35.1.   Pneumatiky

35.1.   Pneumatiky se schválením typu v souladu s přílohou XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: ano/ne/nepoužije se (4)

35.2.   Pneumatiky se schválením typu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1): ano/ne/nepoužije se (4)

35.3.   Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 106 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 231): ano/ne/nepoužije se (4)

35.4.   Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 30 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 1): ano/ne/nepoužije se (4)

35.5.   Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 54 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 2): ano/ne/nepoužije se (4)

35.6.   Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 75 (Úř. věst. L 84, 30.3.2011, s. 46): ano/ne/nepoužije se (4)

35.7.   Schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 117 (Úř. věst. L 307, 23.11.2011, s. 3): ano/ne/nepoužije se (4)

36.   SYSTÉM PROTI ROZSTŘIKU

36.1.   Kryty kol

36.1.1.   Kola jsou vybavena kryty kol: ano/ne (4)

36.1.2.   Stručný popis vozidla z hlediska jeho krytů kol: …

36.1.3.   Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů a se zohledněním krajních kombinací pneumatika/kolo: …

36.2.   Jiná zařízení proti rozstřiku

36.2.1.   Jsou namontována: ano/ne/neúplná (4)

36.2.2.   Stručný popis vozidla z hlediska systému proti rozstřiku a jeho hlavních částí: …

36.2.3.   Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů a se zohledněním krajních kombinací pneumatika/kolo: …

37.   PÁSOVÝ PODVOZEK

(uveďte též položku 4.1.2.3)

37.1.   Fotografie a rozměrové výkresy uspořádání pásového podvozku a jeho montáže na vozidle (včetně prvků uvnitř pásů, které zajišťují, že pás je veden přes pásová kola a vzorek pásu na vnější straně): …

37.2.   Typ materiálu v kontaktu s povrchem: gumové pásy/ocelové pásy/gumové výstelky na pásové konstrukci (4)

37.3.   Kovové pásy

37.3.1.   Počet pásových kol přímo přenášejících zatížení na povrch vozovky (NR): …

37.3.2.   Vnější plocha povrchu každé výstelky (AP): … mm2

37.4.   Gumové pásy

37.4.1.   Celková plocha povrchu gumových krajních dorazů v kontaktu s vozovkou (AL): … mm2

37.4.2.   Procentní podíl plochy krajních dorazů na celkové ploše pásu: … %

38.   MECHANICKÁ SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ

38.1.   Fotografie a rozměrové výkresy mechanického spojovacího zařízení, jeho montáž na vozidle a jeho propojení se zařízením namontovaným na taženém vozidle:

38.1.1.   Zadní mechanické spojovací zařízení: ano/ne (4)

38.1.2.   Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S): ano/ne (4)

38.2.   Stručný technický popis mechanického spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu

38.2.1.   Zadní mechanické spojovací zařízení: …

38.2.2.   Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S): …

38.3.   Zadní mechanické spojovací zařízení

Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Značka nebo číslo (EU) schválení typu:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

… tun

… tun

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (44):

… kg

… kg

… kg

Umístění bodu spojení (63)

výška nad vozovkou,

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

vzdálenost od svislé roviny procházející osou zadní nápravy

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

38.4.   Přední spojovací zařízení (u vozidel kategorií R a S):

Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Značka nebo číslo (EU) schválení typu:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

… tun

… tun

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (44):

… kg

… kg

… kg

Umístění bodu spojení (63)

výška nad vozovkou,

minimální

… mm

… mm

… mm

maximální

… mm

… mm

… mm

38.5.   Popis mechanického spojovacího zařízení:

Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

Svislé zatížení v bodě spojení (S) (44):

… kg

Fotografie a rozměrové výkresy spojovacího zařízení. Tyto výkresy musí zejména podrobně znázorňovat požadované rozměry, jakož i rozměry pro montáž zařízení.

 

Stručný technický popis spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu.

 

Typ zkoušky

Statická/dynamická (4)

Značka nebo číslo (EU) schválení typu

ok ojí, hlavic spojovacího zařízení nebo podobných spojovacích zařízení, která mají být připojena k mechanickému spojovacímu zařízení (v případě kloubových nebo nevýkyvných ojí)

značka nebo číslo schválení typu mechanických spojovacích zařízení, která mají být připojena k žebřinovému rámu/závěsnému zařízení přívěsu (pokud jsou vyhrazeny pro určité typy):

38.6.   Bylo uděleno schválení typu konstrukční části pro mechanické spojovací zařízení podle předpisu EHK OSN č. 55 (Úř. věst. L 227, 28.8.2010, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

39.   MECHANISMUS TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

39.1.   Mechanismus tříbodového závěsu: namontován vpředu/namontován vzadu/namontován vpředu i vzadu /neexistuje (4)

40.   DODATEČNÉ BODY SPOJENÍ

40.1.   Dodatečné body spojení: ano/ne/volitelné (4)

40.2.   Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) dodatečných bodů spojení a jejich hlavní účel (účely): …

40.3.   Maximální přípustné svislé zatížení v dodatečných bodech spojení:kg

D.   INFORMACE O BRZDNÉM ÚČINKU

41.   ZAVĚŠENÍ

41.1.   Stručný popis a schematický výkres zavěšení a jeho ovládacího systému pro každou nápravu nebo skupinu náprav nebo kolo: …

41.2.   Výkres znázorňující uspořádání závěsů: …

41.3.   Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (4)

41.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

41.5.   Vzduchové zavěšení hnací nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.5.1.   Zavěšení hnací nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.5.2.   Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.6.   Vzduchové zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.6.1.   Zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.6.2.   Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.7.   Vlastnosti pružicích prvků zavěšení (konstrukce, údaje o materiálech a rozměry): …

41.8.   Vozidlo vybaveno hydropneumatickým/hydraulickým/pneumatickým (4) zavěšením: ano/ne (4)

41.9.   Stabilizátory: ano/ne/volitelné (4)

41.10.   Tlumiče pérování: ano/ne/volitelné (4)

41.11.   Jiná zařízení (pokud existují): …

42.   NÁPRAVA (NÁPRAVY) A PNEUMATIKY

42.1.   Popis (včetně fotografií a výkresů) nápravy (náprav): …

42.2.   Materiál(y) a způsob výroby: …

42.3.   Model (v příslušných případech): …

42.4.   Typ (v příslušných případech): …

42.5.   Maximální přípustná hmotnost podporovaná nápravou (nápravami): … kg

42.6.   Rozměry nápravy (náprav):

42.6.1.   Délka: … mm

42.6.2.   Šířka: … mm

42.7.   Brzdové spojení s nápravou (nápravami): axiální/radiální/integrované/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

42.8.   Rozměry největších přípustných pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.1.   Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.2.   Rozměry největších přípustných pneumatik na hnacích nápravách: …

42.8.3.   Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na hnacích nápravách: …

43.   BRZDĚNÍ

43.1.   Stručný popis brzdového systému (brzdových systémů) instalovaného (instalovaných) ve vozidle (podle bodu 1.6 doplňku dodatku 1 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68)

43.2.   Specifikace vozidla, pokud jde o řídící obvody pneumatických a/nebo elektrických ovládacích vedení brzdového systému (brzdových systémů) a seznam podporovaných zpráv a parametrů: …

43.3.   Rozhraní brzdového systému (brzdových systémů) v souladu s normou ISO 11992-1:2003 (Silniční vozidla – Výměna digitálních informací o elektrickém propojení mezi tažnými a taženými vozidly – Část 1: Fyzická vrstva a spojovací vrstva dat), včetně fyzické vrstvy, spojovací vrstvy dat a aplikační vrstvy, a příslušná poloha podporovaných zpráv a parametrů: ano/ne (4)

43.4.   Brzdový systém (brzdové systémy)

43.4.1.   Popis činnosti brzdového systému (brzdových systémů) (včetně všech elektronických součástí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulických nebo pneumatických obvodů (55): …

43.4.2   Schematický výkres a funkční schéma brzdového systému (brzdových systémů) (55): …

43.4.3.   Seznam všech řádně označených konstrukčních částí brzdového systému (55): …

43.4.4.   Technický popis výpočtu pro brzdový systém (brzdové systémy) (stanovení poměru celkových brzdných sil na obvodu kol k síle působící na ovladač brzdění) (55): …

43.4.5.   Vnější zdroj (zdroje) energie (pokud existuje (existují)) (vlastnosti, kapacita zásobníků energie, maximální a minimální tlak, tlakoměr a výstražné zařízení signalizující na přístrojové desce minimální tlak, podtlakové zásobníky a plnicí ventil, plnicí kompresory, shoda s ustanoveními pro tlaková zařízení) (55): …

43.4.6.   Elektronický brzdový systém: ano/ne/volitelný (4)

43.4.7.   Číslo (čísla) protokolu o zkoušce typu I v souladu s přílohou VII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (v příslušných případech): …

43.5.   Přenos brzdné síly

43.5.1.   Přenos brzdné síly: mechanický/hydrostatický bez posílení/s posílením/s úplným pohonem (4)

43.5.2.   Technologie přenosu: pneumatický/hydraulický/pneumatický i hydraulický (4)

43.5.3.   Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: …

43.6.   Brzdová zařízení taženého vozidla

43.6.1.   Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický (4)

43.6.2.   Ovladač brzdění taženého vozidla (popis, vlastnosti): …

43.6.3.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.6.4.   Typ spojení: jednohadicové/dvouhadicové (4)

43.6.4.1.   Plnicí přetlak (jednohadicový systém): … kPa

43.6.4.2   Plnicí přetlak (dvouhadicový systém)(v příslušných případech): … kPa

43.6.4.2.1.   Hydraulické … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatické: … kPa

E.   INFORMACE O KONSTRUKCI VOZIDLA

44.   SHODNOST VÝROBY

44.1.   Popis obecných systémů řízení jakosti: …

45.   PŘÍSTUP K PALUBNÍMU DIAGNOSTICKÉMU SYSTÉMU VOZIDLA (OBD) A K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA (45)

45.1.   Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla (45): …

45.2.   V případě vícestupňového schválení typu adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla od výrobce (výrobců) v předchozím stupni (předchozích stupních) (45): …

45.3.   Příslušné informace, které umožní vývoj náhradních součástí, jež jsou nezbytné pro správné fungování palubního diagnostického systému: ano/ne (4)

45.4.   Celosvětová roční produkce jednoho typu (61): …

45.5.   Doklad(y) splnění podmínek v tom smyslu, že informace o opravách a údržbě vozidla jsou poskytnuty pouze v otevřených textových a grafických formátech nebo formátech, které lze zobrazit a vytisknout pomocí standardních softwarových modulů plug-in, které jsou volně k dispozici, jsou jednoduše instalovatelné a fungují v běžně používaných počítačových operačních systémech.

45.5.1.   Klíčová slova v metadatech jsou v souladu s normou ISO 15031-2:2010 (Silniční vozidla – Komunikace mezi vozidlem a vnějším příslušenstvím pro účely diagnostiky emisí – Část 2: Pokyny k termínům, definicím, zkratkám a akronymům): ano/ne (4)

45.6.   Přeprogramování řídících jednotek v souladu s bodem 2.5 dodatku 1 k příloze V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014

45.6.1.   Přeprogramování řídících jednotek provedeno v souladu s SAE J2534/TMC RP1210/jiným neproprietárním softwarem (4) (pokud s jiným neproprietárním softwarem, upřesněte: …)

45.6.1.1.   Proprietární software: ano/ne (4)

45.6.1.2.   Norma ISO 22900-2 („Road vehicles -- Modular vehicle communication interface (MVCI) -- Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)“): ano/ne (4)

45.6.1.3.   SAE J2534 (Doporučený postup pro programování metodou pass-through): ano/ne (4)

45.6.1.4.   TMC RP1210 (API): ano/ne (4)

45.6.1.5.   Jiný neproprietární software: ano/ne (4) (pokud ano, upřesněte: …)

45.6.2.   Ověření kompatibility aplikace pro specifického výrobce a komunikačních rozhraní vozidla je provedeno: nezávisle vyvinutými komunikačními rozhraními vozidla/zapůjčením zvláštního hardwaru (4)

45.6.3.   Palubní komunikace a komunikace mezi ECU a diagnostickými nástroji podle normy:

45.6.3.1.   SAE J1939 („Serial control and communications vehicle network“): ano/ne (4)

45.6.3.2.   ISO 11783 („Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network“): ano/ne (4)

45.6.3.3.   ISO 14229 („Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS)“): ano/ne (4)

45.6.3.4.   ISO 27145 („Road vehicles -- Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements“) v kombinaci s ISO 15765-4 („Road vehicles -- Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) -- Part 4: Requirements for emissions-related systems“) (4)/ISO 13400 („Road vehicles -- Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP)“) (4): ano/ne (4)

45.7.   Informace požadované pro výrobu diagnostických přístrojů

45.7.1.   Výrobce vozidla používá v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické nástroje a zkušební zařízení v souladu s normou ISO 22900-2:2009 („Road vehicles -- Modular vehicle communication interface (MVCI) – Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)“) a ISO 22901-2:2011 („Road vehicles -- Open diagnostic data exchange (ODX) -- Part 2: Emissions-related diagnostic data“): ano/ne/nepoužije se(4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody:…)

45.7.2.   Soubory ODX jsou dostupné pro samostatné provozovatele prostřednictvím internetových stránek výrobce: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.3.   Informace týkající se komunikačního protokolu stanovené v bodě 1.1 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.4.   Informace požadované pro zkoušení a diagnostiku konstrukčních částí monitorovaných palubní diagnostikou stanovené v bodě 1.2 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.7.5.   Údaje nutné k provedení opravy stanovené v bodě 1.3 dodatku 2 přílohy V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek výrobce s informacemi o opravách: ano/ne/nepoužije se (4) (pokud se nepoužije, uveďte důvody: …)

45.8.   Informace o opravách a údržbě kombinací vozidel

45.8.1   Výrobce vozidla doporučuje kombinace určitého typu traktoru s určitým typem vozidla kategorie R nebo S nebo naopak: ano/ne (4)

45.8.2.   Vozidla, pro která se kombinace doporučuje:

45.8.2.1.   Model (obchodní název výrobce) (18): …

45.8.2.2.   Typ (17): …

45.8.2.2.1.   Varianta (varianty) (17): …

45.8.2.2.2.   Verze (17): …

45.8.2.3.   (Případně) komerční název: …

45.8.2.4.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

45.8.3.   Informace o OBD vozidla a o opravách a údržbě vozidla související se vzájemným propojením obou vozideljsou poskytnuty na internetových stránkách zřízených společně několika výrobci nebo sdružením výrobců: ano/ne (4)

45.8.3.1.   Adresa internetových stránek zřízených společně několika výrobci nebo sdružením výrobců (45):

46.   KONSTRUKCE OCHRANY PŘI PŘEVRÁCENÍ (ROPS)

46.1.   Montáž ROPS: povinná/nepovinná/standardní (4)

46.2.   ROPS je kabina/rám/ochranný oblouk (ochranné oblouky) vpředu/vzadu (4)

46.2.1.   V případě ochranného oblouku: skládací/neskládací (4)

46.2.2.   V případě skládacího ochranného oblouku:

46.2.2.1.   Skládání: pomocí nástrojů/bez pomoci nástrojů (4);

46.2.2.2.   Upínací mechanismus: ruční/automatický (4)

46.2.2.3.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora. Na výkresech musí být vyznačeny rozměry: …

46.3.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění ROPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP), podrobnosti upevnění a polohu přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) atd. (v případě přední skládací ROPS znázorněte oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora). Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

46.4.   Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

46.4.1.   Typ konstrukce: …

46.4.2.   Podrobnosti upevnění: …

46.4.3.   Detaily přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby): …

46.4.4.   Dodatečný rám: …

46.5.   Rozměry (52)

46.5.1.   Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

46.5.2.   Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru:… mm

46.5.3.   Vnitřní šířka ochranné konstrukce svisle nad vztažným bodem sedadla na úrovni středu volantu: … mm

46.5.4.   Vzdálenost od středu volantu k pravé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.5.   Vzdálenost od středu volantu k levé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.6.   Minimální vzdálenost od věnce volantu k ochranné konstrukci: … mm

46.5.7.   Vodorovná vzdálenost od vztažného bodu sedadla k zadní části ochranné konstrukce nad vztažným bodem sedadla: … mm

46.5.8.   Poloha (vůči zadní nápravě) přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby):

46.5.8.1.   Vodorovná vzdálenost: … mm

46.5.8.2.   Svislá vzdálenost: … mm

46.6.   Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

46.6.1.   Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.2.   Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.3.   Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

46.6.4.   Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.5.   Plátování (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.6.   Sklo (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.7.   Přední část traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) (součásti – materiál – rozměry): …

46.7.   Jako alternativu k položkám 46.1 až 46.6.7 lze uvést tyto informace:

46.7.1.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.2.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.3.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.4.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.5   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

47.   OCHRANNÉ KONSTRUKCE PROTI PADAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (FOPS)

47.1.   Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

47.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8083:2006 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) úroveň I/úroveň II na FOPS a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

47.2.   Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená FOPS

47.2.1.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění FOPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP) atd. Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

47.2.2.   Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

47.2.2.1.   Typ konstrukce: …

47.2.2.2.   Podrobnosti upevnění: …

47.2.3.   Rozměry (52)

47.2.3.1.   Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

47.2.3.2.   Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru: … mm

47.2.3.3.   Celková výška traktoru s připevněnou ochrannou konstrukcí: … mm

47.2.3.4.   Celková šířka ochranné konstrukce (jsou-li zahrnuty blatníky, je třeba to uvést): … mm

47.2.4.   Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

47.2.4.1.   Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.2.   Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.3.   Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

47.2.4.4.   Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.5.   Podrobnosti posílení původních částí výrobcem traktoru: …

47.2.6.   Jako alternativa k položkám 47.2.1 až 47.2.5 byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 10, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

48.   VYSTAVENÍ ŘIDIČE HLADINĚ HLUKU

48.1.   Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 1 v souladu s bodem 2 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.2.   Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 2 v souladu s bodem 3 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.3.   Vozidla kategorie C s ocelovými pásy se zkouší na vrstvě vlhkého písku podle bodu 5.3.2 normy ISO 6395:2008 (Akustika – Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce – Podmínky dynamické zkoušky): ano/ne/nepoužije se (4)

48.4   Jako alternativa k položkám 48.1 až 48.3 je vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední měření hluku na místě (místech) řidiče na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 5, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

49.   MÍSTA K SEZENÍ (SEDLA A SEDADLA)

49.1.   Konfigurace míst k sezení: sedadlo/sedlo (4)

49.2.   Souřadnice nebo výkres vztažného bodu (vztažných bodů) sedadla (S) všech míst k sezení: …

49.3.   Popis a výkresy:

49.3.1.   Sedadel a jejich kotevních úchytů: …

49.3.2.   Systému seřizování: …

49.3.3.   Posuvného a zajišťovacího systému: …

49.3.4.   Kotevních úchytů bezpečnostních pásů (jsou-li součástí konstrukce sedadla): …

49.3.5.   Součástí vozidel sloužících k ukotvení: …

49.4.   Sedadlo řidiče

49.4.1.   Umístění sedadla řidiče: vlevo/vpravo/ve středu (4): …

49.4.2.   Kategorie typu sedadla řidiče: kategorie A třída I/II/III, kategorie B (4)

49.4.3.   Otočné sedadlo řidiče: ano/ne (4)

49.4.3.1.   Popis otočného sedadla řidiče: …

49.4.4.   Rozměry sedadla řidiče, včetně hloubky a šířky sedáku, polohy a sklonu opěradla, jakož i sklonu sedáku:

49.4.5.   Hlavní vlastnosti sedadla řidiče: …

49.4.6.   Systém seřizování: …

49.4.7.   Systém posouvání a zajišťování v podélném a svislém směru: …

49.4.7.1.   V případě vozidel, která nejsou vybavena seřiditelným sedadlem, uveďte posuv sloupku řízení a pedálu (pedálů): …

49.5.   Sedadlo (sedadla) cestujících

49.5.1.   Umístění a uspořádání (8): …

49.5.2.   Rozměry sedadla (sedadel) cestujících: …

49.5.3.   Hlavní vlastnosti sedadla (sedadel) cestujících: …

49.5.4.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15694:2009 (Zemědělské a lesnické traktory. Sedadlo spolujezdce. Požadavky a zkušební postupy) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

49.5.5.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na sedadla cestujících u terénních vozidel typu II a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

50.   PRACOVNÍ PROSTOR A NASTUPOVÁNÍ DO VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ Z VOZIDLA VČETNĚ DVEŘÍ A OKEN

50.1.   Pracovní prostor

50.1.1.   Podrobné fotografie nebo výkresy včetně rozměrů pracovního prostoru, zejména s vyznačením umístění vztažného bodu sedadla (S) a rozměrů pracovního prostoru kolem tohoto bodu, vzdálenosti mezi spodní hranou volantu a pevnými součástmi traktoru, umístění ovládacích zařízení, příček a nezbytných madel: …

50.1.2.   U ručních ovládacích zařízení jsou dodrženy minimální vzdálenosti podle bodu 4.5.3 normy ISO 4254-1:2013 (Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

50.2.   Přístup k místu řidiče:

50.2.1.   Podrobné fotografie nebo výkresy a/nebo schéma, včetně rozměrů vstupů, schůdků, příček, madel a držadel: …

50.2.2.   Minimální rozměry schůdků, zabudovaných výklenků pro nohy a příček:

50.2.2.1.   Světlá hloubka: … mm

50.2.2.2.   Světlá šířka: … mm

50.2.2.3.   Světlá výška: … mm

50.2.2.4.   Vzdálenost mezi povrchy dvou schůdků: … mm

50.2.3.   U vozidel kategorie C jsou splněny požadavky podle bodu 3.3.5 přílohy XV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 a příslušná dokumentace je zahrnuty v informačním dokumentu: ano/ne (4)

50.2.4.   Madla/držadla (4) jsou namontována: ano/ne (4)

50.3.   Přístup na jiná místa, než je místo řidiče:

50.3.1.   Podrobné fotografie nebo výkresy a/nebo schéma, včetně rozměrů vstupů, schůdků, příček, madel a držadel: …

50.3.2.   Minimální rozměry schůdků, zabudovaných výklenků pro nohy a příček:

50.3.2.1.   Světlá hloubka: … mm

50.3.2.2.   Světlá šířka: … mm

50.3.2.3.   Světlá výška: … mm

50.3.2.4.   Vzdálenost mezi povrchy dvou schůdků: … mm

50.3.3.   Madla/držadla (4) jsou namontována: ano/ne (4)

50.4.   Dveře pro cestující, zámky a závěsy

50.4.1.   Počet dveří a jejich konfigurace, rozměry a maximální úhel otevření (5): …

50.4.2.   Výkresy zámků a závěsů a jejich umístění na dveřích: …

50.4.3.   Technický popis zámků a závěsů: …

50.4.4.   Dveře vozidla s okny s vlastním pohonem a střešní poklopy s vlastním pohonem, jsou-li namontovány, splňují požadavky bodů 5.8.1 až 5.8.5 předpisu EHK OSN č. 21 (Úř. věst. L 188, 16.7.2008, s. 32): ano/ne (4)

50.5.   Okna a únikový východ (únikové východy)

50.5.1.   Fotografie nebo výkresy a/nebo schéma uspořádání oken a únikových východů, jakož i všech dalších prostředků k usnadnění evakuace: …

50.5.2.   Počet oken: … a únikových východů: …

50.5.3.   Rozměry oken: … mm × … mm a únikových východů: … mm × … mm

50.5.4.   Prostředky k překonání rozdílů ve výšce přesahující 1 000 mm k usnadnění evakuace, jsou-li namontovány: …

51.   VÝVODOVÝ HŘÍDEL (VÝVODOVÉ HŘÍDELE)

51.1.   Počet vývodových hřídelů: …

51.2.   Hlavní vývodový hřídel

51.2.1.   Umístění: vpředu/vzadu/jinde (4) (pokud jinde, upřesněte: …)

51.2.2.   Otáčky za minutu: …

51.2.2.1.   Poměr otáček vývodového hřídele vůči otáčkám motoru: …

51.2.4.   Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2 (57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))

Jmenovité otáčky vývodového hřídele

(min– 1)

Odpovídající otáčky motoru

(min– 1)

Výkon

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.2.3.   Ochrana vývodového hřídele (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …

51.3.   Sekundární vývodový hřídel (pokud existuje)

51.3.1.   Umístění: vpředu/vzadu/jinde (4) (pokud jinde, upřesněte: …)

51.3.2.   Otáčky za minutu: …

51.3.2.1.   Poměr otáček vývodového hřídele vůči otáčkám motoru: …

51.2.3.   Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2 (57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))

Jmenovité otáčky vývodového hřídele

(min– 1)

Odpovídající otáčky motoru

(min– 1)

Výkon

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.3.4.   Ochrana (ochrany) vývodového hřídele (hřídelů) (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …

51.4.   Zadní vývodový hřídel

51.4.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 500-1:2014 (Zemědělské traktory – Zadní vývodový hřídel – Typy1, 2, 3 a 4 -- „Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

51.4.2.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 500-2:2004 (Zemědělské traktory – Zadní vývodový hřídel – Typy1, 2 a 3 -- „Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

51.5.   Přední vývodový hřídel

51.5.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8759-1:1998 (Zemědělské kolové traktory – Přední závěs – Část 1: Vývodový hřídel a tříbodový závěs), s výjimkou ustanovení 4.2, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

52.   OCHRANA KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ POHONU, VÝFUKOVÝ SYSTÉM, KRYTY A OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ

52.1.   Popis (včetně výkresů, náčrtů nebo fotografií) ochranných zařízení s rozměry znázorňující bezpečné vzdálenosti k zabránění styku s nebezpečnými součástmi a popis ochranných zařízení namontovaných pro účely ochrany na nebezpečných místech, alespoň pokud jde o tyto konstrukční části:

52.1.1.   Ovládací zařízení: …

52.1.2.   Zadní mechanismus tříbodového závěsu: …

52.1.3.   Přední mechanismus tříbodového závěsu: …

52.1.4.   Sedadlo řidiče a jeho okolí: …

52.1.5.   Sedadlo (sedadla) cestujících (je-li/jsou-li k dispozici): …

52.1.6.   Řízení a výkyvná náprava: …

52.1.7.   Hnací hřídele spojené s traktorem: …

52.1.8.   Volný prostor okolo řízených kol: …

52.1.9.   Kapota motoru: …

52.1.10.   Ochrana před horkými povrchy: …

52.1.11.   Výfukový systém: …

52.1.12.   Kola: …

52.2.   Popis (včetně fotografií a výkresů, pokud jsou nezbytné) ochranných zařízení používaných pro:

52.2.1.   Ochranu jednou plochou: …

52.2.2.   Ochranu více plochami: …

52.2.3.   Ochranu celkovým zakrytím: …

52.2.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

52.3.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na horké povrchy a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

52.4.   Popis (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) uspořádání a označení ohebných hydraulických hadic: …

52.5.   U vozidel kategorie R s funkcí sklápění popis (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) podpůrných zařízení pro opravy a údržbu: …

52.6.   Popis a identifikace (včetně výkresů, schémat nebo fotografií) mazacích míst a možnostech přístupu k těmto místům: …

53.   KOTEVNÍ ÚCHYTY BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

53.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-1:2006 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 1: Požadavky na umístění kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

53.2.   Fotografie a/nebo výkresy karoserie znázorňující skutečné umístění a rozměry kotevních úchytů:

53.3.   Výkresy kotevních úchytů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou připevněny (s uvedením typu použitého materiálu): …

53.4.   Označení typů pásů (14), které je povoleno připevnit ke kotevním úchytům ve vozidle

 

Místo kotevního úchytu

Konstrukce vozidla

Konstrukce sedadla

Sedadlo řidiče

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

1

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

53.4.1.   Poznámka: …

53.5.   Zvláštní zařízení (např. pro výškové seřízení sedadla, předpínací zařízení atd.): …

53.6.   Popis zvláštního typu bezpečnostního pásu, je-li kotevní úchyt umístěn na opěradle sedadla nebo má-li zařízení pro pohlcování energie: …

53.7.   Alternativa k položkám 53.2 až 53.6

53.7.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-2:2013 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 2: Požadavky na pevnost kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.2.   Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 14 (Úř. věst. L 109, 28.4.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.3.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.4.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.5.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.6.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.7   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

54.   BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

54.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-3:2009 (Zemědělské traktory a stroje – Bezpečnostní pásy – Část 3: Požadavky na soustavy bezpečnostních pásů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

54.2.   Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 16 (Úř. věst. L 233, 9.9.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

54.3.   Počet a umístění bezpečnostních pásů a sedadel, na kterých mohou být použity – vyplňte následující tabulku:

Konfigurace bezpečnostních pásů a související informace

 

 

 

Úplná značka EU schválení typu

Případná varianta

Zařízení pro výškové seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)

Sedadlo řidiče

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = levá strana, C = střed, R = pravá strana

54.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

55.   OCHRANA PROTI PRONIKAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (OPS)

55.1.   Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

55.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8084:2003 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

55.2.   Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená OPS

55.2.1.   Jsou splněny požadavky podle přílohy 14 předpisu EHK OSN č. 43 (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 119) na bezpečnostní zasklení a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

56.   NÁVOD K OBSLUZE, INFORMACE, VAROVÁNÍ A OZNAČENÍ

56.1.   Návod k obsluze

56.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3600:1996 (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Příručky obsluhy – Obsah a forma), s výjimkou oddílu 4.3 („Machine identification“ (Označení stroje)): ano/ne (4)

56.1.2.   V návodu k obsluze jsou uvedeny informace požadované podle přílohy XXII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne (4)

56.2.   Informace, varování a označení

56.2.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3767 části 1 (1998+A2:2012) (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Společné značky) a případně část 2 (:2008) (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.2.   Alternativně k položce 56.2.1 jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 60 (Úř. věst. L 95, 31.3.2004, s. 10) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 11684:1995 (Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Bezpečnostní značky a piktogramy – Všeobecné zásady) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.2.4.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 7010:2011 (Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

56.3.   Popis, barevné kódování a prostředky pro identifikaci směru průtoku u hydraulických spojovacích zařízení (včetně výkresů, schémat nebo fotografií): …

56.4.   Popis, barevné kódování a prostředky pro identifikaci bezpečných bodů pro zvedání (včetně výkresů, schémat nebo fotografií): …

57.   OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÁ ŘIDIČEM VČETNĚ IDENTIFIKACE OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ, KONTROLEK A UKAZATELŮ

57.1.   Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, kontrolek a indikátorů: …

57.2.   Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace povinná, a symboly, které se pro tento účel použijí

Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (15)

Označeno symbolem (15)

Kde (16)

Přítomnost kontrolky (15)

Označeno symbolem (15)

Kde (16)

1

Potkávací světlomety

 

 

 

 

 

 

2

Dálkové světlomety

 

 

 

 

 

 

3

Obrysové svítilny

 

 

 

 

 

 

4

Přední mlhové světlomety

 

 

 

 

 

 

5

Zadní mlhová svítilna

 

 

 

 

 

 

6

Ovladač sklonu světlometů

 

 

 

 

 

 

7

Parkovací svítilny

 

 

 

 

 

 

8

Směrové svítilny

 

 

 

 

 

 

9

Výstražný světelný signál

 

 

 

 

 

 

10

Stírač čelního skla

 

 

 

 

 

 

11

Ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

12

Stírač a ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

13

Zařízení pro čištění světlometů

 

 

 

 

 

 

14

Odmlžování a odmrazování čelního skla

 

 

 

 

 

 

15

Odmlžování a odmrazování zadního okna

 

 

 

 

 

 

16

Ventilátor větrání

 

 

 

 

 

 

17

Předehřívání vznětového motoru

 

 

 

 

 

 

18

Sytič

 

 

 

 

 

 

19

Porucha brzd

 

 

 

 

 

 

20

Hladina paliva

 

 

 

 

 

 

21

Stav nabíjení baterie

 

 

 

 

 

 

22

Teplota chladicí kapaliny motoru

 

 

 

 

 

 

23

Světlo indikátoru chybné funkce

 

 

 

 

 

 

57.3.   Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace nepovinná, a symboly, které se v případě identifikace použijí

Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (17)

Označeno symbolem (17)

Kde (18)

Přítomnost kontrolky (17)

Označeno symbolem (17)

Kde (18)

1

Parkovací brzda

 

 

 

 

 

 

2

Stírač zadního okna

 

 

 

 

 

 

3

Ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

4

Stírač a ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

5

Stírač čelního skla s cyklovačem

 

 

 

 

 

 

6

Zvukové výstražné zařízení

 

 

 

 

 

 

7

Kapota

 

 

 

 

 

 

8

Bezpečnostní pás

 

 

 

 

 

 

9

Tlak oleje v motoru

 

 

 

 

 

 

10

Bezolovnatý benzin

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57.4.   Stručný popis a schematický výkres polohy, posuvu, způsobů obsluhy a barevného kódování různých ovládacích zařízení uvnitř vozidla a pro traktory bez uzavřené kabiny se znázorněním, jak je zabráněno přístupu k vnitřním ovládacím zařízením ze země: …

57.5.   Stručný popis a schematický výkres polohy, posuvu, způsobů obsluhy a barevného kódování různých ovládacích zařízení vně vozidla s uvedením předních a zadních nebezpečných zón v souladu s dodatkem 1 přílohy XXIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: …

57.5.   Jsou splněny požadavky podle příloh A a C normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

57.6.   Jsou splněny požadavky podle bodu 4.5.3 normy ISO 4254-1:2013 (Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky), s výjimkou dotykových ovládacích zařízení, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

57.7.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na ovládání škrticí klapky a ruční ovládání spojky a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

57.8.   U vozidel kategorie T a C jsou splněny požadavky podle normy ISO 10975:2009 („Tractors and machinery for agriculture -- Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines -- Safety requirements“) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

58.   OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM

58.1.   Stručný popis (včetně výkresů a fotografií) přívodu vzduchu a filtračního systému, včetně zařízení pro získání kladného rozdílu v kabině a proudění čerstvého filtrovaného vzduchu: …

58.2.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-1 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy): kategorie 1/kategorie 2/kategorie 3/kategorie 4 (4) na klasifikaci kabiny, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

58.3.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-2 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy): prachový filtr/aerosolový filtr/parní filtr (4) na filtry, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

59.   U VOZIDEL KATEGORIE T A C SE STROJNÍM ZAŘÍZENÍM (64) NAMONTOVANÝM NA VOZIDLE

59.1.   Obecný popis strojního zařízení a jeho interakce s vozidlem: …

59.2.   Celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a rovněž příslušné popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení fungování strojního zařízení: …


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 42, 17.2.2015, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 364, 18.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 17, 23.1.2015, s. 1).

(5)  Smluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(6)  Uveďte, pokud nelze odvodit z čísla schválení typu.

(7)  Odkazy na zkušební protokoly vypracované podle regulačních aktů, pro něž není k dispozici certifikát schválení typu, vyplní schvalovací orgán.

(8)  Podle specifikace pneumatiky.

(9)  Zatížení přenášené na vztažný střed spojovacího zařízení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce; v případě vozidel kategorií R nebo S se tento sloupec (sloupce) týká (týkají) zadního spojovacího zařízení (pokud existuje).

(10)  Podle doporučení výrobce

(11)  Podle specifikace pásového kola.

(12)  Zatížení přenášené na vztažný střed spojovacího zařízení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce.

(13)  Plynule měnitelný převod.

(14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 7, 10.1.2014, s. 1).

(15)  

x= ano

= ne nebo ne samostatně

o= volitelně

(16)  

d

=

přímo na ovladači, ukazateli nebo kontrolce

c

=

v těsné blízkosti

(17)  

x= ano

= ne nebo ne samostatně

o= volitelně

(18)  

d

=

přímo na ovladači, ukazateli nebo kontrolce

c

=

v těsné blízkosti

Dodatek 1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže motoru/rodiny motorů

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (obchodní název výrobce):

2.2.   Typ (49): …

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (pokud jsou k dispozici): …

2.2.3.   Číslo (čísla) schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19) …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce (18):

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

2.5.   Další obecné informace pro motory

2.5.1.   Schválení typu: typ motoru/rodiny motorů (4): …

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

2.5.3.   Obchodní popis základního motoru a (popřípadě) rodiny motorů: …

2.5.4.   Dodatečné značky pro motory

2.5.4.1.   Umístění, kódování a způsob upevnění identifikačního čísla motoru: …

2.5.4.2.   Fotografie a/nebo výkresy identifikačního čísla motoru (úplný příklad s rozměry): …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.   Maximální rychlost vozidla

5.1.1.   Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.   Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

5.1.2.2.   Naměřená maximální rychlost vozidla směrem dozadu (41): km/h

5.2.   Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maximální točivý moment motoru: … Nm, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Druh paliva (9): …

B.   INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

6.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU (4)

6.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4)

6.2.   Vrtání (12) … mm

6.3.   Zdvih (12): … mm

6.4.   Počet … a uspořádání (26) … válců

6.5.   Zdvihový objem motoru: … cm3

6.6.   Jmenovité otáčky: …

6.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

6.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

6.9.   Popis spalovacího systému: …

6.10.   Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

6.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

6.12.   Chladicí systém

6.12.1.   Kapalina

6.12.1.1.   Druh kapaliny: …

6.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

6.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

6.12.1.2.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

6.12.2.   Vzduch

6.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

6.12.2.1.1.   Vlastnosti dmychadla. …

6.12.2.1.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

6.13.   Teplota přípustná podle výrobce

6.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

6.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod: …

6.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

6.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

6.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

6.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

6.14.   Přeplňování

6.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

6.14.2.   Model: …

6.14.3.   Typ: …

6.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

6.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

6.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

6.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a 100 % zatížení: … kPa

6.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

6.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

6.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

6.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

6.17.2.1.1.   Model: …

6.17.2.1.2.   Typ …

6.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

6.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

6.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

6.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

6.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

6.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

6.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

6.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

6.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

6.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

6.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

6.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Model: …

6.17.2.1.15.2.   Typ …

6.17.2.1.15.3.   Umístění: …

6.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

6.17.2.1.17.   EGR: ano/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

6.17.2.1.18.   Filtr částic: ano/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

6.17.2.1.18.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

6.17.2.1.18.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.18.4.   Postup nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

6.17.2.1.18.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

6.17.2.1.19.   Jiné systémy: ano/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Popis a činnost: …

6.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

6.18.1.   Podávací čerpadlo

6.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.   Systém vstřikování

6.18.2.1.   Čerpadlo

6.18.2.1.1.   Model (modely): …

6.18.2.1.2.   Typ (typy): …

6.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment) nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

6.18.2.2.   Předvstřik:

6.18.2.2.1.

Křivka předvstřiku (7): …

6.18.2.2.2.

Časování (7): …

6.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

6.18.2.3.1.

Délka: … mm

6.18.2.3.2.

Vnitřní průměr: … mm

6.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.4.   Regulátor

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

6.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

6.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7): …

6.18.2.5.   Systém pro studený start

6.18.2.5.1.   Model (modely): …

6.18.2.5.2.   Typ (typy): …

6.18.2.5.3.   Popis: …

6.19.   Palivo pro benzinové motory

6.19.1.   Karburátor: …

6.19.1.1.   Model (modely): …

6.19.1.2.   Typ (typy): …

6.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

6.19.2.1   Model (modely): …

6.19.2.2.   Typ (typy): …

6.19.3.   Přímý vstřik: …

6.19.3.1   Model (modely): …

6.19.3.2.   Typ (typy): …

6.20.   Časování ventilů

6.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje: …

6.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

6.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

6.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

6.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

6.21.   Uspořádání kanálů

6.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

6.22.   Zážehový systém

6.22.1.   Zapalovací cívka

6.22.1.1.   Model (modely): …

6.22.1.2.   Typ (typy): …

6.22.1.3.   Počet: …

6.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

6.22.2.1.   Model (modely): …

6.22.2.2.   Typ (typy): …

6.22.3.   Magneto: …

6.22.3.1.   Model (modely): …

6.22.3.2.   Typ (typy): …

6.22.4.   Časování zážehu: …

6.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

6.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

7.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI RODINY MOTORŮ

7.1.   Společné parametry (56)

7.1.1   Spalovací cyklus: …

7.1.2   Chladicí médium: …

7.1.3   Způsob nasávání vzduchu: …

7.1.4   Typ a konstrukce spalovacího prostoru: …

7.1.5   Uspořádání ventilů a kanálů – rozměr a počet: …

7.1.6   Palivový systém: …

7.1.7   Systémy řízení motoru (prokázání identity podle čísla (čísel) výkresů)

7.1.7.1.   Systém chlazení přeplňovacího vzduchu: …

7.1.7.2.   Recirkulace výfukových plynů (3): …

7.1.7.3.   Vstřikování vody/emulze (4) (3): …

7.1.7.4.   Přípusť vzduchu (3): …

7.1.8   Systém následného zpracování výfukových plynů (3):

7.2.   Seznam údajů o rodině motorů

7.2.1.   Název rodiny motorů: …

7.2.2.   Specifikace motorů v této rodině:

 

Základní motor

Motory v rodině motorů

Typ motoru

 

 

 

 

 

Počet válců

 

 

 

 

 

Jmenovité otáčky (min-1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při jmenovitém netto výkonu

 

 

 

 

 

Jmenovitý netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním výkonu (min-1)

 

 

 

 

 

Maximální netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním točivém momentu (min-1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu

 

 

 

 

 

Maximální točivý moment (Nm)

 

 

 

 

 

Dolní volnoběžné otáčky (min-1)

 

 

 

 

 

Zdvihový objem (v % zdvihového objemu základního motoru)

100

 

 

 

 

8.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI TYPU MOTORU V RODINĚ MOTORŮ

8.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4): …

8.2.   Vrtání (12): … mm

8.3.   Zdvih (12):

8.4.   Počet …a uspořádání (26) … válců

8.5.   Zdvihový objem motoru: … cm3

8.6.   Jmenovité otáčky: …

8.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

8.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

8.9.   Popis spalovacího systému: …

8.10.   Výkresy spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

8.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

8.12.   Chladicí systém

8.12.1.   Kapalina

8.12.1.1.   Druh kapaliny: …

8.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

8.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

8.12.1.2.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

8.12.2.   Vzduch

8.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Vlastnosti dmychadla. …

8.12.1.2.1.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

8.13.   Teplota přípustná podle výrobce

8.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

8.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod:

8.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

8.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

8.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

8.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

8.14.   Přeplňování

8.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

8.14.2.   Model: …

8.14.3.   Typ: …

8.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

8.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

8.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

8.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a 100 % zatížení: … kPa

8.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

8.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

8.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

8.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

8.17.2.1.1.   Model: …

8.17.2.1.2.   Typ …

8.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

8.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

8.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

8.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

8.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

8.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

8.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

8.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

8.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

8.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

8.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

8.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Model: …

8.17.2.1.15.2.   Typ …

8.17.2.1.15.3.   Umístění: …

8.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

8.17.2.1.16.   EGR: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

8.17.2.1.17.   Filtr částic: ano/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

8.17.2.1.17.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

8.17.2.1.17.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.17.4.   Postup nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

8.17.2.1.17.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

8.17.2.1.18.   Jiné systémy: ano/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Popis a činnost: …

8.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

8.18.1.   Podávací čerpadlo

8.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.   Systém vstřikování

8.18.2.1.   Čerpadlo

8.18.2.1.1.   Model (modely): …

8.18.2.1.2.   Typ (typy): …

8.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment) nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

8.18.2.2.   Předvstřik:

8.18.2.2.1.

Křivka předvstřiku (7): …

8.18.2.2.2.

Časování (7): …

8.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

8.18.2.3.1.

Délka: … mm

8.18.2.3.2.

Vnitřní průměr: … mm

8.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

8.18.2.4.1.   Model (modely): …

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.4.   Regulátor

8.18.2.4.1.   Model (modely): …

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

8.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

8.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7): …

8.18.2.5.   Systém pro studený start

8.18.2.5.1.   Model (modely): …

8.18.2.5.2.   Typ (typy): …

8.18.2.5.3.   Popis: …

8.19.   Palivo pro benzinové motory

8.19.1.   Karburátor: …

8.19.1.1.   Model (modely): …

8.19.1.2.   Typ (typy): …

8.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

8.19.2.1   Model (modely): …

8.19.2.2.   Typ (typy): …

8.19.3.   Přímý vstřik: …

8.19.3.1   Model (modely): …

8.19.4.2.   Typ (typy): …

8.20.   Časování ventilů

8.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje: …

8.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

8.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

8.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

8.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

8.21.   Uspořádání kanálů

8.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

8.22.   Zážehový systém

8.22.1.   Zapalovací cívka

8.22.1.1.   Model (modely): …

8.22.1.2.   Typ (typy): …

8.22.1.3.   Počet: …

8.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

8.22.2.1.   Model (modely): …

8.22.2.2.   Typ (typy): …

8.22.3.   Magneto: …

8.22.3.1.   Model (modely): …

8.22.3.2.   Typ (typy): …

8.22.4.   Časování zážehu: …

8.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

8.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

Dodatek 2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) hladiny vnějšího hluku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49): …

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li (jsou-li) k dispozici) …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

2.5.   Další obecné informace pro motory

2.5.1.   Schválení typu: typ motoru/rodiny motorů (4): …

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

2.5.3.   Obchodní popis základního motoru a (popřípadě) rodiny motorů: …

2.5.4.   Dodatečné značky pro motory

2.5.4.1.   Umístění, kódování a způsob upevnění identifikačního čísla motoru: …

2.5.4.2.   Fotografie a/nebo výkresy identifikačního čísla motoru (úplný příklad s rozměry): …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.   Maximální rychlost vozidla

5.1.1.   Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.   Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

5.1.2.2.   Naměřená maximální rychlost vozidla směrem dozadu (41): … km/h

5.2.   Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maximální točivý moment motoru: … Nm, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Druh paliva (9): …

10.   HLADINA VNĚJŠÍHO HLUKU

10.1.   Hladina vnějšího hluku deklarovaná výrobcem

10.1.1.   Za jízdy: … dB(A)

10.1.2   U stojícího vozidla: … dB(A)

10.1.3.   Při otáčkách motoru: … min-1

10.2.   Stručný popis a schematický výkres výfukového systému (včetně systému sání vzduchu, zařízení k regulaci hluku a výfukových emisí):

10.3.   Systém sání vzduchu

10.3.1.   Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy nebo fotografie) (10):

10.3.2.   Vzduchový filtr

10.3.2.1.   Fotografie a/nebo výkresy:

10.3.2.2.   Model:

10.3.2.3.   Typ:

10.3.3.   Tlumič sání

10.3.3.1.   Fotografie a/nebo výkresy:

10.3.3.2.   Model:

10.3.3.3.   Typ:

10.4.   Výfukový systém

10.4.1.   Popis a/nebo výkres výfukového potrubí motoru (10):

10.4.2.   Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást systému motoru:

10.4.3.   Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

10.4.4.   Typ a označení výfukového zařízení k omezení hluku:

10.4.4.1.   Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne (4)

10.4.5.   Objem výfukového systému: … dm3

10.4.6.   Umístění výustky výfuku:

10.4.7.   Dodatečná opatření k omezení hluku v motorovém prostoru a na motoru, jsou-li relevantní pro vnější hluk:

10.5.   Podrobnosti o všech zařízeních mimo motor, která jsou určena ke snižování hluku (nejsou-li uvedena v jiných bodech):

Dodatek 3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu motoru/rodiny motorů jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

2.5.   Další obecné informace pro motory

2.5.1.   Schválení typu: typ motoru/rodiny motorů (4): …

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

2.5.3.   Obchodní popis základního motoru a (popřípadě) rodiny motorů: …

2.5.4.   Dodatečné značky pro motory

2.5.4.1.   Umístění, kódování a způsob upevnění identifikačního čísla motoru: …

2.5.4.2.   Fotografie a/nebo výkresy identifikačního čísla motoru (úplný příklad s rozměry): …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.2.   Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maximální točivý moment motoru: … Nm, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Druh paliva (9): …

B.   INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

6.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU (4)

6.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4)

6.2.   Vrtání (12) … mm

6.3.   Zdvih (12): … mm

6.4.   Počet … a uspořádání (26) … válců

6.5.   Objem motoru: … cm3

6.6.   Jmenovité otáčky: …

6.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

6.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

6.9.   Popis spalovacího systému: …

6.10.   Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

6.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

6.12.   Chladicí systém

6.12.1.   Kapalina

6.12.1.1.   Druh kapaliny: …

6.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

6.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

6.12.1.2.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

6.12.2.   Vzduch

6.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

6.12.2.1.1.   Vlastnosti dmychadla. …

6.12.2.1.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

6.13.   Teplota přípustná podle výrobce

6.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

6.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod:…

6.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

6.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

6.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

6.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

6.14.   Přeplňování

6.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

6.14.2.   Model: …

6.14.3.   Typ: …

6.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

6.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

6.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

6.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a při 100 % zatížení: … kPa

6.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

6.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

6.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

6.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

6.17.2.1.1.   Model: …

6.17.2.1.2.   Typ …

6.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

6.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

6.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

6.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

6.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

6.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

6.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

6.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo/místa a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

6.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

6.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

6.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

6.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

6.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Model: …

6.17.2.1.15.2.   Typ …

6.17.2.1.15.3.   Umístění: …

6.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

6.17.2.1.17.   EGR: ano/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

6.17.2.1.18.   Filtr částic: ano/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

6.17.2.1.18.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

6.17.2.1.18.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

6.17.2.1.18.4.   Postup nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

6.17.2.1.18.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

6.17.2.1.19.   Jiné systémy: ano/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Popis a činnost: …

6.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

6.18.1.   Podávací čerpadlo

6.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.   Systém vstřikování

6.18.2.1.   Čerpadlo

6.18.2.1.1.   Model (modely): …

6.18.2.1.2.   Typ (typy): …

6.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment) nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

6.18.2.2.   Předvstřik:

6.18.2.2.1.   Křivka předvstřiku (7): …

6.18.2.2.2.   Časování (7): …

6.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

6.18.2.3.1.   Délka: … mm

6.18.2.3.2.   Vnitřní průměr: … mm

6.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

6.18.2.4.   Regulátor

6.18.2.4.1.   Model (modely): …

6.18.2.4.2.   Typ (typy): …

6.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

6.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

6.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7):

6.18.2.5.   Systém pro studený start

6.18.2.5.1.   Model (modely): …

6.18.2.5.2.   Typ (typy): …

6.18.2.5.3.   Popis: …

6.19.   Palivo pro benzinové motory

6.19.1.   Karburátor: …

6.19.1.1.   Model (modely): …

6.19.1.2.   Typ (typy): …

6.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

6.19.2.1   Model (modely): …

6.19.2.2.   Typ (typy): …

6.19.3.   Přímý vstřik: …

6.19.3.1   Model (modely): …

6.19.4.2.   Typ (typy): …

6.20.   Časování ventilů

6.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje: …

6.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

6.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

6.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

6.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

6.21.   Uspořádání kanálů

6.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

6.22.   Zážehový systém

6.22.1.   Zapalovací cívka

6.22.1.1.   Model (modely): …

6.22.1.2.   Typ (typy): …

6.22.1.3.   Počet: …

6.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

6.22.2.1.   Model (modely): …

6.22.2.2.   Typ (typy): …

6.22.3.   Magneto: …

6.22.3.1.   Model (modely): …

6.22.3.2.   Typ (typy): …

6.22.4.   Časování zážehu: …

6.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

6.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

7.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI RODINY MOTORŮ

7.1.   Společné parametry (56)

7.1.1   Spalovací cyklus: …

7.1.2   Chladicí médium: …

7.1.3   Způsob nasávání vzduchu: …

7.1.4   Typ a konstrukce spalovacího prostoru: …

7.1.5   Uspořádání ventilů a kanálů – rozměr a počet: …

7.1.6   Palivový systém: …

7.1.7   Systémy řízení motoru (prokázání identity podle čísla (čísel) výkresů)

7.1.7.1.   Systém chlazení přeplňovacího vzduchu: …

7.1.7.2.   Recirkulace výfukových plynů (3): …

7.1.7.3.   Vstřikování vody/emulze (4) (3): …

7.1.7.4.   Přípusť vzduchu (3): …

7.1.8   Systém následného zpracování výfukových plynů (3): …

7.2.   Seznam údajů o rodině motorů

7.2.1.   Název rodiny motorů: …

7.2.2.   Specifikace motorů v této rodině:

 

Základní motor

Motory v rodině motorů

Typ motoru

 

 

 

 

 

Počet válců

 

 

 

 

 

Jmenovité otáčky (min– 1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při jmenovitém netto výkonu

 

 

 

 

 

Jmenovitý netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním výkonu (min– 1)

 

 

 

 

 

Maximální netto výkon (kW)

 

 

 

 

 

Otáčky při maximálním točivém momentu (min– 1)

 

 

 

 

 

Dodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu

 

 

 

 

 

Maximální točivý moment (Nm)

 

 

 

 

 

Dolní volnoběžné otáčky (min– 1)

 

 

 

 

 

Zdvihový objem (v % zdvihového objemu základního motoru)

100

 

 

 

 

8.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI TYPU MOTORU V RODINĚ MOTORŮ

8.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4): …

8.2.   Vrtání (12): … mm

8.3.   Zdvih (12): … mm

8.4.   Počet … a uspořádání (26) … válců

8.5.   Objem motoru: … cm3

8.6.   Jmenovité otáčky: …

8.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

8.8.   Objemový kompresní poměr (7): …

8.9.   Popis spalovacího systému: …

8.10.   Výkresy spalovacího prostoru a hlavy pístu: …

8.11.   Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím: …

8.12.   Chladicí systém

8.12.1.   Kapalina

8.12.1.1.   Druh kapaliny: …

8.12.1.2.   Oběhová čerpadla: ano/ne (4)

8.12.1.2.1.   Vlastnosti nebo model (modely) a typ (typy) (v příslušných případech) oběhových čerpadel: …

8.12.1.2.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

8.12.2.   Vzduch

8.12.2.1.   Dmychadlo: ano/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Vlastnosti dmychadla. …

8.12.1.2.1.2.   Převodový poměr (poměry) (v příslušných případech): …

8.13.   Teplota přípustná podle výrobce

8.13.1.   Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: … K

8.13.2.   Chlazení vzduchem: vztažný bod:

8.13.2.1.   Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

8.13.3.   Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu (případného) mezichladiče: … K

8.13.4.   Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: … K

8.13.5.   Teplota maziva:

minimální: … K, maximální: … K

8.14.   Přeplňování

8.14.1.   Přeplňování: ano/ne (4)

8.14.2.   Model: …

8.14.3.   Typ: …

8.14.4.   Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odlehčovací ventil): …

8.14.5.   Mezichladič: ano/ne (4)

8.15.   Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

8.16.   Výfukový systém: maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a 100 % zatížení: … kPa

8.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší

8.17.1.   Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (4)

8.17.2.   Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):

8.17.2.1.   Katalyzátor: ano/ne (4)

8.17.2.1.1.   Model: …

8.17.2.1.2.   Typ …

8.17.2.1.3.   Počet katalyzátorů a jejich částí: …

8.17.2.1.4.   Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.5.   Druh katalytické činnosti: …

8.17.2.1.6.   Celková náplň drahých kovů: …

8.17.2.1.7.   Poměrná koncentrace: …

8.17.2.1.8.   Nosič (struktura a materiál): …

8.17.2.1.9.   Hustota komůrek: …

8.17.2.1.10.   Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

8.17.2.1.11.   Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.12.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K

8.17.2.1.13.   Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …

8.17.2.1.13.1.   Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

8.17.2.1.13.2.   Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

8.17.2.1.13.3.   Mezinárodní norma (v příslušných případech): …

8.17.2.1.14.   Snímač NOx: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.   Kyslíková sonda: ano/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Model: …

8.17.2.1.15.2.   Typ …

8.17.2.1.15.3.   Umístění: …

8.17.2.1.16.   Přípusť vzduchu: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Druh: pulzující vzduch/vzduchové čerpadlo/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

8.17.2.1.16.   EGR: ano/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …

8.17.2.1.17.   Filtr částic: ano/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Rozměry a objem filtru částic: …

8.17.2.1.17.2.   Typ a konstrukce filtru částic: …

8.17.2.1.17.3.   Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …

8.17.2.1.17.4.   Postup nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …

8.17.2.1.17.5.   Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa

8.17.2.1.18.   Jiné systémy: ano/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Popis a činnost: …

8.18.   Dodávka paliva pro naftové motory

8.18.1.   Podávací čerpadlo

8.18.1.1   Tlak (7) … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.   Systém vstřikování

8.18.2.1.   Čerpadlo

8.18.2.1.1.   Model (modely): …

8.18.2.1.2.   Typ (typy): …

8.18.2.1.3.   Dodávka: … a … mm3 (7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při jmenovitých otáčkách čerpadla: … ot./min. (jmenovité) a: … ot./min. (maximální točivý moment) nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.1.3.1.   Použitá metoda: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (4)

8.18.2.2.   Předvstřik:

8.18.2.2.1.   Křivka předvstřiku (7): …

8.18.2.2.2.   Časování (7): …

8.18.2.3.   Vstřikovací potrubí:

8.18.2.3.1.   Délka: … mm

8.18.2.3.2.   Vnitřní průměr: … mm

8.18.2.4.   Vstřikovač (vstřikovače)

8.18.2.4.1.   Model (modely):…

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otevírací tlak (7): … kPa nebo charakteristický diagram: …

8.18.2.4.   Regulátor

8.18.2.4.1.   Model (modely): …

8.18.2.4.2.   Typ (typy): …

8.18.2.4.3.   Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (7): …

8.18.2.4.4.   Maximální otáčky bez zatížení (7): …

8.18.2.4.5.   Volnoběžné otáčky (7): …

8.18.2.5.   Systém pro studený start

8.18.2.5.1.   Model (modely): …

8.18.2.5.2.   Typ (typy): …

8.18.2.5.3.   Popis: …

8.19.   Palivo pro benzinové motory

8.19.1.   Karburátor: …

8.19.1.1.   Model (modely): …

8.19.1.2.   Typ (typy): …

8.19.2.   Nepřímý vstřik: jednobodový/vícebodový (4)

8.19.2.1   Model (modely): …

8.19.2.2.   Typ (typy): …

8.19.3.   Přímý vstřik: …

8.19.3.1   Model (modely): …

8.19.4.2.   Typ (typy): …

8.20.   Časování ventilů

8.20.1.   Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvrati nebo rovnocenné údaje: …

8.20.2.   Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

8.20.3.   Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)

8.20.3.1.   Typ: průběžný/typ zapnuto/vypnuto (4)

8.20.3.2   Úhel fázového posunu vačky: …

8.21.   Uspořádání kanálů

8.21.1.   Poloha, velikost a počet: …

8.22.   Zážehový systém

8.22.1.   Zapalovací cívka

8.22.1.1.   Model (modely): …

8.22.1.2.   Typ (typy): …

8.22.1.3.   Počet: …

8.22.2.   Zapalovací svíčka (svíčky): …

8.22.2.1.   Model (modely): …

8.22.2.2.   Typ (typy): …

8.22.3.   Magneto: …

8.22.3.1.   Model (modely): …

8.22.3.2.   Typ (typy): …

8.22.4.   Časování zážehu: …

8.22.4.1.   Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních otočení klikového hřídele): …

8.22.4.2.   Křivka předvstřiku (v příslušných případech): …

Dodatek 4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu informačního systému řidiče (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

20.   INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

20.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 15077:2008 (Traktory a stroje s vlastním pohonem pro použití v zemědělství – Ovladače obsluhy – Spouštěcí síly, přesuny, umístění a způsob obsluhy) (přílohy B) na ovladače obsluhy související s virtuálními terminály a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

Dodatek 5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49): …

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.   Fotografie nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.   Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

21.   MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

21.1.   Seznam všech zařízení (s uvedením počtu, modelu (modelů), typu, značky (značek) schválení typu konstrukční části, maximální intenzity dálkového světlometu, barvy, odpovídající kontrolky); seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení; kromě toho může být v seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“: …

21.2.   Výkres montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jako celku s vyznačením umístění jednotlivých zařízení na vozidle. …

21.3.   Rozměrové výkresy vnějšku vozidla s údaji o umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, počet a barva světel: …

21.4.   Pro každý světlomet/svítilnu a odrážeč uveďte tyto informace:

21.4.1.   Výkres znázorňující velikost svítící plochy: …

21.4.2.   Použitý způsob vymezení přivrácené plochy: …

21.4.3.   Vztažná osa a vztažný střed: …

21.4.4.   Způsob fungování zakrývatelných světlometů: …

21.5.   Popis/výkres a typ korektoru sklonu světlometů (např. automatický, stupňový ručně ovládaný, plynule ručně seřiditelný) (4): …

21.5.1.   Ovládací zařízení: …

21.5.2.   Referenční značky: …

21.5.3.   Značky pro stav naložení: …

21.6.   U vozidel kategorie R a S popis přípojky pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

21.7.   Stručný popis elektrických a/nebo elektronických konstrukčních částí použitých v systému osvětlení a systému pro světelnou signalizaci: …

Dodatek 6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) elektromagnetické kompatibility

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

24.   ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

24.1.   Seznam, který popisuje všechny navržené kombinace odpovídajících elektrických/elektronických systémů vozidla či elektrických/elektronických montážních podskupin, tvarů karoserie (60), změny materiálu karoserie, obecná provedení kabeláže, varianty motoru, levostranné a pravostranné řízení a různé rozvory: …

24.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 14982:1998 (Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.4.   Jako alternativu k položce 24.2 nebo položce 24.3 lze uvést tyto informace:

24.4.1.

Popis a výkresy/fotografie tvarů a materiálů částí karoserie, které tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

24.4.2.

Výkresy nebo fotografie polohy kovových konstrukčních částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, vzduchový filtr, mechanismus řízení atd.): …

24.4.3.

Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

24.4.4.

Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování o jejich jmenovitém odporu na metr: …

Dodatek 7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

25.   ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ (ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ) ZAŘÍZENÍ

25.1.   Schválení typu konstrukční části pro zvukové výstražné zařízení uděleno podle požadavků na vozidla kategorie N v předpisu EHK OSN č. 28 (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 33) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

25.2.   Přehledný popis použitého (použitých) zařízení: …

25.3.   Výkres(y) znázorňující umístění zvukových výstražných zařízení ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

25.4.   Podrobnosti o způsobu montáže včetně části konstrukce vozidla, ke které jsou zvuková výstražná zařízení připevněna: …

25.5.   Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

25.5.1.   Napětí: střídavé/stejnosměrné (4)

25.5.2.   Jmenovité napětí nebo tlak: …

25.6.   Výkres montážního úchytu: …

Dodatek 8

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu montáže zpětného zrcátka jako systému (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

18.   ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

18.1.   Počet a třída (třídy) zrcátek: …

18.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 46 (Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 211) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.3.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 81 (Úř. věst. L 185, 13.7.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

18.4.   Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka znázorňující umístění zrcátka vzhledem ke konstrukci vozidla: …

18.5.   Podrobnosti způsobu připevnění včetně té části konstrukce vozidla, ke které je připevněno: …

18.6.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí seřizovacího mechanismu: …

18.7   Technický popis systému odmrazování a odmlžování zrcátek: …

18.8.   Volitelné vybavení, které může ovlivnit výhled dozadu: …

18.9.   Pole výhledu pro zpětné zrcátko (zpětná zrcátka) třídy II

18.9.1.   V souladu s bodem 5.1 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208: ano/ne (4).

18.9.2.   Alternativně k položce 18.9.1 požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4).

19.   ZAŘÍZENÍ PRO NEPŘÍMÝ VÝHLED JINÁ NEŽ ZRCÁTKA (VOLITELNÉ)

19.1.   Typ a vlastnosti (např. úplný popis zařízení): …

19.2.   V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné (4)), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu monitoru (4): …

19.3.   Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení, včetně návodů k montáži: …

19.4.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 5721-2:2014 (Zemědělské traktory – Požadavky, zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro pole výhledu obsluhy – Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

Dodatek 9

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže pásového podvozku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.   Fotografie nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.   Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

3.3.   U vozidel kategorií T a C

3.3.1.   Počet náprav a kol: …

3.3.2.   Počet a umístění náprav s koly v dvojité montáži (23): …

3.3.3.   Počet a umístění řízených náprav (23): …

3.3.4.   Počet a umístění hnacích náprav (23): …

3.3.5.   Počet a umístění brzděných náprav (23): …

3.4.   U vozidel kategorie C

3.4.1.   Konfigurace pásového podvozku: soustava pásů vepředu/soustava pásů vzadu/soustava pásů vepředu a vzadu/průběžný pás na každé straně vozidla (4)

3.4.2.   Počet a umístění poháněných pásů (22): …

3.4.3.   Počet a umístění brzděných pásů (22): …

3.4.4.   Řízení u vozidel kategorie C

3.4.4.1.   Řízení změnou rychlosti mezi pásem na levé straně a pásem na pravé straně: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.2.   Řízení otáčením dvou protilehlých nebo všech čtyř pásů: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.3.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.4.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy a změnou směru kol na nápravě s koly: ano/ne/nepoužije se (4)

3.5.   Podvozek

3.5.1.   Celkový výkres podvozku: …

3.5.2.   Typ podvozku u kategorií T a C: páteřový/s centrální trubicí/s žebřinovým rámem/kloubový/šasi s podélníky/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

4.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY

(v kg a mm) (případně uveďte odkazy na výkresy)

4.1   Rozpětí hmotnosti vozidla (celkově)

4.1.1.   Hmotnost v nenaloženém stavu

4.1.1.1.   Nenaložená hmotnost (hmotnosti) v provozním stavu (13):

4.1.1.1.1.   Maximálně: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimálně: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

4.1.1.1.4.   V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.   Maximální hmotnost (hmotnosti) podle výrobce

4.1.2.1.   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) naloženého vozidla (13): … kg

4.1.2.1.1   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) na nápravu: náprava 1 … kg náprava 2 … kg náprava … kg

4.1.2.1.2.   V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.1.3.   Mezní hodnoty rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy (uveďte minimální mezní hodnoty v procentech na přední nápravu a na zadní nápravu): … %

4.1.2.2.   Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky)

Kombinace pneumatik č.

Náprava č.

Rozměr pneumatiky včetně indexu únosnosti a symbolu kategorie rychlosti

Valivý obvod (1) [mm]

Rozměr ráfku

Hloubka zálisu

Zatížení na jednu pneumatiku [kg]

Maximální přípustná hmotnost na nápravu [kg] (1)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (1)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (1)  (2)

Tlak v pneumatice [kPa] (3)

Jízda po silnici

Jízda mimo silnici

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Hmotnost (hmotnosti) a pásový podvozek

Soustava pásů č.

Rozměry pásu

Průměrný tlak při styku se zemí [kPa]

Maximální zatížení na pásové kolo [kg] (4)

Maximální přípustná hmotnost na soustavu pásů [kg] (4)

Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (4)

Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (4)  (5)

Délka [mm]

Šířka [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Užitečné (užitečná) zatížení (13): … kg

4.1.3.   Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro vozidla kategorie T nebo C pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S (v případě vozidel kategorií R a S uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení na zadní bod spojení):

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

Oj

Nevýkyvná oj

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktoru (vozidla kategorie T nebo C) a taženého vozidla (vozidla kategorie R nebo S) pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S:

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

Oj

Nevýkyvná oj

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (bez ohledu na pneumatiky a zadní spojovací zařízení):

4.1.5.1.   vozidla kategorie T a C: … kg

4.1.5.2.   vozidla kategorie R a S: … kg

4.1.5.3.   Maximální hmotnost soupravy při maximální nebrzděné hmotnosti: … kg

37.   PÁSOVÝ PODVOZEK

(uveďte též položku 4.1.2.3)

37.1.   Fotografie a rozměrové výkresy uspořádání pásového podvozku a jeho montáže na vozidle (včetně prvků uvnitř pásů, které zajišťují, že pás je veden přes pásová kola a vzorek pásu na vnější straně): …

37.2.   Typ materiálu v kontaktu s vozovkou: gumové pásy/ocelové pásy/gumové pásy na pásové konstrukci (4)

37.3.   Kovové pásy

37.3.1.   Počet pásových kol přímo přenášejících zatížení na povrch vozovky (NR): …

37.3.2.   Vnější plocha povrchu každé výstelky (AP): … mm2

37.4.   Gumové pásy

37.4.1.   Celková plocha povrchu gumových krajních dorazů v kontaktu s vozovkou (AL): … mm2

37.4.2.   Procentní podíl plochy krajních dorazů na celkové ploše pásu: … %


(1)  Podle specifikace pneumatiky.

(2)  Zatížení přenášené na vztažný střed spojení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce; v případě vozidel kategorií R nebo S se tento sloupec (sloupce) týká (týkají) zadního spojovacího zařízení (pokud existuje).

(3)  Podle doporučení výrobce

(4)  podle specifikace pásového kola.

(5)  Zatížení přenášené na vztažný střed spojení za statických podmínek bez ohledu na spojovací zařízení; pokud je v této tabulce uvedeno maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení v závislosti na spojovacím zařízení, rozšiřte tabulku na pravé straně a uveďte identifikaci spojovacího zařízení v záhlaví sloupce.

Dodatek 10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu elektromagnetické kompatibility elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto samostatných technických celků

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

24.   ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

24.1.   Seznam, který popisuje všechny navržené kombinace elektrických/elektronických systémů či elektrických/elektronických montážních podskupin, tvarů karoserie (60), změny materiálu karoserie, obecná provedení kabeláže, varianty motoru, levostranné a pravostranné řízení a různé rozvory: …

24.2.   Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.3.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 14982:1998 (Zemědělské a lesnické stroje – Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

24.4.   Jako alternativu k položce 24.2 nebo položce 24.3 lze uvést tyto informace:

24.4.1.

Popis a výkresy/fotografie tvarů a materiálů částí karoserie, které tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: …

24.4.2.

Výkresy nebo fotografie polohy kovových konstrukčních částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, vzduchový filtr, mechanismus řízení atd.): …

24.4.3.

Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

24.4.4.

Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování o jejich jmenovitém odporu na metr: …

Dodatek 11

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu přídavných závaží jakožto jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

29.   PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ

29.1.   Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů s rozměry) přídavných závaží a způsobu, jak jsou namontována na traktoru: …

29.1.   Počet sad přídavných závaží: …

29.1.1.   Počet prvků v každé sadě: sada 1: …

sada 2: …

sada …

29.2.   Hmotnost prvků v každé sadě: sada 1: … kg

sada 2: … kg

sada …: … kg

29.2.1.   Celková hmotnost každé sady: sada 1: … kg

sada 2: … kg

sada …: … kg

29.3.   Celková hmotnost přídavných závaží: … kg

29.3.1.   Rozložení těchto hmotností na nápravy: … kg

29.4.   Materiál(y) a způsob výroby: …

Dodatek 12

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení pro ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

32.   BOČNÍ A ZADNÍ OCHRANA

32.1.   Boční ochrana

32.1.5.   V případě jednoho nebo více zařízení pro boční ochranu úplný popis a/nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů): …

32.1.5.1.   Použité materiály: …

32.1.5.2.   Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty: …

32.1.6.   Jsou splněny požadavky podle bodů 2 a 3 a částí I, II a III předpisu EHK OSN č. 73 (Úř. věst. L 122, 8.5.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

32.2.   Ochrana proti podjetí zezadu

32.2.4.   V případě zvláštního zařízení na ochranu proti podjetí zezadu úplný popis nebo výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo číslo schválení typu v případě jeho schválení jako typ samostatného technického celku: …

32.2.4.1.   Použité materiály: …

32.2.4.2.   Všechny podrobnosti o vyžadovaných úchytech a úplné pokyny včetně požadavků na krouticí moment pro úchyty: …

Dodatek 13

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu pneumatiky jakožto konstrukční části

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

35.   PNEUMATIKY

35.8.   Označení rozměru pneumatiky: …

35.9.   Typ vozidla (vozidel), pro něž je určena: traktor (vozidla kategorie T a C)/přípojné vozidlo (vozidla kategorie R)/výměnná tažená zařízení (vozidla kategorie S) (4)

35.10.   Konstrukce pneumatiky: diagonální/smíšená/radiální pro použití ve stavebnictví (4)

35.11.   Fotografie a výkres bočnice formy: …

35.12.   Index únosnosti a symbol kategorie rychlosti

35.12.1.   Pro vozidla kategorie T a C: …

35.12.2.   Pro vozidla kategorie R: …

35.12.3.   Pro vozidla kategorie S: …

35.13.   Valivý odpor v souladu s normou ISO 28580:2009 („Passenger car, truck and bus tyres -- Methods of measuring rolling resistance -- Single point test and correlation of measurement results“) (v příslušných případech): …

35.14.   Funkce, pro kterou je určena: hnací kolo/volně se otáčející kolo/obojí (4)

35.15.   Pneumatika konstruovaná pro použití bez duše („tubeless“): ano/ne (4)

35.16.   Husticí tlak pro dosednutí patky při montáži pneumatiky méně než: … kPa.

Dodatek 14

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu mechanického spojovacího zařízení jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

38.   MECHANICKÁ SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ

38.1.   Fotografie a rozměrové výkresy mechanického spojovacího zařízení uvádějící podrobně stanovené rozměry, rozměry pro montáž tohoto zařízení, jakož i polohu spojovacích zařízení:

38.1.1.   Zadní spojovací zařízení: ano/ne (4)

38.1.2.   Přední spojovací zařízení (pro vozidla kategorie R a S): ano/ne (4)

38.2.   Stručný technický popis mechanického spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu

38.5.   Popis mechanického spojovacího zařízení:

Typ (podle dodatku 1 přílohy XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):

Model:

Údaje výrobce o typu vozidla:

Maximální vodorovné zatížení/hodnota D (4) (44):

… kg/kN (4)

Přípojná hmotnost (T) (4) (44):

… tun

Svislé zatížení v bodě spojení (44):

… kg

Fotografie a rozměrové výkresy spojovacího zařízení. Tyto výkresy musí zejména podrobně znázorňovat požadované rozměry, jakož i rozměry pro upevnění.

 

Stručný technický popis spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu.

 

Typ zkoušky

Statická/dynamická (4)

značka nebo číslo (EU) schválení typu

ok ojí, hlavic spojovacího zařízení nebo podobných spojovacích zařízení, která mají být připojena k mechanickému spojovacímu zařízení (v případě kloubových nebo nevýkyvných ojí)

značka nebo číslo schválení typu mechanických spojovacích zařízení, která mají být připojena k žebřinovému rámu/závěsnému zařízení přívěsu (pokud jsou vyhrazena pro určité typy):

38.6.   Bylo uděleno schválení typu konstrukční části pro mechanické spojovací zařízení podle předpisu EHK OSN č. 55 (Úř. věst. L 227, 28.8.2010, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

Dodatek 15

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) brzdění

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.1.   Fotografie nebo výkresy vozidla reprezentujícího verzi: …

3.2.   Měřítko a rozměrový výkres celého vozidla: …

3.3.   U vozidel kategorií T a C

3.3.1   Počet náprav a kol: …

3.3.2.   Počet a umístění náprav s koly v dvojité montáži (23): …

3.3.3.   Počet a umístění řízených náprav (23): …

3.3.4.   Počet a umístění hnacích náprav (23): …

3.3.5.   Počet a umístění brzděných náprav (23): …

3.4.   U vozidel kategorie C

3.4.1.   Konfigurace pásového podvozku: soustava pásů vepředu/soustava pásů vzadu/soustava pásů vepředu a vzadu/průběžný pás na každé straně vozidla (4)

3.4.2.   Počet a umístění poháněných pásů (22): …

3.4.3.   Počet a umístění brzděných pásů (22): …

3.4.4.   Řízení u vozidel kategorie C

3.4.4.1.   Řízení změnou rychlosti mezi pásem na levé straně a pásem na pravé straně: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.2.   Řízení otáčením dvou protilehlých nebo všech čtyř pásů: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.3.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy: ano/ne/nepoužije se (4)

3.4.4.4.   Řízení natáčením přední a zadní části vozidla kolem střední svislé osy a změnou směru kol na nápravě s koly: ano/ne/nepoužije se (4)

3.5.   Podvozek

3.5.1.   Celkový výkres podvozku: …

3.5.2.   Typ podvozku u kategorií T a C: páteřový/s centrální trubicí/s žebřinovým rámem/kloubový/šasi s podélníky/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.5.3.   Typ podvozku u kategorií R a S: s ojí/s nevýkyvnou ojí/s nápravami uprostřed/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

3.12.   U vozidel kategorií R a S typ brzdění: nebrzděné/brzděné nájezdově/brzděné průběžně/ brzděné poloprůběžně/brzděné hydraulicky/brzděné pneumaticky (4)

4.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY

(v kg a mm) (případně uveďte odkazy na výkresy)

4.1   Rozpětí hmotnosti vozidla (celkově)

4.1.1.   Hmotnost v nenaloženém stavu

4.1.1.1.   Nenaložená hmotnost (hmotnosti) v provozním stavu (13):

4.1.1.1.1.   Maximálně: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimálně: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: … kg

4.1.1.1.4.   V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.   Maximální hmotnost (hmotnosti) podle výrobce

4.1.2.1.   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) naloženého vozidla (13): … kg

4.1.2.1.1   Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) na nápravu: náprava 1 … kg náprava 2 … kg náprava: …: … kg

4.1.2.1.2.   V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v bodě spojení (S): … kg

4.1.2.1.3.   Mezní hodnoty rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy (uveďte minimální mezní hodnoty v procentech na přední nápravu a na zadní nápravu): … %

4.1.2.4.   Užitečné (užitečná) zatížení (13): … kg

4.1.3.   Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro vozidla kategorie T nebo C pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S (v případě vozidel kategorií R a S uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení na zadní bod spojení):

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

Oj

Nevýkyvná oj

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktoru (vozidla kategorie T nebo C) a taženého vozidla (vozidla kategorie R nebo S) pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S:

Vozidlo kategorie R a S

Brzda

Oj

Nevýkyvná oj

S nápravami uprostřed

Nebrzděné

… kg

… kg

… kg

Brzděné nájezdově

… kg

… kg

… kg

Brzděné průběžně nebo poloprůběžně

… kg

… kg

… kg

Brzděné hydraulicky nebo pneumaticky

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (bez ohledu na pneumatiky a zadní spojovací zařízení):

4.1.5.1.

vozidla kategorie T a C: … kg

4.1.5.2.

vozidla kategorie R a S: … kg

4.1.5.3.

Maximální hmotnost soupravy při maximální nebrzděné hmotnosti: … kg

4.2.   Rozpětí rozměrů vozidla (celkově)

4.2.2.5.   Rozvor (37): … mm

4.2.2.6.   Vzdálenost (vzdálenosti) mezi sousedními nápravami 1–2: … mm 2–3: … mm, 3–4: … mm atd.

4.2.2.7.   Pro vozidla kategorií R a S s nevýkyvnou ojí a s nápravami uprostřed:

4.2.2.7.1.   Vzdálenost mezi bodem spojení a první nápravou: … mm

4.2.2.7.2.   Vzdálenost mezi bodem spojení a poslední nápravou: … mm

4.2.2.8.   Maximální a minimální rozchod každé nápravy (měřeno mezi rovinami souměrnosti běžně montovaných pneumatik v jednoduché nebo dvojité montáži nebo pneumatik v trojité montáži) (uvede výrobce) (38):

4.2.2.8.1.

Maximálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava: …: … mm

4.2.2.8.2.

Minimálně: náprava 1 … mm náprava 2 … mm náprava: …: … mm

4.2.2.9.   Poloha těžiště vozidla v podélném, příčném a svislém směru: …

4.2.2.9.1.   Pro kategorie T2, T4.1, T4.3 a kategorie C2, C4.1, C4.3 výška těžiště měřená ve vztahu k vozovce s použitím pneumatik běžně montovaných na vozidlo: … mm

4.2.2.9.1.1.   Pro kategorie T2 a C2 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem pro každou nápravu: náprava 1 … náprava 2 … náprava: …: …

4.2.2.9.1.2.   Pro kategorie T4.1 a C4.1 uveďte poměr mezi položkou 4.2.2.9.1 a průměrným minimálním rozchodem všech náprav: …

5.   OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

5.1.   Maximální rychlost vozidla

5.1.1.   Maximální rychlost vozidla směrem dopředu

5.1.1.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla: … km/h

5.1.1.2.   Vypočtená maximální konstrukční rychlost vozidla při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele užité při výpočtu) (41): … km/h

5.1.1.3.   Naměřená maximální rychlost vozidla: … km/h (41)

5.1.2.   Maximální rychlost vozidla směrem dozadu (54)

5.1.2.1.   Deklarovaná maximální konstrukční rychlost vozidla směrem dozadu: … km/h

5.1.2.2.   Naměřená maximální rychlost vozidla směrem dozadu (41): … km/h

5.2.   Jmenovitý netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Maximální netto výkon motoru: … kW, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maximální točivý moment motoru: … Nm, při … min– 1 (v souladu s předpisem EHK OSN č. 120 (Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 280))

B.   INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

6.   PODSTATNÉ VLASTNOSTI (ZÁKLADNÍHO) MOTORU (4)

6.1.   Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt (4)

6.2.   Vrtání (12) … mm

6.3.   Zdvih (12): … mm

6.4.   Počet … a uspořádání (26) … válců

6.5.   Objem motoru: … cm3

6.6.   Jmenovité otáčky: …

6.7.   Otáčky při maximálním točivém momentu: …

9.   ZÁSOBNÍK(Y) ENERGIE

9.1.   Popis: baterie/kondenzátor/setrvačník/generátor (4)

9.2.   Identifikační číslo: …

9.3.   Druh elektrochemického článku: …

9.4.   Uložená energie

9.4.1.   U baterie napětí: … a kapacita: … Ah za 2 h

9.4.2.   U kondenzátoru: J, … ,

9.4.3.   U setrvačníku/generátoru (4): J, …

9.4.3.1.   Moment setrvačnosti setrvačníku: …

9.4.3.1.1.   Přídavný moment setrvačnosti při nezařazeném převodu: …

9.5.   Nabíječ: palubní/externí/bez nabíječen (4)

11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A ŘÍZENÍ (13)

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (řízení rychlostních stupňů, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodové ústrojí

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) pro řazení rychlostních stupňů a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.   Diagram a/nebo výkres převodového ústrojí: …

11.2.3.   Druh převodu: mechanický/hydraulický/elektrický/jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.2.3.1   Stručný popis elektrických/elektronických částí (jsou-li užity): …

11.3.   Spojka (pokud existuje)

11.3.1.   Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému: …

11.3.2.   Typ spojky: …

11.3.3.   Maximální změna točivého momentu: …

11.4.   Převodovka (pokud existuje)

11.4.1.   Typ (24): …

11.4.2.   Umístění vzhledem k motoru: …

11.4.3.   Způsob řazení: …

11.4.4.   Přídavná převodovka: ano/ne (4)

11.5.   Převodové poměry

Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncové převody (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru/rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Maximum pro PMP (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum pro PMP (1)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

11.6.   Uzávěrka diferenciálu

11.6.1.   Uzávěrka diferenciálu: ano/ne/volitelná (4)

41.   ZAVĚŠENÍ

41.1.   Stručný popis a schematický výkres zavěšení a jeho ovládacího systému pro každou nápravu nebo skupinu náprav nebo kolo: …

41.2.   Výkres znázorňující uspořádání závěsů: …

41.3.   Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (4)

41.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

41.5.   Vzduchové zavěšení hnací nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.5.1.   Zavěšení hnací nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.5.2.   Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.6.   Vzduchové zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav): ano/ne (4)

41.6.1.   Zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav) rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (4)

41.6.2.   Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

41.7.   Vlastnosti pružicích prvků zavěšení (konstrukce, údaje o materiálech a rozměry): …

41.8.   Vozidlo vybaveno hydropneumatickým/hydraulickým/pneumatickým (4) zavěšením: ano/ne (4)

41.9.   Stabilizátory: ano/ne/volitelné (4)

41.10.   Tlumiče pérování: ano/ne/volitelné (4)

41.11.   Jiná zařízení (pokud existují): …

42.   NÁPRAVA (NÁPRAVY) A PNEUMATIKY

42.1.   Popis (včetně fotografií a výkresů) nápravy (náprav): …

42.2.   Materiál(y) a způsob výroby: …

42.3.   Model (v příslušných případech): …

42.4.   Typ (v příslušných případech): …

42.5.   Maximální přípustná hmotnost podporovaná nápravou (nápravami): … kg

42.6.   Rozměry nápravy (náprav):

42.6.1.

Délka: … mm

42.6.2.

Šířka: … mm

42.7.   Brzdové spojení s nápravou (nápravami): axiální/radiální/integrované/jiné (4) (pokud jiné, upřesněte: …)

42.8.   Rozměry největších přípustných pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.1.   Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na brzděných nápravách: …

42.8.2.   Rozměry největších přípustných pneumatik na hnacích nápravách: …

42.8.3.   Jmenovitý valivý obvod největších pneumatik na hnacích nápravách: …

43.   BRZDĚNÍ

43.1.   Stručný popis brzdového systému (brzdových systémů) instalovaného (instalovaných) ve vozidle: …

43.2.   Specifikace vozidla, pokud jde o řídící obvody pneumatických a/nebo elektrických ovládacích vedení brzdového systému (brzdových systémů): …

43.3.   Rozhraní brzdového systému (brzdových systémů) v souladu s normou ISO 11992-1:2003 (Silniční vozidla – Výměna digitálních informací o elektrickém propojení mezi tažnými a taženými vozidly – Část 1: Fyzická vrstva a spojovací vrstva dat), včetně fyzické vrstvy, spojovací vrstvy dat a aplikační vrstvy, a příslušná poloha podporovaných zpráv a parametrů: ano/ne (4)

43.4.   Brzdový systém (brzdové systémy)

43.4.1.   Popis činnosti brzdového systému (brzdových systémů) (včetně všech elektronických částí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulických nebo pneumatických obvodů (55): …

43.4.2   Schematický výkres a funkční schéma brzdového systému (brzdových systémů) (55): …

43.4.3.   Seznam všech řádně označených konstrukčních částí brzdového systému (55): …

43.4.4.   Technický popis výpočtu pro brzdový systém (brzdové systémy) (stanovení poměru celkových brzdných sil na obvodu kol k síle působící na ovladač brzdění) (55): …

43.4.5.   Vnější zdroj (zdroje) energie (je-li užit) (jsou-li užity) (vlastnosti, kapacita zásobníků energie, maximální a minimální tlak, tlakoměr a výstražné zařízení signalizující na přístrojové desce minimální tlak, podtlakové zásobníky a plnicí ventil, plnicí kompresory, shoda s ustanoveními pro tlaková zařízení) (55): …

43.4.6.   Elektronický brzdový systém: ano/ne/volitelný (4)

43.4.7.   Číslo (čísla) protokolu o zkoušce typu I v souladu s přílohou VII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (v příslušných případech): …

43.5.   Přenos brzdné síly

43.5.1.   Přenos brzdné síly: mechanický/hydrostatický bez posílení/s posílením/s úplným pohonem (4)

43.5.2.   Technologie přenosu: pneumatický/hydraulický/pneumatický i hydraulický (4)

43.5.3.   Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: …

43.6.   Brzdová zařízení taženého vozidla

43.6.1.   Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický (4)

43.6.2.   Ovladač brzdění taženého vozidla (popis, vlastnosti): …

43.6.3.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.6.4.   Typ spojení: jednohadicové/dvouhadicové (4)

43.6.4.1.   Plnicí přetlak (jednohadicový systém): … kPa

43.6.4.2   Plnicí přetlak (dvouhadicový systém) (v příslušných případech): … kPa

43.6.4.2.1.   Hydraulické … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatické: … kPa


(1)  Plynule měnitelný převod.

Dodatek 16

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) vystavení řidiče hladině hluku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

2.5.   Umístění a způsob připevnění značky schválení typu (19): …

48.   VYSTAVENÍ ŘIDIČE HLADINĚ HLUKU

48.1.   Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 1 v souladu s bodem 2 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.2.   Vozidla kategorie T nebo C (s gumovými pásy) se zkouší v souladu se zkušební metodou 2 v souladu s bodem 3 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne/nepoužije se (4)

48.3.   Vozidla kategorie C s ocelovými pásy se zkouší na vrstvě vlhkého písku podle bodu 5.3.2 normy ISO 6395:2008 (Akustika – Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce – Podmínky dynamické zkoušky): ano/ne/nepoužije se (4)

48.4   Jako alternativa k položkám 48.1 až 48.3 byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední měření hluku na místě (místech) řidiče na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 5, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

Dodatek 17

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) kotevních úchytů bezpečnostních pásů

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

46.   KONSTRUKCE OCHRANY PŘI PŘEVRÁCENÍ (ROPS)

46.1.   Montáž ROPS: povinná/nepovinná/standardní (4)

49.   MÍSTA K SEZENÍ (SEDLA A SEDADLA)

49.1.   Konfigurace míst k sezení: sedadlo/sedlo (4)

49.2.   Souřadnice nebo výkres vztažného bodu sedadla S všech míst k sezení: …

49.3.   Popis a výkresy:

49.3.1.

Sedadel a jejich kotevních úchytů: …

49.3.2.

Systému seřizování: …

49.3.3.

Posuvného a zajišťovacího systému: …

49.3.4.

Kotevních úchytů bezpečnostních pásů (jsou-li součástí konstrukce sedadla): …

49.3.5.

Součástí vozidel sloužících k ukotvení: …

53.   KOTEVNÍ ÚCHYTY BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

53.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-1:2006 (Traktory a stroje pro použití v zemědělství – Bezpečnostní pásy – Část 1: Požadavky na umístění kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

53.2.   Fotografie a/nebo výkresy karoserie znázorňující skutečné umístění a rozměry kotevních úchytů: : …

53.3.   Výkresy kotevních úchytů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou připevněny (s uvedením typu použitého materiálu): …

53.4.   Označení typů pásů (14), které je povoleno připevnit ke kotevním úchytům ve vozidle

 

Místo kotevního úchytu

Konstrukce vozidla

Konstrukce sedadla

Sedadlo řidiče

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

1

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

Sedadlo cestujícího

 

Dolní kotevní úchyty

 

vnější

vnitřní

 

 

Horní kotevní úchyty

 

 

53.4.1.   Poznámka: …

53.5.   Zvláštní zařízení (např. pro výškové seřízení sedadla, předpínací zařízení atd.): …

53.6.   Popis zvláštního typu bezpečnostního pásu, je-li kotevní úchyt umístěn na zádové opěře sedadla nebo má-li zařízení pro pohlcování energie: …

53.7.   Alternativa k položkám 53.2 až 53.6

53.7.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-2:2013 (Traktory a stroje pro použití v zemědělství – Bezpečnostní pásy – Část 2: Požadavky na pevnost kotevních úchytů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.2.   Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 14 (Úř. věst. L 109, 28.4.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.3.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.4.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.5.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.6.   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

53.7.7   Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, o zkoušení kotevních úchytů bezpečnostních pásů, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

Dodatek 18

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) ochrany proti nebezpečným látkám

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.2.4.   U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky (značek) schválení typu (jsou-li k dispozici) (19): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

3.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

3.11.   Vozidla kategorie T nebo C vybavená pro ochranu proti nebezpečným látkám: ano/ne (4)

58.   OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM

58.1.   Stručný popis (včetně výkresů a fotografií) přívodu vzduchu a filtračního systému, včetně zařízení pro získání kladného rozdílu v kabině a proudění čerstvého filtrovaného vzduchu: …

58.2.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-1 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy): kategorie 1/kategorie 2/kategorie 3/kategorie 4 (4) na klasifikaci kabiny, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

58.3.   Jsou splněny požadavky podle normy EN 15695-2 (Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami – Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy): prachový filtr/aerosolový filtr/parní filtr (4) na filtry, pokud jde o ochranu proti nebezpečným látkám, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

Dodatek 19

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) jakožto samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (jsou-li k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li k dispozici): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

46.   KONSTRUKCE OCHRANY PŘI PŘEVRÁCENÍ (ROPS)

46.1.   Montáž ROPS: povinná/nepovinná/standardní (4)

46.2.   ROPS – kabina/rám/ochranný oblouk (ochranné oblouky) vpředu/vzadu (4)

46.2.1.   V případě ochranného oblouku: skládací/neskládací (4)

46.2.2.   V případě skládacího ochranného oblouku:

46.2.2.1.   Skládání: pomocí nástrojů/bez pomoci nástrojů (4);

46.2.2.2.   Upínací mechanismus: ruční/automatický (4)

46.2.2.3.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora. Na výkresech musí být vyznačeny rozměry: …

46.3.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění ROPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP), podrobnosti upevnění a polohu přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) atd. (v případě přední skládací ROPS znázorněte oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora). Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

46.4.   Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

46.4.1.

Typ konstrukce: …

46.4.2.

Podrobnosti upevnění: …

46.4.3.

Detaily přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby): …

46.4.4.

Dodatečný rám: …

46.5.   Rozměry (52)

46.5.1.   Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

46.5.2.   Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru: … mm

46.5.3.   Vnitřní šířka ochranné konstrukce svisle nad vztažným bodem sedadla na úrovni středu volantu: … mm

46.5.4.   Vzdálenost od středu volantu k pravé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.5.   Vzdálenost od středu volantu k levé straně ochranné konstrukce: … mm

46.5.6.   Minimální vzdálenost od věnce volantu k ochranné konstrukci: … mm

46.5.7.   Vodorovná vzdálenost od vztažného bodu sedadla k zadní části ochranné konstrukce nad vztažným bodem sedadla: … mm

46.5.8.   Poloha (vůči zadní nápravě) přední části traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby):

46.5.8.1.

Vodorovná vzdálenost: … mm

46.5.8.2.

Svislá vzdálenost: … mm

46.6.   Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

46.6.1.   Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.2.   Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.3.   Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

46.6.4.   Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.5.   Plátování (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.6.   Sklo (pokud existuje) (součásti – materiál – rozměry): …

46.6.7.   Přední část traktoru, která je schopna unést traktor při jeho převrácení (v případě potřeby) (součásti – materiál – rozměry): …

46.7.   Jako alternativu k položkám 46.1 až 46.6.7 lze uvést tyto informace:

46.7.1.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (dynamická zkouška), kodexu OECD č. 3, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.2.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech s pásy, kodexu OECD č. 8, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.3.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí na zemědělských a lesnických traktorech (statická zkouška), kodexu OECD č. 4, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.4.

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení předních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 6, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

46.7.5

Byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení zadních konstrukcí ochrany při převrácení na zemědělských a lesnických úzkorozchodných kolových traktorech, kodexu OECD č. 7, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne/nepoužije se (4)

Dodatek 20

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) jakožto samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

47.   OCHRANNÉ KONSTRUKCE PROTI PADAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (FOPS)

47.1.   Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

47.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8083:2006 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) úroveň I/úroveň II (4) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

47.2.   Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená FOPS

47.2.1.   Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující umístění FOPS, polohy vztažného bodu sedadla (SIP) atd. Na výkresech musí být uvedeny hlavní rozměry včetně vnějších rozměrů traktoru s namontovanou ochrannou konstrukcí a hlavní vnitřní rozměry: …

47.2.2.   Stručný popis ochranné konstrukce, který obsahuje:

47.2.2.1.

Typ konstrukce: …

47.2.2.2.

Podrobnosti upevnění: …

47.2.3.   Rozměry (52)

47.2.3.1.   Výška střešních prvků nad vztažným bodem sedadla (SIP): … mm

47.2.3.2.   Výška střešních prvků nad stupátkem traktoru: … mm

47.2.3.3.   Celková výška traktoru s připevněnou ochrannou konstrukcí: … mm

47.2.3.4.   Celková šířka ochranné konstrukce (jsou-li zahrnuty blatníky, je třeba to uvést): … mm

47.2.4.   Podrobnosti o materiálu použitém při výrobě ochranné konstrukce a specifikace použitých ocelí (53)

47.2.4.1.   Hlavní rám (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.2.   Upevnění (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.4.3.   Montážní a spojovací šrouby (součásti – rozměry): …

47.2.4.4.   Střecha (součásti – materiál – rozměry): …

47.2.5.   Podrobnosti posílení původních částí výrobcem traktoru: …

47.2.6.   Jako alternativa k položkám 47.2.1 až 47.2.5 byl vydán úplný zkušební protokol na základě standardního kodexu OECD pro úřední zkoušení ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům na zemědělských a lesnických traktorech, kodexu OECD č. 10, vydání 2015 z července 2014, a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

Dodatek 21

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu sedadla řidiče jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

49.   MÍSTA K SEZENÍ (SEDLA A SEDADLA)

49.1.   Konfigurace míst k sezení: sedadlo/sedlo (4)

49.2.   Souřadnice nebo výkres vztažného bodu sedadla řidiče (S): …

49.3.   Popis a výkresy:

49.3.1.

Sedadla a jeho kotevních úchytů: …

49.3.2.

Systému seřizování: …

49.3.3.

Posuvného a zajišťovacího systému: …

49.3.4.

Kotevních úchytů bezpečnostních pásů (jsou-li součástí konstrukce sedadla): …

49.3.5.

Součástí vozidel sloužících k ukotvení: …

49.4.   Sedadlo řidiče

49.4.1.   Umístění sedadla řidiče: vlevo/vpravo/ve středu (4): …

49.4.2.   Kategorie typu sedadla řidiče: kategorie A třída I/II/III, kategorie B (4)

49.4.3.   Otočné sedadlo řidiče: ano/ne (4)

49.4.3.1.   Popis otočného sedadla řidiče: …

49.4.4.   Rozměry sedadla řidiče, včetně hloubky a šířky sedáku, polohy a sklonu opěradla, jakož i sklonu sedáku:

49.4.5.   Hlavní vlastnosti sedadla řidiče: …

49.4.6.   Systém seřizování: …

49.4.7.   Systém posouvání a zajišťování v podélném a svislém směru: …

49.4.7.1.   V případě vozidel, která nejsou vybavena seřiditelným sedadlem, uveďte posuv sloupku řízení a pedálu (pedálů): …

Dodatek 22

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu bezpečnostního pásu jakožto konstrukční části/samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

54.   BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

54.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 3776-3:2009 (Traktory a stroje pro použití v zemědělství – Bezpečností pásy – Část 3: Požadavky na soustavy bezpečnostních pásů) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

54.2.   Byl vydán zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 16 (Úř. věst. L 233, 9.9.2011, s. 1) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

54.3.   Počet a umístění bezpečnostních pásů a sedadel, na kterých mohou být použity – vyplňte následující tabulku:

Konfigurace bezpečnostních pásů a související informace

 

 

 

Úplná značka EU schválení typu

Případná varianta

Zařízení pro výškové seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)

Sedadlo řidiče

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Sedadlo cestujícího

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = levá strana, C = střed, R = pravá strana

54.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

Dodatek 23

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ochrany proti pronikajícím předmětům (OPS) jakožto samostatného technického celku

A.   OBECNÉ INFORMACE

2.   OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce):

2.2.   Typ (49):

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.2.2.   Číslo (čísla) schválení typu (49) (je-li známo): …

2.2.3.   Schválení typu vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce:

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

2.3.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

2.4.   U systémů a samostatných technických celků vozidlo (vozidla), pro které jsou určeny (21):

2.4.1.   Typ (17): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (17): …

2.4.3.   Verze (17): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (2): …

55.   OCHRANA PROTI PRONIKAJÍCÍM PŘEDMĚTŮM (OPS)

55.1.   Vozidla kategorií T a C vybavená pro lesnická použití

55.1.1.   Jsou splněny požadavky podle normy ISO 8084:2003 (Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

55.2.   Všechna ostatní vozidla kategorií T a C vybavená OPS

55.2.1.   Jsou splněny požadavky podle přílohy 14 předpisu EHK OSN č. 43 (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 119) na bezpečnostní zasklení a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne (4)

Dodatek 24

Prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti

Prohlášení výrobce o opatřeních proti neoprávněným úpravám omezovače hnacího ústrojí a omezovače rychlosti

Toto prohlášení, řádně vyplněné, musí být součástí dokumentace.

Podepsaný/podepsaná: [ … (celé jméno a funkce)]

0.4.   Název společnosti a adresa výrobce: …

0.4.2.   Název a adresa případného zástupce výrobce (1): …

Tímto prohlašuje, že:

0.1   Model (obchodní název výrobce): …

0.2.   Typ (2):

0.2.1.   Varianta (varianty) (2): …

0.2.2.   Verze (2): …

0.2.3   (Případně) komerční název: …

0.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

Nebude uvádět na trh vyměnitelné konstrukční části, které by mohly zahrnovat zvýšení výkonnosti pohonu varianty vozidla

Místo: …

Datum: …

Podpis: …

Jméno a funkce ve společnosti: …

Vysvětlivky k dodatku 24

(Odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v prohlášení výrobce uvedeny):

Vysvětlivky týkající se informačního dokumentu

(Odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v položkách uvedeny):

(1)

U pneumatik, které mají schválení typu v souladu s požadavky stanovenými v oddílu 2 přílohy XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/205 nebo které jsou schváleny v souladu s předpisem EHK OSN č. 106, uveďte „valivý poloměr, vyjádřený jako rychlostní index“; u pneumatik schválených podle předpisu EHK OSN č. 54 nebo podle předpisu EHK OSN č. 75 uveďte „jmenovitý valivý obvod“.

(2)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnající se 40 km/h nebo nižší.

(3)

Nehodící se položku škrtněte.

(4)

Nehodící se škrtněte (pokud platí více než jedna hodnota, neškrtejte).

(5)

Uveďte konfiguraci pomocí kódů:

—   R: pravá strana vozidla

—   L: levá strana vozidla

—   F: přední strana vozidla

—   RE: zadní strana vozidla

Příklad vozidla se dvěma levostrannými a jedněmi pravostrannými dveřmi:

2L, 1R

(6)

Tato hodnota se vypočte (p = 3,1416) a zaokrouhlí na nejbližší celý cm3. Jmenovitý zdvihový objem u motorů s rotačními písty se zdvojnásobí.

(7)

Uveďte povolenou odchylku.

(8)

Uveďte polohu pomocí kódů:

—   rx: číslo řady

—   R: pravá strana vozidla

—   C: střed vozidla

—   L: levá strana vozidla

Příklad pro vozidlo s druhou řadou s jedním sedadlem pro spolujezdce na levé straně vozidla:

r2: 1L

(9)

Uveďte palivo pomocí kódů:

a)   P: benzin

b)   B5: motorová nafta

c)   E5: benzin E5

d)   O: jiné.

(10)

U EU schválení typu celého vozidla popište sběrné potrubí namontované na vozidle; u EU schválení typu motoru/rodiny motorů jako konstrukční části/samostatného technického celku popište jedno z možných sběrných potrubí, které lze namontovat na motor.

(12)

Tato hodnota se zaokrouhlí na nejbližší desetinu milimetru.

(13)

Uvedené podrobnosti se uvedou pro všechny navrhované varianty.

(14)

„A“: tříbodový bezpečnostní pás;

„B“: břišní pás;

„S“: zvláštní typy bezpečnostních pásů (v tom případě doplňte přesné informace o povaze těchto typů pásů v poznámce v položce 53.4.1);

„Ar“, „Br“ nebo „Sr“: pás s navíječem;

„Are“, „Bre“ a „Sre“: pás s navíječem a zařízením k pohlcování energie nejméně na jednom kotevním úchytu.

(17)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(18)

V případě vícestupňového schválení uveďte tento údaj pro každý stupeň.

(19)

Uveďte tento údaj pro každou konstrukční část a samostatný technický celek instalovaný ve vozidle nebo systému.

(21)

Uveďte tento údaj pro každý typ vozidla/systém.

(22)

Hnací a brzděná pásová kola

F: přední

R: zadní

F & R: přední a zadní

C: průběžný pás

Příklady:

—   zadní hnací pásová kola: R

—   brzděný průběžný pás: C

(23)

Nápravy s koly v dvojité montáži/řízené/hnací /brzděné:

F: přední

R: zadní

A: kloubová vozidla

F & R: přední a zadní

F & A: přední a kloubová

A & R: kloubová a zadní

F&A & R: přední, kloubová a zadní

Příklady:

—   přední kola v dvojité montáži: F

—   přední a kloubové řízení: F & A

—   zadní hnací nápravy: R

—   přední a zadní brzděné nápravy: F & R

(24)

Uveďte typ převodovky pomocí těchto kódů:

a)   A: automatická

b)   M1: manuální

c)   M2: manuální a automatická

d)   C: plynule měnitelný převod (CVT)

e)   W: kolový motor

f)   O: jiná (uveďte …)

(26)

Uveďte uspořádání válců pomocí těchto kódů:

a)   LI: lineární

b)   V: do písmene V

c)   O: motor s protilehlými válci

d)   S: motor s jedním válcem

e)   R: motor s rotačními písty.

(29)

Pouze u vznětových motorů.

(30)

Slouží jako referenční údaj pro různé akty v přenesené pravomoci. Včetně konstrukce ochrany při převrácení, s výjimkou volitelného vybavení, ale včetně chladicí kapaliny, maziv, paliva, nářadí a řidiče. Předpokládá se, že hmotnost řidiče činí 75 kg.

(31)

Norma ISO 612/-6.1:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice).

(32)

Norma ISO 612/-6.2:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice).

(33)

Norma ISO 612/-6.3:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice). U vozidel s výškově nastavitelným zavěšením náprav uveďte obvyklou jízdní polohu.

(34)

Norma ISO 612/-6.6:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice).

(35)

Norma ISO 612/-6.7:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice).

(36)

Norma ISO 612/-6.8:1978 (Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Pojmy a definice).

(37)

U traktorů a vozidel kategorie R nebo S s ojí je rozvor vzdálenost od první nápravy k poslední nápravě; u vozidel kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí a s nápravami uprostřed je rozvor vzdálenost od středu předního bodu spojení k poslední nápravě.

(38)

Norma ISO 4004:1983 (Zemědělské traktory a stroje – Rozchody).

(39)

Jestliže byl schválen typ některé konstrukční části, nemusí být tato konstrukční část popisována, uvede-li se odkaz na toto schválení typu. Obdobně nemusí být popisovány všechny konstrukční části, jejichž strukturální vlastnosti jsou jasně znázorněny na přiložených schématech nebo výkresech. V každém bodě, kdy musí být přiloženy výkresy nebo fotografie, udejte čísla odpovídajících přiložených dokumentů.

(40)

U žádostí, které zahrnují více než jeden základní motor, je třeba dodat pro každý motor samostatný formulář.

(41)

Naměřená rychlost překračující hodnotu pro maximální konstrukční rychlost o 3 km/h je přijatelná. Je povolena dodatečná 5 % tolerance za účelem zohlednění změn kvůli rozměrům pneumatik.

(42)

Norma ISO 789-3:1993 (Zemědělské traktory – Zkušební metody – Část 3: Stopové a obrysové průměry otáčení).

(44)

Mechanické pevnostní hodnoty spojovacího zařízení.

(45)

Nepoužije se na typy vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, na něž se vztahují požadavky článku 37 nebo čl. 53 odst. 13 nařízení (EU) č. 167/2013.

(46)

Použije se rovněž na vozidla kategorie R nebo S se zadním spojovacím zařízením.

(47)

U vozidel kategorií R a S uveďte výšku bez nepovinných bočních/zadních panelů.

(48)

U vozidel kategorií R a S uveďte převis v předním bodě spojení.

(49)

V případě motorů uveďte informace týkající se typu motoru nebo typu rodiny motorů, podle situace.

(52)

Pokud je traktor vybaven různými přídavnými sedadly nebo otočným sedadlem řidiče (otočné sedadlo a nastavitelný volant), rozměry vůči vztažným bodům sedadla (SIP 1, SIP 2 atd.) se měří v každém jednotlivém případě.

(53)

Specifikace ocele musí být v souladu s normou ISO 630:1995 („Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles“), Amd 1: 2003.

(54)

Uveďte v případě, že maximální konstrukční rychlost ve směru dozadu je vyšší než ve směru dopředu.

(55)

Uveďte požadované informace pro: systém provozního brzdění; systém parkovacího brzdění; u vozidel kategorií T a C systém nouzového brzdění; jakékoli přídavné brzdové zařízení (brzdová zařízení) (zvláště odlehčovací brzdy) a protiblokovací brzdové systémy.

(56)

Vyplní se ve spojení se specifikacemi uvedenými v oddílech 9.1 a 9.2 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96

(57)

Standardní kodex OECD pro úřední zkoušky výkonnosti zemědělských a lesnických traktorů, kodex OECD č. 2, verze 2015 z července 2014.

(59)

Podle definice v bodě 1.1 přílohy VIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208.

(60)

Odpovídající elektrické/elektronické systémy vozidla nebo montážní podskupiny jsou ty, které mohou emitovat významné širokopásmové nebo úzkopásmové záření, nebo ty, které používá řidič při přímém ovládání vozidla (viz bod 3.4.2.3 části 2 přílohy XV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208).

(61)

Použije se pouze na malé výrobce, pokud jde o přílohu V oddíl 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014.

(62)

V souladu s tabulkou 6-1 přílohy VI tohoto nařízení.

(63)

Jako alternativu lze poskytnout rozměrový výkres znázorňující umístění bodu spojení.

(64)

Strojní zařízení podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES.


(1)  Nehodící se položku škrtněte.

(2)  Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení. …

(3)  Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnající se 40 km/h nebo nižší.


PŘÍLOHA II

Šablona pro certifikát výrobce o přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla (OBD) a k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.   Výrobce vozidla v souladu s čl. 53 odst. 8 nařízení (EU) č. 167/2013 poskytne certifikáty dokládající schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, které mají podobu stanovenou v bodě 2.

1.1.   Tento certifikát musí mít referenční číslo zvolené výrobcem.

2.   Certifikát výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a jeho dodatky.

2.1.   Šablona certifikátu výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Certifikát výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Toto prohlášení, řádně vyplněné, musí být součástí dokumentace.

Referenční číslo: …

Podepsaný/podepsaná: [ … (celé jméno a funkce)]

Název společnosti a adresa výrobce: …

Jméno a adresa případného zástupce výrobce (1): …

Tímto prohlašuje, že:

 

poskytuje přístup k palubnímu diagnostickému systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla v souladu s:

kapitolou XV nařízení (EU) č. 167/2013

přílohou V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014

 

s ohledem na typy vozidla, systému, konstrukční části a/nebo samostatného technického celku uvedené v dodatku 1 k tomuto certifikátu (4).

Použijí se tyto výjimky (1):

malí výrobci (1)

použití proprietárního hardwaru pro přeprogramování řídicích jednotek (1)

Adresa hlavní internetové stránky (5), která umožňuje přístup k příslušným informacím a u které se tímto potvrzuje, že je v souladu s výše uvedenými ustanoveními, je uvedena v dodatku 2 k tomuto certifikátu. Kontaktní údaje odpovědného zástupce výrobce, jehož podpis je připojen níže, jsou uvedeny v dodatku 3 k tomuto certifikátu.

V příslušných případech: Výrobce dále prohlašuje, že splnil podmínku uvedenou v čl. 53 odst. 8 nařízení (EU) č. 167/2013, totiž poskytnout příslušné informace o předchozích schváleních těchto typů vozidel nejpozději do šesti měsíců od data schválení typu.

Místo: …

Datum: …

Podpis: …

Jméno a funkce ve společnosti: …

Dodatky:

1: Seznam typů vozidla, systému, konstrukční části a samostatného technického celku

2: Adresy internetových stránek (5)

3: Kontaktní údaje

4: V případě vícestupňového schválení typu certifikáty o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, včetně jejich dodatků, odpovídající předchozím stupňům

2.1.1.   Šablona dodatku 1 k certifikátu výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Dodatek 1

k

Certifikátu výrobce s referenčním číslem … o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Seznam typu (typů) vozidla (5):

1.2.   Typ (2):

1.2.1.   Varianta (varianty) (2): …

1.2.2.   Verze (2): …

1.2.3   (Případně) komerční název: …

1.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

Číslo schválení typu EU včetně čísla rozšíření (je-li známo): …

Schválení typu EU vydáno (datum, je-li známo): …

Seznam typu (typů) systému (systémů), konstrukční části (konstrukčních částí) a/nebo samostatného technického celku (samostatných technických celků) (5):

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce): …

2.2.   Typ (typy) (4): …

2.2.1.   Komerční název (názvy) (je-li znám): …

2.2.2.   Číslo (čísla) EU schválení typu konstrukční části (je-li (jsou-li) k dispozici): …

2.2.3.   Schválení typu EU vydáno (vydána) (datum, je-li známo): …

2.3.   Název (názvy) společnosti a adresa výrobce (výrobců): …

Dodatečné informace o motoru (4):

2.5.2.   Kód typu podle výrobce (jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

2.1.2.   Šablona dodatku 2 k certifikátu výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Dodatek 2

k

Certifikátu výrobce s referenčním číslem … o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Adresa internetových stránek (5), na něž se odkazuje v tomto certifikátu:

2.1.3.   Šablona dodatku 3 k certifikátu výrobce o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Dodatek 3

k

Certifikátu výrobce s referenčním číslem … o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Kontaktní údaje zástupce výrobce uvedeného v tomto certifikátu:

Vysvětlivky k příloze II

(Odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátech výrobce uvedeny):

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnající se 40 km/h nebo nižší.

(4)

V případě motorů uveďte informace týkající se typu motoru nebo typu rodiny motorů, podle situace.

(5)

V případě vícestupňového schválení typu uveďte internetovou adresu výrobce (výrobců) odpovědného (odpovědných) za předchozí stupeň (stupně).


PŘÍLOHA III

Šablony pro prohlášení o shodě

1.   Cíle

Prohlášení o shodě umožňuje příslušným orgánům členských států registrovat vozidla bez toho, aby žadatel musel předkládat dodatečnou technickou dokumentaci. Pro tyto účely musí prohlášení o shodě obsahovat:

a)

identifikační číslo vozidla;

b)

přesnou technickou charakteristiku vozidla (v jednotlivých položkách např. není povoleno uvádět rozsahy hodnot).

2.   Obecné požadavky

2.1.

Výrobce vozidla poskytne v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 prohlášení o shodě pro každé vozidlo v sérii schváleného typu a šablona pro toto prohlášení je uvedena v dodatku 1.

2.2.

Prohlášení o shodě se skládá ze dvou oddílů:

a)

oddíl 1 obsahuje prohlášení výrobce o splnění podmínek. Pro oddíl 1 existují různé šablony v závislosti na vozidle, jehož se týká, jak je uvedeno v bodě 3;

b)

oddíl 2 je technickým popisem hlavních vlastností vozidla. Pro oddíl 2 existují různé šablony v závislosti na kategorii vozidla, jíž se týká, jak je uvedeno v bodě 4. Položky, které neplatí pro dané certifikované vozidlo, lze vymazat.

2.3.

Prohlášení o shodě nesmí být větší než list papíru formátu A4 (210 × 297 mm).

2.4

Všechny údaje v prohlášení o shodě musí být zapsány ve znacích normy série ISO 8859 (Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků) (u prohlášení o shodě v bulharském jazyce v cyrilici, u prohlášení o shodě v řeckém jazyce v řecké alfabetě) a arabskými číslicemi.

2.5.

Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 1 písm. b), použijí se v oddíle 2 prohlášení o shodě hodnoty a jednotky shodné s hodnotami a jednotkami uvedenými v informačním dokumentu pro typ vozidla. Povolené tolerance jsou stanoveny příslušnými požadavky aktů v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení (EU) č. 167/2013. Maximální a minimální hodnoty jsou přípustné pro rozměry vozidel (délka, šířka a výška), aby se zohlednily různé konfigurace jejich kol a pneumatik.

3.   Vzory oddílu 1 prohlášení o shodě

3.1.

Vzor A oddílu 1 prohlášení o shodě (úplná vozidla) se použije u vozidel, která lze použít na silnici bez dalšího schvalování.

3.2.

Vzor B oddílu 1 prohlášení o shodě (dokončená vozidla) se použije u vozidel, která lze rovněž použít na silnici bez nutnosti dalšího schvalování a která byla již dříve podrobena jinému stupni schvalování.

Jde o běžný výsledek postupu vícestupňového schvalování (např. traktor kategorie T1 postavený výrobcem ve druhém stupni na podvozku vyrobeném jiným výrobcem vozidel).

Dodatečné vlastnosti přidané v průběhu vícestupňového postupu se stručně popíší a připojí se prohlášení o shodě získaná v předchozích stupních.

3.3.

Vzor C oddílu 1 prohlášení o shodě (neúplná vozidla) se použije u vozidel, u kterých je nutné provést další stupeň schvalování a která nelze trvale registrovat nebo používat na silnici (např. podvozek traktoru kategorie T2).

4.   Vzory oddílu 2 prohlášení o shodě

Existují dva vzory oddílu 2 prohlášení o shodě:

a)

vzor 1 oddílu 2 prohlášení o shodě pro kolové traktory (vozidla kategorie T) a traktory s pásy (vozidla kategorie C);

b)

vzor 2 oddílu 2 prohlášení o shodě pro přípojná vozidla (vozidla kategorie R) a výměnná tažená zařízení (vozidla kategorie S).

5.   Papír a ochranné prvky proti padělání

5.1.

V souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013 je prohlášení o shodě upraveno tak, aby se zabránilo jeho padělání. Za tímto účelem musí být papír, na němž je prohlášení o shodě vytištěno, chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce nebo obchodní značky a barevnou grafikou.

5.2.

Alternativně k požadavkům podle bodu 5.1 nemusí být papír, na němž je vytištěno prohlášení o shodě, chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce nebo obchodní značky. V takovém případě musí být barevná grafika doplněna alespoň jedním dalším bezpečnostním tiskovým prvkem (např. tisková barva fluoreskující v ultrafialovém osvětlení, tiskové barvy měnící barvu podle úhlu pohledu, tiskové barvy měnící barvu podle teploty, mikrotisk, gilošový tisk, tisk s duhovým přechodem, laserové rytí, hologramy, proměnlivé laserové obrázky, opticky proměnlivé obrázky, fyzicky vyražené nebo vyryté logo výrobce atd.).

5.3.

Výrobci mohou prohlášení o shodě vybavit dalšími bezpečnostními tiskovými prvky nad rámec prvků stanovených v bodech 5.1 a 5.2.

6.   Zvláštní ustanovení

6.1.

K prohlášení o shodě traktorů (vozidel kategorií T a C), které mají schválení typu s namontovaným strojním zařízením, s vozidel kategorií R a S musí být přiloženo ES prohlášení o shodě v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 2006/42/ES.

Dodatek 1

Vzory prohlášení o shodě

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

1.   Obecné požadavky na označování vozidel

1.1.   Všechna vozidla musí být vybavena štítkem popsaným v tomto oddíle v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013. Štítek připevní výrobce vozidla.

1.2.   Znaky

1.2.1.   K označení podle bodů 2.1.1.1 až 2.1.2, 3 a 4.2.1.1 až 4.2.1.9 se použijí alfanumerické znaky (písmena latinské abecedy a arabské číslice). V označení podle oddílu 3 se však použijí velká písmena latinské abecedy.

1.2.2.   Název nebo obchodní název výrobce a označení typu vozidla může kromě toho obsahovat také tyto znaky: „*“ (hvězdička), „&“ (ampersand), „-“ (spojovník, případně znaménko minus) a „′“ (znaménko minut a stop, případně apostrof)

1.3.   Minimální výška písmen a číslic

1.3.1.   Znaky vyznačené přímo na podvozku, rámu nebo podobné konstrukci vozidla jsou vysoké alespoň 7,0 mm.

1.3.1.1.   U vozidel, jejichž dostupný povrch pro označení je menší než kruh o průměru 28 mm, může jako alternativa k požadavkům stanoveným v bodě 1.3.1 činit minimální výška písmen a číslic 4,0 mm.

1.3.2.   Znaky vyznačené na povinném štítku jsou vysoké alespoň 4,0 mm.

2.   Povinný štítek

2.1.1.   Údaje na štítku musí být jasně čitelné a nesmazatelné a musí obsahovat níže uvedené informace ve stanoveném pořadí a v souladu se vzorem stanoveným v dodatku 1:

2.1.1.1.

Jméno výrobce a obchodní název (pouze pokud je jiný než jméno výrobce);

2.1.1.2.

Kategorie vozidla včetně podkategorie a rychlostní index (1);

2.1.1.3.

Číslo EU schválení typu v souladu s bodem 3 přílohy VI;

2.1.1.4.

Identifikační číslo vozidla (VIN); skládá se ze strukturované kombinace znaků v souladu s požadavky stanovenými v oddíle 3 této přílohy;

2.1.1.5.

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla ve formátu: „kg“;

2.1.1.6.

Maximální technicky přípustná hmotnost na nápravu; tato informace musí být uvedena v pořadí odpředu dozadu v tomto formátu: „A-1: … kg“„A-2: … kg“„A-…: … kg“;

2.1.1.7.

U vozidel kategorie C kromě toho maximální technicky přípustná hmotnost na soustavu pásů a průměrný tlak při styku se zemí; tato informace musí být kombinována s informacemi uvedenými v bodě 2.1.1.6 a uvedena v pořadí odpředu dozadu v tomto formátu: „S-1: … kg P: … kPa“„S-2: … kg P: … kPa“„S-…: … kg P: … kPa“. Každá položka musí být oddělena jednou nebo několika mezerami.

2.1.1.8.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci taženého vozidla kategorie R nebo S v souladu s položkou 4.1.3 položek v informačním dokumentu, jak je stanoveno v části B přílohy I tohoto nařízení (2), v tomto formátu: „B-1“ nebrzděné, „B-2“ brzděné nájezdově, „B-3“ brzděné průběžně nebo poloprůběžně, „B-4“ brzděné hydraulicky nebo pneumaticky, „T-1“ s ojí, „T-2“ s nevýkyvnou ojí, „T-3“ s nápravami uprostřed.

2.1.1.9.

Pro vozidla kategorií R a S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed svislé zatížení v bodě spojení (S). Za bod spojení se považuje první náprava a označí se číslem „0“ v tomto formátu: „A- 0: … kg“;

2.1.2.   Výrobce může pod předepsanými nápisy nebo po jejich stranách, mimo výrazně vyznačenou plochu obsahující výhradně údaje předepsané v bodech 2.1.1.1 až 2.1.1.9 (viz příklady v dodatku 1) uvést dodatečné informace.

3.   Požadavky na VIN

VIN (identifikační číslo vozidla) musí splňovat požadavky normy ISO 10261:2002 (Stroje pro zemní práce – Systém číselného označení k identifikaci výrobku) nebo normy ISO 3779:2009 (Silniční vozidla – Identifikační číslo vozidla (VIN) – Obsah a struktura).

4.   Požadavky na označování v případě vícestupňového schvalování

4.1.   Identifikační číslo základního vozidla

VIN základního vozidla, které vyhovuje požadavkům stanoveným v oddíle 3, se ponechá ve všech následujících stupních schvalování typu, aby byla zajištěna „vysledovatelnost“ v průběhu celého postupu.

4.2.   Doplňkový povinný štítek.

4.2.1.   V druhém a dalších stupních každý výrobce navíc k povinnému štítku uvedenému v oddíle 2 připevní na vozidlo dodatečný štítek podle vzoru stanoveného v dodatku 1. Tento štítek musí být pevně přichycen a nápadně a přístupně umístěn na části vozidla, která za běžného používání, pravidelné údržby nebo oprav nepodléhá výměně. Na štítku se jasným a nesmazatelným způsobem uvedou tyto údaje ve stanoveném pořadí:

4.2.1.1.

Název výrobce;

4.2.1.2.

Číslo EU schválení typu v souladu s bodem 3 přílohy VI;

4.2.1.3.

Kategorie vozidla včetně podkategorie a rychlostní index (1) a stupeň schválení (u základních vozidel se tato prvostupňová identifikace vynechá; u dalších stupňů musí být stupeň uveden, např. „STAGE 3“ pro třetí stupeň). Položky jsou od sebe odděleny jednou nebo více mezerami;

4.2.1.4.

VIN;

4.2.1.5.

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla ve formátu: „kg“;

4.2.1.6.

Maximální technicky přípustná hmotnost na nápravu – tato informace musí být uvedena v pořadí odpředu dozadu v tomto formátu: „A-1: … kg“„A-2: … kg“„A-…: … kg“;

4.2.1.7.

U vozidel kategorie C kromě toho maximální technicky přípustná hmotnost na soustavu pásů a průměrný tlak při styku se zemí; tato informace musí být kombinována s informacemi uvedenými v bodě 4.1.1.6 a uvedena v pořadí odpředu dozadu v tomto formátu: „S-1: … kg P: … kPa“„S-2: … kg P: … kPa“„S-…: … kg P: … kPa“. Každá položka musí být oddělena jednou nebo několika mezerami.

4.2.1.8.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci taženého vozidla kategorie R nebo S v souladu s položkou 4.1.3 položek v informačním dokumentu, jak je stanoveno v části B přílohy I tohoto nařízení (2), v tomto formátu: „B-1“ nebrzděné, „B-2“ brzděné nájezdově, „B-3“ brzděné průběžně nebo poloprůběžně, „B-4“ brzděné hydraulicky nebo pneumaticky, „T-1“ s ojí, „T-2“ s nevýkyvnou ojí, „T-3“ s nápravami uprostřed.

4.2.1.9.

Pro vozidla kategorií R a S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed svislé zatížení v bodě spojení (S). Za bod spojení se považuje první náprava a označí se číslem „0“ v tomto formátu: „A- 0: … kg“;

5.   Požadavky na označování konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

5.1.   Každý samostatný technický celek nebo konstrukční část, ať už je částí systému či nikoliv, které mají EU schválení typu a byly vyrobeny ve shodě se schváleným typem, musí být označeny značkou EU schválení typu v souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013.

5.1.1.   Jako výjimka z bodu 5.1 se značka EU schválení typu nepožaduje pro pneumatiky určené především pro zemědělská vozidla s diagonální nebo smíšenou konstrukcí s referenční rychlostí nepřevyšující 40 km/h (např. symbol rychlosti A8) ani radiální pneumatiky určené především pro účely použití ve stavebnictví (např. pneumatiky s označením „Industrial“, „IND“, „R-4“ nebo „F-3“), pro které bylo uděleno schválení typu v souladu s bodem 2.1 přílohy XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208.

5.2.   Značka EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části se skládá z těchto prvků:

5.2.1.

Obdélník obklopující malé písmeno „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo (uvedené v bodě 2.1 přílohy VI) členského státu, který tomuto samostatnému technickému celku nebo konstrukční části udělil EU schválení typu.

5.2.2.

V blízkosti obdélníku „pořadové číslo certifikátu schválení typu“ obsažené v části 4 čísla EU schválení typu, jak je uvedeno v bodě 2.4 přílohy VI. Vedle něj je uveden alfanumerický znak uvedený v tabulce 6-1 přílohy VI, kterým je jasně označen typ konstrukční části nebo samostatného technického celku.

5.2.3.

Příklady značky EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části jsou uvedeny v dodatku 2. Hodnota „a“ musí činit

≥ 5 mm

 

přídavná závaží,

 

boční a/nebo zadní ochranné konstrukce,

 

mechanická spojovací zařízení,

 

konstrukce ochrany při převrácení (ROPS),

 

ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS), a

 

ochrana proti pronikajícím předmětům (OPS)

≥ 3 mm

 

motory,

 

elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin,

 

sedadlo řidiče,

 

bezpečnostní pásy

5.3.   V blízkosti značky EU schválení typu musí být navíc vyznačena značka, obchodní název nebo obchodní značka.

Dodatek 1

Příklady povinného štítku výrobce

1.   VZOR A pro vozidlo kategorie T1b

SOFIA TRAKTOR WERKE.

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

A-1: 2 390 kg

A-2: 3 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   VZOR B pro vozidlo kategorie C2a, stupeň 1

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   VZOR C pro vozidla kategorie R2a s nevýkyvnou ojí

REMORQUES HENSCHLER SA.

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

A-0: 1 100 kg

A-1: 850 kg

A-2: 1 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

Dodatek 2

Příklady značky EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části

Obrázek 1

Příklad značky EU schválení typu konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (dynamické zkoušky)

Image

Vysvětlivka k obrázku 1:

Tuto značku EU schválení typu vydalo Portugalsko pod číslem 00024 pro konstrukci ochrany při převrácení (ROPS) (dynamické zkoušky).

Vysvětlivky k příloze IV

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátu výrobce uvedeny):

(1)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší.

(2)

Pro vozidla kategorie R a S vybavená zadním mechanickým spojovacím zařízením uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení působící na zadní bod spojení k tažení druhého vozidla kategorie R nebo S pro každý podvozek/brzdnou konfiguraci uvedeného druhého vozidla.


PŘÍLOHA V

Šablony pro certifikát EU schválení typu

SEZNAM DODATKŮ

Číslo dodatku

Název dodatku

Strana

1

Vzor certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro úplný typ vozidla

162

2

Vzor certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro neúplný typ, typ vozidla s úplnými a neúplnými variantami, typ vozidla s dokončenými a neúplnými variantami nebo pro dokončený typ vozidla

164

3

Vzor dodatku k certifikátu EU schválení typu

168

4

Vzor certifikátu EU schválení typu systému vozidla

174

5

Vzor certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části

177

6

Vzor dodatku k certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části

179

1.   Obecné požadavky

1.1.   Vzor A certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro úplný typ vozidla je uveden v dodatku 1.

1.2.   Vzor B certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro neúplný typ vozidla, typ vozidla s úplnými a neúplnými variantami, typ vozidla s dokončenými a neúplnými variantami nebo pro dokončený typ vozidla je uveden v dodatku 2.

1.3.   Seznam použitelných požadavků nebo aktů, které typ vozidla splňuje, jež jsou přiloženy k certifikátu EU schválení typu celého vozidla, v případě, kdy se výrobce podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 167/2013 rozhodne pro jednorázový postup schválení typu, je uveden v dodatku 3.

1.4.   Vzor C certifikátu EU schválení typu systému vozidla je uveden v dodatku 4.

1.5.   Vzor D certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části je uveden v dodatku 5.

1.5.1.   Dodatek k certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části je uveden v dodatku 6. Pokud má konstrukční část/samostatný technický celek jakákoli omezení použití nebo zvláštní podmínky pro montáž nebo obojí, musí být uvedeny v tomto dodatku.

1.6.   Certifikát schválení typu nesmí být větší než list papíru formátu A4 (210 × 297 mm).

Dodatek 1

Vzor certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro úplný typ vozidla

Certifikát EU schválení typu

VZOR A

(pro schválení typu úplného vozidla)

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU CELÉHO VOZIDLA

Identifikace schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

EU schválení typu celého vozidla (1)

rozšíření EU schválení typu celého vozidla (1)

zamítnutí EU schválení typu celého vozidla (1)

odejmutí EU schválení typu celého vozidla (1)

pro úplný typ vozidla

s ohledem na nařízení (EU) č. 167/2013, naposledy pozměněné nařízením (Komise v přenesené pravomoci) (1) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (EU) (č.) (1) …/… (1) (5)

Číslo EU schválení typu: …

Důvod rozšíření/odmítnutí/odejmutí (1): …

ODDÍL I

1.1.   Model (obchodní název výrobce): …

1.2.   Typ (2): …

1.2.1   Varianta (varianty) (2): …

1.2.2   Verze (2): …

1.2.3.   (Případně) komerční název: …

1.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

1.4.   Název společnosti a adresa výrobce úplného vozidla: …

1.4.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážních/výrobních závodů: …

1.4.2.   Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

ODDÍL II

1.   Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

2.   Datum vydání zkušebního protokolu: …

3.   Číslo zkušebního protokolu: …

ODDÍL III

Podepsaný/podepsaná tímto stvrzuje, že výrobce v přiloženém informačním dokumentu přesně popsal typ vozidla, jehož jeden nebo několik reprezentativních exemplářů vybraných schvalovacím orgánem odpovědným za EU schválení typu bylo předloženo jako prototyp typu vozidla, a že přiložené výsledky zkoušek se týkají tohoto typu vozidla.

1.   Úplný typ vozidla vyhovuje/nevyhovuje (1) všem příslušným požadavkům, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013.

1.1.   Omezení platnosti (1) (6): …

1.2.   Použité výjimky (1) (7): …

1.2.1.   Důvod pro tyto výjimky (1) (7): …

1.2.2.   Alternativní požadavky (1) (7): …

2.   Schválení se uděluje/rozšiřuje/zamítá/odnímá (1)

2.1.   Schválení se uděluje v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 167/2013, a tudíž platí do dd/mm/rrrr (6).

Místo: …

Datum: …

Jméno a podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES, včetně ověřovacích dat): …

Přílohy:

 

Schvalovací dokumentace

 

Výsledky zkoušek

 

Jména a podpisové vzory osob oprávněných podepisovat prohlášení o shodě a jejich funkce ve společnosti

 

Vyplněné prohlášení o shodě

Pozn.:

Je-li tento vzor použit pro schválení typu vozidla jako výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013, název certifikátu zní „PROZATÍMNÍ CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU CELÉHO VOZIDLA PLATNÝ POUZE NA ÚZEMÍ … (4)“. V prozatímním certifikátu schválení typu se uvedou rovněž omezení týkající se jeho platnosti v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení (EU) č. 167/2013.

Je-li tento vzor použit pro vnitrostátní schválení typu vozidla malé série podle článku 37 nařízení (EU) č. 167/2013, neuvádí se v záhlaví „CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA“. V textu se uvede povaha výjimek, důvody pro jejich udělení a alternativní požadavky podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013.

Vysvětlivky k dodatku 1

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátu EU schválení typu celého vozidla uvedeny):

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší.

(4)

Uveďte členský stát.

(5)

V případě změny jednoho nebo více článků nařízení (EU) č. 167/2013 uveďte jen poslední změnu, a to podle té změny, která byla použita pro dané EU schválení typu.

(6)

Platí jen pro schválení typu vozidla jakožto výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013.

(7)

Platí pouze pro vnitrostátní schválení typu vozidel malých sérií v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 167/2013.

Dodatek 2

Vzor certifikátu EU schválení typu celého vozidla pro neúplný typ, typ vozidla s úplnými a neúplnými variantami, typ vozidla s dokončenými a neúplnými variantami nebo pro dokončený typ vozidla

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

VZOR B

(pro schválení typu dokončeného nebo neúplného vozidla nebo typu vozidla s úplnými a neúplnými variantami nebo s dokončenými a neúplnými variantami)

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU CELÉHO VOZIDLA

Razítko schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

EU schválení typu celého vozidla (1)

rozšíření EU schválení typu celého vozidla (1)

zamítnutí EU schválení typu celého vozidla (1)

odejmutí EU schválení typu celého vozidla (1)

dokončeného typu vozidla (1)

neúplného typu vozidla (1)

typu vozidla s úplnými a neúplnými variantami (1)

typu vozidla s dokončenými a neúplnými variantami (1)

s ohledem na nařízení (EU) č. 167/2013, naposledy pozměněné nařízením (Komise v přenesené pravomoci) (1) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (EU) (č.) (1) …/… (1) (8)

Číslo EU schválení typu (1): …

Důvod rozšíření/odmítnutí/odejmutí (1): …

ODDÍL I

1.1.   Model (obchodní název výrobce): …

1.2.   Typ (2): …

1.2.1   Varianta (varianty) (2): …

1.2.2   Verze (2): …

1.2.3.   (Případně) komerční název: …

1.3.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

1.4.   Název společnosti a adresa výrobce základního vozidla (1) (4): …

Název společnosti a adresa výrobce úplné varianty (1) (4): …

Název společnosti a adresa výrobce dokončeného vozidla/varianty (1) (4): …

Název společnosti a adresa výrobce posledního postaveného stupně neúplného vozidla (1) (4): …

Název společnosti (společností) a adresa výrobce (výrobců) všech předchozích stupňů (1) (4): …

1.4.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

1.4.2.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

ODDÍL II

1.   Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

2.   Datum vydání zkušebního protokolu: …

3.   Číslo zkušebního protokolu: …

ODDÍL III

Podepsaný/podepsaná tímto stvrzuje, že výrobce v přiloženém informačním dokumentu přesně popsal typ vozidla, jehož jeden nebo několik reprezentativních exemplářů vybraných schvalovacím orgánem odpovědným za EU schválení typu bylo předloženo jako prototyp typu vozidla, a že přiložené výsledky zkoušek se týkají tohoto typu vozidla.

1.   Úplné varianty

1.1..   Úplné varianty typu vozidla vyhovují/nevyhovují (1) všem příslušným požadavkům, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013.

2.   Dokončená vozidla/dokončené varianty

2.1.   Dokončený typ vozidla/dokončená varianta typu vozidla vyhovuje/nevyhovuje (1) všem příslušným požadavkům, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013 (4):

2.1.1.   Schvalovací orgán ověřil, že dokončené vozidlo/dokončená varianta typu vozidla splňuje všechny příslušné technické požadavky v době udělení tohoto schválení typu (viz čl. 20 odst. 6 nařízení (EU) č. 167/2013).

3.   Neúplná vozidla/neúplné varianty

3.1.   Neúplný typ vozidla/neúplné varianty typu vozidla vyhovují/nevyhovují (1) technickým požadavkům regulačních aktů, jež jsou uvedeny v tabulce v bodě 2 oddílu 2 (4).

4.   Schválení se uděluje/rozšiřuje/zamítá/odnímá (1)

4.1.   Schválení se uděluje v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 167/2013, a tudíž platí do dd/mm/rrrr (6).

5.   Omezení platnosti (1) (6): …

6.   Použité výjimky (1) (7): …

6.1.   Důvod pro tyto výjimky (1) (7): …

6.2.   Alternativní požadavky (1) (7): …

Místo: …

Datum: …

Jméno a podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES, včetně ověřovacích dat): …

Přílohy:

 

Schvalovací dokumentace

 

Výsledky zkoušek

 

Jména a podpisové vzory osob oprávněných podepisovat prohlášení o shodě a jejich funkce ve společnosti

 

Vyplněné prohlášení o shodě

Pozn.:

Je-li tento vzor použit pro schválení typu vozidla jako výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013, název certifikátu zní „PROZATÍMNÍ CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU CELÉHO VOZIDLA PLATNÝ POUZE NA ÚZEMÍ … (5)“. V prozatímním certifikátu schválení typu se uvedou rovněž omezení týkající se jeho platnosti v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení (EU) č. 167/2013.

Je-li tento vzor použit pro vnitrostátní schválení typu vozidla malé série podle článku 37 nařízení (EU) č. 167/2013, neuvádí se v záhlaví „CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA“. V textu se uvede povaha výjimek, důvody pro jejich udělení a alternativní požadavky podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013.

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU CELÉHO VOZIDLA

Oddíl 2

Toto EU schválení typu se týká neúplných a dokončených vozidel, variant nebo verzí.

1.

Předchozí stupeň (stupně) schválení vozidel.

Stupeň

Číslo EU schválení typu

Ze dne

Platí pro

Varianty nebo verze, které jsou úplné nebo dokončené (9)

1

(základní vozidlo)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

Soupis požadavků, které se použijí na schválený nedokončený typ, variantu nebo verzi vozidla (popřípadě s ohledem na oblast působnosti a poslední změny každého z regulačních aktů uvedených níže) (10).

Položka

Předmět

Odkaz na regulační akt

Změněno a/nebo ve fázi provádění

Platí pro variantu nebo v případě potřeby pro verzi

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k dodatku 2

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátu EU schválení typu celého vozidla uvedeny):

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší.

(4)

Viz oddíl 2.

(5)

Uveďte členský stát.

(6)

Platí jen pro schválení typu vozidla jakožto výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013.

(7)

Platí pouze pro vnitrostátní schválení typu vozidel malých sérií v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 167/2013.

(8)

V případě změny jednoho nebo více článků nařízení (EU) č. 167/2013 uveďte jen poslední změnu, a to podle té změny, která byla použita pro dané EU schválení typu.

(9)

V případě, kdy schválení zahrnuje jednu nebo více nedokončených variant nebo verzí (přichází-li v úvahu), uveďte soupis těch variant nebo verzí (přichází-li v úvahu), které jsou úplné nebo dokončené.

(10)

Uveďte pouze předměty uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu se směrnicí 97/68/ES nebo předpisy EHK OSN uvedenými v článku 49 nařízení (EU) č. 167/2013 (schválení EHK) nebo jsou založena na úplných zkušebních protokolech vystavených na základě normalizovaných kodexů OECD, a to jako alternativa ke zkušebním protokolům vystaveným podle nařízení (EU) č. 167/2013 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě uvedeného nařízení.

Dodatek 3

Vzor dodatku k certifikátu EU schválení typu

Dodatek k certifikátu EU schválení typu

Seznam regulačních aktů, jejichž požadavky typ vozidla splňuje

Vyplní se pouze v případě schválení typu podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 167/2013

Položka

Předmět

Odkaz na regulační akt

Změněno a/nebo ve fázi provádění

Platí pro verzi

POŽADAVKY NA FUNKČNÍ BEZPEČNOST VOZIDEL

1

Kompaktnost konstrukce vozidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha II

 

 

2

Maximální konstrukční rychlost, regulátory otáček a omezovače rychlosti

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha III

 

 

3

Řízení pro rychle jedoucí traktory

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha IV

 

 

4

Řízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha V

 

 

5

Rychloměry

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha VI

 

 

6

Pole výhledu a stíračů čelního skla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha VII

 

 

7

Zasklení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha VIII

 

 

8

Zpětná zrcátka

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha IX

 

 

9

Informační systémy řidiče

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha X

 

 

10

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci a jejich zdroje světla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XI

 

 

11

Zařízení pro osvětlení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XII

 

 

12

Ochrana cestujících ve vozidle, včetně vnitřní výbavy, opěrek hlavy, bezpečnostních pásů, dveří vozidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XIII

 

 

13

Vnějšek vozidla a příslušenství

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XIV

 

 

14

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XV

 

 

15

Zvuková výstražná zařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XVI

 

 

16

Systémy vytápění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XVII

 

 

17

Zařízení bránící neoprávněnému použití

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XVIII

 

 

18

Registrační značky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XIX

 

 

19

Povinné štítky a označení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XX

 

 

20

Rozměry a hmotnosti přívěsného vozidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXI

 

 

21

Maximální hmotnost naloženého vozidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXII

 

 

22

Přídavná závaží

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXIII

 

 

23

Bezpečnost elektrických systémů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXIV

 

 

24

Palivové nádrže

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXV

 

 

25

Zadní ochranné konstrukce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXVI

 

 

26

Boční ochrana

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXVII

 

 

27

Ložné plošiny

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXVIII

 

 

28

Tažná zařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXIX

 

 

29

Pneumatiky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXX

 

 

30

Systémy proti rozstřiku

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXXI

 

 

31

Zpětný chod

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXXII

 

 

32

Pásy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXXIII

 

 

33

Mechanická spojovací zařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, příloha XXXIV

 

 

POŽADAVKY NA BRZDĚNÍ VOZIDLA

34

Konstrukce a montáž brzdových zařízení a spojovacích zařízení pro ovládání brzd přípojných vozidel

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha I

 

 

35

Zkoušení a výkonnost brzdových systémů a spojovacích zařízení pro ovládání brzd přípojných vozidel a vozidel vybavených těmito zařízeními

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha II

 

 

36

Měření doby odezvy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha III

 

 

37

Zdroje a zásobníky energie brzdových systémů a spojovacích zařízení pro ovládání brzd přípojných vozidel a vozidel vybavených těmito zařízeními

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha IV

 

 

38

Pružinové brzdy a vozidla vybavená těmito brzdami

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha V

 

 

39

Systém parkovacího brzdění vybavený mechanickým zařízením k blokování brzdových válců

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha VI

 

 

40

Alternativní zkušební požadavky na vozidla, pro něž nejsou povinné zkoušky typu I, typu II nebo typu III

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha VII

 

 

41

Zkoušení nájezdových brzdových systémů, brzdových zařízení a spojovacích zařízení pro ovládání brzd přípojných vozidel a vozidel vybavených těmito zařízeními, pokud jde o brzdění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha VIII

 

 

42

Vozidla s hydrostatickým pohonem a jejich brzdová zařízení a brzdové systémy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha IX

 

 

43

Bezpečnostní aspekty komplexních elektronických řídících systémů vozidel

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha X

 

 

44

Zkušební postupy platné pro protiblokovací brzdové systémy a vozidla těmito systémy vybavená

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha XI

 

 

45

EBS vozidel s pneumatickými brzdovými systémy nebo vozidel s přenosem dat prostřednictvím pólu 6 a 7 konektoru ISO 7638 a vozidla těmito EBS vybavená

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha XII

 

 

46

Hydraulická spojení jednohadicového typu a vozidla těmito spojeními vybavená

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, příloha XIII

 

 

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDLA A OBECNÉ POŽADAVKY NA SCHVALOVÁNÍ TYPU

47

Uspořádání týkající se postupů schválení typu, včetně požadavků na zkoušky se simulací

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha III

 

 

48

Uspořádání týkající se shodnosti výroby

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha IV

 

 

49

Přístup k informacím o opravách a údržbě

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha V

 

 

50

Konstrukce ochrany při převrácení (dynamické zkoušky)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha VI

 

 

51

Konstrukce ochrany při převrácení (traktory s pásy)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha VII

 

 

52

Konstrukce ochrany při převrácení (statické zkoušky)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha VIII

 

 

53

Konstrukce ochrany při převrácení (přední konstrukce ochrany při převrácení na úzkorozchodných traktorech)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha IX

 

 

54

Konstrukce ochrany při převrácení (zadní konstrukce ochrany při převrácení na úzkorozchodných traktorech)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha X

 

 

55

Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XI

 

 

56

Sedadla cestujících

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XII

 

 

57

Vystavení řidiče hladině hluku

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XIII

 

 

58

Sedadlo řidiče

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XIV

 

 

59

Pracovní prostor a přístup k místu řidiče

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XV

 

 

60

Vývodové hřídele

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XVI

 

 

61

Ochrana konstrukčních částí pohonu

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XVII

 

 

62

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XVIII

 

 

63

Bezpečnostní pásy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XIX

 

 

64

Ochrana proti pronikajícím předmětům

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XX

 

 

65

Výfukový systém

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXI

 

 

66

Návod k obsluze

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXII

 

 

67

Ovládací zařízení, včetně bezpečnosti a spolehlivosti ovládacích systémů a zařízení pro nouzové a automatické zastavení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXIII

 

 

68

Ochrana před jiným mechanickým nebezpečím

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXIV

 

 

69

Kryty a ochranná zařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXV

 

 

70

Informace, varování a označení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXVI

 

 

71

Materiály a výrobky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXVII

 

 

72

Baterie

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXVIII

 

 

73

Ochrana proti nebezpečným látkám

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXIX

 

 

74

Výkonnostní normy a posuzování technických zkušeben

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, příloha XXX

 

 

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU POHONNÉ JEDNOTKY A VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

75

EU schválení typu motoru nebo rodiny motorů pro typ zemědělského a lesnického vozidla jako samostatného technického celku z hlediska emisí znečišťujících látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, příloha I

 

 

76

EU schválení typu zemědělského a lesnického vozidla vybaveného typem motoru nebo rodiny motorů z hlediska emisí znečišťujících látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, příloha II

 

 

77

Vnější emise hluku

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, příloha III

 

 

Dodatek 4

Vzor certifikátu EU schválení typu systému vozidla

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

VZOR C

(pro schválení typu systému vozidla)

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

EU schválení typu (1)

rozšíření EU schválení typu (1)

zamítnutí EU schválení typu (1)

odejmutí EU schválení typu (1)

typu systému/typu vozidla s ohledem na systém (1) (0)

se zřetelem na přílohu (přílohy) (7) … nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (č.) (1) …/… (a na přílohu (přílohy) … (7) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (č.) (1) …/…) (1) naposledy pozměněného nařízením (Komise v přenesené pravomoci) (Evropského parlamentu a Rady (1) (EU) (č.) (1) …/… (1) (6)

Číslo EU schválení typu (1): …

Důvod rozšíření/odmítnutí/odejmutí (1): …

ODDÍL I

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce): …

2.2.   Typ: …

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce: …

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

2.4.   Vozidlo (vozidla), pro které je určen (8):

2.4.1.   Typ (2): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (2): …

2.4.3.   Verze (2): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

ODDÍL II

1.   Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

2.   Datum vydání zkušebního protokolu: …

3.   Číslo zkušebního protokolu: …

ODDÍL III

Podepsaný/podepsaná tímto stvrzuje, že výrobce v přiloženém informačním dokumentu přesně popsal typ systému/typ vozidla s ohledem na systém (1) (0), jehož jeden nebo několik reprezentativních exemplářů vybraných schvalovacím orgánem bylo předloženo jako prototyp typu (0) …, a že přiložené výsledky zkoušek se týkají tohoto typu (0) …

1.   Typ systému/typ vozidla s ohledem na systém (1) (0) a konstrukční část (konstrukční části) a/nebo samostatný technický celek (samostatné technické celky) instalovaná(ý)(é) na vozidle (vozidlech) (9) splňuje (splňují)/nesplňuje (nesplňují) (1) technické požadavky příslušných regulačních aktů.

2.   Schválení se uděluje/rozšiřuje/zamítá/odnímá (1)

2.1.   Schválení se uděluje v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 167/2013, a tudíž platí do dd/mm/rrrr (6).

3.   Omezení platnosti (1) (6): …

Místo: …

Datum: …

Jméno a podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle směrnice 99/93/ES, včetně ověřovacích dat): …

Přílohy:

 

Schvalovací dokumentace

 

Zkušební protokol

Pozn.:

Je-li tento vzor použit pro schválení systému jako výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013, název certifikátu zní „PROZATÍMNÍ CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU PLATNÝ POUZE NA ÚZEMÍ … (4)]“. V prozatímním certifikátu schválení typu se uvedou rovněž omezení týkající se jeho platnosti v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení (EU) č. 167/2013.

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

Oddíl 2

Toto EU schválení typu se týká typu systému/typu vozidla s ohledem na systém (1) (0).

Konstrukční část (části) a/nebo samostatný technický celek (samostatné technické celky), které mají být namontovány do typu vozidla (8) v souladu se schválením typu systému:

Konstrukční část/samostatný technický celek (10)

Alfanumerický znak (10)

Číslo schválení typu

 

 

 

Vysvětlivky k dodatku 4

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátu EU schválení typu pro systém vozidla uvedeny):

(0)

Uveďte systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek podle prvního sloupce tabulky 6-1 v příloze VI tohoto nařízení (např. montáž motoru/rodiny motorů).

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.2 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Klasifikace podle článku 4 nařízení (EU) č. 167/2013, uvede se kód, např. „T 4.3a“ pro traktory s nízkou světlou výškou s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h nebo nižší.

(4)

Uveďte členský stát.

(5)

Použije se pouze na schválení typu systému jakožto výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013.

(6)

Uveďte poslední změnu nařízení Komise v přenesené pravomoci, a to podle té změny, která byla použita pro EU schválení typu.

(7)

Římská číslice příslušné přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci nebo několik římských číslic příslušných příloh téhož nařízení Komise v přenesené pravomoci.

(8)

Uveďte tento údaj pro každý typ vozidla.

(9)

Viz oddíl 2.

(10)

V souladu s tabulkou 6-1 přílohy VI tohoto nařízení.

Dodatek 5

Vzor certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

VZOR D

(pro schválení typu konstrukční části/samostatného technického celku)

CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko schvalovacího orgánu

Sdělení týkající se:

EU schválení typu (1)

rozšíření EU schválení typu (1)

zamítnutí EU schválení typu (1)

odejmutí EU schválení typu (1)

typu konstrukční části/samostatného technického celku (1) (0)

s ohledem na přílohu (přílohy) (5) … nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (č.) (1) …/… (a na přílohu (přílohy) … (5) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (č.) (1) …/…) (1) naposledy pozměněného nařízením (Komise v přenesené pravomoci) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (EU) (č.) (1) …/… (1) (6)

Číslo EU schválení typu (1): …

Důvod rozšíření/odmítnutí/odejmutí (1): …

ODDÍL I

2.1.   Model (modely) (obchodní název (názvy) výrobce): …

2.2.   Typ: …

2.2.1.   (Případně) komerční název: …

2.3.   Název společnosti a adresa výrobce: …

2.3.1.   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního/výrobního závodu (montážních/výrobních závodů): …

2.3.2.   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

2.4.   V případě samostatného technického celku vozidlo (vozidla), pro která je určen (6):

2.4.1.   Typ (2): …

2.4.2.   Varianta (varianty) (2): …

2.4.3.   Verze (2): …

2.4.4.   (Případně) komerční název: …

2.4.5.   Kategorie, podkategorie a rychlostní index vozidla (3): …

2.6.   Umístění a způsob připevnění značky schválení typu: …

ODDÍL II

1.   Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

2.   Datum vydání zkušebního protokolu: …

3.   Číslo zkušebního protokolu: …

ODDÍL III

Podepsaný/podepsaná tímto stvrzuje, že výrobce v přiloženém informačním dokumentu přesně popsal typ konstrukční části/samostatného technického celku (1) (0), jehož jeden nebo několik reprezentativních exemplářů vybraných schvalovacím orgánem odpovědným za EU schválení typu bylo předloženo jako prototyp typu (0) …, a že přiložené výsledky zkoušek se týkají tohoto typu (0) …

1.   Typ konstrukční části/samostatného technického celku (1) (0) splňuje/nesplňuje (1) technické požadavky příslušných regulačních aktů.

2.   Schválení se uděluje/rozšiřuje/zamítá/odnímá (1)

2.1.   Schválení se uděluje v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 167/2013, a tudíž platí do dd/mm/rrrr (4).

3.   Omezení platnosti (1) (4): …

Místo: …

Datum: …

Jméno a podpis (nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES, včetně ověřovacích dat): …

Přílohy:

 

Schvalovací dokumentace

 

Zkušební protokol

Pozn.:

Je-li tento vzor použit pro schválení konstrukční části nebo samostatného technického celku jako výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013, název certifikátu zní „PROZATÍMNÍ CERTIFIKÁT EU SCHVÁLENÍ TYPU PLATNÝ POUZE NA ÚZEMÍ … (3)“. V prozatímním certifikátu schválení typu se uvedou rovněž omezení týkající se jeho platnosti v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení (EU) č. 167/2013.

Vysvětlivky k dodatku 5

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v certifikátu EU schválení typu samostatný technický celek nebo konstrukční část uvedeny):

(0)

Uveďte konstrukční část/samostatný technický celek podle prvního sloupce tabulky 6-1 v příloze VI tohoto nařízení (např. konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (dynamické zkoušky)).

(1)

Nehodící se škrtněte.

(2)

Uveďte alfanumerický kód Typ-Varianta-Verze neboli „TVV“ přidělený každému typu, variantě a verzi, jak je stanoveno v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení. Pro identifikaci varianty a verzí lze použít tabulku v bodě 2.3 části B přílohy I tohoto nařízení.

(3)

Uveďte členský stát.

(4)

Platí jen pro schválení typu konstrukční části nebo samostatného technického celku jakožto výjimky pro nová technologická řešení nebo nové koncepce podle článku 35 nařízení (EU) č. 167/2013.

(5)

Římská číslice příslušné přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci nebo několik římských číslic příslušných příloh téhož nařízení Komise v přenesené pravomoci.

(6)

Uveďte tento údaj pro každý typ vozidla.

Dodatek 6

Vzor dodatku k certifikátu EU schválení typu samostatného technického celku nebo konstrukční části

Dodatek k certifikátu EU schválení typu

DODATEK K CERTIFIKÁTU EU SCHVÁLENÍ TYPU S ČÍSLEM SCHVÁLENÍ TYPU …

1.   Omezení použití (1)  (2) (3): …

2.   Zvláštní podmínky pro montáž (1)  (2) (3): …

3.   Poznámky (1): …

Vysvětlivky k dodatku 6

(odkazy na poznámky pod čarou, poznámky pod čarou a vysvětlivky nemají být v dodatku k certifikátu EU schválení typu uvedeny):


(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Uveďte konstrukční část nebo samostatný technický celek podle prvního sloupce tabulky 6-1 přílohy VI tohoto nařízení (EU) (např. konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (dynamické zkoušky)).

(3)  V souladu s čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) č. 167/2013 uveďte omezení použití a zvláštní podmínky pro montáž konstrukční části/samostatného technického celku.


PŘÍLOHA VI

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

1.   Certifikáty EU schválení typu se číslují způsobem stanoveným v této příloze.

2.   Číslo EU schválení typu se skládá z celkem čtyř částí u schválení typu celých vozidel a pěti částí u schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jak je podrobně uvedeno níže. Tyto části jsou od sebe vždy odděleny hvězdičkou („*“).

2.1.   Část 1: Malé písmeno „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo členského státu vydávajícího EU schválení typu, povinné pro všechna čísla schválení typu.

1

Německo

19

Rumunsko

2

Francie

20

Polsko

3

Itálie

21

Portugalsko

4

Nizozemsko

23

Řecko

5

Švédsko

24

Irsko

6

Belgie

25

Chorvatsko

7

Maďarsko

26

Slovinsko

8

Česká republika

27

Slovensko

9

Španělsko

29

Estonsko

11

Spojené království

32

Lotyšsko

12

Rakousko

34

Bulharsko

13

Lucembursko

36

Litva

17

Finsko

49

Kypr

18

Dánsko

50

Malta

2.2.   Část 2: Číslo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci.

2.2.1.   U EU schválení typu celého vozidla se uvede „167/2013“;

2.2.2.   U vnitrostátních schválení typu celých vozidel malých sérií podle článku 37 nařízení (EU) č. 167/2013 se před číslem „167/2013“ uvede zkratka NKS (velkými písmeny).

2.2.3.   U schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku se uvede číslo odpovídajícího nařízení Komise v přenesené pravomoci doplňujícího nařízení (EU) č. 167/2013: „2015/208“, „2015/68“, „1322/2014“ nebo „2015/96“.

2.3.   Část 3: nejnovější nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění dřívější nařízení v přenesené pravomoci (např. „RRR/2016“), za kterým následuje identifikační kód systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, fáze provádění a/nebo třída zařízení použitelná na schválení typu podle tabulky 6-1.

U EU schválení typu celého vozidla se část 3 vynechá;

2.3.2.   U EU schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku se uvede číslo nejnovějšího nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění dřívější nařízení v přenesené pravomoci, za kterým následuje alfanumerický znak uvedený v tabulce 6-1, jenž jednoznačně identifikuje typ systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku.

2.4.   Část 4: Pořadové číslo certifikátu schválení typu.

Pořadové číslo s (případně) úvodními nulami, které označuje číslo schválení typu. Pořadové číslo se skládá z pěti číslic a počítá se od „00001“.

2.5.   Část 5: Pořadové číslo označující číslo rozšíření schválení typu:

dvouciferné pořadové číslo, případně s úvodní nulou, které se počítá od „00“ pro každé vydané číslo schválení typu.

3.   Část 5 se neuvádí pouze na povinném štítku (povinných štítcích) vozidla.

4.   Grafická úprava čísel schválení typu (pro názornost jsou uvedena s fiktivními pořadovými čísly a fiktivním číslem nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění dřívější nařízení v přenesené pravomoci („RRR/2016“))

Příklad schválení typu konstrukční části týkajícího se pneumatiky, které dosud nebylo rozšířeno a které vydala Francie:

e2*2015/208*2015/208M*00003*00

=

e2

=

Francie (část 1)

=

2015/208

=

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 (část 2)

=

2015/208M

=

zopakování čísla nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 k označení skutečnosti, že toto nařízení nebylo dosud změněno, a písmeno „M“, které označuje, že jde o pneumatiku (část 3)

=

00003

=

pořadové číslo schválení typu (část 4)

=

00

=

číslo rozšíření (část 5)

Příklad schválení typu systému vozidla pro montáž motoru/rodiny motorů změněného jiným nařízením Komise v přenesené pravomoci RRR/2016, dvakrát rozšířeného a vydaného Bulharskem:

e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

=

e34

=

Bulharsko (část 1)

=

2015/96

=

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (část 2)

=

RRR/2016A

=

nařízení, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (RRR/2016), a písmeno „A“, které označuje, že jde o montáž motoru/rodiny motorů (část 3)

=

00403

=

pořadové číslo schválení typu (část 4)

=

02

=

číslo rozšíření (část 5)

Příklad vnitrostátního schválení typu vozidla malé série, jednou rozšířeného, vydaného Rakouskem a uděleného podle článku 42 nařízení (EU) č. 167/2013:

e12*NKS167/2013*00001*01

=

e12

=

Rakousko (část 1)

=

NKS167/2013

=

nařízení (EU) č. 167/2013, před kterým je uvedeno označení vnitrostátní malé série (část 2)

=

00001

=

pořadové číslo schválení typu (část 4)

=

01

=

číslo rozšíření (část 5)

Příklad čísla schválení celého vozidla, rozšířeného pětkrát a vydaného Nizozemskem:

e4*167/2013*10690*05

=

e4

=

Nizozemsko (část 1)

=

167/2013

=

nařízení (EU) č. 167/2013 (část 2)

=

10690

=

pořadové číslo schválení typu (část 4)

=

05

=

číslo rozšíření (část 5)

Tabulka 6-1

Seznam kódů systému číslování certifikátů EU schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

Alfanumerický znak

Systém: montáž motoru/rodiny motorů

2015/96

A

Systém: hladina vnějšího hluku

2015/96

B

Konstrukční část/samostatný technický celek: motor/rodina motorů

2015/96

C


SEZNAM II – Požadavky na funkční bezpečnost vozidla

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

Alfanumerický znak

Systém: informace pro řidiče

2015/208

D

Systém: montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

2015/208

E

Systém: elektromagnetická kompatibilita

2015/208

F

Systém: montáž zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)

2015/208

G

Systém: montáž zpětných zrcátek

2015/208

H

Systém: montáž pásového podvozku

2015/208

I

Samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

2015/208

J

Konstrukční část/samostatný technický celek: přídavná závaží

2015/208

K

Konstrukční část/samostatný technický celek: ochrana proti podjetí zezadu

2015/208

L

Konstrukční část: pneumatika

2015/208

M

Konstrukční část/samostatný technický celek: mechanické spojovací zařízení (dynamická zkušební metoda)

2015/208

ND

Konstrukční část/samostatný technický celek: mechanické spojovací zařízení (statická zkušební metoda)

2015/208

NS


SEZNAM III – Požadavky na brzdění vozidla

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

Alfanumerický znak

Systém: brzdění

2015/68

P


SEZNAM IV – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu

Systém nebo konstrukční část/samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.

Alfanumerický znak

Systém: vystavení řidiče hladině hluku

1322/2014

R

Systém: kotevní úchyty bezpečnostních pásů

1322/2014

S

Systém: ochrana proti nebezpečným látkám.

1322/2014

T

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (dynamické zkoušky)

1322/2014

U1

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (traktory s pásy)

1322/2014

U2

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (statické zkoušky)

1322/2014

U3

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (přední konstrukce ochrany na úzkorozchodných traktorech, statická zkouška)

1322/2014

U4S

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (přední konstrukce ochrany na úzkorozchodných traktorech, dynamická zkouška)

1322/2014

U4D

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (zadní konstrukce ochrany na úzkorozchodných traktorech, statická zkouška)

1322/2014

U5S

Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS) (zadní konstrukce ochrany na úzkorozchodných traktorech, dynamická zkouška)

1322/2014

U5D

Samostatný technický celek: ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)

1322/2014

V

Konstrukční část/samostatný technický celek: sedadlo řidiče (kategorie A – třída I)

1322/2014

W1

Konstrukční část/samostatný technický celek: sedadlo řidiče (kategorie A – třída II)

1322/2014

W2

Konstrukční část/samostatný technický celek: sedadlo řidiče (kategorie A – třída III)

1322/2014

W3

Konstrukční část/samostatný technický celek: sedadlo řidiče (kategorie B)

1322/2014

W4

Konstrukční část/samostatný technický celek: bezpečnostní pásy

1322/2014

X

Samostatný technický celek: ochrana proti pronikajícím předmětům

1322/2014

Y


PŘÍLOHA VII

Šablona pro list s výsledky zkoušek

1.   Obecné požadavky

1.1.   Schvalovací orgán vypracuje a připojí k certifikátu EU schválení typu v souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 167/2013 list s výsledky zkoušek ve formě stanovené v dodatku 1 k této příloze.

1.2.   V každém případě musí informace jasně vyjadřovat, o kterou variantu a verzi se jedná. Jedna verze nesmí mít více než jeden výsledek. Je však přípustná kombinace několika výsledků pro určitou verzi s označením nejhoršího případu. V tom případě je třeba připojit poznámku, že pro body označené hvězdičkou (*) jsou udány pouze výsledky nejhoršího případu.

Dodatek 1

Vzor listu s výsledky zkoušek

LIST S VÝSLEDKY ZKOUŠEK EU

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

(vyplní orgán odpovědný za EU schválení typu a připojí k certifikátu EU schválení typu)

1.   Výsledky zkoušky hladiny (vnějšího) hluku:

Měřeno podle přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, naposledy pozměněného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3)

Varianta/verze:

Za jízdy:

dB(A)

dB(A)

dB(A)

U stojícího vozidla:

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Otáčky motoru:

… min– 1

… min– 1

… min– 1

2.   Výsledky zkoušek výfukových emisí

Měřeno podle:

přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, naposledy pozměněného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3): ano/ne (1);

přílohy XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES, naposledy pozměněné směrnicí (Komise) (1) č. …/…/EU (1) (4): ano/ne (1);

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, naposledy pozměněného nařízením (Komise v přenesené pravomoci) (1) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (EU) (č.) (1) …/… (1) (5): ano/ne (1); nebo

přílohy 4B předpisu EHK OSN č. 96, série změn 04 (Úř. věst. L 88, 22.3.2014, s. 1): ano/ne (1).

2.1.   NRSC/ESC/WHSC (1) konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení):

Varianta/verze

Stupeň

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx (6)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Částice

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

2.2.   NRTC/ETC/WHTC (1) konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení a váženého průměru neustálených cyklů teplého a studeného startu) (2):

Varianta/verze

Stupeň

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Částice

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Emise CO2 při teplém cyklu zkoušky NRTC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Práce při teplém cyklu zkoušky NRTC

… kWh

… kWh

… kWh

Práce cyklu při startu za tepla bez regenerace

… kWh

… kWh

… kWh

3.   Hladina hluku působícího na řidiče

Měřeno podle přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, naposledy pozměněného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3)

Varianta/verze:

Vystavení řidiče hladině hluku

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Použitá zkušební metoda:

 

 

 

Zkušební metoda 1 podle oddílu 2 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 (1)

Zkušební metoda 2 podle oddílu 3 přílohy XIII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 (1)

 

 

 

4.   Brzdný účinek

Měřeno podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, naposledy pozměněného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3)

 

Nápravy vozidla

Referenční nápravy

Statické zatížení nápravy P

Brzdná síla potřebná na kolech

Rychlost

Hmotnost při zkoušce

Pe= Fe/g

Brzdná síla vyvinutá na kolech

Rychlost

kg

N

km/h

kg

N

km/h

Náprava 1

Náprava 2

Náprava 3

Náprava 4

 

 

 

 

 

 


Brzdná síla T na nápravu (N)

Typ I

Typ III

Náprava 1

Náprava 2

Náprava 3

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

Vypočtený zdvih brzdového válce (mm)

Formula

Náprava 1

Náprava 2

Náprava 3

s1 = …

s2 = …

s3 = …

s1 = …

s2 = …

s3 = …

Střední síla na pístnici brzdového válce ThA (N)

Náprava 1

Náprava 2

Náprava 3

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

Brzdný účinek (N)

Formula

Náprava 1

Náprava 2

Náprava 3

T1 = …

T2 = …

T3 = …

T1 = …

T2 = …