20.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/460

ze dne 19. března 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup pro schvalování interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 114 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pojišťovny a zajišťovny musí splňovat požadavky směrnice 2009/138/ES pro interní modely. Mohou svůj interní model změnit v souladu se schválenou koncepcí změn modelu podle článku 115 směrnice 2009/138/ES.

(2)

Větší změny interního modelu, několik současných menších změn, které se považují za větší změnu, a změny koncepce změn podléhají předchozímu schválení orgány dohledu. Pravidla pro postup schvalování interních modelů by se měla uplatňovat jednotným způsobem na schvalování větších změn interního modelu a veškerých změn koncepce změn modelu.

(3)

Zahrnutí nových prvků do interního modelu, např. zařazení dalších rizik, jež zatím nebyla v působnosti interního modelu, nebo obchodních útvarů, podléhá schválení orgány dohledu podle ustanovení článku 112 směrnice 2009/138/ES.

(4)

Vzhledem k vzájemné provázanosti různých žádostí o schválení podle směrnice 2009/138/ES by pojišťovna nebo zajišťovna měla při podání žádosti o schválení interního modelu orgán dohledu informovat o jiných žádostech o schválení záležitostí uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES, které jsou v řízení nebo jsou plánovány v nadcházejících šesti měsících. Tento požadavek je nezbytný, neboť zajišťuje, aby posouzení orgánů dohledu bylo založeno na transparentních a objektivních informacích.

(5)

Postup, který je třeba dodržovat při schvalování interního modelu a jeho větších změn, by měl být doplněn průběžnou komunikací mezi orgány dohledu a pojišťovnou nebo zajišťovnou. Je vhodné zahájit komunikaci ještě před samotným podáním oficiální žádosti orgánům dohledu. Komunikace by měla pokračovat i po schválení interního modelu nebo jeho větší změny v rámci procesu kontroly orgánem dohledu.

(6)

Během procesu schvalování by orgány dohledu měly mít možnost vyžádat si úpravy interního modelu nebo přechodový plán uvedený v článku 113 směrnice 2009/138/ES.

(7)

Ustanovení tohoto nařízení týkající se postupů při schvalování interního modelu používaného na individuální úrovni a při schvalování jeho změn a koncepce změn by se měla uplatňovat obdobně na postupy pro interní modely pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku a pro skupinové interní modely.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Evropské komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(9)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2).

(10)

V zájmu posílení právní jistoty ohledně režimu dohledu během zaváděcího období stanoveného v článku 308a směrnice 2009/138/ES, které započne dne 1. dubna 2015, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

postup uvedený v článku 112 směrnice 2009/138/ES týkající se schvalování žádostí předkládaných pojišťovnami a zajišťovnami, pokud jde o použití úplných a částečných interních modelů pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku;

b)

postup schvalování žádostí předkládaných pojišťovnami a zajišťovnami, pokud jde o větší změny interního modelu a změny koncepce změn interního modelu podle článku 115 směrnice 2009/138/ES.

Článek 2

Žádost o výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí interního modelu

1.   Pojišťovna nebo zajišťovna předloží orgánu dohledu písemnou žádost o povolení výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pomocí interního modelu.

2.   Žádost se podává v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém má pojišťovna nebo zajišťovna své sídlo, nebo v jazyce, na němž se dohodla s orgány dohledu.

3.   Při podání žádosti o používání interního modelu k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku předloží pojišťovny a zajišťovny dokumenty dokládající, jak interní model splňuje požadavky článků 101 a 120 až 125 směrnice 2009/138/ES a v případě částečného interního modelu též článku 113 směrnice 2009/138/ES. Orgán dohledu může požadovat doplňující informace podle článku 3.

4.   Dokumenty uvedené v odstavci 3 zahrnují alespoň:

a)

průvodní dopis, jehož součástí je:

i)

žádost o povolení používat k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku od uvedeného data interní model a obecné vysvětlení interního modelu včetně stručného popisu jeho struktury a působnosti;

ii)

potvrzení o době před podáním žádosti, během níž byl interní model používán v rámci systému řízení rizik a rozhodovacích procesů v souladu s požadavky uvedenými v článku 120 směrnice 2009/138/ES;

iii)

potvrzení, že žádost je úplná a obsahuje přesný popis interního modelu a že nebyly vynechány žádné podstatné skutečnosti;

iv)

potvrzení o tom, zda je pojišťovna nebo zajišťovna součástí skupiny používající interní model k výpočtu konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku nebo zda byla podána žádost o povolení používat interní model k výpočtu konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku a zatím nebylo přijato oznámení o rozhodnutí;

v)

seznam jiných žádostí o schválení záležitostí uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES pojišťovnou nebo zajišťovnou již podaných nebo plánovaných v nadcházejících šesti měsících, spolu s příslušnými daty podání;

vi)

kontaktní údaje příslušných pracovníků pojišťovny a zajišťovny, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s interním modelem, jakož i pracovníků, kterým lze adresovat žádost o doplňující informace;

b)

vysvětlení, jak interní model pokrývá všechna podstatná a kvantifikovatelná rizika dané pojišťovny nebo zajišťovny. Pokud se žádost o schválení týká částečného interního modelu, omezí se vysvětlení na podstatná a kvantifikovatelná rizika v působnosti částečného interního modelu a pojišťovna nebo zajišťovna poskytne navíc vysvětlení, jakým způsobem byly splněny dodatečné podmínky uvedené v článku 113 směrnice 2009/138/ES;

c)

vysvětlení adekvátnosti a účinnosti integrace interního modelu do systému řízení rizik a úlohy, kterou hraje v řídícím a kontrolním systému, včetně toho, jak interní model pojišťovně nebo zajišťovně umožňuje neustále zjišťovat, měřit, sledovat, řídit a oznamovat rizika; za tímto účelem musí žádost obsahovat relevantní výňatky z koncepce řízení rizik uvedené v čl. 41 odst. 3 směrnice 2009/138/ES;

d)

posouzení a odůvodnění pojišťovny nebo zajišťovny, pokud jde o podstatné silné a slabé stránky a omezení interního modelu, včetně vlastního posouzení dodržování požadavků uvedených v odstavci 2; pojišťovna nebo zajišťovna rovněž nastíní svůj plán dalšího zlepšování interního modelu, podle kterého napraví zjištěné nedostatky nebo omezení nebo bude interní model dále rozvíjet či rozšiřovat;

e)

pokud je pojišťovna nebo zajišťovna součástí skupiny používající k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku interní model nebo pokud byla podána žádost o povolení používat interní model k výpočtu konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku, aniž by již bylo přijato oznámení o rozhodnutí, odůvodnění, proč interní model skupiny není vhodný pro rizikový profil pojišťovny nebo zajišťovny, s uvedením rozdílů mezi interním modelem, který se má používat na individuální úrovni, a skupinovým interním modelem;

f)

technické specifikace interního modelu včetně podrobného popisu struktury interního modelu společně se seznamem a odůvodněním předpokladů, na nichž je interní model postaven, pokud by úprava těchto předpokladů měla značný dopad na solventnostní kapitálový požadavek;

g)

vysvětlení přiměřenosti systému vnitřní kontroly pojišťovny nebo zajišťovny s ohledem na strukturu a pokrytí modelu;

h)

vysvětlení přiměřenosti zdrojů, dovedností a objektivity pracovníků odpovědných za rozvoj a validaci interního modelu;

i)

koncepci změn interního modelu podle článku 115 směrnice 2009/138/ES;

j)

popis procesu, kterým je zajišťován soulad mezi metodami výpočtu prognózy rozdělení pravděpodobnosti a metodami používanými pro výpočet technických rezerv v souladu s čl. 121 odst. 2 směrnice 2009/138/ES;

k)

seznam údajů používaných v interním modelu s uvedením jejich zdroje, vlastností a použití a popis procesu, kterým je zajišťováno, aby údaje byly přesné, úplné a vhodné;

l)

výsledky posledního připisování zisků a ztrát a specifikace připisování zisků a ztrát podle článku 123 směrnice 2009/138/ES s uvedením zisků a ztrát, větších obchodních útvarů pojišťovny nebo zajišťovny a připsání celkového zisku nebo ztráty kategoriím rizik a větším obchodním útvarům;

m)

popis nezávislého procesu ověřování platnosti interního modelu a zprávu o výsledcích posledního ověření platnosti v souladu s článkem 124 směrnice 2009/138/ES včetně informací o tom, jaká byla podána doporučení a jakým způsobem byla uplatněna;

n)

seznam dokumentů, které tvoří součást dokumentace interního modelu podle článku 125 směrnice 2009/138/ES;

o)

pokud pojišťovna nebo zajišťovna používá model nebo údaje získané od třetí strany, jak uvádí článek 126 směrnice 2009/138/ES, důkaz o tom, že použití takového externího modelu nebo údajů nesnižuje schopnost pojišťovny nebo zajišťovny splnit požadavky stanovené v článcích 101 a 120 až 125 uvedené směrnice a v případě částečného interního modelu v článku 113 uvedené směrnice a že používání tohoto modelu nebo údajů v rámci interního modelu je vhodné, a vysvětlení důvodů upřednostnění externích modelů nebo údajů před interními modely nebo údaji;

p)

odhad solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného pomocí interního modelu na nejvíce rozčleněné úrovni podle kategorizace rizik dané pojišťovny nebo zajišťovny a odhad solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného podle standardního vzorce na nejvíce rozčleněné úrovni standardního vzorce k poslednímu časovému okamžiku před datem podání žádosti, pokud byl solventnostní kapitálový požadavek počítán podle standardního vzorce. Jestliže před podáním žádosti nebyl počítán žádný solventnostní kapitálový požadavek, vypočítá se odhad solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce s parametry standardního vzorce, nikoli s parametry specifickými pro danou pojišťovnu nebo zajišťovnu;

q)

určení těch částí činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, které byly klasifikovány jako větší obchodní útvary a odůvodnění této klasifikace;

r)

v případě částečných interních modelů vysvětlení, jakým způsobem splňuje navržená integrační metoda požadavky stanovené v čl. 113 odst. 1 směrnice 2009/138/ES, a v případě metody odlišné od standardní integrační metody uvedené v čl. 239 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3), odůvodnění navržené integrační metody.

5.   Pojišťovna nebo zajišťovna předloží doklad o schválení žádosti správními, řídícími nebo kontrolními orgány v souladu s článkem 116 směrnice 2009/138/ES.

6.   Pojišťovna nebo zajišťovna předloží seznam všech dokumentů a souborů dokladů, které jsou součástí žádosti. Je-li obsah jednoho dokumentu relevantní pro jiné dokumenty, upozorní pojišťovna nebo zajišťovna na povahu relevance a doplní křížové odkazy.

Článek 3

Posouzení žádosti

1.   Orgány dohledu potvrdí přijetí žádosti pojišťovny nebo zajišťovny.

2.   Do 30 dnů od obdržení žádosti určí orgány dohledu, zda je žádost úplná. Žádost o schválení používání interního modelu pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku se považuje za úplnou, pokud obsahuje všechny dokumenty uvedené v čl. 2 odst. 2.

3.   Pokud orgány dohledu určí, že žádost není úplná, neprodleně informují pojišťovnu nebo zajišťovnu, která žádost podala, o tom, že šestiměsíční lhůta pro schválení nezačala běžet, a uvedou důvody, pro které žádost není úplná.

4.   Pokud orgány dohledu určí, že žádost je úplná, informují pojišťovnu nebo zajišťovnu, která žádost podala, že je žádost úplná a od jakého data počíná běžet šestiměsíční lhůta pro schválení. Tímto datem je den přijetí úplné žádosti.

5.   Skutečnost, že orgány dohledu měly za to, že žádost je úplná, nebrání tomu, aby požadovaly další informace nezbytné pro provedení vlastního posouzení. V žádosti je uvedeno, jaké další informace jsou požadovány, včetně odůvodnění.

6.   Pojišťovna nebo zajišťovna zajistí, aby všechny dokumenty uvedené v článku 125 směrnice 2009/138/ES byly orgánům dohledu po celou dobu posuzování žádosti k dispozici, a to i v elektronické podobě, je-li to možné.

7.   V rámci posouzení žádosti probíhá průběžná komunikace s pojišťovnou nebo zajišťovnou a mohou být požadovány úpravy interního modelu a v případě částečného interního modelu přechodový plán uvedený v článku 113 směrnice 2009/138/ES.

8.   Pokud orgány dohledu rozhodnou, že by bylo možné schválit interní model s výhradou jeho úprav, mohou to dané pojišťovně nebo zajišťovně oznámit.

9.   Pokud orgány dohledu požadují další informace nebo úpravy interního modelu, může pojišťovna nebo zajišťovna požádat o pozastavení šestiměsíční lhůty pro schválení uvedené v čl. 112 odst. 4 směrnice 2009/138/ES. Přerušení běhu lhůty skončí, jakmile pojišťovna nebo zajišťovna provede nezbytné úpravy a orgány dohledu obdrží pozměněnou žádost včetně dokladů o úpravách. Orgány dohledu následně informují pojišťovnu nebo zajišťovnu o novém konečném datu lhůty pro schválení.

Článek 4

Právo stáhnout žádost

Pojišťovna nebo zajišťovna, která podala žádost o povolení používat k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku interní model, může svou žádost stáhnout písemným oznámením orgánu dohledu kdykoli před přijetím rozhodnutí o žádosti.

Článek 5

Rozhodnutí o žádosti

1.   Orgán dohledu schválí žádost o používání interního modelu pouze tehdy, je-li přesvědčen, že systémy pojišťovny nebo zajišťovny pro zjišťování, měření, sledování, řízení a oznamování rizik jsou přiměřené, a zejména je-li přesvědčen, že interní model splňuje požadavky stanovené v článcích 101, 112 a 120 až 125 směrnice 2009/138/ES a v případě částečného interního modelu také v článku 113 uvedené směrnice.

2.   Kromě toho orgán dohledu schválí žádost o používání interního modelu pouze tehdy, je-li přesvědčen, že koncepce změn modelu splňuje požadavky stanovené v článku 115 směrnice 2009/138/ES. Jakmile orgán dohledu přijme rozhodnutí o žádosti, neprodleně ho pojišťovně nebo zajišťovně písemně oznámí. Rozhodnutí obsahuje:

a)

pokud orgán dohledu žádost schválil, den, od kterého se model použije pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku;

b)

pokud orgán dohledu žádost schválil, případné podmínky spojené s kladným rozhodnutím spolu s důvody pro tyto podmínky;

c)

pokud orgán dohledu žádost zamítl, důvody, na nichž je rozhodnutí založeno;

d)

pokud orgán dohledu požádal o přechodový plán v souladu s článkem 113 směrnice 2009/138/ES, rozhodnutí o schválení přechodového plánu podle článku 6.

3.   Orgány dohledu nezveřejní, že pojišťovna nebo zajišťovna požádala o používání interního modelu pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku a že žádost byla zamítnuta nebo stažena.

Článek 6

Přechodový plán na rozšíření působnosti modelu

1.   V případě uvedeném v čl. 113 odst. 2 směrnice 2009/138/ES vysvětlí orgán dohledu důvody požadavku na přechodový plán a stanoví minimální působnost, kterou musí interní model po provedení přechodového plánu mít.

2.   Přechodový plán musí být schválen správním, řídícím nebo kontrolním orgánem pojišťovny nebo zajišťovny a musí jasně stanovit lhůtu pro provedení plánu, rozšíření působnosti interního modelu a opatření a zdroje nezbytné pro toto rozšíření. Orgány dohledu plán předložený pojišťovnou nebo zajišťovnou vyhodnotí. V případě potřeby může orgán ohledu požadovat, aby byl ke schválení předložen pozměněný přechodový plán schválený správním, řídícím nebo kontrolním orgánem pojišťovny nebo zajišťovny.

3.   Jestliže pojišťovna nebo zajišťovna přechodový plán na rozšíření působnosti modelu neprovede, může orgán dohledu – aniž jsou dotčena jakákoli jiná použitelná opatření dohledu – přijmout kterékoli z těchto patření:

a)

prodloužit lhůtu pro provedení plánu;

b)

prodloužit lhůtu pro provedení plánu s podmínkou jeho pozměnění;

c)

požadovat, aby pojišťovna nebo zajišťovna k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku používala standardní vzorec stanovený v článcích 103 až 111 směrnice 2009/138/ES;

d)

povolit používání částečného interního modelu v omezenějším rozsahu, než je minimální působnost uvedená v odstavci 1.

Článek 7

Změny interního modelu

1.   Pojišťovna nebo zajišťovna přiloží k žádosti o schválení větší změny interního modelu důkazy o tom, že po provedení větší změny interního modelu budou splněny požadavky stanovené v článcích 101, 112 a 120 až 126 směrnice 2009/138/ES a v případě částečného interního modelu také v článku 113 uvedené směrnice.

2.   Pojišťovna nebo zajišťovna přiloží k žádosti dokumenty uvedené v článku 2, jejichž obsah by byl větší změnou interního modelu ovlivněn, upozorní na změny v nich provedené a podrobně popíše kvalitativní a kvantitativní dopady větší změny na schválený interní model a jeho výsledky.

Článek 8

Změny koncepce změn interního modelu

1.   Pojišťovna nebo zajišťovna uvede v žádosti o schválení změny koncepce změn interního modelu důvod této změny a doloží, že po provedení změny budou dodrženy požadavky pro schválení koncepce změn.

2.   Orgány dohledu schválí žádost o změnu koncepce změn interního modelu, pouze pokud jsou přesvědčeny, že působnost koncepce změn interního modelu je komplexní a že postupy v ní popsané zajišťují, že interní model trvale splňuje požadavky stanovené v článcích 101, 112 a 120 až 125 směrnice 2009/138/ES a v případě částečného interního modelu rovněž v článku 113 uvedené směrnice.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).