7.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/9

ze dne 6. ledna 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 písm. b), c), d) a g), čl. 18 odst. 3 písm. b) bod i), čl. 19 odst. 4 písm. c), čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6 písm. d), čl. 23 odst. 3, čl. 27 písm. c), čl. 31 odst. 2, čl. 40 písm. f), čl. 41 odst. 3 a čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Uvedené nařízení rovněž stanoví konečný bod výrobního řetězce určitých získaných produktů, po kterém se na ně již nevztahují požadavky zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla pro nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně pravidel o přijímání alternativních metod pro využívání nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a požadavků pro uvádění organických hnojiv a některých dalších vedlejších produktů živočišného původu na trh.

(3)

V souladu s čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou členské státy povolit sběr, přepravu a neškodné odstraňování materiálu kategorie 3 uvedeného v čl. 10 písm. f) zmíněného nařízení jinými prostředky stanovenými v kapitole IV přílohy VI nařízení (EU) č. 142/2011. V souladu s čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 142/2011 byla tato možnost omezena na přechodné období do 31. prosince 2014. Sběr, přepravu a neškodné odstranění jinými prostředky stanovenými v kapitole IV přílohy VI nařízení (EU) č. 142/2011 povolují některé členské státy v případě malých množství zmetkových potravin do 20 kg za týden.

(4)

Nejsou-li hlášeny žádné negativní důsledky pro zdraví zvířat a s ohledem na skutečnost, že v některých případech by neškodné odstranění v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1069/2009 bylo ve srovnání s neškodným odstraněním v místě nepřijatelně obtížné, jeví se jako odůvodněné stanovit dočasnou odchylku jako trvalé řešení, pokud takové neškodné odstranění nezpůsobí nepřijatelné zdravotní riziko. Článek 15 nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro použití ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) nařízení (ES) č. 1069/2009, by proto měl být doplněn o odkaz na opatření stanovená v kapitole IV přílohy VI nařízení (EU) č. 142/2011, jež by rovněž měla být odpovídajícím způsobem změněna. Po konzultaci s členskými státy a organizacemi zúčastněných stran by možnost, že členské státy mohou rozhodnout, že zvýší objem na nejvýše 50 kg týdně, měla být zrušena, jestliže se dočasná odchylka stane trvalým řešením. Kromě toho by mělo být zrušeno ustanovení čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 142/2011.

(5)

Vzhledem k nízkému riziku možného styku hospodářských zvířat s organickými hnojivy a půdními přídavky, s nimiž manipulují někteří provozovatelé a uživatelé, zejména pokud působí mimo potravinový a krmivový řetězec, by příslušné orgány měly mít možnost osvobodit tyto provozovatele a uživatele od registrační povinnosti podle článku 23 nařízení (ES) č. 1069/2009. Tito provozovatelé a uživatelé by měli být doplněni na seznam provozovatelů osvobozených od ohlašovací povinnosti ve vztahu k příslušným orgánům v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 142/2011. Ustanovení čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 142/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

U pěstebních substrátů, včetně zahrádkářské zeminy, s nízkým obsahem vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, jež jsou balené k použití konečným spotřebitelem, nehrozí riziko, že budou používány jako krmivo pro hospodářská zvířata. Omezení obsahu získaných produktů materiálů kategorie 2 nebo 3 v pěstebních substrátech, včetně zahrádkářské zeminy, na méně než 5 % objemových snižuje riziko použití jako krmiva pro hospodářská zvířata, neboť vysoký obsah půdy a jiných materiálů činí tyto produkty nepoživatelnými pro hospodářská zvířata. Při výrobě pěstebních substrátů se smí používat zpracovaný hnůj. Nesmí však být jedinou složkou pěstebních substrátů. Jeho obsah v pěstebních substrátech by neměl činit více než 50 % objemových. Zpracovaný hnůj se nesmí používat k výrobě pěstebních substrátů v případě, kdy místo původu podléhá zákazu z důvodu podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska závažného přenosného onemocnění postihujícího hospodářská zvířata. Proto tyto produkty mohou být osvobozeny od veterinárních kontrol pro uvádění na trh jinak než dovozem. Ustanovení čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 142/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Definice „meziproduktů“ v bodě 35 a „vzorků zboží“ v bodě 39 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 by měly být upřesněny, aby se zabránilo neopodstatněným překážkám obchodu. Definice „meziproduktů“ zahrnuje rovněž místo určení meziproduktů. Je vhodné rozšířit stávající definici o možná další použití v kosmetickém průmyslu. Získané produkty, jež splňují požadavky směrnice Rady 76/768/EHS (3), mohou být v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009 prohlášeny za konečný bod výrobního řetězce. Kromě toho je třeba ujasnit, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu může do EU vstoupit jako vzorek zboží pro účely krmných pokusů, zkoušení strojů nebo zařízení. Definice „meziproduktů“ v bodě 35 a „vzorků zboží“ v bodě 39 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Ačkoli v souladu s čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 1069/2009 jsou koňovití považováni za hospodářská zvířata, existuje mezi některými konkrétními zvířaty této čeledi a jejich chovateli zvláště úzký vztah. Je proto odůvodněné, aby bylo umožněno spalovat těla mrtvých koňovitých ve spalovnách schválených za tímto účelem příslušným orgánem, a to za podmínky, že dané zvíře pochází z hospodářství, jež nepodléhá zákazům v souvislosti s nákazami podléhajícími povinnému hlášení. Směrnice Rady 2009/156/ES (4) stanoví veterinární pravidla mimo jiné pro přesun koňovitých, včetně podmínek pro identifikaci koňovitých. Individuální spalování v nízkokapacitních spalovnách je možné pouze v případě mrtvých koňovitých, kteří splňují ustanovení uvedené směrnice. Kapitola III přílohy III nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Podle čl. 13 písm. g) nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou být vedlejší produkty živočišného původu pocházející z vodních živočichů materiálu kategorie 2 zesilážovány, zkompostovány nebo přeměněny na bioplyn. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) zveřejnil vědecké stanovisko týkající se hodnocení nové zpracovatelské metody pro vedlejší produkty živočišného původu materiálů kategorie 2 rybího původu (5). Podle stanoviska EFSA jsou rizika, jež způsobují materiály kategorie 2 rybího původu, díky této zpracovatelské metodě přiměřeně snížena, což umožňuje použití získaných produktů k výrobě organických hnojiv, jejich zkompostování nebo přeměnu na bioplyn nebo použití k výrobě krmiva pro kožešinová zvířata nebo jiná zvířata, která nejsou určena k lidské spotřebě. EFSA ve svém stanovisku dospěl k závěru, že nedojde ke zvýšení rizika, pokud se tato zpracovatelská metoda uplatní i v případě zpracování vedlejších produktů pocházejících z vodních živočichů materiálů kategorie 3. Materiál kategorie 3 získaný z vodních živočichů proto může být určen pro účely uvedené v článku 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.

(10)

S ohledem na úspěšný výsledek posouzení rizik, jež EFSA provedl, by zesilážování materiálu z ryb mělo být přidáno na seznam alternativních zpracovatelských metod v kapitole IV přílohy IV nařízení (EU) č. 142/2011. Příloha IV nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Zbytky rozkladu a kompost živočišného původu mohou být v praxi smíchány s materiály, které nejsou živočišného původu. Provozovatelé by měli vědět, jaké předpisy se vztahují na neškodné odstraňování takových zbytků rozkladu a kompostu. Kromě toho je třeba vyjasnit, ve kterých případech mohou být kompost a zbytky rozkladu získané z odpadu ze stravovacích zařízení neškodně odstraněny na povolené skládce. Kapitola III přílohy V nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Chorvatsko oznámilo seznam druhů divokých mrchožravých ptáků, na něž by se měla vztahovat odchylka týkající se zvláštních krmných účelů stanovená v článku 18 nařízení (ES) č. 1069/2009. Seznam druhů mrchožravých ptáků v příloze VI nařízení (EU) č. 142/2011 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(13)

EFSA provedl posouzení rizika spojeného s kompostováním v uzavřených boxech a následným spalováním prasat uhynulých v hospodářství (6) a dospěl k závěru, že kompostování v uzavřených boxech, na něž je odkazováno v rámci alternativních parametrů stanovených v příloze V kapitole III oddíle 2 nařízení (EU) č. 142/2011, není dostatečným ošetřením pro bezpečné odstranění materiálu kategorie 2, a nemůže být tudíž uvedeno v kapitole IV přílohy IV uvedeného nařízení jako alternativní zpracovatelská metoda. Na základě výše zmíněného posouzení, jež EFSA provedl, by „aerobní fermentace a skladování prasat uhynulých v hospodářství s následným spalováním nebo spoluspalováním“ měly být považovány za specifickou metodu uchovávání v uzavřených prostorách pro účely skladování vedlejších produktů živočišného původu až do jejich následného neškodného odstranění v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009. Aby bylo možné rozlišit tuto metodu od schválených metod kompostování a aby nebylo nutné absolvovat postup schválení požadovaný pro zařízení na kompostování podle přílohy V nařízení (EU) č. 142/2011, je vhodné zahrnout tuto metodu do nové kapitoly v příloze IX uvedeného nařízení, společně s metodou „hydrolýza s následným neškodným odstraněním“, jež je v současné době uvedena v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě H a která je založena na stejných principech. Kromě toho by odkaz na přílohu IV v příloze XVI kapitole II oddíle 11 měl být odpovídajícím způsobem upraven. Přílohy IV, IX a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(14)

Na tavené/škvařené tuky z materiálu kategorie 3 se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy X kapitoly II oddílu 3 nařízení (EU) č. 142/2011. Neexistují však žádné veterinární důvody pro zákaz zpracování materiálu kategorie 3 z vodních živočichů a vedlejších produktů živočišného původu z vodních živočichů podle čl. 10 písm. i) a j) nařízení (ES) č. 1069/2009 spolu s vedlejšími produkty živočišného původu získanými ze suchozemských zvířat na smíchané tavené/škvařené tuky. Proto by mělo být možné použít materiály kategorie 3 z vodních živočichů a vedlejších produktů živočišného původu z vodních živočichů podle čl. 10 písm. i) a j) nařízení (ES) č. 1069/2009 k výrobě taveného/škvařeného tuku. Ustanovení přílohy X kapitoly II oddílu 3 bodu A podbodu 1 nařízení (EU) č. 142/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Požadavky na tepelné ošetření kalu z odstředivky nebo separátoru, jenž může být později použit jako organické hnojivo nebo k výrobě organických hnojiv a uveden na trh, jsou stanoveny v příloze X kapitole II oddíle 4 části III nařízení (EU) č. 142/2011. Je vhodné zavést odchylku, aby příslušný orgán mohl povolit alternativní parametry pro tepelné ošetření kalu z odstředivky nebo separátoru určeného pro použití v rámci členských států, pokud provozovatelé mohou prokázat, že tepelné ošetření provedené podle alternativních parametrů zaručuje přinejmenším stejné snížení rizika jako ošetření provedené podle již zavedených parametrů použitelných pro uvádění na trh. Ustanovení přílohy X kapitoly II oddílu 4 části III nařízení (EU) č. 142/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Meziprodukty mohou být použity mimo jiné k výrobě laboratorních činidel nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro zvířata. Po kontrolách na stanovišti hraniční kontroly v souladu s článkem 4 směrnice Rady 97/78/ES (7) musí být produkt přepraven přímo do registrovaného zařízení nebo podniku určení. Aby byly objasněny požadavky na dovoz meziproduktů, měla by být odpovídajícím způsobem změněna příloha XII nařízení (EU) č. 142/2011.

(17)

Krevní výrobky určené k výrobě krmiva pro hospodářská zvířata, včetně sprejově sušené krve a krevní plazmy prasat, musí být vyrobeny v souladu s přílohou X kapitolou II oddílem 2 nařízení Komise (EU) č. 142/2011. S odkazem na bod B uvedeného oddílu musí být krevní výrobky podrobeny některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, které jsou stanoveny v příloze IV kapitole III uvedeného nařízení, nebo jiné metodě, která zaručuje, že krevní výrobky splňují mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v příloze X kapitole I nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Nařízení (EU) č. 142/2011 rovněž stanoví, konkrétně ve druhém řádku šestého sloupce tabulky 1 v příloze XIV kapitole I oddíle 1, že krevní výrobky, které nejsou určeny k lidské spotřebě a které lze použít jako krmivo, musí být provázeny veterinárním osvědčením v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v příloze XV kapitole 4 bodě B, pokud jsou určeny k odeslání do Unie nebo k tranzitu přes Unii.

(18)

V Asii, Severní Americe, Karibiku a ve Střední a Jižní Americe byla nahlášena epizootická diarrhoea prasat, včetně infekce prasat virem epizootické diarrhoey prasat a deltakoronavirem prasat. Na území Unie nebyl deltakoronavirus prasat ještě nikdy zjištěn. Za příčinu šíření viru se považuje nevhodné tepelné ošetření nebo kontaminace po tepelném ošetření sprejově sušené krve a krevní plazmy prasat, což je tradiční složka krmiva pro selata.

(19)

Komise, jednajíce z vlastního podnětu, přijala prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2014 (8) jako prozatímní ochranné opatření s ohledem na bezpečnost sprejově sušené krve a krevní plazmy prasat určené k výrobě krmiva pro prasata. Vzhledem k tomu, že riziko pro zdraví zvířat přetrvá, je třeba přezkoumat požadavky na dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy prasat určené k výrobě krmiva pro prasata a prozatímní opatření uplatnit jako trvalý požadavek.

(20)

Vědecká pozorování ukazují, že prasečí koronaviry se ve výkalech prasat inaktivují při zahřátí na teplotu 71 °C, kterou je nutné udržovat po dobu 10 minut, nebo jsou-li ponechány při pokojové teplotě 20 °C po dobu 7 dnů. Virus nepřežil v experimentálně infikovaném suchém krmivu skladovaném při pokojové teplotě 24 °C déle než 2 týdny. V Unii a ve třetích zemích se pro sprejově sušenou krev a krevní plazmu obecně používá teplota 80 °C, a to zahřátím celé hmoty.

(21)

Na základě těchto dostupných informací se jeví jako vhodné požadovat, aby sprejově sušená krev a krevní plazma prasat dovezená ze třetích zemí a určená ke krmení prasat byla podrobena ošetření vysokou teplotou a následnému skladování po určitou dobu při pokojové teplotě, aby se tak zmírnilo riziko kontaminace po ošetření.

(22)

Dovoz kostí a výrobků z nich (kromě kostní moučky), rohů a výrobků z nich (kromě rohové moučky) a kopyt a paznehtů a výrobků z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů), které nejsou určeny k použití jako krmná surovina, organická hnojiva nebo půdní přídavky, by rovněž měl být povolen, pokud jsou tyto materiály přepravovány letadlem a jestliže splňují požadavky stanovené v článku 41 nařízení (ES) č. 1069/2009. Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(23)

S ohledem na změnu definice „meziproduktů“ a dodatečné požadavky týkající se dovozu krevních výrobků by měl být odpovídajícím způsobem změněn vzor prohlášení o dovozu ze třetích zemí týkajícího se meziproduktů a vzor veterinárního osvědčení pro dovoz krevních výrobků určených jako krmná surovina. Ustanovení přílohy XV kapitoly 4 bodu B a kapitoly 20 nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(24)

Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by být stanoveno přechodné období, během nějž by měl být dovoz meziproduktů, na něž se použijí ustanovení nařízení (EU) č. 142/2011 ve znění tohoto nařízení, přijímán členskými státy v souladu s pravidly platnými před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V článku 15 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 1069/2009 mohou členské státy povolit sběr, přepravu a neškodné odstraňování malých množství materiálů kategorie 3 podle čl. 10 písm. f) uvedeného nařízení prostředky uvedenými v čl. 19 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, pokud jsou splněny požadavky pro neškodné odstranění jinými prostředky stanovené v kapitole IV přílohy VI tohoto nařízení.“

2)

V článku 19 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v kapitole III, pokud skladují získané produkty pro určitá plánovaná použití podle čl. 24 odst. 1 písm. j) uvedeného nařízení;

d)

v kapitole V, pokud v hospodářství skladují vedlejší produkty živočišného původu určené k následnému neškodnému odstranění podle článku 4 uvedeného nařízení.“

3)

Ustanovení čl. 20 odst. 4 se mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

provozovatele, kteří používají malá množství materiálů kategorie 2 a 3 uvedených v článcích 9 a 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo produktů z nich získaných za účelem přímé dodávky produktů v rámci regionu konečnému spotřebiteli, na místní trh nebo místním maloobchodním zařízením, pokud se příslušný orgán domnívá, že taková činnost nepředstavuje riziko rozšíření žádného závažného přenosného onemocnění na člověka nebo zvířata; toto písmeno se nepoužije, pokud se tyto materiály používají jako krmivo pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová;“

b)

doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:

„e)

uživatele organických hnojiv nebo půdních přídavků v místech, kde nejsou držena hospodářská zvířata;

f)

provozovatele, kteří manipulují s organickými hnojivy nebo půdními přídavky a distribuují je, a to výhradně v maloobchodním balení připraveném k prodeji o váze nejvýše 50 kg pro použití mimo krmivový a potravinový řetězec.“

4)

V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Na uvádění těchto produktů na trh se nevztahují žádné veterinární podmínky:

a)

guáno z volně žijících mořských ptáků, posbírané v Unii nebo dovezené ze třetích zemí;

b)

pěstební substráty připravené k prodeji, jiné než dovezené pěstební substráty, obsahující méně než:

i)

5 % objemových získaných produktů materiálu kategorie 3 nebo materiálu kategorie 2 jiných než zpracovaný hnůj,

ii)

50 % objemových zpracovaného hnoje.“

5)

V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Provozovatel nebo vlastník zařízení nebo podniku v místě určení meziproduktů nebo jeho zástupce musí meziprodukty používat a/nebo odesílat výhradně k použití ve výrobě v souladu s definicí meziproduktů podle přílohy I bodu 35.“

6)

V článku 36 se zrušuje odstavec 3.

7)

Přílohy I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV a XVI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 27. září 2015 se zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů doprovázené formulářem prohlášení vyplněného a podepsaného podle vzoru, který je stanoven v příloze XV kapitole 20 nařízení (EU) č. 142/2011 ve verzi před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále přijímají pro dovoz do Unie, pokud byla tato prohlášení vyplněna a podepsána před 27. červencem 2015.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 23. února 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. ledna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169).

(4)  Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2011; 9(9):2389 [11 s.].

(6)  EFSA Journal 2012; 10(2):2559 [11 s.].

(7)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2014 ze dne 8. května 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 52).


PŘÍLOHA

Přílohy I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

bod 35 se nahrazuje tímto:

„35.

meziproduktem‘ se rozumí získaný produkt:

a)

který je určen k použití při výrobě léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků pro lékařské a veterinární účely, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro lékařské a veterinární účely, laboratorních činidel nebo kosmetických prostředků následujícím způsobem:

i)

jako materiál ve výrobním procesu nebo v konečné výrobě konečného výrobku,

ii)

při validaci nebo ověřování během výrobního procesu nebo

iii)

při kontrole kvality konečného výrobku;

b)

jehož fáze návrhu, zpracování a výroby byly řádně dokončeny, a je tedy možné pokládat jej za získaný produkt a přizpůsobit materiál přímo nebo jako složku produktu účelům podle písmene a);

c)

který však vyžaduje některé další výrobní nebo zpracovatelské úkony, jako je míšení, potahování, montování nebo balení, aby byl podle potřeby připraven k uvedení na trh nebo do provozu jako léčivý přípravek, veterinární léčivý přípravek, zdravotnický prostředek pro lékařské a veterinární účely, aktivní implantabilní zdravotnický prostředek, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro lékařské a veterinární účely, laboratorní činidlo nebo kosmetické prostředky;“

;

b)

bod 39 se nahrazuje tímto:

„39.

vzorky zboží‘ se rozumějí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty určené pro konkrétní studie nebo analýzy, schválené příslušným orgánem v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, které mají sloužit k provádění výrobního procesu včetně zpracování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, k vývoji krmiv, krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo získaných produktů nebo ke zkoušení strojů nebo zařízení;“

;

c)

bod 58 se nahrazuje tímto:

„58.

zpracovatelským zařízením‘ se rozumějí prostory nebo vybavení pro zpracování vedlejších produktů živočišného původu, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, v nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu zpracovávány v souladu s přílohou IV a/nebo přílohou X;“

;

d)

doplňuje se nový bod 59, který zní:

„59.

pěstebními substráty‘ se rozumějí materiály, včetně zahrádkářské zeminy, jiné než půda in situ, v nichž se pěstují rostliny a které se používají nezávisle na půdě in situ.“

2)

V příloze III kapitole III se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

používána pouze k neškodnému odstraňování:

i)

mrtvých zvířat v zájmovém chovu uvedených v čl. 8 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 1069/2009,

ii)

materiálů kategorie 1 uvedených v čl. 8 písm. b), e) a f), materiálů kategorie 2 uvedených v článku 9 nebo materiálů kategorie 3 uvedených v článku 10 uvedeného nařízení a

iii)

jednotlivě identifikovaných mrtvých koňovitých z hospodářství nepodléhajících veterinárním omezením podle čl. 4 odst. 5 nebo článku 5 směrnice 2009/156/ES, je-li to daným členským státem povoleno;“

.

3)

V příloze IV se kapitola IV mění takto:

a)

oddíl 2 se mění takto:

i)

bod H se zrušuje,

ii)

doplňuje se nový bod, který zní:

„K.   Silážování materiálu z ryb

1.   Výchozí materiály

V tomto procesu lze použít pouze tyto vedlejší produkty získané z vodních živočichů:

a)

materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. f) bodech i) a iii) nařízení (ES) č. 1069/2009;

b)

materiály kategorie 3.

2.   Zpracovatelská metoda

2.1

Materiály určené k ošetření, nasekané nebo pomleté, se denně a bez zbytečného prodlení sbírají v akvakulturních hospodářstvích a zařízeních na zpracování potravin a poté podrobují silážování při hodnotě pH 4 nebo nižší s kyselinou mravenčí nebo jinou organickou kyselinou povolenou v souladu s právními předpisy týkajícími se krmiv. Výsledná rybí siláž musí být suspenzí částí vodních živočichů zkapalněných působením endogenních enzymů s přídavkem kyseliny. Aby se zamezilo mikrobiálnímu znehodnocení, musí být bílkoviny vodních živočichů pomocí enzymů a kyseliny redukovány na menší rozpustné jednotky. Zesilážovaný materiál je přepraven do zpracovatelského zařízení.

2.2

Ve zpracovatelském zařízení musí být zesilážovaný materiál vodních živočichů rozváděn potrubím do uzavřených skladovacích nádrží. Nežli může být provedeno tepelné ošetření, musí se nechat uplynout inkubační doba nejméně 24 hodin při hodnotě pH 4 nebo nižší. Před tepelným ošetřením musí mít siláž vodních živočichů hodnotu pH 4 nebo nižší a velikost částic musí být po filtraci nebo maceraci v zařízení menší než 10 mm. Během zpracování musí být siláž předehřáta na teplotu vyšší než 85 °C, po čemž následuje inkubace v délce 25 minut v izolované nádobě, aby se na teplotu 85 °C zahřála celá hmota rybího materiálu. Tento proces musí probíhat v uzavřené výrobní lince s nádržemi a potrubím.

2.3

Před udělením povolení musí příslušný orgán posoudit stálý písemný postup provozovatele uvedený v čl. 29 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.“

;

b)

v oddíle 3 bodě 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

ošetřením směsi prasečího a drůbežího hnoje vápnem, může být aplikován na půdu jako zpracovaný hnůj;“

;

c)

v oddíle 3 bodě 2 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

Konečný produkt pocházející ze silážování rybího materiálu může:

i)

v případě materiálů kategorie 2 být použit pro účely uvedené v čl. 13 písm. a) až d) a g) až i) nařízení (ES) č. 1069/2009 bez dalšího zpracování nebo jako krmivo pro zvířata uvedená v článku 18 nebo čl. 36 písm. a) bodě ii) uvedeného nařízení nebo

ii)

v případě materiálů kategorie 3 být použit pro účely uvedené v článku 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.“

4)

V příloze V kapitole III se oddíl 2 mění takto:

a)

v bodě 2 písm. b) se podbod x) nahrazuje tímto:

„x)

vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009, které prošly zpracováním, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004;“

;

b)

v bodě 2 písm. b) se doplňuje nový podbod xi), který zní:

„xi)

směsi produktů živočišného původu uvedených v bodě 2 písm. b) s materiály vedlejších produktů jiného než živočišného původu.“

;

c)

v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

má za to, že zbytky rozkladu nebo kompost představují nezpracovaný materiál, a uloží provozovatelům povinnost manipulovat s nimi v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a tímto nařízením, nebo, v případě kompostu nebo zbytků rozkladu získaných z odpadu ze stravovacích zařízení, je využít nebo neškodně odstranit v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.“

5)

Příloha VI se mění takto:

a)

v kapitole II oddíle 2 bodě 1 písm. a) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

jeden z těchto druhů mrchožravých ptáků v následujících členských státech:

Kód země

Členský stát

Živočišný druh

Místní název

Latinský název

BG

Bulharsko

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

orel královský

orel mořský

luňák hnědý

luňák červený

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila helíaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Řecko

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

orel královský

orel mořský

luňák hnědý

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Španělsko

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

orel iberský

luňák hnědý

luňák červený

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Francie

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

orel mořský

luňák hnědý

luňák červený

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Chorvatsko

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Itálie

orlosup bradatý

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

luňák hnědý

luňák červený

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Kypr

sup hnědý

sup bělohlavý

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugalsko

sup hnědý

sup mrchožravý

sup bělohlavý

orel skalní

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovensko

orel skalní

orel královský

orel mořský

luňák hnědý

luňák červený

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus“

b)

v kapitole IV se zrušuje druhý pododstavec.

6)

V příloze IX se doplňuje nová kapitola V, která zní:

„KAPITOLA V

METODY UCHOVÁVÁNÍ V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH

Oddíl 1

Obecná ustanovení

1.

Materiály vznikající uplatněním metody uchovávání v uzavřených prostorách mohou být použity nebo neškodně odstraněny pouze v členských státech, v nichž je daná metoda uchovávání v uzavřených prostorách povolena příslušným orgánem.

2.

Příslušný orgán členského státu dá výsledky úředních kontrol na žádost k dispozici příslušnému orgánu jiného členského státu, pokud je v tomto členském státě metoda uchovávání v uzavřených prostorách použita poprvé, aby zavedení nové metody uchovávání v uzavřených prostorách usnadnil.

Oddíl 2

Metodika

A.   Aerobní fermentace a skladování prasat uhynulých v hospodářství a některého dalšího materiálu z prasat s následným spalováním nebo spoluspalováním.

1.   Dotčené členské státy

Proces aerobní fermentace a skladování prasat uhynulých v hospodářství a některého dalšího materiálu z prasat s následným spalováním nebo spoluspalováním lze používat ve Francii, Irsku, Lotyšsku, Portugalsku a ve Spojeném království.

Po ukončení aerobní fermentace a skladování materiálu musí příslušný orgán dotčeného členského státu zajistit, aby byl tento materiál posbírán a neškodně odstraněn na území tohoto členského státu.

2.   Výchozí materiály

V tomto procesu lze použít pouze tyto materiály z prasat:

a)

materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. f) bodech i) až iii) nařízení (ES) č. 1069/2009;

b)

materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. h) nařízení (ES) č. 1069/2009.

Tato metoda je použitelná pouze pro neškodné odstraňování prasat pocházejících ze stejného hospodářství, pokud toto hospodářství nepodléhá omezením z důvodu podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska závažného přenosného onemocnění postihujícího prasata. Tuto metodu nelze použít v případě zvířat, jež uhynula v důsledku takového onemocnění nebo byla utracena za účelem tlumení nákaz, nebo v případě částí těchto zvířat.

3.   Metodika

3.1   Obecné zásady

V případě této metody se jedná o proces povolený příslušným orgánem.

Místo musí být uspořádáno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně životního prostředí, aby se zabránilo zápachům a rizikům pro půdu a podzemní vody.

Provozovatel musí:

a)

přijmout preventivní opatření zamezující přístupu zvířat a zavést zdokumentovaný program hubení škůdců;

b)

zavést postupy zabraňující šíření nákaz;

c)

zavést postupy zabraňující úniku použitých pilin mimo uzavřený systém.

Proces musí probíhat v uzavřeném systému, jejž tvoří několik boxů, které mají vodotěsnou podlahu a jsou ohraničeny pevnými stěnami. Veškerá odpadní voda musí být shromažďována; boxy musí být propojeny odtokovým potrubím vybaveným mřížkou o šířce 6 mm k zachycování pevných částic.

Velikost a počet boxů musí být přizpůsobeny úrovni úmrtnosti definované v rámci stálého písemného postupu podle čl. 29 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, přičemž kapacita musí být dostačující alespoň pro takové množství zvířat, jež v hospodářství uhyne během období osmi měsíců.

3.2   Fáze

3.2.1   Fáze plnění a skladování

Uhynulá prasata a jiný materiál z prasat musí být jednotlivě pokryty pilinami a navrstveny, až se box naplní. Nejprve musí být pokryto dno vrstvou pilin o tloušťce nejméně 30 centimetrů. Jatečně upravená těla a jiný materiál z prasat potom musí být položena na tuto první vrstvu pilin, přičemž každá vrstva jatečně upravených těl a jiného materiálu z prasat musí být pokryta vrstvou pilin o tloušťce nejméně 30 cm.

Pracovníci nesmí na skladovaný materiál vstupovat.

3.2.2   Fáze fermentace

Je-li box plný a vzrůst teploty umožňuje odbourávání všech měkkých tkání, začíná fermentace, jež musí trvat nejméně 3 měsíce.

Na konci fáze plnění a skladování a v průběhu celé fáze fermentace musí provozovatel sledovat teplotu v každém boxu pomocí tepelného čidla umístěného 40 až 60 cm pod povrchem poslední vrstvy hromady.

Elektronické snímání a sledování teploty musí být provozovatelem zaznamenáváno.

Na konci fáze plnění a skladování se prostřednictvím sledování teploty zjistí, zda je struktura hromady uspokojivá. Teplota musí být měřena pomocí automatického záznamového přístroje. Cílem je dosáhnout teploty 55 °C během tří po sobě jdoucích dnů, což je známkou toho, že fermentační proces probíhá, hromada je uspořádána účinně a fáze fermentace začala.

Provozovatel musí sledovat teplotu jednou denně, přičemž v závislosti na výsledku těchto měření musí být přijata tato opatření:

a)

zůstává-li teplota během tří po sobě jdoucích dnů na hodnotě 55 °C nebo vyšší, může být hromada po skončení fáze fermentace po dobu tří po sobě jdoucích měsíců odstraněna, nebo může v daném místě zůstat a být odstraněna později;

b)

není-li během tří po sobě jdoucích dnů dosaženo teploty 55 °C, musí provozovatel učinit opatření vymezená v rámci stálého písemného postupu podle čl. 29 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 1069/2009; v případě potřeby může příslušný orgán zpracovatelskou metodu ukončit a materiál musí být neškodně odstraněn v souladu s článkem 13 výše uvedeného nařízení.

Příslušný orgán může fázi skladování omezit lhůtou.

3.2.3   Přeprava a spalování nebo spoluspalování

Přeprava materiálu vzniklého po fázi fermentace do schváleného spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení podléhá kontrolám podle nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo směrnice 2008/98/ES.

B.   Hydrolýza s následným neškodným odstraněním

1.   Dotčené členské státy

Proces hydrolýzy s následným neškodným odstraněním lze použít v Irsku, Španělsku, Lotyšsku, Portugalsku a ve Spojeném království.

Po hydrolýze musí povolující příslušný orgán zajistit sběr a neškodné odstranění materiálů na území stejného výše uvedeného členského státu.

2.   Výchozí materiály

V tomto procesu lze použít pouze tyto materiály z prasat:

a)

materiály kategorie 2 uvedené v čl. 9 písm. f) bodech i) až iii) nařízení (ES) č. 1069/2009;

b)

materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. h) uvedeného nařízení.

Tato metoda je použitelná pouze pro neškodné odstraňování prasat, pokud pocházejí ze stejného hospodářství a jestliže toto hospodářství nepodléhá zákazu z důvodu podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska závažného přenosného onemocnění postihujícího prasata, nebo zvířat, jež byla utracena za účelem tlumení nákazy.

3.   Metodika

Hydrolýza s následným neškodným odstraněním slouží k dočasnému uskladnění na místě. Provádí se v souladu s těmito normami:

a)

Vedlejší produkty živočišného původu se po sběru v hospodářství, kterému příslušný orgán povolil použití této zpracovatelské metody na základě posouzení hustoty zvířat v hospodářství, pravděpodobné úmrtnosti a potenciálních rizik pro zdraví lidí a zvířat, musí umístit do kontejneru zkonstruovaného v souladu s písmenem b) (dále jen ‚kontejner‘) a umístěného na vyhrazeném místě v souladu s písmeny c) a d) (‚vyhrazené místo‘).

b)

Kontejner musí:

i)

být vybaven prostředkem k uzavření,

ii)

být vodotěsný, nepropustný a hermeticky uzavřený,

iii)

být natřen způsobem, který zabraňuje korozi,

iv)

být vybaven přístrojem pro kontrolu emisí v souladu s písmenem e).

c)

Kontejner musí být umístěn na vyhrazeném místě fyzicky odděleném od hospodářství.

K tomuto místu musí vést přístupové cesty vyhrazené pro přemísťování materiálů a sběrná vozidla.

d)

Kontejner musí být zkonstruován a dané místo uspořádáno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně životního prostředí, aby se zabránilo zápachům a rizikům pro půdu a podzemní vody.

e)

Kontejner musí být napojen na potrubí na plynové emise, které musí být vybaveno náležitými filtry zabraňujícími přenosu nákaz přenosných na člověka a na zvířata.

f)

Kontejner musí být pro proces hydrolýzy uzavřen alespoň tři měsíce tak, aby se zabránilo jakémukoli nepovolenému otevření.

g)

Provozovatel musí zavést postupy zabraňující přenosu nákaz přenosných na člověka nebo na zvířata pohybem personálu.

h)

Provozovatel musí:

i)

přijmout preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům,

ii)

zavést zdokumentovaný program hubení škůdců.

i)

Provozovatel musí vést záznamy o:

i)

každém umístění materiálu do kontejneru,

ii)

každém sběru hydrolyzovaného materiálu z kontejneru.

j)

Provozovatel musí vyprazdňovat kontejner v pravidelných intervalech, aby se:

i)

zkontrolovala nepřítomnost koroze,

ii)

zjistil možný únik tekutých materiálů do země a zabránilo se mu.

k)

Po skončení hydrolýzy se musí materiály sebrat, použít a neškodně odstranit v souladu s čl. 13 písm. a), b), c) nebo čl. 13 písm. e) bodem i) nařízení (ES) č. 1069/2009 nebo v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení v případě materiálů kategorie 3.

l)

Proces musí být prováděn v dávkovém systému.

m)

Každá jiná manipulace s hydrolyzovanými materiály nebo jejich použití včetně jejich aplikace na půdu se zakazuje.“

7)

V příloze X se kapitola II mění takto:

a)

v oddíle 3 bodě A se podbod 1 nahrazuje tímto:

„1.   Tavené/škvařené tuky

K výrobě taveného/škvařeného tuku může být použit pouze materiál kategorie 3 jiný než materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.“

;

b)

v oddíle 4 části III se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán povolit alternativní parametry pro tepelné ošetření kalu z odstředivky nebo separátoru určeného pro použití v rámci členských států, které tyto alternativní parametry povolily, pokud provozovatelé mohou prokázat, že tepelné ošetření podle alternativních parametrů zaručuje přinejmenším stejné snížení rizika jako ošetření provedené podle parametrů stanovených v prvním pododstavci.“

8)

V příloze XI kapitole II se doplňuje nový oddíl 3, který zní:

„Oddíl 3

Požadavky na schvalování zařízení nebo podniků

Za účelem schválení v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1069/2009 musí provozovatelé zajistit, aby zařízení nebo podniky, které provádějí činnosti uvedené v oddíle 1 bodě 1, splňovaly požadavky stanovené v článku 8 tohoto nařízení a:

a)

měly vhodná zařízení pro skladování příchozích složek, aby se zabránilo křížové kontaminaci a nedošlo ke kontaminaci během skladování;

b)

prováděly neškodné odstraňování nepoužitých vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů v souladu s články 13 a 14 nařízení (ES) č. 1069/2009.“

9)

V příloze XII se bod 3 písm. a) nahrazuje tímto:

„3.

Meziprodukty dovezené do Unie se zkontrolují na stanovišti hraniční kontroly v souladu s článkem 4 směrnice 97/78/ES a přepraví se ze stanoviště hraniční kontroly přímo do:

a)

registrovaného zařízení nebo podniku pro výrobu laboratorních činidel, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro veterinární účely nebo získaných produktů uvedených v článku 33 nařízení (ES) č. 1069/2009, kde se meziprodukty před uvedením na trh nebo do provozu musí dále mísit, potahovat, montovat nebo balit v souladu s právními předpisy Unie, které se na získaný produkt vztahují;“

.

10)

Příloha XIV se mění takto:

a)

kapitola I se mění takto:

i)

v oddíle 1 řádku 2 tabulky 1 se text ve čtvrtém sloupci nahrazuje tímto:

„Krevní výrobky musí být vyrobeny v souladu s oddílem 2 kapitoly II přílohy X a oddílem 5 kapitoly I přílohy XIV.“

,

ii)

doplňuje se nový oddíl 5, který zní:

„Oddíl 5

Dovoz krevních výrobků pro krmení hospodářských zvířat

Na dovoz krevních výrobků, včetně sprejově sušené krve a krevní plazmy, které byly získány z prasat a jsou určeny ke krmení prasat, se vztahují tyto požadavky:

Tyto získané produkty musí být

a)

podrobeny tepelnému ošetření zahřátím celé hmoty nejméně na teplotu 80 °C, přičemž sušená krev a krevní plazma neobsahuje více než 8 % vlhkosti s vodní aktivitou (Aw) méně než 0,60;

b)

skladovány za sucha při pokojové teplotě po dobu nejméně 6 týdnů.“

;

b)

v kapitole II oddíle 7 bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jsou ze třetí země původu přepravovány přímo na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie a nejsou překládány v žádném přístavu nebo místě mimo Unii;“

.

11)

Příloha XV se mění takto:

a)

kapitola 4 (B) se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 4 (B)

Veterinární osvědčení

pro krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image

Image

Image

Image

b)

kapitola 20 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 20

Vzor prohlášení

Prohlášení o dovozu do Evropské unie ze třetích zemí a o tranzitu přes její území týkající se meziproduktů určených pro výrobu léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků pro lékařské a veterinární účely, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro lékařské a veterinární účely, laboratorních činidel a kosmetických prostředků

Image

Image

Image

Image

Image

12)

V příloze XVI kapitole III se oddíl 11 nahrazuje tímto:

„Oddíl 11

Úřední kontroly týkající se hydrolýzy s následným neškodným odstraněním

Příslušný orgán provádí kontroly v místech, kde byla hydrolýza s následným neškodným odstraněním vykonána v souladu s přílohou IX kapitolou V oddílem 2 bodem B.

Tyto kontroly zahrnují za účelem odsouhlasení množství odeslaných a neškodně odstraněných hydrolyzovaných materiálů kontrolu dokumentů:

a)

týkající se množství materiálů, které jsou hydrolyzovány v daném místě;

b)

v zařízeních nebo podnicích, kde byly hydrolyzované materiály neškodně odstraněny.

Kontroly se provádí pravidelně na základě posouzení rizika.

Během prvních dvanácti měsíců provozu se provede kontrolní prohlídka v místě, kde je kontejner určený k hydrolýze umístěn, a to po každém sběru hydrolyzovaného materiálu z kontejneru.

Po prvních dvanácti měsících provozu se provede kontrolní prohlídka v daném místě vždy, když je kontejner vyprázdněn a kontrolována nepřítomnost koroze a možný únik tekutých materiálů v souladu s přílohou IX kapitolou V oddílem 2 bodem B odst. 3 písm j).“