17.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/242

ze dne 9. října 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména článek 43 uvedeného nařízení, stanoví zřízení poradních sborů, které mají podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran v oblasti rybolovu a akvakultury a přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky.

(2)

Poradní sbory mohou předkládat Komisi a dotčeným členským státům doporučení a návrhy ohledně otázek týkajících se řízení rybolovu a sociálně ekonomických aspektů a aspektů souvisejících se zachováním rybolovu a akvakultury. Mohou informovat Komisi a členské státy o problémech týkajících se řízení, sociálně ekonomických aspektů a aspektů týkajících se zachování rybolovu a akvakultury v jejich zeměpisné oblasti nebo oblasti působnosti a v úzké spolupráci s vědci přispívat ke shromažďování, předávání a analýze údajů potřebných pro vypracování opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Zatímco rozhodnutí Rady 2004/585/ES (2) zřizuje sedm regionálních poradních sborů, zahrnuje příloha III nařízení (EU) č. 1380/2013 rovněž čtyři nové poradní sbory zřízené uvedeným nařízením.

(4)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 1380/2013 zřizuje nové poradní sbory, je nezbytné definovat postup pro zahájení jejich fungování.

(5)

S ohledem na důležitou roli, kterou budou poradní sbory podle očekávání hrát v regionalizované společné rybářské politice, a v souladu se zásadami řádné správy stanovenými v čl. 3 písm. b) a f) nařízení (EU) č. 1380/2013 je rovněž nezbytné podle čl. 43 odst. 1 uvedeného nařízení zajistit, aby jejich struktura zaručovala vyvážené zastoupení všech legitimních zúčastněných stran v oblasti rybolovu, včetně loďstev pro drobný rybolov, a případně v oblasti akvakultury.

(6)

Drobný rybolov je významný z hlediska sociálního, ekonomického, kulturního i z hlediska životního prostředí pro řadu pobřežních komunit v celé Evropské unii. Je proto nezbytné zajistit jejich účinnou účast na práci poradních sborů, což zahrnuje i příspěvek na náklady a ztrátu příjmu, které mohou být s touto účastí spojeny.

(7)

Aby bylo zajištěno účinné fungování a spolupráce se zúčastněnými stranami z třetích zemí, mohou poradní sbory případ od případu přizpůsobit své metody práce a hradit jejich náklady,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů uvedených v článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„dotčeným členským státem“ se rozumí členský stát s přímým zájmem na řízení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 1380/2013 v oblasti působnosti poradního sboru vymezeného v bodu 1 přílohy III nařízení (EU) č. 1380/2013. V případě poradního sboru pro akvakulturu a poradního sboru pro trhy se „dotčeným členským státem“ rozumí všechny členské státy Unie;

2.

„odvětvovými organizacemi“ se rozumí organizace zastupující rybáře a v případě poradního sboru pro akvakulturu zastupující hospodářské subjekty v oblasti akvakultury a zástupce odvětví zpracování a uvádění na trh;

3.

„ostatními zájmovými skupinami“ se rozumí zástupci skupin dotčených společnou rybářskou politikou jiných než odvětvové organizace, zejména organizace zabývající se ochranou životního prostředí a spotřebitelské skupiny.

Článek 3

Zahájení fungování nových poradních sborů

1.   Odvětvové organizace a ostatní zájmové skupiny se zájmem na jednom z poradních sborů uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 předloží Komisi společnou žádost týkající se zahájení fungování příslušného poradního sboru. Společná žádost musí být slučitelná s cíli a zásadami společné rybářské politiky stanovenými v nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména v čl. 43 odst. 1 a příloze III, a obsahuje:

a)

prohlášení o cílech;

b)

provozní zásady;

c)

jednací řád;

d)

seznam odvětvových organizací a ostatních zájmových skupin.

2.   Poté, co Komise prověří, že společná žádost je slučitelná s pravidly stanovenými nařízením (EU) č. 1380/2013, a zejména jeho přílohou III, a s pravidly stanovenými tímto nařízením, předá ji do dvou měsíců od obdržení dotčeným členským státům. Komise může ke společné žádosti navrhnout změny, aby byly dodrženy veškeré požadavky podle tohoto článku.

3.   Dotčené členské státy určí, zda žádost podepíší reprezentativní odvětvové organizace a ostatní zájmové skupiny, a informují Komisi o své dohodě do jednoho měsíce od obdržení společné žádosti. Komise na základě připomínek těchto členských států může požádat o další změny nebo ujasnění.

4.   Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zveřejní sdělení o zahájení fungování každého nového poradního sboru. Tyto informace nezveřejní, dokud nebudou splněny všechny požadavky uvedené výše v odstavci 1. Poradní sbor začne fungovat v den uvedený ve sdělení, přičemž to nesmí být dříve než v den zveřejnění sdělení.

Článek 4

Struktura a organizace poradních sborů

1.   Struktura a organizace poradních sborů splňuje kromě ustanovení čl. 43 odst. 1, čl. 45 odst. 1 až 3 a přílohy III nařízení (EU) č. 1380/2013 požadavky odstavců 2 až 6 tohoto článku.

2.   Valná hromada poradního sboru:

a)

přijímá jednací řád poradního sboru;

b)

se schází alespoň jednou za rok, aby schválila výroční zprávu, roční strategický plán a roční rozpočet poradního sboru.

3.   Valná hromada jmenuje výkonný výbor složený z nejvýše 25 členů. Po konzultaci s Komisí může valná hromada rozhodnout o jmenování výkonného výboru složeného z nejvýše 30 členů, aby se zajistilo řádné zastoupení loďstev pro drobný rybolov.

4.   Valná hromada zajistí spravedlivé členské poplatky, které umožní vyvážené a široké zastoupení všech zúčastněných stran s ohledem na jejich finanční možnosti.

5.   Výkonný výbor:

a)

směruje a řídí úkoly poradního sboru v souladu s čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

připravuje výroční zprávu, roční strategický plán a roční rozpočet;

c)

přijímá doporučení a návrhy podle čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

6.   Valná hromada a výkonný výbor zajistí vyvážené a široké zastoupení všech zúčastněných stran, případně s důrazem na loďstva pro drobný rybolov. Počet zástupců loďstev pro drobný rybolov by měl odrážet podíl loďstev pro drobný rybolov v rámci odvětví rybolovu dotčených členských států.

Článek 5

Metody práce

Při rozhodování o metodách práce se každý poradní sbor snaží zajistit účinnost a plné zastoupení všech členů za použití moderních informačních technologií a tlumočnických a překladatelských služeb.

Článek 6

Finanční příspěvek poradních sborů

1.   Každý poradní sbor nabídne rybářům zastupujícím organizace loďstev pro drobný rybolov za jejich účinnou účast na práci sboru kromě náhrady cestovních nákladů a nákladů na ubytování dodatečnou kompenzaci. Tato kompenzace musí být pro každý případ řádně odůvodněná.

2.   Jsou-li zváni pozorovatelé z třetích zemí, jak je uvedeno v příloze III bodu 2 písm. k) nařízení (ES) č. 1380/2013, mohou poradní sbory těmto pozorovatelům přispět na cestovní náklady a náklady na ubytování za stejných podmínek, které uplatňují na vlastní členy.

Článek 7

Podpora ze strany členských států

Členské státy mohou poskytnout příslušnou technickou, logistickou a finanční podporu, která usnadní fungování poradních sborů.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rozhodnutí Rady 2004/585/ES ze dne 19. července 2004, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 17).