1.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/27


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

( Úřední věstník Evropské unie L 12 ze dne 17. ledna 2015 )

Strana 37, čl. 37 odst. 1 první pododstavec písm. b):

místo:

„b)

částka zahrnuje všechna celá čísla, včetně nuly;“,

má být:

„b)

součet zahrnuje všechna celá čísla, včetně nuly;“.

Strana 64, čl. 93 písm. d):

místo:

„d)

d1 označuje očekávanou průměrnou míru invalidity nebo míru nemocnosti ve dvanácti měsících po následujících dvanácti měsících vážené pojistnou částkou;“,

má být:

„d)

d2 označuje očekávanou průměrnou míru invalidity nebo míru nemocnosti ve dvanácti měsících po následujících dvanácti měsících vážené pojistnou částkou;“.

Strana 88, čl. 136 odst. 2 písm. b):

místo:

„b)

CorrNL(i,j) označuje korelační parametr neživotního upisovacího rizika pro podmoduly i a j;“,

má být:

„b)

CorrNL(i,j) označuje korelační parametr životního upisovacího rizika pro podmoduly i a j;“.

Strana 111, čl. 176 odst. 1:

místo:

„1.   Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů SCRbonds se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu rizikového faktoru stressi v hodnotě každého dluhopisu nebo úvěru i jiného než hypoteční úvěry, jež splňují požadavky článku 191, a to včetně bankovních vkladů jiných než hotovost v bankách uvedených v čl. 189 odst. 2 písm. b).“,

má být:

„1.   Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů SCRbonds se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu stressi v hodnotě každého dluhopisu nebo úvěru i jiného než hypoteční úvěry, jež splňují požadavky článku 191, a to včetně bankovních vkladů jiných než hotovost v bankách uvedených v čl. 189 odst. 2 písm. b).“

Strana 116, čl. 178 odst. 1 první věta:

místo:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1 se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu rizikového faktoru stressi v hodnotě každé sekuritizované pozice i typu 1.“,

má být:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1 se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu stressi v hodnotě každé sekuritizované pozice i typu 1.“

Strana 116, čl. 178 odst. 2 první věta:

místo:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2 se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu rizikového faktoru stressi v hodnotě každé sekuritizované pozice i typu 2.“,

má být:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2 se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu stressi v hodnotě každé sekuritizované pozice i typu 2.“

Strana 116, čl. 178 odst. 3 první věta:

místo:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u resekuritizovaných pozic se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu rizikového faktoru stressi v hodnotě každé resekuritizované pozice i.“,

má být:

„Kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u resekuritizovaných pozic se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého relativního poklesu stressi v hodnotě každé resekuritizované pozice i.“

Strana 121, čl. 184 odst. 2:

místo:

„a)

hodnota účastí podle čl. 92 odst. 2 směrnice 2009/138/ES ve finančních a úvěrových institucích, která je odečtena od kapitálu podle článku 68 tohoto nařízení;

b)

expozic zahrnutých do oblasti působnosti modulu rizika selhání protistrany;

c)

odložených daňových pohledávek;

d)

nehmotných aktiv.“,

má být:

„c)

hodnota účastí podle čl. 92 odst. 2 směrnice 2009/138/ES ve finančních a úvěrových institucích, která je odečtena od kapitálu podle článku 68 tohoto nařízení;

d)

expozic zahrnutých do oblasti působnosti modulu rizika selhání protistrany;

e)

odložených daňových pohledávek;

f)

nehmotných aktiv.“

Strana 169, čl. 270 odst. 2:

místo:

„2.   Povinnosti funkce zajišťování shody s předpisy zahrnují posuzování přiměřenosti opatření, jež pojišťovna nebo pojišťovna přijímá, aby se předešlo nedodržení předpisů.“,

má být:

„2.   Povinnosti funkce zajišťování shody s předpisy zahrnují posuzování přiměřenosti opatření, jež pojišťovna nebo zajišťovna přijímá, aby se předešlo nedodržení předpisů.“

Strana 182, čl. 296 odst. 2 písm. a):

místo:

„a)

amostatně pro každý podstatný druh pojištění hodnotu technických rezerv, včetně výše nejlepšího odhadu a rizikové marže, stejně jako popis podkladů, metod a hlavních předpokladů používaných při jejich oceňování pro účely solventnosti;“,

má být:

„a)

samostatně pro každý podstatný druh pojištění hodnotu technických rezerv, včetně výše nejlepšího odhadu a rizikové marže, stejně jako popis podkladů, metod a hlavních předpokladů používaných při jejich oceňování pro účely solventnosti;“.

Strana 190, čl. 308 odst. 5 písm. c):

místo:

„c)

informace o zásadách zajišťování shody s předpisy vypracovaných podle článku 207 tohoto nařízení, postupu pro přezkum těchto zásad, četnosti přezkumu a všech významných změnách těchto zásad během období, o němž se podává zpráva.“,

má být:

„c)

informace o zásadách zajišťování shody s předpisy vypracovaných podle článku 270 tohoto nařízení, postupu pro přezkum těchto zásad, četnosti přezkumu a všech významných změnách těchto zásad během období, o němž se podává zpráva.“

Strana 281, příloha XVII oddíl F odstavec 5:

místo:

„platí-li odst. 3 písm. f),

jinak“,

má být:

„pokud se použije odst. 3 písm. f),

v jiných případech“.