25.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/500

ze dne 24. března 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro schvalování žádosti o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 86 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 77b směrnice 2009/138/ES mohou pojišťovny a zajišťovny uplatnit vyrovnávací úpravu u příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr za podmínky předchozího schválení orgány dohledu, pokud jsou splněny určité podmínky. Pro postupy schvalování žádosti uplatnění vyrovnávací úpravy musí být stanovena pravidla.

(2)

Aby mohla být žádost považována za úplnou, měla by zahrnovat všechny příslušné informace potřebné pro posouzení a rozhodnutí ze strany orgánů dohledu. Aby se mohla stát harmonizovaným základem pro posouzení a rozhodnutí ze strany orgánů dohledu, měla by žádost obsahovat důkazy prokazující, že všechny podmínky stanovené v článku 77b směrnice 2009/138/ES byly splněny.

(3)

Žádost o vyrovnávací úpravu je strategickým rozhodnutím pro účely řízení rizik a kapitálového plánování. Vzhledem ke konečné odpovědnosti správního, řídícího nebo kontrolního orgánu za dodržování předpisů podle článku 40 směrnice 2009/138/ES by mělo být jeho zapojení do rozhodovacího procesu ohledně žádosti pečlivě zváženo.

(4)

Kromě článku 77b obsahuje směrnice 2009/138/ES další požadavky stanovené v článcích 44, 45 a 77c, jež se vztahují na všechny pojišťovny nebo zajišťovny, které používají vyrovnávací úpravu. Žádost by proto měla obsahovat důkazy, že všechny tyto požadavky budou v případě udělení schválení splněny.

(5)

Postupy, které mají být dodrženy pro schvalování vyrovnávací úpravy, předpokládají průběžnou komunikaci mezi orgány dohledu a pojišťovnami a zajišťovnami. Tato komunikace zahrnuje komunikaci před podáním formální žádosti orgánům dohledu a po schválení žádosti komunikaci prostřednictvím procesu kontroly orgánem dohledu. Tato neustálá komunikace je nezbytná pro zajištění toho, aby úsudky orgánu dohledu byly založeny na relevantních a aktuálních informacích a důkazech.

(6)

Pro zajištění hladkého a účinného procesu by orgány dohledu měly mít možnost před přijetím konečného rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí žádosti požadovat, aby pojišťovny a zajišťovny upravily žádost, aby se vyřešily problémy v případě, že předložené důkazy nepostačují k prokázání toho, že jsou splněny příslušné podmínky stanovené v článku 77b směrnice 2009/138/ES.

(7)

Kromě posouzení důkazů zahrnutých v žádosti by orgány dohledu měly také zvážit další faktory, jež jsou relevantní při rozhodování, zda byly splněny požadavky směrnice 2009/138/ES.

(8)

Jelikož portfolia s vyrovnávací úpravou mohou být spravována na základě předpokladu trvání podniku, podniky, které obdržely souhlas k použití vyrovnávací úpravy k ocenění odpovídajících závazků, by měly mít také možnost použít uvedenou úpravu k ocenění budoucích pojistných závazků v rozsahu, v němž tyto závazky a jim odpovídající aktiva mají stejné vlastnosti jako závazky a aktiva zahrnutá v původním portfoliu s vyrovnávací úpravou, a tudíž představují stejná rizika pro dotčený podnik.

(9)

Z důvodu vzájemné závislosti mezi různými žádostmi o schválení podle směrnice 2009/138/ES by pojišťovna nebo zajišťovna při podávání žádosti o schválení vyrovnávací úpravy měla informovat orgán dohledu o jiných žádostech týkajících se položek uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES, které se právě vyřizují nebo jsou plánovány v období příštích šesti měsíců. Tento požadavek je nezbytný pro zajištění toho, aby posouzení orgánu dohledu byla založena na transparentních a objektivních informacích.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Evropské komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(11)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2).

(12)

V zájmu posílení právní jistoty ohledně režimu dohledu během období postupného zavádění stanoveného v článku 308a směrnice 2009/138/ES, které bude zahájeno dne 1. dubna 2015, je důležité zajistit, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádost o použití vyrovnávací úpravy

1.   Pojišťovny a zajišťovny, které žádají o použití vyrovnávací úpravy, předají orgánům dohledu písemnou žádost o předchozí schválení.

2.   Žádost musí být předána v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém má pojišťovna nebo zajišťovna sídlo, nebo v jazyce předem schváleném orgánem dohledu a musí obsahovat alespoň informace vyžadované články 3 až 6 tohoto nařízení.

3.   Pojišťovny a zajišťovny musí zajistit, aby žádost obsahovala veškeré další důležité informace, o kterých se domnívají, že mohou být potřebné pro posouzení a rozhodnutí ze strany orgánů dohledu. Žádost musí obsahovat písemné doklady o interním rozhodovacím procesu pojišťovny nebo zajišťovny týkajícím se žádosti.

4.   Je-li žádost podána pro více než jedno portfolio pojistných nebo zajistných závazků, musí tato žádost předložit důkazy vyžadované podle článků 3 až 6 tohoto nařízení zvlášť pro každé portfolio, jehož se žádost týká.

Článek 2

Obsah žádosti týkající se vyčleněného portfolia aktiv

Pokud jde o vyčleněné portfolio aktiv podle čl. 77b odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138/ES, musí žádost obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

důkaz, že vyčleněné portfolio aktiv splňuje všechny příslušné podmínky specifikované v čl. 77b odst. 1 směrnice 2009/138/ES;

b)

podrobnosti o aktivech ve vyčleněném portfoliu, které musí obsahovat informace o jednotlivých aktivech řádek po řádku společně s postupem, který byl použit pro seskupení těchto aktiv podle třídy aktiv, úvěrové kvality a durace pro účely určení základního rozpětí uvedeného v čl. 77c odst. 1 písm. b) směrnice 2009/138/ES;

c)

popis postupu použitého k udržování vyčleněného portfolia aktiv v souladu s čl. 77b odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138/ES, včetně postupu pro udržování replikace očekávaných peněžních toků v případě, že došlo k významné změně těchto toků.

Článek 3

Obsah žádosti týkající se portfolia pojistných nebo zajistných závazků

Pokud jde o portfolio pojistných nebo zajistných závazků, na které se má uplatnit vyrovnávací úprava, musí žádost obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

důkazy o tom, že pojistné nebo zajistné závazky splňují všechna kritéria uvedená v čl. 77b odst. 1 písm. d), e), g) a j) směrnice 2009/138/ES;

b)

pokud je přítomno riziko úmrtnosti, kvantitativní důkaz, že nejlepší odhad týkající se portfolia pojistných nebo zajistných závazků se při náhlé změně rizika úmrtnosti specifikované v článku 52 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) nezvýší o více než 5 %.

Článek 4

Obsah písemné žádosti týkající se párování peněžních toků a správy portfolia

Pokud jde o párování peněžních toků a správu použitelného portfolia závazků a vyčleněného portfolia aktiv, musí žádost obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

kvantitativní důkaz, že jsou splněna kritéria čl. 77b odst. 1 písm. c) směrnice 2009/138/ES, včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení, zda některý nesoulad nevyvolává rizika, která jsou závažná v porovnání s riziky běžně přítomnými v pojišťovací činnosti, na kterou se má uplatnit vyrovnávací úprava;

b)

důkaz, že v souladu s čl. 77b odst. 1 písm. b) směrnice 2009/138/ES budou zavedeny odpovídající postupy, pomocí nichž se bude řádně identifikovat, organizovat a spravovat portfolio závazků a vyčleněné portfolio aktiv odděleně od ostatních činností podniku, a které zajistí, že vyčleněná aktiva nebudou použita k pokrytí ztrát vyplývajících z jiných činností podniku;

c)

důkaz o tom, jak bude upraven kapitál v souladu s článkem 81 směrnice 2009/138/ES, aby zohlednil omezenou převoditelnost;

d)

důkaz o tom, jak bude upraven solventnostní kapitálový požadavek, aby přiměřeně zohlednil snížený rozsah diverzifikace rizika. V příslušných případech musí být zahrnut důkaz o souladu s články 216, 217 a 234 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Pokud pojišťovny a zajišťovny zamýšlejí provádět výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí interního modelu, ale nebylo jim uděleno nezbytné schválení orgány dohledu, důkaz požadovaný v tomto odstavci musí být předložen na základě výsledku standardního vzorce, jakož i neschváleného interního modelu.

Článek 5

Další obsah písemné žádosti

Kromě informací specifikovaných v článcích 3 a 4 tohoto nařízení musí žádost obsahovat také tyto údaje:

a)

potvrzení, že budou splněny podmínky čl. 77b odst. 3 směrnice 2009/138/ES v případě, že bude uděleno schválení orgány dohledu pro uplatnění vyrovnávací úpravy;

b)

plán likvidity požadovaný podle čl. 44 odst. 2 směrnice 2009/138/ES;

c)

posouzení požadovaná podle čl. 44 odst. 2a písm. b) směrnice 2009/138/ES;

d)

posouzení požadovaná podle čl. 45 odst. 2a směrnice 2009/138/ES;

e)

podrobné vysvětlení a ukázka postupu výpočtu použitého ke stanovení vyrovnávací úpravy v souladu s požadavky článku 77c směrnice 2009/138/ES;

f)

seznam dalších žádostí podaných pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo v současné době plánovaných na období příštích šesti měsíců o schválení kterýchkoli položek postupného zavádění uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES.

Článek 6

Posouzení žádosti

1.   Orgán dohledu potvrdí obdržení žádosti pojišťovny nebo zajišťovny.

2.   Orgán dohledu považuje žádost za úplnou, pokud obsahuje veškeré důkazy požadované v článcích 2 až 5 tohoto nařízení.

3.   Orgán dohledu potvrdí, zda je žádost úplná, do 30 dnů od data jejího obdržení.

4.   Pokud orgán dohledu rozhodne, že žádost není úplná, neprodleně uvědomí pojišťovnu nebo zajišťovnu o tom, že schvalovací lhůta ještě nezačala běžet, a upřesní, proč žádost není považována za úplnou.

5.   Orgán dohledu zajistí, aby o žádosti rozhodl do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti.

6.   Pokud orgán dohledu potvrdil žádost za úplnou, není tím vyloučeno, aby požadoval doplňující informace nezbytné pro provedení posouzení. V požadavku musí být specifikovány požadované doplňující informace a uvedeny důvody, proč byl vznesen.

7.   Posouzení žádosti musí probíhat za neustálé komunikace s pojišťovnou nebo zajišťovnou a může zahrnovat požadavky orgánů dohledu na úpravy ohledně způsobu, jakým pojišťovna nebo zajišťovna navrhuje uplatnit vyrovnávací úpravu. Pokud orgán dohledu rozhodne, že by mohlo být možné schválit žádost o vyrovnávací úpravu s výhradou provedení úprav, neprodleně písemně oznámí pojišťovně nebo zajišťovně požadované úpravy.

8.   Období mezi datem, kdy si orgán dohledu vyžádá doplňující informace nebo úpravy v souladu s odstavcem 6 nebo 7, a datem, kdy orgán dohledu tyto informace nebo úpravy obdrží, se nezapočítává do šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 5.

9.   Pojišťovny a zajišťovny zajistí, aby orgánu dohledu byly po celou dobu posuzování žádosti zpřístupněny veškeré písemné doklady, včetně dokladů v elektronické podobě ve všech případech, kdy je to možné.

10.   Pojišťovna nebo zajišťovna musí orgán dohledu informovat o všech změnách v podrobnostech své žádosti. V případě, že pojišťovna nebo zajišťovna informuje orgán dohledu o změně ve své žádosti, bude tato žádost považována za novou žádost, ledaže:

a)

by tato změna byla provedena z důvodu žádosti orgánu dohledu o doplňující informace nebo změny nebo

b)

by orgán dohledu došel k závěru, že daná změna významně neovlivní jeho posouzení žádosti.

11.   Pojišťovna nebo zajišťovna může žádost stáhnout písemným oznámením kdykoli před rozhodnutím orgánu dohledu. Jestliže pojišťovna nebo zajišťovna následně žádost znovu podá nebo podá aktualizovanou žádost, orgán dohledu ji považuje za novou žádost.

Článek 7

Rozhodnutí o žádosti

1.   Orgán dohledu může při přijímání rozhodnutí o schválení žádosti vzít v úvahu i jiné důkazy než ty, které jsou uvedeny v článcích 2 až 5 tohoto nařízení, pokud jsou tyto důkazy relevantní pro posouzení souladu s podmínkami stanovenými v čl. 77b odst. 1 a článku 77c směrnice 2009/138/ES.

2.   Rozhodnutí orgánu dohledu o schválení žádosti se oznámí písemně ve stejném jazyce, v jakém byla podána žádost.

3.   V případě, že byla doručena jediná žádost týkající se více než jednoho portfolia pojistných nebo zajistných závazků, může orgán dohledu rozhodnout, že žádost schválí pro jen některá, a nikoli pro všechna portfolia obsažená v žádosti. V takovém případě musí být v písemném sdělení o rozhodnutí uvedeno, na která portfolia pojistných a zajistných závazků lze vyrovnávací úpravu použít.

4.   Pokud se orgán dozoru rozhodne zamítnout žádost pro některá nebo všechna portfolia zahrnutá v žádosti, musí jasně uvést důvody tohoto rozhodnutí.

5.   Pokud je pojišťovnám a zajišťovnám uděleno schválení uplatňovat vyrovnávací úpravu na portfolio pojistných a zajistných závazků, má se za to, že rozsah uvedeného rozhodnutí o schválení pokrývá budoucí pojistné a zajistné závazky a aktiva, které jsou přidány k uvedenému portfoliu s vyrovnávací úpravou, za předpokladu, že podniky mohou prokázat toto:

a)

budoucí závazky a aktiva mají stejné vlastnosti jako závazky a aktiva zahrnuté v portfoliu s vyrovnávací úpravou, pro které bylo schválení uděleno;

b)

portfolio s vyrovnávací úpravou i nadále splňuje příslušné podmínky směrnice 2009/138/ES.

Článek 8

Zrušení schválení vydaného orgánem dohledu

Pokud se orgán dohledu domnívá, že pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo uděleno schválení uplatňovat vyrovnávací úpravu, přestala splňovat podmínky stanovené v čl. 77b odst. 1 nebo článku 77c směrnice 2009/138/ES, uvedený orgán dohledu pojišťovnu nebo zajišťovnu neprodleně informuje a vysvětlí povahu nesouladu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).