25.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/281

ze dne 26. listopadu 2014,

kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1), a zejména na článek 77 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1215/2012 upravuje pohyb soudních rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů v Unii. Začne platit dne 10. ledna 2015.

(2)

V příloze I a II nařízení (EU) č. 1215/2012 je stanoven formulář osvědčení o soudním rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a formulář osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo soudního smíru v občanských a obchodních věcech.

(3)

Lotyšsko přijalo euro od 1. ledna 2014. Proto je nezbytné z formulářů odstranit všechny odkazy na lotyšskou měnu. Litva přijme euro od 1. ledna 2015. Proto je nezbytné z formulářů odstranit všechny odkazy na litevskou měnu.

(4)

Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii 1. července 2013. Proto je nezbytné do formulářů zahrnout odkazy na Chorvatsko a jeho měnu.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastnilo přijímání nařízení (EU) č. 1215/2012 a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Avšak Dánsko v souladu s čl. 3 odst. 2 dohody mezi Unií a Dánskem dopisem ze dne 20. prosince 2012 Komisi oznámilo (2) své rozhodnutí provést obsah nařízení (EU) č. 1215/2012. Proto je nezbytné do formulářů zahrnout odkazy na Dánsko a jeho měnu.

(7)

Z důvodu jasnosti je vhodné přílohy I a II nahradit.

(8)

Nařízení (EU) č. 1215/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 1215/2012 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 26. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 4.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

PŘÍLOHA II

Image

Image

Image