7.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/6

ze dne 31. října 2014,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Průměrnou hodnotu hmotnosti používanou pro účely výpočtu specifických emisí CO2 každého nového osobního automobilu je nutno každé tři roky upravit, a tím zohlednit změny v průměrné hmotnosti nových vozidel registrovaných v Unii.

(2)

Ze sledování hmotnosti nových osobních automobilů v provozním stavu, jež byly registrovány v kalendářních letech 2011, 2012 a 2013, je zjevné, že se průměrná hmotnost zvýšila, a že by proto měl být změněn údaj M0 uvedený v bodě 1 písm. b) přílohy I nařízení (ES) č. 443/2009.

(3)

V případě této první změny je vhodné zohlednit výjimečně skutečnost, že se kvalita sledovaných údajů v letech 2011, 2012 a 2013 lišila. Nová hodnota by tudíž měla být stanovena tak, že se zohlední pouze ty hodnoty hmotnosti, které byli dotčení výrobci s to ověřit, a že se současně z výpočtu vyloučí jednak hodnoty zjevně nesprávné, tj. hodnoty vyšší než 2 840 kg nebo nižší než 500 kg, jednak hodnoty týkající se vozidel, která nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 443/2009. Nová hodnota navíc vychází z váženého průměru, který zohledňuje počet nových registrací v každém jednotlivém referenčním roce.

(4)

Z uvedených důvodů by měla být hodnota M0, která má být uplatňována od 1. ledna 2016, zvýšena z 1 372,0 kg o 20,4 kg na 1 392,4 kg,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bod 1 písm. b) přílohy I nařízení (ES) č. 443/2009 se nahrazuje tímto:

„b)

Od roku 2016:

Specifické emise CO2 = 130 + a × (M – M0),

kde:

M

=

hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.