7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/182

ze dne 2. února 2015,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Modrá polymethinová barva (fluorescenční barva) zředěná ve směsi rozpouštědel ethylenglykolu a methanolu, používaná v automatických analyzátorech krve k obarvení leukocytů pomocí fluorescenčního označení poté, co prošly zvláštním přípravným zpracováním, byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 827/2011 (2) zařazena do čísla 3212 kombinované nomenklatury mezi barvy a jiná barviva. Zařazení výrobku do čísla 3822 kombinované nomenklatury bylo vyloučeno na základě toho, že barvicí látka čísla 3204 v balení pro drobný prodej je zařazena do čísla 3212.

(2)

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-480/13, Sysmex Europe GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3), že výrobek, jenž sestává z rozpouštědel a látky na bázi polymethinu, by měl být zařazen do čísla 3822 kombinované nomenklatury mezi laboratorní reagencie. Soudní dvůr dospěl na základě předložených informací k závěru, že používání uvedeného výrobku jakožto barviva je čistě teoretickou možností.

(3)

Výrobek, jenž byl předmětem přezkumu Soudního dvora ve věci C-480/13, je stejný jako výrobek, jehož zařazení do kombinované nomenklatury je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) č. 827/2011.

(4)

Je proto vhodné zrušit prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011, aby se zamezilo možným rozdílům v sazebním zařazení modré polymethinové barvy (fluorescenční barvy) zředěné ve směsi rozpouštědel ethylenglykolu a methanolu a aby se zajistilo jednotné uplatňování kombinované nomenklatury v rámci Unie.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 by proto mělo být zrušeno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2011 ze dne 12. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 211, 18.8.2011, s. 9).

(3)  Rozsudek ze dne 17. července 2014, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, body 42, 44 a 45.