30.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/140

ze dne 29. ledna 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o nerušené prostředí v pilotním prostoru, a kterým se uvedené nařízení opravuje

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provozovatelé a personál zapojení do provozu některých letadel musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v bodě 8.b přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) stanoví podmínky bezpečného provozu letadel.

(3)

Za účelem zmírnění rizik spojených s možnými chybami v důsledku rušivých vlivů nebo rozptylování letové posádky během některých fází letu by provozovatelé měli mít povinnost zajistit, aby členové posádky nemuseli v kritických fázích letu vykonávat jiné činnosti než činnosti nezbytné pro bezpečný provoz letadla.

(4)

Nařízení (EU) č. 965/2012 stanoví nejvyšší počet osob, které je možno přepravovat na palubě letadla v rámci zvláštního provozu. Tento nejvyšší počet však není opodstatněn bezpečnostními důvody. Ustanovení čl. 5 odst. 7 by proto mělo být přizpůsobeno.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 71/2014 (3) vložilo do nařízení (EU) č. 965/2012 článek 9a. Do téhož nařízení následně nařízení Komise (EU) č. 83/2014 (4) vložilo druhý článek 9a, který měl být ve skutečnosti označen jako článek 9b. Z důvodu srozumitelnosti a právní jistoty by článek 9a, který byl vložen nařízením (EU) č. 83/2014, měl být nahrazen a správně označen.

(6)

Aby byla zajištěna právní jistota a soudržnost s výrazy použitými v nařízení (ES) č. 216/2008, je třeba v některých jazycích opravit některé výrazy použité v nařízení (EU) č. 965/2012.

(7)

Nařízení (EU) č. 965/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku (5) vydaném Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1.

Článek 5 se mění takto:

a)

[netýká se českého znění];

b)

v odstavci 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jiné letouny a vrtulníky, jakož i balony a kluzáky, v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze VII.“

;

c)

v odstavci 7 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Kromě členů posádky nesmí být na palubě letadla přepravovány jiné osoby, než které jsou nezbytné pro účel letu.“.

2.

Článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 jsou letadla uvedená v čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letouny, provozována podle podmínek stanovených v rozhodnutí Komise K(2009) 7633 ze dne 14. října 2009, jsou-li používána pro účely provozu v CAT.“

;

b)

v odstavci 4a se úvodní část nahrazuje tímto:

„4a.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 a 6 lze v souladu s přílohou VII s jinými než složitými motorovými letouny a vrtulníky, balony a kluzáky provádět tyto lety:“

.

3.

Článek 9a, který byl vložen nařízením (EU) č. 83/2014, se nahrazuje tímto:

„Článek 9b

Přezkum

Agentura bude provádět průběžný přezkum účinnosti ustanovení týkajících se omezení doby letové služby a služby a požadavků na dobu odpočinku v přílohách II a III. Do 18. února 2019 vypracuje agentura první zprávu o výsledcích tohoto přezkumu.

Tento přezkum využívá vědeckých odborných poznatků a je založen na provozních údajích shromážděných za pomoci členských států dlouhodobě ode dne, od kterého se toto nařízení použije.

Při přezkumu se posoudí dopad na pozornost posádek letadel alespoň v následujících situacích:

a)

služba delší než 13 hodin v nejpříznivějším období dne;

b)

služba delší než 10 hodin v méně příznivém období dne;

c)

služba delší než 11 hodin pro členy posádky v neznámém stavu aklimatizace;

d)

služby zahrnující vysoký počet úseků letu (více než 6);

e)

služby jako pohotovost či letová záloha, po kterých následuje letová služba a

f)

rušivé rozvrhy.“

.

4.

Přílohy I, III, IV, VI a VIII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 965/2012 se opravuje takto:

1.

[netýká se českého znění];

2.

přílohy II, III, IV, VII a VIII se opravují v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 3 článku 1 se však použije ode dne 18. února 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 71/2014 ze dne 27. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 23, 28.1.2014, s. 27).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 28, 31.1.2014, s. 17).

(5)  Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 05/2013 ze dne 10. června 2013 k nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k postupům pro zajištění nerušeného prostředí v pilotním prostoru.


PŘÍLOHA I

Přílohy I, III, IV, VI a VIII nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

V příloze I se vkládá nový bod 109a, který zní:

„109a.

‚Nerušeným prostředím v pilotním prostoru‘ se rozumí každý časový úsek, kdy členové letové posádky nejsou rušeni nebo rozptylováni, s výjimkou záležitostí, které mají rozhodující význam pro bezpečný provoz letadla nebo bezpečnost osob na palubě;“

.

2)

V příloze III (část ORO):

a)

v článku ORO.GEN.110 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

Provozovatel zavede postupy a pokyny pro bezpečný provoz jednotlivých typů letadel obsahující povinnosti pozemního personálu a členů posádek pro všechny druhy provozu na zemi i za letu. Tyto postupy a pokyny nesmí od členů posádky vyžadovat, aby vykonávali v kritických fázích letu jiné činnosti než činnosti nezbytné pro bezpečný provoz letadla. Zahrnují též postupy a pokyny pro zajištění nerušeného prostředí v pilotním prostoru.“

;

b)

v článku ORO.MLR.105 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Seznam minimálního vybavení (MEL) je vytvořen podle bodu 8.a.3 přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 na základě příslušného základního seznamu minimálního vybavení (MMEL) vymezeného podle údajů vypracovaných v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012. Pokud nebyl základní seznam minimálního vybavení vytvořen jako součást údajů provozní vhodnosti, může seznam minimálního vybavení vycházet z příslušného základního seznamu minimálního vybavení přijatého státem provozovatele, nebo případně státem zápisu do rejstříku.“

.

3)

V příloze IV (část CAT) se vkládá nový článek, který zní:

„CAT.GEN.MPA.124   Pojíždění letadel

Provozovatel zavede postupy pro pojíždění letadel s cílem zajistit bezpečný provoz a zvýšit bezpečnost dráhy.“

.

4)

V příloze VI (část NCC) se vkládá nový článek, který zní:

„NCC.GEN.119   Pojíždění letadel

Provozovatel zavede postupy pro pojíždění s cílem zajistit bezpečný provoz a zvýšit bezpečnost dráhy.“

.

5)

V příloze VIII (část SPO) se vkládá nový článek, který zní:

„SPO.GEN.119   Pojíždění letadel

Provozovatel zavede postupy pro pojíždění letadel s cílem zajistit bezpečný provoz a zvýšit bezpečnost dráhy.“

.

PŘÍLOHA II

Přílohy II, III, IV, VII a VIII nařízení (EU) č. 965/2012 se opravují takto:

1)

V příloze II:

a)

[netýká se českého znění];

b)

článek ARO.GEN.300 písm. a) bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)

průběžný soulad s platnými požadavky na neobchodní provozovatele jiných než složitých motorových letadel, a“

.

2)

V příloze III:

a)

[netýká se českého znění];

b)

[netýká se českého znění];

c)

[netýká se českého znění];

d)

článek ORO.FC.230 písm. b) bod 4 se nahrazuje tímto:

„4)

Členové letové posádky, kteří se podílejí na letech na jiných než složitých motorových vrtulnících ve dne a navigovaných s referencí podle viditelných orientačních bodů, mohou absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem pouze na jednom z typů, k nimž mají kvalifikaci. Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem se provádí vždy na typu, který byl při přezkoušení odborné způsobilosti nejdéle nepoužit. Příslušné typy vrtulníků, které mohou být sloučeny pro účely přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, jsou uvedeny v provozní příručce.“

;

e)

[netýká se českého znění].

3)

V příloze IV:

a)

[netýká se českého znění];

b)

[netýká se českého znění];

c)

článek CAT.OP.MPA.105 písm. b) bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

jiné než složité motorové letouny, a“

;

d)

[netýká se českého znění];

e)

článek CAT.OP.MPA.135 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

Ustanovení písm. a) bodu 1 se nevztahuje na provoz jiných než složitých motorových letadel podle pravidel VFR ve dne u letů, které vzlétají a přistávají na stejném letišti nebo provozním místě.“

;

f)

[netýká se českého znění].

4)

V příloze VII:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„NEOBCHODNÍ LETOVÝ PROVOZ S JINÝMI NEŽ SLOŽITÝMI MOTOROVÝMI LETADLY“

;

b)

[netýká se českého znění].

5)

V příloze VIII:

a)

[netýká se českého znění];

b)

[netýká se českého znění];

c)

[netýká se českého znění];

d)

[netýká se českého znění];

e)

[netýká se českého znění].